DEURLOO VOOR KAMERBREED: Stelt u steeds hogere eisen aan uw drukwerk? Drukkerij Lakenman&Ochtman Adverteren doet verkopen! H.H. LANDBOUWERS T A PIJ TE II GORDIJNEN VITRAGE'S GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET Stichting Zeeuws Studiefonds Renteloze voorschotten Heren Aardappelverbouwers Zierikzee: woon-/werk- en lééfstad Drukkerij L O: voor alle drukwerk AUTOBEDRIJF VAN DER WEKKEN B.V. FA. v. d. VELDE EN ZN. Middenstandsavondschool Zierikzee 9 OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend dat met ingang van 13 augustus 1982 tot en met 27 augustus 1982 ter gemeentesecretarie te Nieuwerkerk, op werkdagen van 9.00 tot 12,00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, alsmede gedurende die peride op de maanda gavonden van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7), ter inzage liggen de ontwerp-beschikkingen op de aan vragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet van: 1. de heer C. Geuze, Weth. van Klinkenstraat 2, te Nieu werkerk om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een timmer bedrijf op het adres Weth. van Klinkenstraat 2, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 947 (ged.). 2. de heer J. van Klinken, Esdoornstraat 10, te Nieu werkerk om vergunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf op het adres Weth. van Klinkenstraat 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend gemeente Dui veland, sectie A, nrs. 917 en 947. De ontwerp-beschikkingen strekken tot het verlenen van vergunningen onder het stellen van voorwaarden waardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkin gen kunnen gedurende de bovengenoemde termijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvragers, de betrokken adviseurs en degenen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de aanvragen bezwaren in te brengen. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur zijn ingediend vóór 27 augustus 1982. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. De persoonlijke gegevens van degenen die een bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, A. L. BAKKER, wnd. De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 11 augustus 1982 Dam 31, Middelburg, telefoon 01180-28024 voor het studiejaar 1982/1983 kunnen nog worden aangevraagd tot 1 september a.s. HET BESTUUR te Strijen Groothandel in aardappelen en EXPORT Onze telerskring groeit gestadig, ons devies is door grotere omzet lagere verwerkingskosten, waardoor voor u de hoogste prijs mogelijk is. Dankzij onze relaties in binnen- en buitenland kun nen wij onze omzet nog vergroten. Onze coulante afwerking en vlugge financiering is een begrip geworden op Schouwen-Duiveland, bo vendien zijn wij steeds aan de markt. Indien gewenst ROOIEN wij ook uw percelen. Vertegenwoordiger: GOVERT DE VRIEZE. Lage Zoom 27, RENESSE, telefoon 01116-1672. Tevens uw adres voor alle soorten pootaardappe- len en groenbemesting. Drukkerij L O komt aan al uw wensen tegemoet, helpt u aan een idee voor ontwerp/ kleur- en papierkeuze. Adviseren u met juist dat ietsje meer vakmanschap waardoor uw drukwerk er uitspringt Bovendien altijd „open huis" voor hen die ook eens een prachtig modern geoutilleerd bedrijf willen bewonderen LO briefpapier enveloppen rekeningen jaarverslagen convocaties berichtkaarten reclamefolders kalenders familiedrukwerk en vele andere produkten die met papier te maken hebben Jannewekkert 11 Zierikzee Postbus 1 Tel. 01110-6551 Speciale aanbiedingen van deze week: FIAT RITMO 65 L, 3 deursb.jaar 1979 In perfecte staal 40.000 km gelopen FIAT RITMO 65 L, 3 deursb.jaar 1979 In perfecte staat 34.000 km gelopen 01110-2212 UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE Wij hebben voor u beschikbaar: een machine om uien te rooien en een nieuwe machine om op te laden; twee aardappelrooiers', twee mestwagens kraan; een nieuwe 6-rljer combinatie om bieten te rooien. TEVENS COMBINES EN PERSEN Beleefd aanbevolen: Brasweg 3, 4321 TB Kerkwerve, tel. 01110-2236 booooooooooeoooooooooooooj (Uitgaande van de Stichting C.M.O., gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap pen) Aanvang cursus: 24 augustus a.s. Cursusavonden: dinsdag en donderdag (19-21.40 uur) Cursusduur: 2 'jaar "(kandidaten met passende voor opleiding kunnen in overleg met de direkteur in het tweede leerjaar geplaatst worden) Cursusgeld: 305,—, te betalen bij begin schooljaar Boeken: worden door de cursisten zelf aangeschaft. De lessen worden gegeven in 't gebouw van de Christelijke Scholen Gemeenschap, de Huy- bertstraat 35. Aanmelding en inlichtingen bij: de direkteur, P. R. M. van der Sneppen, Driekonin genlaan 13 (tel. 01110-2442) of bij L. Maes, Oude Haven 39b (tel. 01110-3161)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9