Poolse primaat pleit voor recht op Boerensolidariteit Pleidooi in preek Brand in Joods verenigingsgebouw Tyfoon maakt slachtoffers Vier doden bij ongeluk Almere Nog deze week: Akkoord evacuatie van Palestijnen Schietpartij in gevangenis Zuster Teresa in West-Beiroet Ontvoerde zakenman gedood Proces tegen Ghotbzadeh Lubbers wil fraktieleider blijven Nieuwe Navo-bevelhebber voor Atlantische Oceaan Goesenaar in Griekenland gedood na sprong uit raam Den Uyl ontmoet Peres „Verdwenen Argentijnen Stichting Het Theater Dik Trom en zijn dorpsgenoten Walvissen dood op Chileens strand Doden bij vliegtuigongeluk in Nicaragua Burgemeester in Peru vermoord AGENDA (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE CZESTOCHOWA/GDANSK/WARSCHAU - Het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk in Polen, aartsbis schop Jozef Glemp, heft zondag het recht op een eigen or ganisatie verdedigd voor de partikuliere boeren. Hij noemde het vakverbond Solidariteit niet met name in zijn preek, waarin hij de autoriteiten opriep tot hervat ting van de dialoog en tot de verwijdering van onzichtba re haat. Voor meer dan 120.000 gelovigen die als perlgrim naar Czestochowa waren gekomen - velen van hen hadden de laatste anderhalve kilometer naar het klooster op de Jasna Gora op de knieën afgelegd - zei Glemp dat een hervat ting van de dialoog tussen de autoriteiten en de samenleving nodig is om de haat uit te schakelen „die soms onzichtbaar lijkt maar wel degelijk bestaat als mensen hun mond houden en de tanden knarsen". Na incidenten vrijdag in Gdansk, Wroclaw, Nowa Huta (bij Krakow) en Warschau was het zondag in deze steden rustig. De massamedia waar schuwden de bevolking er voor, naar aanleiding van de tweede verjaardag van de stakingen in Gdansk geen ak- tie te ondernemen. Volgens de offi cie voorstelling van zaken hebben de o. .'oepen van ondergronds opere rende 'oormannen van Solidariteit bij het v clkks nauwelijks weerklank PARIJS - In het oostelijk deel van Parijs is zaterdagochtend grote scha de aangericht aan een Joods vereni gingsgebouw. Volgens de politie was het vuur dat een zaal volledig ver nielde, vrijwel zeker aangestoken. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Onder een nabij geparkeerde auto vond de politie een aan haar gerichte boodschap, voorzien van een haken kruis en een Davidster. De politie dacht aan de daad van een labiel per soon. Deze maand waren in de Franse hoofdstad al zes anti-Joodse aansla gen gepleegd, waaronder afgelopen maandag de beschieting van een Joods eethuis waarbij zes doden en 22 gewonden vielen. De politie ver moedt dat deze beschieting het werk was van een Palestijnse groep. Voor andere akties heeft de uiterst linkse Franse organisatie „Action Directe" zich verantwoordelijk gesteld. SEOEL - Bij stortregens als gevolg van de tyfoon Cecil zijn in Zuid- Korea zeker achttien mensen om het leven gekomen. 31 mensen worden vermist en ongeveer 600 zijn dakloos geworden. Dit heeft de Zuidkoreaan- se politie zondag bekendgemaakt. Ongeveer 20.000 hectare landbouw grond is in de zuidelijke provincies ondergelopen. Talloze bruggen, we gen en spoorwegen zijn beschadigd of vernield tijdens de hevige regenbui en, waarbij zaterdag 44 cm water viel. Sicco zwerft over de zeeën LA UWERSOOG - De 73-jarige poli- tikus dr. Sicco L. Mansholt, vroeger onder meer minister van landbouw en voorzitter van de Europese kom missie, is zondag vanuit de haven van Lauwersoog een ongeveer elf maanden durende tocht over de we reldzeeën begonnen. Omstreeks vijf uur zondagmiddag ging het. 13 meter lange zeiljacht met Sicco Mansholt zelf aan het roer - in de stromende regen - de sluizen van Lauwersoog door, nagewuifd door veertig familieleden, vrienden en be kenden. De oud-landbouwkommissaris van de EEG maakt de tocht samen met drie andere bemanningsleden, de arts Paul Habets (26), die als scheep sarts zal fungeren, de geograaf Bert Muller (31) en de 23-jarige rechtenstu dent Wietse Vollema. Laatstgenoem de twee bemanningsleden zullen overigens na een half jaar worden af gelost door twee andere mannen. ALMERE - Een frontale botsing tussen twee personenauto's op de N 6, Lelystad-Almere, heeft aan vier in zittenden het leven gekost. Een vijf de inzittende is ernstig gewond over gebracht naar een ziekenhuis in Bus- sum. Het ongeluk gebeurde rond vier uur op ongeveer twee kilometer af stand van Almere. Bij de botsing kwam de 44-jarige M. Cornelesen uit haps, die een van de personenauto's bestuurde, om het leven, alsmede de 37-jarige P. Haas uit die plaats en de 34-jarige me vrouw P. Janssen uit Boxmeer, die beiden bij hem in de auto zaten. Een inzittende van de andere personenau to, de 21-jarige R. Cornelissen uit Le lystad, kwam eveneens om het leven. De bestuurder van deze auto, een 22- jarige man uit Lelystad, is ernstig ge wond overgebracht naar een zieken huis in Bussum, maar verkeert niet in levensgevaar. gevonden. Het persbureau PAP schatte het aantal Polen, dat vrijdag in de vier steden aan demonstraties en manifestaties heeft meegedaan, op hoogstens 5.000. Agressief Westerse persbureaus hadden vrij dag gemeld, dat alleen al in Gdansk vrijdag 10.000 mensen op de been wa ren gekomen naar aanleiding van de incidenten van vrijdag zouden 200 „bijzonder agressieve" personen gearresteerd zijn. De media maken melding van vier licht-gewonden. Volgens de Poolse radio werden in Nowa Huta zaterdag acht persoenen veroordeeld tot hoge geldstraffen. Een deelnemer aan de rellen in het industriebolwerk in het zuiden van het land kreeg drie maanden gevan genisstraf. TEHERAN - Met het voorlezen van de aanklacht is zaterdag in de Evin- gevangenis van Theheran het proces begonnen tegen de 47-jarige Iraanse oud-minister van buitenlandse zaken Sadegh Ghotbzadeh. De aanklager beschuldigde Ghotb zadeh 'voor de militaire rechtbank van het beramen van een^afitsgreep tegen de Islamitische republiek. Ghotbzadeh zou een sabotage-orga- nisatie hebben opgebouwd, financië le hulp uit het buitenland hebben ge kregen en in verbinding hebben gestaan met contrarevolutionaire be wegingen. De oud-minister verklaarde tijdens de tot maandag verdaagde behande ling dat hij wel de Islamitische repu bliek ten val heeft willen brengen, maar niet haar leider ayatollah Cho- meini doden. NAPELS - In de Napolitaanse ge vangenis Poggioreale zijn vrijdag on geveer 300 gevangenen die tot rivali serende Maffiabenden behoren, met elkaar slaags geweest. Volgens de po litie werden zeker tien schoten afge vuurd, waardoor een gevangene in een been werd getroffen. De konkurerende groeperingen van de Camorra, de Napolitaanse versie van de Siciliaanse Maffia, bar- rikadeerden zich vervolgens in drie barekken, terwijl in kogelvrije vesten gestoken politiemannen de gevangenis omsingelden. De strijd binnen de onderwereld van Napels is al drie jaar gaande. BEIROET - Nobelprijswinnares Zuster Teresa heeft vrijdag een ver stolen bezoek aan West-Beiroet ge bracht, hoewel de plaatselijke Rooms-Katholieke Kerk het haar vanwege de onveiligheid had afgera den. Mere Teresa was in een door de oor log geschonden tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen en bood hen onderdak aan. ze zei dat de 37 kinde ren zaterdag zouden worden overge bracht naar een tehuis van haar con gregatie van Zusters van Barmhar tigheid in Oost-Beiroet. Zuster Teresa had haar bezoek aan West-Beiroet ook geheim gehouden om zich de pers van het lijf te hou den. WEST-BERLIJN. Een radiostation in West-Berlijn heeft vrijdag, op de verjaardag van de bouw van de Ber- lijnse muur, melding gemaakt van een protestbrief tegen de tweedeling van Berlijn, de brief zou afkomstig zijn van twee Oostduitse grenssolda ten van het „Regiment van 13 au gustus" dat belast is met de waking van de muur. MANILLA - Op de Filippijnen zijn dit jaar tot dusver 549 mensen onwet tig aangehouden, terwijl er 62 door de militairen zijn geood. Dit heeft een door de Rooms-Katholieke Kerk gesteunde organisatie in Manilla be kendgemaakt. Het ondergrondse komitee van So lidariteit in Gdansk heeft de bevol king opgeroepen vandaag om 16.00 uur onze tijd weer samen te komen bij het monument voor de slachtof fers van het politiegeweld van 1970. Toen liet ex-partijleider Gomulka de oproerpolitie met scherp schieten op arbeiders die protesteerden tegen dramatische prijsverhogingen voor eerste levensbehoeften. Arbeids voorwaarden Het is maandag twee jaar geleden dat arbeiders op de scheepswerven in Gdansk een fabrieken-kommissie vormden die met de regering moest gaan onderhandelen over betere ar beidsvoorwaarden en over het recht op eigen vakbonden. Deze onderhan delingen liepen op 31 augustus uit op de akkoorden van Gdansk. BONN - Het stoffelijk overschot van de 62-jarige Westduitse konser- venfabrikant Wilhelm Brassel is za terdag na dagenlang zoeken gevon den in het bos van Bad Honnef bij Bonn. Brassel werd tien dagen gele den bij Bonn ontvoerd. JERUZALEM - Een akkoord over de evacuatie van de Palestijnse guer rillastrijders uit het door Israëlische troepen belegerde West-Beiroet kan nog deze week worden bereikt. Dat heeft de sekretaris van het Israëli sche kabinet. Dan Meridor, zondag gezegd na een tweede gesprek die dag tussen de Amerikaanse bemiddelaar Philip habib en premier Begin. Meridor wilde niets zeggen over de precieze inhoud van het Israëlische antwoord op Habib's evacuatie- voorstel „teneinde de onderhande lingen niet te bemoeilijken". Vol gens de Israëlische militaire radio, citerend uit regeringskringen, was het antwoord „positief" en zijn de meeste obstakels voor de evacuatie van de Palestijnen weggenomen. Twee eisén Een hoge regeringsfunktionaris had eerder verklaard dat Israël nóg vasthoudt aan twee eisen: de garan tie dat geen geheime cellen van de PLO in Beiroet achterblijven en de vrijlating van de door de PLO gevan gen piloot Aharon Ahias en de over dracht van negen vermiste soldaten of althans hun stoffelijke overschot ten. DEN HAAG - Drs. Ruud Lubbers wil voorzitter blijven van de Tweede Kamer fraktie van het C.D.A. Hij ziet af van een mogelijke minister post in het nieuwe kabinet na de ka merverkiezingen begin september. De verleinging van Lubbers' frak- tievoorzitterschap hangt nog wel af van de C.D.A.-fraktie, die daarover moet belissen. Lubbers verklaarde, dat in de nieu we C.D.A.-fraktie na de verkiezingen geen zogenoemde loyalisten meer mogen zitten. Voor C.D.A.-kamer- leden, die met andere woorden een nieuw kabinet (met C.D.A.) niet steu nen, maar wel gedogen is zijns in- sziens geen plaats meer. De fraktie moet volgens Lubbers een eensge zind standpunt ten aanzien van een nieuwe regering innemen. BRUSSEL - De Noordatlantische Verdragsorganisatie heeft de Ameri kaanse admiraal Wesley L. McDo nald benoemd tot opperbevelhebber van de Navo-strijdkrachten in het ge bied van de Atlantische Oceaan. McDonald volgt admiraal Train op, die op verzoek van president Reagan terugkeert in de gelederen van de Amerikaanse strijdkrachten. De nieuwe opperbevelhebber, die plaatsvervangend leider was van de afdeling luchtaanvallen van de Ame rikaanse marine-staf, treedt per 1 september in funktie. GUATEMALA-STAD. Linkse ver zetsstrijders in Guatemala hebben de zoon van de minister van binnen landse zaken vrijgelaten die ze ruim zeven weken geleden ontvoerden. Aan de vrijlating gingf de publikatie van een manifest van de guerril lastrijders vooraf, zo hebben de auto riteiten in Guatemala-Stad vrijdag gezegd. Flitsen uit het buitenland BRUSSEL - De voorzitter van de ministerraad van de Europese Ge meenschap, Denemark ens minister van buitenlandse zaken Kjeld Ole- sen, vertrekt deze week naar Was hington om te proberen een verdere verslachtering van de betrekkingen tussen de Euromarkt en de Verenig de Staten als gevolg van de hoog oplopende handelsgeschillen te voor komen MADRID - De Amerikaanse vlieg tuigfabrikant McDonnell Douglas zal voor 100 miljoen dollar aan Spaanse schoenen in de Verenigde Staten verkopen als onderdeel van de kompensatie voor een Spaanse or der van 84 gevechtsvliegtuigen van het type F-18. Dit is bekend gemaakt door de sekretaris-generaal van de Spaanse vereniging van schoenfabri kanten, Rafael Calvo. PARIJS - Een twintigtal leden van het militante Koerdische „komité voor anti-fascistische eenheid" (Bir- kom) heeft vrijdag vier uur de hal van het Parijse dagblad „Liberation" bezet gehouden om de aandacht te vestigen op de mishande lingen waaraab gevangen Koerden in Turkse militaire gevangenissen bllotstaan. S ALONIKI/GOES - De 23-jarige R. H. uit Goes is donderdag in de Griek se stad Saloniki om het leven geko men na een sprong uit de eerste ver dieping van het plaatselijke paleis van justitie. De man, die in Griekenland met vakantie was, was eerder die dag door de politie aangehouden, omdat hij naakt door de straten van Saloni ki liep. Volgens zijn familie is hij geestelijk labiel. Toen H. het gerechtsgebouw werd binnengebracht om te worden voor geleid, rukte hij zich los en sprong uit het raam van de eerste etage. Hij werd naar een ziekenhuis overge bracht, waar hij vier uur later over leed. Koele kikkerbilletjes ROTTERDAM- Uit een koel- wagen die stond geparkeerd aan de Albert Plesmanweg in Rotterdam is ongeveer 400 kilo kikkerbilletjes gestolen. Vol gens de politie verbraken de dieven het slot van de deur van de auto. Ze hadden kennelijk een uitgesproken voorkeur voor de kik leer billen, die veel in specialiteiten-restaurants worden verkocht. De garnalen en zwijnenruggen die de wa gen bevatte, lieten zij onaange roerd. De buit vertegenwoor digt een waarde van ongeveer 3.500 gulden. SCHIPHOL - „In een open dialoog zijn de verschillen van mening tussen de Israëlische arbeiderspartij en de Partij van de Arbeid over het beleg van West-Beiroet en de oplossing van het Palestijnse probleem besproken". Dit heeft de leider van de PvdA, Joop den Uyl, verklaard op Schiphol, waarde leider van de Israë lische oppositiepartij, de arbei derspartij, Shimon Peres, op weg van Washington naar Tel Aviv een tussenlanding maakte voor overleg met de PvdA-top. De PvdA meent dat het Palestijnse recht op zelfbeschikking op verschei dene manieren via een territoriale oplossing iotgeoefend kan worden. Een daarvan is de stichting van een Palestijnse staat op de Westelijke oe ver van de Jordaan. Een andere is een oplossing op Jordaans grondge bied, waar tachtig procent van de in woners Palestijn is. De Israëlische arbeiderspartij wijst beide opties van de hand. BUENOS AIRES - De leiding van de Rooms Katholieke Kerk in Argen tinië wil dat de autoriteiten de ou ders van „verdwenen" en gevangen gehouden personen inlichten over hun lot. Dit is vernomen uit kerkelij ke bron in Buenos Aires. De permanente kommissie van de Argentijnse bisschoppen zal binnen kort een nota terzake zenden aan ge neraal Reynaldo Bignone, de presi dent van het land. Volgens organisaties die opkomen voor de mensenrechten zijn er in Ar gentinië 15.000 personen „verdwe nen", terwijl veel personen, soms lang, vast zitten zonder dat er een proces tegen hen is gehouden. Vorig jaar riep het episcopaat het land al op tot een verzoening. De bis schoppen betreurden toen de „aan grijpende toestand" waarin de fami lieleden van de verdwenen of zonder vorm van proces opgesloten Argen-, tijnen verkeerden. Advertentie vertoont in de Concertzaal a.s. dinsdag, 16.00 uur MATINEE a.l. - PUNTA ARENAS - Bij de stad Punta Arenas in het uiterste zuiden van Chili zijn vrijdag 57 walvissen gestorven die kort daarvoor waren gestrand. De dieren hebben een lange doodsstrijd gevoerd in het oostelijke deel van de Straat Maghellaens, de zeeëngte die ten noorden van Kaap Hoorn de verbinding vormt tussen de Atlantische- en Stille Oceaan. Biologen wijten de ramp aan een drastische temperatuurdaling van het zeewater. Deze zou het oriëntatie vermogen van de walvissen ontre geld hebben. Een snelle daling van het zeeniveau als gevolg van de getij dewerking zou ook een rol gespeeld kunnen hebben. MANAGUA - Negentien mensen onder wie een Nicaraguaanse onder minister zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen toen een vliegtuig van de Nicaraguaanse luchtmacht kort na de start bij de hoofdstad ma- nagua neerstortte en ontplofte. De enige overlevende is zwaar gewond, aldus heeft de Nicaraguaanse rege ring bekendgemaakt. Onder de inzit tenden bevonden zich de voormalige Sandinistische guerrillaleider Mar cos Sonaribba en twee Cubaanse ad viseurs. Het neergestorte vliegtuig was een tweemotorige Israëlische Ara vat. LIMA, PERU - Een groep gewapen de mannen heeft in de Peruaanse streek Ayacucho in het hooggebergte op 350 km ten zuidoosten van Lima het dorp Pomabamba overvallen en de burgemeester op het marktplein voor de ogen van talrijke dorpelin gen vermoord. Het was de vierde moord op een burgemeester in dit gebied binnen een maand. Volgens het Peruaanse dagblad „Correo" van zaterdag be schuldigen extremisten plaatselijke politici in haar strijd tegen de guer rilla. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Van 10 tot en met 21 augustus Zierikzee Gravensteen, expositie schilderijen van Ineke van Doorne, 11.00 tot 17.00 uur en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. Maandag 16 augustus Zierikzee Grachtweg 4, vertrek fietstocht U.V.V., 13.30 uur. Dinsdag 17 augustus Zierikzee Concertzaal, film: „Diktrom", 16.00 uur, a.l. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, orgelconcert, Mau rice Pirenne, 20.00 uur. Woensdag 18 augustus Zierikzee Huis van Nassau, verkiezingsbijeen komst P.v.d.A., 20.00 uur. Westenschouwen Parkeerterrein Westenschouwse in laag, verzamelen planten werkgroep, 19.00 uur. Renesse Ned. Hervormde kerk, „Koperklan ken", 20.00 uur. V.V.V.-kantoor, start wandeling 10 km, 19.00 uur. Donderdag 19 augustus Renesse Sportveld De Laone, windhonden- rennen, 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. Orgelkoncert. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis; vergadering Advies kommissie Welzijnsbeleid, 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede; Klaverjas wed strijden, 20.00 uur. Zaterdag 21 augustus Renesse Hogezoom, barbecue-avond, 19,30 - 22.30 uur. Bruinisse Oudestraat, achtervolgingswedstrijd voor gewone fietsen, 19.00 uur. Maandag 23 augustus Zierikzee Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Dinsdag 24 augustus Bruinisse Aquadelta. Pleintheater, modeshow, 20.00 uur. Donderdag 26 augustus Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Vrijdag 27 augustus Bruinisse Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Zaterdag 28 augustus Bruinisse Bij Muziektent: kinderbr^derie. Start 10.00 uur. Sportterrein Boomdijk: Taptoe Bru, 21.00 uur. Maandag 30 augustus Scharendijke De Putmeet. Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive land. 16.00 uur. Dinsdag 31 augustus Brouwershaven Tonnenmagazijn, verkiezingsbijeen komst V.V.D., 20.00 uur. Vrijdag 3 september Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Zaterdag 11 september Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. HUISAANSLUITINGEN Red aki ie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2