i Jacolies van Gastel overwint de ziekte van Pfeiffer overtuigend met behalen van nationale titel I Dubbele zege voor Jacolies van Gastel 1 Anthon de Bruyn: Zij presteert op momenten dat het moet" Anthon de Bruyn heeft als Delta Sport-trainer een niet gering aandeel in de sportieve resultaten van Jacolies van Gastel. Mede dank zij zijn hegeleiding kwam de Zierikzeese de ziekte van Pfeiffer aanmerkelijk sneller te boven dan mocht worden verwacht. ,,Konditioneel is Jacolies er nog niet helemaal bovenop" zegt de Bruse trainer. Inmiddels werd zijn pupil evenwel al meerkampkampioene van Nederland, hetgeen altijd nog de zwaarste discipline is in de at- letieksport. (Foto: Bob Noomen) ZIERIKZEE - Op zaterdag 12 en zondag 13 juni 1982 werd Jacolies van Gastel meer kampkampioene van Nederland bij de B-junioren. Het nieuws over deze schitterende prestatie werd in de meeste persmedia wel vermeld, maar zeker niet groter dan de winst van Willem II op NAC of de zege van Toon van der Steen in een wielerwedstrijd in Oudenbosch. Zelfs Atletiek wereld, het bondsblad van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, ruimde niet meer ruimte in voor deze kampioenschappen en haar win nares dan voor een van de tientallen atletiekberichtjes, die het blad veelal vullen. De sondanks is het in de ondanks haar nog jeugdige leeftijd, al rijk gevulde suksesloop- baan van Jacolies van Gastel het meest opmerkelijke resultaat, dat zij ooit behaalde. Hiervoor is evenwel enige toelichting beslist op zijn plaats. De Zierikzeese kreeg in navolging van een aantal kollega-sportlieden af te rekenen met de ziekte van Pfeiffer, een infektieziekte, die vaak bijzonder lang aan kan sluimeren, maar die er wel voor kan zorgen, dat sportieve loopbanen abrupt-worden afgebroken. Een uitgebereid gesprek met Jacolies van Gastel en Delta Sport-trainer Anthon de Bruyn, die ook op treedt als haar persoonlijk begeleider maken duidelijk hoe de Zierikzeese haar ziekte van Pfeiffer aanpakte en overwon. „Het is deze week precies een jaar geleden, dat de ziekte zich bij mij openbaarde", vertelt Jacolies van Gastel. „Dat is zo", valt Anthon de Bruyn in, „maar in principe zat het er natuurlijk al veel langer aan te ko men. Eigenlijk had zij er al de hele zomer last van. Ik kan me herinne ren, dat we een wedstrijd in Huist ge had hebben en dat eigenlijk daar al wat symptonen waren, maar dat rea liseer je je pas achteraf". Voor An thon de Bruyn was het allemaal al duidelijk dat er iets loos was, vanwe ge een terugloop in konditie. Zijn pu pil vertoonde sneller vermoeidhéids- In Zwolle werd Jacolies van Gastel nationaal meerkamp kampioene. Vooral haar sprong over 1.67 meter betekende een flinke zet in de goede richting. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) VLISSINGEN - Tijdens een avond wedstrijd in Vlissingen heeft Jaco lies van Gastel een dubbele zege be haald. Bij de B-meisjes voltooide zij de 100 meter op de nieuwe kunststof- baan in 13,1 sekonde en bij het speer werpen kwam zij tot een verste worp van 26.80 meter. Dit onderdeel van de atletiek krijgt momenteel meer- aandacht in haar trainingsopbouw, omdat het speerwerpen ook deel uit maakt van de zevenkamp, die zij het volgend jaar moet gaan doen. In de huidige vijfkamp kwam dit niet Er kwamen in Vlissingen ook nog een aantal andere Delta Sporters in aktie. Bij de heren kwam Cor de Jon ge tot een tijd van 12,3 sekonde op de 100 meter en Hans van Elzelingen realiseerde 13,1 sekonde. Bij de da mes kwam Inge den Boer op hetzelf de onderdeel tot een tijd van 14,0 se konde. Behalve de 26.80 meter die Jacolies van Gastel met de speer wierp, kwam Margreet den Boer op dit on derdeel tot 21,92 meter bij de B- meisjes. Bij de dames reikte Joke van de Kasteele tot 29.54 meter in In ge den Boer tot 19.42 meter. Bij het verspringen viel de prestatie van Ja colies van Gastel met 4.70 meter wat me tijd duren. Er zijn ook diverse ge vallen met dodelijke afloop bekend. Allerter „Er is totaal niets aan de ziekte te doen", vertelt Anthon de Bruyn. „Er zijn zelfs geen medicijnen voor. Het is een kwestie van gewoon uitzieken. De patiënt krijgt niets van de arts, alleen tijdens de hevige koortsaan vallen worden de voor koorts aange wezen middelen verstrekt, maar dat is geen geneesmiddel voor de ziekte op zich!". Door het geval met Jacolies van Gastel is met name in atletiekvereni ging Delta Sport de aandacht meer gericht op eventuele nieuwe geval len. „Je wordt er in de vereniging wat allerter op, natuurlijk", denkt De Bruyn. „Wanneer je merkt, dat er bij deze of gene konditieverval is, snellere vermoeidheid enzovoorts, dan heb je eerder de neiging om kon- trolemaatregelen te nemen. Je neemt onder normale omstandigheden niet konstant de pols op, maar wanneer voornoemde verschijnselen zich gaan voordoen, dan doe je dat nu wel". Sceptici hebben in het verleden wel beweerd, dat de ziekte van Pfeiffer mede veroorzaakt zou worden door overtraind zijn van sportlieden. „Dat is gewoon slap geklets", denkt De Bruyn. „Het is volgens mij wel zo, dat je als je eenmaal het virus on der de leden hebt, en je een zwaar le ven leidt met bijvoorbeeld veel uit gaan en dergelijke, het proces bevor dert. Maar om het tegen te gaan, dat is onbegonnen werk". Jacolies van Gastel vertelt de ziek te fiks te pakken te hebben gehad. "*k was ontstellend ziek, maar na de v manifesteerde het ziektebeeld 2» Afsluitend door slapte en luste loos 1 Ik had geruime tijd nert- gens Nit voor, maar doordat je beslist in de running wilt ko men, wor». k dit op de duur weer beter. Het i-_ een kwestie van ge duld en niet ft,. Je moet echt op je beurt wachtei. Ten ehu Noch Jacolies van Gastei, h An thon de Bruyn heeft ooit geda Aat de atletiekloopbaan van de Z. zeese definitief ten einde zou zijn. nee, in geen geval", stelt Jacolies va. Gastel lachend. „Dat is een kwestie van willen. Er zijn voldoende voorbeelden bekend van sportlieden, die na een flinke pe riode geveld te zijn geweest door de ze ziekte, toch weer volledig terug zijn". Zonder twijfel is dit een te rechte konstatering, maar hier staat even vaststaand tegenover, dat er ook legio gevallen in de openbaar heid zijn gekomen van sporters, die zich wel hebben neergelegd bij een voortijdig einde van de loopbaan, die eens zo veelbelovend was. Betrokkenen bij de atletiekloop baan van Jacolies van Gastel reali seerden zich drommels goed, dat de terugval van de Zierikzeese slechts verschijnselen, vooral wanneer het op tempowerk aankwam. Jacolies van Gastel haakte tijdens wedstrij den sneller en opvallender af. Terugdraaien „Jacolies hield in die periode niet star vast aan de trainingsschema's", legt De Bruyn uit. „We moesten di verse zaken steeds weer terugdraai en. Als je ziet, dat het niet gaat, dan moet je dat wel. Bij een konstante herhaling van het terugdraaien van trainingssche ma's ga je je op een gegeven moment realiseren: hier is iets aan de hand. Je weet evenwel nog niet wat. We hebben dokter Becker gekonsulteerd en de huisarts, maar iets konkreets kwam er niet uit. Achteraf bezien is het overduidelijk geworden, dat het een ziekte is, die erg lang onder de le den kan zitten, voordat ze zich in een 'konkreet ziektebeeld openbaart. Nu, op dit moment lijkt de ziekte over, maar ik meen, dat ze nog niet over is, want konditioneel is Jacolies nog niet terug op het niveau van voor de ziekte". De ziekte van Pfeiffer is een akute infektieziekte, die vooral bij kinde ren en jonge volwassenen voorkomt. De symptonen zijn koorts, keel ontsteking, zwelling van lymfkno- pen en milt, soms geelzucht. Verder 'neemt ook het aantal witte bloedli chaampjes in het bloed toe. De ver wekker van de ziekte is nog steeds niet bekend, waarschijplijk is er een virus in het spel. In het beginstadium is de ziekte moeilijk te onderschei den van akute leukemie. De ziekte van Pfeiffer komt soms in kleine epi demieën voor, zoals bijvoorbeeld op kostscholen wel het geval is geweest. Herstel volgt meestal na enige we ken. In herhaaldelijke gevallen kan de periode van herstel evenwel gerui- tegen. Margreet den Boer realiseerde 4.35 meter. Op hoog overbrugde Cor de Jonge 1.60 meter. Joke van de Kasteele liet op de 1500 meter de klokken stilstaan op 5.45,0 en op de 1000 meter heren finishte Hans van Elzelingen in 2.46,0. GENÈVÉ - De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie over beperking van strategische kernwapens zijn don derdag tot over acht weken ver daagd. van tijdelijke aard was, maar bui tenstaanders waren er toch al als de kippen bij om vast te stellen, dat er opnieuw een zogenaamde belofte door de mand was gevallen. „Ik denk, dat dat me het meest gestimu leerd heeft om terug te komen", ver volgt de 16-jarige atlete. „In het be gin dacht ik, dat ik na verloop van tijd wel weer verder zou gaan, maar niet dat het op deze termijn zou luk ken. Ik dacht, nou ja, misschien het volgend jaar weer, of over twee jaar, maar het is gewoon veel vlugger ge gaan". Opbouwperiode Tijdens de wintermaanden begon Jacolies van Gastel weer aan een op- bouwperiode, waarbij de prestaties op het niveau lagen van een of twee jaar daarvoor. „We moesten weer gaan beginnen, die draad weer op vatten met gewoon het risiko, dat het een stuk slechter gaat", meent An thon de Bruyn. „Kenners weten dat een atleet op een bepaald moment moet beginnen om een ziekte te overwinnen en dat er een opbouwperiode is". In de eerste wedstrijdjes waaraan Jocolies van Gastel deelnam kreeg zij ruim schoots klop van tegenstandsters, waarvoor zij voor haar ziekte nauwe lijks echte inspanning nodig had om ze terug te wijzen. „Daar is toen best wel veel over gepraat. Zeker door me. die niet wisten, dat er met mij -uelijk wat aan de hand was", stateert Jacolies van Gastel m»t Door haar vex '?nt in vrijwel alle facetten van cu Mieksport, het geen haar meerka. "tel bijna van zelfsprekend maakv. ^ft Jacolies van Gastel altijd met weinig training haar sport kux bedrij ven. Naar gelang zij ouder zal daar volgens klubtrainer Ai* de Bruyn best wat aan moeten vei ren. „Zij zal in de toekomst vaSx. zeker meer aandacht aan haar tra. ningen moeten schenken wil zij op topniveau mee blijven draaien. Daar komt ze gewoon niet onder uit. Nu is dat nog niet zo dringend nodig. Een jong meisje moet ook een stuk lander leven hebben. Dan moeten (sporter en trainer elkaar wat stimu leren. In ons geval lukt dat blijkbaar wederzijds goed. Hierdoor komt die lonverwachte prestatie er dan toch Aderlating Het missen van ongeveer een jaar in een loopbaan-opbouw hoeft niet altijd ongunstig door te werken. De echt getalenteerde atleten hebben de flexabiliteit om indien de omstandig heid zich voordoet zo'n aderlating te doen. Een flinke portie wilskracht doet dan de rest. Jacolies van Gastel heeft voorheen nooit gezegd een plaatsje na te stre ven in de topsport als zij eenmaal se- niore is. „Ja natuurlijk wil ik dat wel", stelt zij nu, „maar beslist niet ten koste van alles. Als ik geen ple zier meer heb in de sport, ondanks grote suksessen, denk ik dat het voor mij allemaal niet meer zo hoeft. Maar misschien liggen de zaken heel an ders als ik eenmaal zo ver ben". Bij de KNAU had men geen enkele rekening gehouden met Jacolies van Gastel in de aanloop naar de nationa le meerkampkampioenschappen in Zwolle. Daar was men immers drom mels goed op de hoogte van de ziekte, waarmee de Zierikzeese af te reke nen had gehad. „Vaag hadden we een plaatsje bij de eerste drie in het ach terhoofd, maar aan de eerste plaats hadden we geen moment gedacht", legt Anthon de Bruyn uit. „De prestaties waren tijdens dat weekeinde echter stuk voor stuk veel beter, dan waar we op gerekend had den. Jacolies heeft toen opnieuw be wezen, dat ze altijd goed presteert op de momenten waarop dat moet. Het lijkt dóódsimpel, maar het is werke lijk groots". Niet forceren Op 27 en 28 augustus gaat de Neder landse meerkampkampioene naar Vlissingen om deel te nemen aan de Zeeuwse en distriktskampioenschap- pen. „De trainingsarbeid, die we daarvoor hebben verricht is gewoon zeer matig", stelt zij. „Als we werke lijk zo enorm prestatiegericht bezig zouden zijn en daar beslist wilden winnen, dan zouden we nu veel meer moeten doen. Ik wil me echter niet over de kop werken. Als het niet lukt om te winnen dan maar een volgende keer. Er mag gewoon niets gefor ceerd worden". De buitenstaander realiseert zich niet wat Jacolies van Gastel met be geleiding van trainer Anthon de Bruyn moet doen om te komen en te blijven waar zij in de sport staat. Voor hen zijn er slechts die momen ten, waarop zij naar buiten treedt, maar zo simpel ligt het duidelijk al lemaal niet. Zij zorgt er bovendien in niet geringe mate voor, dat men over- in Nederland weet, dat ook op houwen-Duiveland topsport wordt 'even. Jacolies van Gastel: tieksuksessen doorzettingsvermogen en een flinke dosis talent vormden de grondslag voor veel atle- (Foto: Bob Noomen)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6