Zierikzees huttendorp ging op in bejubelde vlammenzee Nieuwe kursus leider bejaardengymnastiek iÊk Filmopnamen „De stenen vriendin" in Brouwershaven en omstreken ANBO-Zierikzee gaat weer kermisreisje maken I Einde van een buitengewoon feestelijke week Figuranten uit Renesse en Ouwerkerk STREEKNIEUWS Orgelkoncerten Pirenne in Burg en Brouwershaven ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 16 augustus 1982 Nr. 23165 3 ZIERIKZEE - Eind augustus worden in deze regio de opnamen gemaakt voor de dertig minuten durende speelfilm „De stenen vriendin" van filmregisseur Jindra Markus. Het betreft een tweede projekt van Markus waar het ministerie van C.R.M. subsidie voor verleent. Ook de provincie Zeeland verstrekt een bijdrage. Donderdag vonden in Zierikzee in het ,,Huis van Nassau" audities plaats. Voor de vervulling van de drie hoofdrollen: broer Erik en zijn zus Anja en een nieuw vriendje Wolf genaamd, is de regisseur op zoek naar Zeeuwse jongeren met akteer' ambities. Naast genoemde drie hoofdrollen, zal een groep van ongeveer twaalf jongens een bijrol in „De Stenen Vriendin" vervullen. Ook voor deze bijrollen is Jindra Markus op zoek naar Zeeuws talent. Boerenbruiloft Afhankelijk van de definitieve se- lektie zullen de filmopnamen starten op zaterdag 21 of zaterdag 28 au gustus. Tijdens de daarop volgende zondag zullen opnamen worden ge maakt van een in het scenario voor-j komende boerenbruiloft. Deze scène zal verfilmd worden op de boerderij van de familie De Koei- jer in Brouwershaven. Als bruilofts gasten zullen in deze opname figu ranten optreden van toneelvereni ging „Op Drift" uit Renesse en van de Toneelgroep Ouwerkerk. De camera-leiding is in handen van Peter de Bont. Naast de opnamen in Brouwershaven zal ook gefilmd wor den in Zierikzee. Bruinisse. Yerseke en op een bij eb droogvallende zand plaat. Het verhaal speelt zich af in een fiktief Zeeuws stadje. Tot voor kort was Jindra Markus werkzaam als assistent van filmregisseur Paul Verhoeven. Met zijn eigen korte speelfilm „De Stenen Vriendin" hoopt hij een goede aanloop te ma ken naar het grotere werk. Scenario Het verhaal in 3eze film gaat over) Erik en Anja, broer en zus. Hun va-! der, een boer, hertrouwt met een jon gere vrouw. Erik is een buitenbeen tje in de ogen van een groep dorps jongens. Zij trachten hem op allerlei manieren te plagen en uit te dagen tot gevaarlijke stuntjes. Een nieuw komer, Wolf genaamd schijnt het aanvankelijk voor Erik op te nemen. Met een diepe duik in het water van een sluis af weet Wolf het respekt af te dwingen van de groep jongens in het dorp. Met Erik deelt hij het geheim dat zich op een bij eb droogvallende zandplaat een Romeins beeld zou be vinden. De beide jongens gaan op zoek en vinden inderdaad „de stenen vriendin". Erik voelt zich echter bedrogen als zijn nieuwe vriend plotseling de voorkeur blijkt te geven aan de vrienschap met zijn zusje Anja. Als vervolgens blijkt dat Anja niet zulke leuke ervaringen opdoet met Wolf slaat Eriks verbittering zelf over in wraaklust. Hij onderneemt wederom een tocht naar de zandplaat, laat zijn „vriend" Wolf daar slapend achter zonder surfplank; de vloed zal Wolf •ongetwijfeld overvallen. Tijdens het •bruiloftsfeest van zijn vader op de boerderij vraagt Erik zichzelf ver twijfeld af of hij nu inderdaad ie mand heeft vermoord. Tijdens dat feest zal hij zekerheid krijgen Op bijgaande foto's wordt overdui delijk geïllustreerd, dat de be langstelling voor de verbranding van de hutten overweldigend was, on danks de allesbehalve ideale weers omstandigheden. Temidden van de talrijke jeugd bewonderde luitenant Piet Dijkstra (midden) de feeërijke verbranding. Zelfs het in lichter laaie raken van „De Lichtboei" deer de de luitenant nauwelijks. „Zo lang het maar om De Lichtboei 2 gaat", merkte hij lachend op. Nadat het vuur flink om zich keen had gegre pen, moest er natuurlijk weer blus send. worden opgetreden. Enige as sistentie was hier best op z'n plaats zie hiernaast). (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Het Zierikzeese huttendorp, dat de afge lopen week zo snel en opportuun door 135 kinderen werd opgebouwd tussen de nieuwste nieuwbouw in Poortambacht, is vrijdagavond een zachte, maar hete dood gestorven. Onder werkelijk enorme belangstelling en onder begeleiding van het Zierikzeese brandweer korps moest hut voor hut er brandend aan geloven. Ondanks de felle wind - of misschien dankzij - en de steeds fanatieker neer- plensende regen, werd het een feest, waarvan de bouwers van de meester werkjes nog meer genoten, dan zij al gedaan hadden van het opbouwende werk. „De Valk" moest het eerst de hitte van de vlammen ondervinden, en te vreden was het jonge volkje pas toen ook hut nummer 29 volledig plat ge brand de ogen sloot. „Het is een geweldig feest geweest", meende luitenant Piet Dijkstra van het leger des Heils, de organiserende instantie van het hut tendorp en de aansluitende feestelijke verbranding. „Ook de laatste dag is het een ge- dag diverse ouders met schalen pan- weldige happening geworden", was nekoeken aankwamen, dreigde de Rudy Prager, klubhuisleider van de geestdrift de spuigaten uit te lopen. Lichtboei, van mening. „Iedereen, Maar lovende woorden schieten ge- kinderen en ouders, wist met zijn en- woon te kort. Zoveel fanatisme doet thousiasme gewoon geen raad. Het is je toch goed. Het is leuk, dat zoiets uiterst stimulerend om die hele klub vandaag de dag toch ook nog kan", zo bezig te zien. Vooral toen vanmid- Nadat alle hutten waren voltooid Bonte middag in Moergestel ZIERIKZEE - De leden van de afde ling Zierikzee van de Algemene Ne derlandse Bejaarden Bond (ANBO) maken woensdag 8 september het traditionele „kermisreisje". De tocht voert dit keer naar Moergestel, waar een grootse ontvangst wacht. De voorzitter van de ANBO-afde- ling in Moergestel heeft namelijk la ten weten vooreen fijne „Bonte Mid dag" te zullen zorgen. Na koffie en gebak en een Brabantse koffietafel zullen leden van de ANBO in Moer gestel een toneelstuk opvoeren. Ver volgens is het de beurt aan een volks dansgroep. Bejaarden Harmonie Daarna treedt de Bejaarden Har monie uit Tilburg op met muzikan ten van zeventig jaar en ouder. Ook zal een bejaardenkoor een optreden verzorgen. Uiteraard is er ook een plaatsje voor de jeugd ingeruimd tij dens deze Bonte Middag: een groep vrolijke Dans Mariekes zal aanwezig zijn met enkele gezellige dansjes. Na terugkeer uit het Brabantse land zal dit kermisreisje worden af gesloten met een diner in het „Huis van Nassau". Kaarten voor deze tocht op woens dag 8 september worden donderda gochtend 19 augustus verkocht in rusthuis Borrendamme en donder dagmiddag in de „Rookende Moor" in de Korte St. Janstraat. De voorzit ter van de ANBO-Zierikzee de heer A. G. J. v. d. Eynde zegt het te betreu ren, dat maximaal slechts 150 men sen aan dit kermisreisje kunnen deel nemen. zorgde een deskundige jury voor de toekenning van de prijsjes, waarbij, niemand ontkwam aan een kritische beoordeling. De koeiestal werd de gekste hut, op de voet gevolgd door De Drakestaart en De Vijf Monsters en de benaming schattigste hut was weggelegd voor Our Home, terwijl The Black Devil en Pietje de op een en twee na schat tigste werden. In volgorde van op komst werden De Flauwe, 't Huthuis en Starwars de vierkantste hut en De IJzeren Aap, Hobo en Hut van Prut volgden elkaar op bij de beoordeling mooiste hut. Propere Jetjes waren er ook, zodat de Familie Knots, Witte Draak en Hazzard County als de schoonsten uit de bus kwamen. De Gekraakte, De Valk en De Lichtboei werden opge merkt voor de waarderingen in de kategorie stevigste hut en van zelfsprekend waren de sloddervos sen ook van de partij, waardoor er ook hutten in aanmerking kwamen in de kategorie slordigste hut: De Haas, 't Hondehok en De Rode Draak. De netste hut werd De Lelie, op de voet gevolgd door de Familie Hut en De Appelboom en last but not least werd De Vlammende Hut de meest brandbare hut, met minimale voorsprong op De Kraai en Agnes Steakhouse. Voor een troostprijs kwamen De Mislukkeling en De Vei ligheidsspeld nog in aanmerking. ZIERIKZEE Geslaagd Bij Typeschool Koetsdijk slaagden voor het examen machineschrijven, dat in Zierikzee werd afgenomen, de volgende kandidaten: Uit Zierikzee: mevr. M. Sanderse- Lagrouw, mej. G. M. Bergmans, mej. W. den Boer, mej. L. van Dam, mej. J. S. Doeswijk, de heer W. J. van der Hulle, mevr. C. M. A. B. Jonker- Klippel, mej. P. N. van der Linde, mej. J. M. van Maanen, mej. A. van Popering, mej. W. J. Quist, mej. A. J. G. Saman, de heer A. W. Schot, de heer M. J. L. v. d. Sluis, mej. E. L. F. van Velthoven. Brouwershaven: mej. E. M. Aar- noudse, mevr. H. A. M. van de Vliet, mej. A. J. van Dienst. Renesse: mej. Waarschijnlijk in Goes ZIERIKZEE - Bij voldoende belangstelling organiseert de Dienst Meer Be wegen voor Ouderen (MBvO) van de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis, evenals in voorgaande jaren, een kursus MBvO-leider gymnastiek. Zij doet dit in samenwerking met de Zeeuwse sportraad. MO-p, akte J, akte Ngy, CIOS, onder wijzer met aantekening lich. opvoe ding, verenigingsleider KNGV, fysi otherapie, Mensen dieck, Ceasar of een gelijkwaardige opleiding ter be oordeling van de Landelijke Stich ting MBvO. De inschrijvingstermijn sluit op 31 augustus 1982. I. Blom. Zonnemaire: mevr. J. M. van der Pijl. Noordgouwe: mevr. J. Dale bout. Kerkwerve: mej. C. A. den Boer. Oosterland: de heer C. van der Maas (met lof). Scharendijke: mej. A. Meyboom, de heer M. C. A. van Oeve- ren (met lof). Burgh-Haamstede: mej. M. J. P. Reydon, mej. C. C. de Vrieze, de heer K. van der Wekken (met lof). Schuddebeurs: mej. J. G. Romijn. Dirksland: de heer A. L. van 't Ge loof. Middelharnis: mevr. E. B. Oud- Hagens (met lof). Ouddorp: mej. K. van Soest, Dreischor: mevr. J. M. M. Schouten-Vermeent. U.V.V. bejaardensoos begint op 23 augustus Door onvoorziene omstandigheden zal de U.V.V. bejaardensociëteit niet geopend worden op woensdag 18 au gustus, maar zijn van maandag 23 au gustus af alle bezoekers weer wel kom in het U.V.V. ontmoetingscen trum, Kerkhof la. Er worden vier soosmiddagen per week gehouden, waar de aanwezigen kunnen biljarten, kaarten, domi nospelen en handwerken. De maandag- en donderdagmiddag is bestemd voor de heren. De dames komen op dinsdag bijeen. Verder is er op woensdag een gekombineerde bijeenkomst met dames en heren. Aanvang op alle dagen om half twee, sluiting half vijf. Iedere middag zijn er twee U.V.V.-sters aanwezig om de konsumpties te verozrgen. Nieuwe bezoekers zijn ook harte lijk welkom. Tribunes tijdens muzikale show laatste toeristendag De Evenementenkommissie heeft besloten de tribunes, die dinsdag avond rondom het Havenplein staan opgesteld om het publiek op komfor- tabele wijze van de muzikale mani festatie te laten genieten, voor het grootste deel beschikbaar te stellen aan de bewoners van de bejaarden huizen en het verpleegtehuis. De le den van het U.V.V. in Zierikzee zul len hun medewerking verlenen bij het vervoer van en naar de tehuizen. Thuiswonende gehandikapten of slecht ter been zijnde bejaarden ko men ook in aanmerking voor een plaatsje op de tribune. Belangstel lende partikulieren, die de grote show op het Havenplein dinsdag avond van 19.00 - 21.30 uur willen bij wonen, kunnen kontakt opnemen met de voorzitter van de Evenemen tenkommissie, tel. 01110-2123 of 01110-5070. Na zijn orgelstudie in Tilburg ver trok hij naar het Pontificio Instituto di Musica Sacra te Rome. Pirenne volgde daar orgel bij Vignanelli, compositie bij Bartolucci en musico logie bij Anglès en Cardine. Hij com poneerde vele stukken voor de rooms-katholieke liturgie. Tegenwoordig is hij orgeldocent aan het Brabants Conservatorium in Tilburg, het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht en het Stedelijk Arnhems Conservatorium. Zowel in binnen- als buitenland geeft Pirenne regelmatig orgelkoncerten. Dirigent In 1965 werd hij dirigent van de Scoal Cantorium in 's-Hertogen- bosch, welke iedere zondag tijdens de hoogmis in de Sint Jankerk mu ziek ten gehore brengt. De Renaissance-muziek neemt hierbij de belangrijkste plaats in. Het pro gramma in Brouwershaven: bevat onder andere de zesde triosonate van J. S. Bach. Aan het koncert in Burgh verleent Han Leendertz op de dwarsfluit me dewerking. Op het programma staan Deze onlangs door het ministerie van c.r.m. officieel erkende oplei ding bereidt de kursisten voor op het geven van gymnastieklessen aan ou deren (60 Vandaar dat naast een gedegen praktische vorming ook rui me aandacht wordt besteed aan de specifieke lichamelijke, geestelijke en sociale situatie van de oudere mens. In totaal omvat de kursus 90 lesu ren, waarvan een aantal in een vor mingscentrum zullen plaatsvinden. Om voldoende praktijkervaring op te doen, moeten de kursisten tijdens de daguren 20 stagelessen volgen bij bestaande groepen. De kursus zal deze keer hoogst waarschijnlijk gaan plaatsvinden op de woensdagavond te Goes, maar de organisatoren houden de mogelijk heid open om voor Terneuzen te kie zen als er voldoende gegadigden uit Zeeuws-Vlaanderen zijn. Als er vóór eind augustus voldoen de inschrijvingen binnen zijn bij de konsulent MBvO, zal de kursus in oktober van start gaan, zodat in het voorjaar van 1983 de afsluiting kan plaatsvinden met het theoretische en praktisch examen. Toelatingskriteria Mensen die zich bij de konsulent MBvO van Het Zeeuwse Kruis willen opgeven 'voor deze kursus moeten er rekening mee houden dat de volgen de toelatingskriteria gelden: akte Camera gestolen Fotohandel B. N. kreeg vrijdag be zoek van een „klant", die een camera ontvreemdde. Men herinnerde zich echter een goed signalement van de man en toen hij zaterdag weer in de zaak kwam om foto's af te halen, kon hij worden vastgehouden totdat de werken van onder meer Buxtehude, Franck en Frank Martin. Voor tijd: zie agenda. BSi wSmt, •SVrvr'v - W1 /vï'"'"5 politie arriveerde. De dader A. J. W. uit Utrecht bekende en leverde de ca mera weer in. Na het opmaken van een proces-verbaal werd de man weer vrijgelaten. Dader onzedelijke handelingen aangehouden De 18-jarige P. uit Noordgouwe werd zaterdag aangehouden op ver denking van het plegen van onzede lijke handelingen met twee vrouwen in Duiveland. Vorige week woensdag deden beide vrouwen aangifte van het gebeuren. Door het geven van een goed signalement en na werk van een rechercheteam kon de vermoedelijke dader zaterdag worden aangehou den. In historisch kostuum De Evenementenkommissie van de V.V.V. deelt mede, dat het zeker toe gejuicht zal worden als zoveel moge lijk mensen in Zierikzee zich dinsda gavond 17 augustus tijdens het slot- festijn van de toeristendagen in historisch kostuum zullen steken. De organisatoren zelf zulln fraai uitge dost op het feest verschijnen. Zij ho pe dat velen hun voorbeeld zullen volgen. Voorrangsfout Toen vrijdag W. C. S. de Potten bakkerstraat wilde verlaten, rich ting St. Domusstraat, zou hij geen voorrang hebben verleend aan yl N. uit Westerbork, waardoor schade aan beide voertuigen ontstond. WESTENSCHOUWEN Nap-mijn Na nep-orka's heeft Westenschou- wen er nu deze zomer ook een nep- mijn bijgekregen. Toeristen ontdek ten donderdag aan de laagwaterlijn, volgens hun zeggen, een grote zee- mijn. Vrijdag arriveerde een speciale mijnenploeg uit Den Helder. De mijn was reeds onde bewaking van de po litie gezet. Vrijdagmiddag rond 14.00 uur bij laag water kwam de mijn bloot en toen bleek het een boei of drijver te zijn, die ergens was los geslagen en op het strand, ruim een kilometer ten noorden van de Rotonde-trap was aangespeld. De marineploeg, politiemensen en foto grafen konden onverrichterzake ver trekken. HAAMSTEDE Geen voorrang Zaterdagmiddag omstreeks 17.20 uur ontstond een aanrijding op de Kraaijesteinweg. Een auto bestuurd door L. K.-B. uit Woudrichem zou geen voorrang hebben verleend aan de over de Provinciale Weg rijdende auto, bestuurd door G. B. uit Zwijn- drecht. K. moest per ambulance naar het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis vervoerd worden. De brandweer uit Haamstede spoot de weg schoon die verontreinigd was door olie en bezi- ne en Takelbedrijf Jan de Jonge voer de beide flink beschadigde auto's af. BURGH/BROUWERSHAVEN - De organist Maurice Pirenne geeft dinsdag 17 augustus een koncert in de Grote Kerk in Brouwershaven en donderdag 19 augustus een koncert in de Ned. Herv. Kerk te Burgh. De 53-jarige Nederlan- der werd in Tilburg geboren en kreeg reeds op achtjarige leeftijd zijn eerste pianolessen. Vier jaar later begon hij met orgellessen. Na de middelbare school studeerde hij filosofie en theologie. Bij Louis Toebosch studeerde hij contrapunt, wat later veel invloed uitoefende op zijn carrière als componist.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3