I (dU c\2M. PAAUWE Opmerkelijke verkeerscapriolen dit weekend rond Nieuwe Haven Kleuters en leerlingen bijeen in nieuwe J. W. v. d. Doelschool Kleine rechtse partijen passen programma's aan PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT overleden Doorgereden na dodelijk ongeluk Vermiste jongen blijkt verdronken De brug in en de steiger op Vakanties voorbij Voorproefje op basisschool Bij stunten ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 16 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23165 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Huttendorp in vlammen op ONDERBANKEN (L) - W. J. M. Bouwmans (leeftijd onbekend) uit Landgraaf heeft in de nacht van zon dag op maandag een stuntje in de Kerkstraat in Onderbanken met zijn leven moeten bekopen. Het slachtof fer wilde op een rijdende auto sprin gen maar viel er weer af en kwam on der de zwaarbeladen aanhangwagen terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 DEN HAAG - Ook de kleine recht se partijen hebben de verkie zingsprogramma's voor de op 8 sep tember te houden verkiezingen aan gepast en geaktualiseerd. Het GPV brengt een programma uit onder de titel Opdat het u wel ga". daarin wordt ondermeer de nieuwe sociale kwestie aan de orde gesteld, te weten de verloedering en verdere secularisering, die - zo stelt men - on verminderd door gaat. Het GPV dringt ondermeer aan op maatregelen tegen de euthanasie op gehandicapte kinderen voor of direct na hun geboorte. De partij meent dat aan de huidige tolerantie ten aanzien van de verkoop van hennepproduk- ten in jongerencentra een eind moet komen. Verder wil het GPV een hoge prioriteit voor de strafvervolging van zogenaamde huisdealers. Gelijke behandeling De Reformatorische Politieke Fe deratie (RPF) brengt een vernieuwd verkiezingsprogramma uit met de ti tel „Om u te dienen". Hierin neemt de partij met kracht stelling tegen het voorontwerp van de wet gelijke behandeling, dat - aldus het program - de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van godsdienst, van onder wijs en van vereniging en van verga dering in het hart aantast. De Evangelische Volkspartij (EVP) kiest voor een duidelijke en voor uitstrevende politiek en wil. streven „naar een wereld zonder angst en wantrouwen, waarin macht en wel vaart beter gespreid zijn". Samen met andere politieke partij en wil de EVP een beleid mogelijk maken „waarbij de overheid meer mogelijkheden krijgt om te kunnen ingrijpen nu de ekonomische krisis de demokratische samenleving be dreigt. BUENOS AIRES -Argentinië heeft een dringend beroep gedaan op Enge land om zijn troepen van de Falk- landeilanden terug te trekken, sank- ties tegen Argentinië op te heffen en onderhandelingen te beginnen over de toekomst van de eilanden. HOOFDDORP - De 30-jarige E. Zwolsman uit Schiedam is zondag morgen om het leven gekomen door een verkeersongeluk op rijksweg 4. De personenauto, waarin hij reed, werd rond tien voor vier ter hoogte van Nieuw Vennep van achteren aan gereden door een grote personenau to, die na deze botsing door reed in de richting Den Haag. De auto van de Schiedammer raakte van de weg en sloeg over de kop. de man overleed ter plaatse. DEN HAAG - Op het strand voor Den Haag is zondagavond rond half zes het stoffelijk overschot aange troffen van de 14-jarige Johannes Hulsmann uit het Westduitse REc- klingshausen, die vermist werd sinds hij vrijdagavond met vijf landgeno ten, in leeftijd variërend van 14 tot 21 jaar, bij slecht weer ter hoogte van de Haagse camping Ockenburg in zee ging zwemmen. Een tweede West duitse jongen van dit vijftal wordt nog steeds vermist. Het vijftal raakte in moeilijkhe den, maar wist aanvankelijk veilig de kust te bereiken. Een van hen vond het te gevaarlijk om te zwem men, maar de andere vier besloten opnieuw in zee te gaan. Twee van hen kwamen vervolgens terecht op een golfbreker, waarbij ze schaafwonden opliepen. ZIERIKZEE - De nieuwe J. W. v. d. Doelschool in Poor- tambacht werd heden (maandagochtend officieus in ge bruik genomen door kleuters en lagere schoolleerlingen. Een eerste schooldag blijft een spannende gebeurtenis zowel voor de kinderen als voor de ouders. Maar in Poor tambacht ging het er vanochtend heel ontspannen aan toe. Voor het eerst in Zierikzee konden de kleuters „doorstromen" in het gebouw naar de eerste klas. De nieuwe school is een mooi, effi ciënt gebouw geworden. De lokalen kunnen op eenvoudige wijze, door middel van vouwwanden, worden uitgebreid. In het midden van het ge bouw is een grote open ruimte, waar de lokalen op uit komen. Deze aula kan voor gezamenlijke evenementen worden gebruikt. Van een officiële opening was vanochtend echter nog geen sprake, want de school is nog niet helemaal gereed. Alleen de eerste klassers (2 loka len) en de klassen 2 en 6 konden in de nieuwe school terecht. De klassen 3,4 en 5 zitten nog in het oude schoolge bouw in de Raamstraat. Oorspronkelijk zag het er naar uit dat de J. W. v. d. Doelschool slechts uit vier lokalen zou bestaan. Het mi nisterie van onderwijs had dit zo besloten. Het schoolbestuur heeft echter alles op alles gezet om alsnog een toestemming te krijgen voor uit breiding met 3 lokalen, dit in ver band met het grote leerlingenaantal van deze school. De verwachting is dat dit aantal niet zal afnemen. Toestemming Iri mei dit jaar kwam toch de toestemming van het ministerie voor uitbreiding met 2 lokalen en 1 nood- lokaal. De bouw van de school was toen al in volle gang. Vandaar dat de eerste vier lokalen reeds in gebruik konden worden genomen. Het hoofd van de school, de heer A. van Ooste- rom, verwacht dat de school in janua ri volgend jaar officieel kan worden geopend. Ook al is de wet op het basisonder wijs nog niet officieel in werking ge treden, toch wordt reeds vorm gege ven van de toekomstige basisschool of ook, geïntegreerd onderwijs. De „afgestudeerde" kleuters van de Speeldoos werden vanochtend met een feestelijk tintje verwelkomd in de nieuwe J. W. v. d. Doelschool, die tegen kleuterschool „De Speel doos" werd gebouwd. Maar liefst 37 eersteklassers telt de J. W. v. d. Doel school, een groep die in twee lokalen werd gesplitst. Zevenendertig eersteklassers werden vanochtend in de nieuwe J. W. v. d. Doelschool in Poortambacht verwelkomd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Verwachting tot dinsdagavond: Wisselvallig: In de nacht enkele buien en mini mumtemperatuur ongeveer 13 gra den; overdag geleidelijk meer zon en op de meeste plaatsen droog; mid- dagtemperatuur rond 20 graden; ma tige, aan de kust nu en dan krachtige zuidwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 20 augustus Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 5 Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuidwest 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 80%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 17 aug. Zon op 6.27, onder 21.01 Maan op 3.47, onder 20.27 Nieuwe Maan: 19 aug. (4.45) HOOG- EN LAAGWAXER Zierikzee Hoogwater Laagwater 17 aug. 2.13 14.37 8.05 20.38 Springtij: 21 augustus HET WEEROVERZICHT DE BILT. 16-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Ten zuiden van IJsland be vindt zich een depressie. Rond deze depressie circuleren van de oceaan afkomstige luchtmassa's die tame lijk vochtig zijn. Er komt dus veel be wolking in voor. De oceaanlucht laat geen bijzonder hoge temperaturen toe. De depressie brengt ons boven dien vrij veel wind. Een regengebied dat met de depres sie samenhangt, trekt momenteel via de Britse eilanden naar het oosten. Dit regengebied komt vannacht in ons land aan. Morgen zal het dan weer op de meester plaatsen droog zijn en mag er zelfs gerekend worden op af en toe wat zon. Meel letterlijk kwam deze Citroen-personenauto zondagavond tussen de wal en het schip terecht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) was juist bezig met het innen van leg gelden en bevond zich dicht bij het gebeuren. Volgens hem was het te danken aan het feit, dat een en ander plaatsvond rond etenstijd, zodat zich vrijwel geen mensen op de steiger be vonden. De nieuwe passantensteiger werd nauwelijks beschadigd, de auto daar entegen liep flinke schade op. Wederom kwam takelbedrijf J. de Jonge in aktie bij het wegslepen van de auto. De politie besloot de Nieuwe Haven enige tijd af te sluiten vanwe ge de grote belangstelling van het pu bliek. Autobestuurder R. v. d. W. had volgens zijn eigen zeggen de auto wel op de handrem gezet. De haven in Zondagavond omstreeks zes uur parkeerde R. v. d. W. uit Zierikzee zijn lease-auto (een Citroën) aan de Nieuwe Haven ter hoogte van de nieuwe passantensteiger. Hij verliet zijn auto om even een boodschap te doen. Hij had nog slechts tien meter gelopen toen hij potseling zijn auto de Nieuwe Haven zag induiken. De wagen kwam op de nieuwe pas santensteiger terecht op korte af stand van enkele jachten. Het was op dat moment laag water, zodat de au to een fikse duik maakte. Door de grote druk ging de steiger aanvankelijk onder, maar schoot De staander van de Zuidhavenbrug bleek bestand tegen deze onverwachte ontmoeting. ZIERIKZEE - Rond en in de Nieuwe Haven waren vrij dagochtend en zaterdagavond twee opmerkelijke ver- keescapriolen te aanschouwen. Vrijdagochtend om streeks twaalf uur reed een auto steil tegen een staander van de Zuidhavenpoort. Zondagavond dook eeii persone nauto van de kade af de Nieuwe Haven in. Beide incidenten trokken veel pu blieke belangstelling. De auto bestuurder J. B. A. K. uit Rotterdam reed vrijdagochtend komende van de Nieuwe Haven de Zuidhavenpoort in. Op dat moment naderde op de fiets J. M. d. V.-B. De autobestuurder zag de wielrijdster wat te laat. Hij wilde snel remmen, doch raakte met zijn voet klem tussen gas- en rempedaal. De auto schoot vervolgens snel door en klom steil in de staander van de Zuidhavenbrug en bleef op de achter wielen staan. De wielrijdster liep verwondingen op aan haar hand. De auto raakte zeer zwar beschadigd. De brandweer van Zierikzee en takelbe drijf J. de Jonge kwamen in aktie bij het opruimingswerk. weer terug boven water. De auto kwam vervolgens tussen wal en stei ger terecht. Havenmeester Havenmeester de heer R. Visscher

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1