Tiende Taptoe Renesse trok nlm. tweeduizend bezoekers Vent- en standplaatsverordening ten behoeve van beter beleid Pleidooi hogere huur gebruik klubgebouw door Watersportvereniging „Thank you for the music Kommissie Financiën Zierikzee Algemene vergadering Tennisclub Westerschouwen Gemeenteraadsvergadering Zierikzee Maandag 23 augustus Het Goese Excelsiormet de drie timp-toms op de voorgrond. RENESSE - De slapeloze nachten van de heer N. J. Schults, voorzitter van de evenementenkommissie en in deze funkiie organisator van de tiende Taptoe Renesse, zijn voorhij. De kommissie, de V.V.V. en eigenlijk heel Renesse kunnen terugzien op een geslaagde Taptoe, zo wel organisatorisch als muzikaal en financieel een ge zonde zaak. Toen dan ook omstreeks elf uur een druilerig regentje ee spaak in het muzikale wiel dreigde te steken, kon dat de pret niet meer drukken: bijna 2000 betalende bezoekers waren de kassa gepasseerd waarmee de taptoe uit de kosten was. „Je moet er overigens niet aan den ken als die regen een paar uur eerder was gevallen één van de onder werpen voor slapeloze nachten", vol gens de heer Schults. Maar ruim voor achten ging Renesse „op naar de Lao- ne'\ gelokt door de met veel roem en faam aangekondigde Belgische jazz- dansgroep „Heliopsis". De bassist van ,,Axel" deed flink zijn best. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) De Belgische „Zonneoogjes" ver zorgden. het voorprogramma. Gra cieus bewegend, soepel als slange meisjes, legde de groep uit Knokke- Heist een show op de grasmat op de tonen van uiteenlopende muziek: vaan het aloude Fever" van Peggy Lee tot de modernste disco-sound. Heel knap gelijk dansend gaven de meisjes ook een primeurtje weg van een show die deze week in Frankrijk opgenomen wordt voor een film met Jean Paul Belmondo. Prima werk van de Belgen, die echter met een klein beetje fantasie nog iets aan hun kleding zouden moeten doen, die weinig meer om het lijft heeft dan turnpakjes. De Laone op Na deze dansshow werd het tijd •voor de taptoe. Achteteéenvolgens marcheerden het SpoTtVeèid' aan de Laone op: het „huisorkest": „Luctor et Emergo", „Rust-Roest", „Excelsi or", Showband „Lelystad" en show band „Axel". Vijf koropsen, boorde vol plannen om van de taptoe iets goeds te maken. Kleurrijk als im mer, alleen het fel-groene van Le lystad deed een beetje zeer aan de ogen. „Rust-Roest" uit Zierikzee, voor de vierde keer in suksessie in Renes se, mocht beginnen, vurig aangkon- digd door lady-speaker Mary Dale bout, die de korpsen aan-elkaar- praatte en waar nodig uitleg gaf. Het korps van Gerard Wagtendonk kon niet echt imponeren, al blijft het een lust om naar te kijken en te luisteren. Modern beginnend, met „Star wars", swingend overgaand in „In the mood" van Glenn Miller, voor- en achteruit huppelend bij „Swinging Safari", na hergroeperen een heuse rock and roll en tot slot van Abba „Thank you for the music" en dat deed het publiek met een fiks ap plaus voor de Zierikzeese formatie. Hier en daar een klein slorditheidje, hetgeen waarschijnlijk te wijten was aan optreden-moeheid: ze waren al een hele dag in touw. Hautain Showband „Axel" liet de andere taptoedeelnemers zien hoe het moet en tot waar je kan komen met een meer dan 100 procent inzet. Als een goed gesmeerde machine (té gesmeerd?) speelde deze sterrenfor matie op zeker. Het hautaine lopje van de grote bazen, de instrukteurs Rudy Steyaart en Freddy Delagye liet voor aanvang van hun show al zien dat het hier om professionals ging, die vóór alles perfektie nastre ven. Er valt dan ook geen enkele op- of aanmerking te maken over het puur show-gerichte optreden van de wereldkampioenen Goed gedrild, zelfs toen een van de vlaggengroepmeisjes haar hoofddek sel verloor: oprapen mocht niet, de „show must go on". De „Westside- story" (althans een selektie daaruit) kreeg een opendoekje voor de xylo foons en marimba, die hier exceleer- den. "Verder ging de front-facingshow met „What now, my love", breed spe lend over het hele veld, „Für Elise" ging vooraf aan „Alle menschen wer den brüder" dat tevens het thema van de show was. Indrukwekkend. Kontrastrijk was het optreden van de nog jonge showband „Lelystad" met hun voorgangers. Niet zo'n goe de gedachte om dit korps na „Axel" te laten optreden, maar ze deden hun best. Jachthoornspelen is moeilijk had de speaker al aangekondigd en dat bleek in de praktijk ook, maar wel mooi. Lelystad heeft nauwe vriendschapsbanden met „Rust- Roest", dus dat komt wel goed Fijntjes „Luctor et Emergo", het enige niet- show gerichte korps demonstreerde in een thuiswedstrijd dat het heel goed-mogelijk is een goed stuk mu ziek te brengen1 en de luisteraars en thousiast te maken, zónder snelle loopjes tussendoor. Onder leiding van H. J. Blom werd bijvoorbeeld het ontroerende „Don't cry for me Argentina" stilstaand gespeeld, zo fijntjes en zo zuiver, dat het „gemis" aan show niet als zoda nig werd gevoeld. Terecht kreeg „L. en E." veel waar dering van het publiek, mede om dat het korps eigenlijk in de zomermaan den geen aktiviteiten ontplooit we gens drukke werkzaamheden van de korpsleden in de toeristenindustrie, waardoor weinig of niet gerepeteerd kan worden. De drumband van Adrie Padmos beschikte ook over een flink volume, waardoor het gehele optre den van „Luctor et Emergo" als bij zonder geslaagd de geschiedenis in gaat. Aantrekkelijk „I did it my way": „Excelsior" uit Goes. Een iets jongere uitgave van „Axel" dat het op haar manier deed. Iets minder marionet-achtig dan de wereldkampioenen, maar daarom juist aantrekkelijker, straalde het jeugdig élan van hun optreden af. Vooral de vernieuwde slagwerk- groep gaf een indrukwekkend staalt je van zijn kunnen, met „Some where over the rainbouw". Verder al Amerika wat de klok sloeg: „My way" en „Let hte sun sine in", afwisselend gehurkt, geknield, lopend of in draf en netjes in de kleertjes gestoken in de kleuren zwart-grijs. Drie korpsen traden in de herha ling nogmaals op: „Lelystad" samen met het bevriende „Rust-Roest" en „Axel" voor welk laatste korps de organisatoren diep in de beurs moesten tasen en dat „dus" best twee optredens kon verzorgen. Mooie gelegenheid De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) voerde aan dat de gemeente blij mag zijn met het goede gebruik en onderhoud, maar dat anderzijds toch ook de Watersportvereniging moeilijk een mooiere gelegenheid als klubgebouw zal kunnen vinden. De voorzitter zegde toe de huurprijs voor het komend jaar nogeens nader te bezien. De heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) had 'wat moeite met de hoge overschrij ding (ruim 15 van de raming van de post wandelpaden, plantsoenen e.d. Hij had reeds eerder te lage ra mingen op deze post gekonstateerd, maar vond het dit keer erg in het oog lopen. Luctor et Emergoin aktie. „Axel" bracht de toeschouwers in „J.R."-stemming door het thema van Dallas te spelen en vervolgde met „Take five". Voordat het taptoe festijn besloten werd met het traditi oneel gezamenlijk spelen van het Wilhelmus, blies Jaap Moerland van Een groot aantal leden bezocht vrijdagavond de algemene vergade ring van de Tennisclub Westerschou- wen in de kantine aan het Duinweg je. Voorzitter Peter Kleyn sprak een openingswoord waarna enkele inter ne probelem snel werden opgelost. Afscheid werd genomen van de se- kretaresse, Dini Steenstra die een funktie gaat bekelden in het dis- triktsbestuur Zeeland van de KNLTB. Zij was een steunende en or ganiserende kracht voor de klub en met heel liefde stak zij enorm veel tijd in haar werk. Uit handen van de voorzitter ontving zij een paar fraaie boekensteunen als dank. Dini zelf zei dit werk ontzettend graag gedaan te hebben, doch het werk bij het dis- trikt maakt het haar onmogelijk bei de funkties te kombineren. Haar „L. en E." het taptoesignaal en wer den de medewerkers voor hun inzet bedankt. Ladyspeaker Mary kreeg een bloemenhulde van de voorzitter voor haar aandeel in dit in elk op zicht geslaagde evenement. werk wordt waargenomen door de penningmeester Arend van de Akker Sr. Bestuursverkiezing In de plaats van Frans Nieuwland, die gaat verhuizen, werd in het bestuur gekozen Ad Wiggers. De kas- kommissie werd samengesteld uit Loes de Bruine, Sam Karsten en Henk Steenstra. Van het Sportcen trum Krayestein was een uitnodi ging ontvangen om dit najaar op en kele vrijdag- of zaterdagavonden te komen tennissen waaraan graag ge hoor gegeven zal worden. Wat d win- terkompetitie aldaar betreft wordt op individuele basis door de leden deelgenomen, dus zonder tussen komst van de klub. ZIERIKZEE - „Wordt het geen tijd de huur voor de Zuidhavenpoort, het klubgebouw van de Watersport Vereniging „Zierikzee" eens bij te stellen?" Deze vraag stelde de heer R. Sayers (P.v.d.A.) donderdagavond tij dens de openbare vergadering van de kommissie finan ciën in het stadhuis. Hij deed dat naar aanleiding van de slotwijziging op de begroting 1981. De huur voor het klubhuis be droeg in 1981 382,28 en de heer Say ers vroeg zich af of dit nou geen be drag uit de jaren zestig was. Voorzitter van de kommissie, wet houder L. J. van Gastel wees erop, dat de gemeente toch ook verheugd is, dat het gebouw funktioneel wordt gebruikt en goed wordt onderhuiden. De heer L. S. P. van Velthoven kreeg desgevraagd de mededeling dat wel trendmatige verhoging op de huur prijs werden toegepast. Overigens zei hij niets tegen de ver richte werkzaamheden te hebben, maar zag liever een exaktere raming. De voorzitter liet weten, dat dit ech ter niet mee zal vallen, omdat er nog al wat onzekere faktoren in deze post zitten. „Hoeveel uur moet je bijvoor beeld rafnen voor sneeuwruimen?", illustreerde de voorzitter. De heer Sayers informeerde waarom er zo'n hoog bedrag 42.000,—) was blijven staan op de post „voorgenomen kapitaalsin vesteringen". Lagere rentelasten Financieel ambtenaar de heer G. Dijkstra liet weten, dat een en ander te maken had met een hogere raming voor nieuw beleid en met lagere ren telasten dan waarvan in de primitie ve begroting werd uitgegaan. Hij liet weten, dat de gemeente Zierikzee over het algemeen redelijk goed weet in te spelen op de geldmarkt, hetgeen weieens rentevoordelen oplevert. De heer Sayers betreurde het grote restant op deze post, omdat het naar zijn mening dan beter tussentijds op een andere reserve overgebracht zou kunnen worden. De voorzitter trachtte hem daarop duidelijk te maken, dat het restant geen enkele invloed heeft op de uit voering van het bestedingsplan. „Dit bedrag is ontstaan omdat de lasten minder waren dan geraamd en het maakt in de besteding totaal geen verschil". ZIERIKZEE - „Vanuit de gevestigde middenstand zijn de laatste jaren herhaaldelijk klachten gekomen over het beleid van de gemeente inzake de uitgifte van ver gunningen tot het innemen van een standplaats op de openbare weg voor de verkoop van goederen of waren, uitwerkend in een onevenwichtige verhouding tussen de gevestigde middenstand en de ambulante handel". Dit schrijven b. en w. van Zierikzee in hun voorstel aan de gemeenteraad te komen tot vaststelling van de „Vent- en standplaatsen verordening Zierikzee". Dit voorstel komt aan de orde in de gemeenteraadsvergade ring van maandag 23 augustus. Het kollege ligt toe, dat tot nu toe de vergunningverlening was geba seerd op de Algemene Politieveror dening. Een en ander betekent, dat een gevraagde vergunning alleen mag worden geweigerd, wanneer verstoring van de openbare orde of verkeersveiligheid in het geding kan zijn. Illegale markt Een aanvraag voor standplaatsver gunning kan voorts geweigerd wor den wanneer er gelijktijdig te veel standplaatsen op dezelfde plaats zou den worden ingenomen, omdat zo doende een illegale markt zou wor den gekreëerd. B. en w. zijn van me ning. dat deze instrumenten echter geen ruimte bicden om een stand plaatsvergunning te weigeren, wan neer redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van een veT- gurning een zodanige verzwakking van de gevestigde winkelbedrijven optreedt, dat deze daardoor gedoemd zouden zijn te verdwijnen. Derhalve werd gezocht naar de mo gelijkheid met inachtneming van een redelijk evenwicht tussen de onder scheiden vormen van kleinhandel zo danige regelen te stellen, dat op dit gebied ordenend kan worden opge treden. „Het doel van deze regelen is niet de bescherming vn de plaatselijke middenstand op zich, maar de be scherming van een gemeentelijk be lang, te weten het behoud van de leefbaarheid in de gemeente", aldus b. en w. in een toelichting bij het raadsvoorstel. Beroepschriften De raad dient zich verder te buigen over een beroepschrift van Koek- Banket-Snoephandel Duijster tegen weigering van een stanplaatsvergun- ning. Het kollege stelt voor dit be roepschrift ongegrond te verklarden. De heer R. F. E. V. H. Kerkhove dien de een beroepschrift in tegen weige ring van een vergunning voor het plaatsen van een kledingrek voor zijn winkel aan het Havenplein. B. en w. zijn van oordeel dat het Haven plein beschikbaar dient te blijven voor het verkeer en dat bij inwilli ging van het verzoek de verkeersvei ligheid in gevaar kan worden ge bracht. Bovendien zou vergunning verlening aan de heer Kerkhove, vol gens het kollege, jegens anderen pre cedenten kunnen scheppen. B. en w. stellen voor ook dit beroepschrift on gegrond te verklaren. De heer W. K. Schot komt in beroep tegen de weigering van een stand- en ventvergunning. Hij wilde met zijn viskar een plaats innemen op de Nieuwe Haven en vis uitventen gedu rende de periode 15 mei tot en met 30 september. Het kollege heeft in het beroep schrift van W. K. Schot geen argu menten kunnen vinden, die tot wijzi ging van haar eerder ingenomen standunt kunnen leiden. Ook in dit geval wordt de raad voorgesteld het beroepschrift ongegrond te verkla ren. Om praktische redenen stellen b. en w. voor het voeren van verweer in Arob-procedures aan het kollege te delegeren. De raad wordt verder ge vraagd een krediet van 2.800,— be schikbaar te stellen voor herstel van de verlichting van het torenuurwerk. Voor uitbreiding van de parkeergele genheid in de Krabstraat wordt een krediet van 5.750,— gevraagd. De agenda vermeldt verder een voorstel met betrekking tot het aan vragen van geldelijke steun ten be hoeve van de isolatie van 70 bestaan de huurwoningen door de woning bouwvereniging „Beter Wonen". Slotwijziging De raad zal ook gekonfronteerd worden met de slotwijziging op de gewone dienst van de gemeentebe groting 1981, evenals met een voorste tot besteming van de nieuwe raming van de post onvoorzien op deze be groting. Het kollege stelt voor een perceel bouwgrond in Poortambacht VII te verkopen aan de Stichting Bij zondere Woningbouw te Amersfoort voor de bouw van 18 premie huurwo ningen. Verder wordt een voorstel gedaan tot hernieuwde vaststelling en wijziging van de Lozingsverorde ning riolering. In verband met de toekomstige sa menstelling van de gemeenteraad achten b. en w. het gewenst dat het aantal leden, en plaatsvervangende leden van de gemeenteraad in de wel- zijnskommissie, wordt uitgebreid van drie naar vier. Met het oog op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 8 sep tember stelt het kollege voor het pre sentiegeld per stembureaulid te handhaven op 100,—. Bestuursschool Ook de raad Zierikzee dient nog een standpunt in te nemen met be trekking tot de toekomstige vesti gingsplaats van de bestuursschool Zeeland. Het bestuur van de school heeft te kennen gegeven de school in de toekomst in Kapelle te willen vestigen en verzoekt de gemeen schappelijke regeling dienover eenkomstig te wijzigen. Het kollege van Zierikzee is van mening, dat dit verzoek niet gehonoreerd dient te worden nu de gemeente Goes - zij het in tweede instantie - de mogelijkheid heeft geboden de Bestuursschool in een nieuw onderkomen in Goes te huisvesten. Gelet op de financieel aantrekke lijker aanbieding van de gemeente Goes en mede gelet op het feit, dat .Kapelle een ongunstiger geografi sche ligging heeft, stelt het kollege voor de gemeenschappelijke regeling niet te wijzigen. B. en w. stellen de raad voor de ge meenschappelijke regeling inzake de subsidiëring van de Stichting R.P.C.Z. wel te wijzigen. Volgens de huidige regeling vindt de verdeling van de kosten van het overlegorgaan plaats op grond van het aantal inwo ners van de deelnemende gemeenten. In verband met een nieuwe regeling van de rijkssubsidie verdient het aanbeveling in de toekomst per leer ling te subsidiëren. Taak verlichten Voorgesteld wordt eervol ontslag te verlenen aan de heer L. van Ast als taakverlichter in vaste dienst aan de O.L.S. „Binnen de Veste". In ver band met daling van het aantal leer lingen aan de O.L.S. „Theo Thijssen- school" dient de funktie van taak- verlichtster mevrouw M. E. de Looff- Passenier te worden gehalveerd. Op grond van de bestaande wettelijke regelingen krijgt mevrouw De Loof ook de vakant geworden funktie van taakverlichter aan de O.L.S. „Bin nen de Veste" aangeboden. Het C.J.V. „Samen Verder" orga niseerde in juni een grote tentmani festatie op het parkeerterrein aan de Scheldestraat. Wegens gebruik van gemeentegrond werd het C.J.V. 273,als precariorechten in reke ning gebracht. Het C.J.V. heeft in middels verzocht voor deze rechten vrijstelling van betaling te verlenen. Het kollege licht in het raads voorstel toe, dat de betreffende ver ordening echter (nog) geen vrijstel ling kent en de precariorechten der halve in rekening gebracht dienden te worden. B. en w. zijn evenwel van oordeel dt de door de C.J.V. georga niseerde aktiviteiten het rechtvaar digen in dit geval een eenmalige sub sidie 273,—) van gemeentezijde be schikbaar te stellen. Vakonderwijs Het kollege komt verder met een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst inzake het vakonder wijs met de besturen van de bijzon dere scholen voor gewoon lager on derwijs. B. en w. stellen voor afwij zend te reageren op een verzoek van de Zeeuwse Kunstkring tot het tref fen van een subsidieregeling voor de aankoop van kunstwerken. Voor gesteld wordt medewerking te verle nen voor de ombouw van de c.v.-in stallatie in de Rooms Katholieke kleuterschool „Onder de Wieken". De agenda vermeldt ook een voorstel tot wijziging van de erfpachtove reenkomst Galgepolder met het Wa terschap Schouwen-Duiveland. De raad dient tijdens de vergade ring op 23 augustus te komen tot vaststelling van het nieuwbouw- en vernieuwbouwprogramma voor de periode 1983 t/m 1985. Het kollege stelt de raad voor eer vol ontslag te verlenen per 1 april 1983 aan de heer J. Louwerse. direk- teur gemeentewerken, die vanaf ge- noemede datum gebruik wenst te maken van de regeling vrijwillig ver vroegd uittreden. Overeenkomstig het advies van de kommissie publieke werken stellen b. en w. voor een redit van 324.000,— beschikbaar te stellen ten behoeve van de rekonstruktie ka demuren Nieuwe Haven, tweede fa se. Verder wordt verzocht een kre diet van 9.525,— te voteren voor de inrichting van een speelplaats in Poortambacht VII. Rekonstruktie Hoofdpoortstraat De raad wordt ook voorgesteld, overeenkomstig het advies van de kommissie publieke werken een aan vullend krediet van 120.000,— te verstrekken voor rekonstruktie van de Hoofdpoortstraat. Eerder stelde de raad reeds een krediet van 60.000,— beschikbaar voor deze werkzaamheden. Ten behoeve van de bouw van twee lokaliteiten alsmede het aanbrengen van aanvullende voorzieningen bij de vier-klassige p.c. lagere school in Poortambacht wordt verzocht een krediet van 536.775,— beschikbaar te stellen. Verkoop grond Het kollege stelt de raad verder voor een perceel grond op het In dustrieterrein Zuidhoek voor 1.222.377,50 exkl. b.t.w. te verko pen aan de Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman B.V. Wederom overeen komstig het advies van de kommis sie publieke werken verzoeken b. en w. de raad een krediet van 84.370,— te voteren ten behoeve van de re konstruktie van een gedeelte van de Julianastraat. Verder dient de raad te komen tot vaststelling van de ex ploitatieberekening voor een deel van het toekomstige bestem mingsplan „Binnenstad Noord-Oost". Dit in verband met de toekomstige nieuwbouw van een be jaardencentrum met zorgwoningen in de Hoge Molenstraat. Dc zeer rijk gevulde raadsagenda vermeldt verder een groot aantal be grotingswijzigingen ten gevolge van eerder genomen raadsbesluiten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4