Advies over bestemming van meevallende post onvoorzien ELEKTRO LIEVENSE Nieuwe kotters en de rentabiliteit visserij ERIC DE NOORMAN Slot wijziging begroting 1981 Zierikzee STREEKNIEUWS KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Mosselprijzen blijven op peil De onwillige held ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 13 augustus 1982 Nr. 23164 5 ZIERIKZEE - „De gemeente Zierikzee kan doodsbang zijn, als in 1984 inderdaad een nieuwe financiële verhou dingswet van kracht wordt". Deze mededeling werd donderdagavond gedaan tijdens de openbare vergade ring van de kommissie financien in het stadhuis. Finan cieel ambtenaar de heer G. Dijkstra gaf op verzoek van de voorzitter, wethouder L. J. van Gastel, een duidelijke uiteenzetting van de weinig rooskleurige gevolgen, die deze wet voor Zierikzee in petto zou hebben. ,,Het effect zal zeer schokkend zijn", liet hij weten. In de huidige fi nanciële verhouding rijk-gemeente vormt de vergoeding per inwoner een belangrijk deel van de algemene uit kering. In mindere mate vormt ook de bebouwing in een gemeente een faktor. Bij het inwerking treden van de financiële verhoudingswet zou daar echter drastische wijziging in komen. De algemene uitkering aan de ge meente zal dan namelijk gebasseerd worden op: de totale oppervlakte van de gemeente, de oppervlakte van de bebouwde kom, de oppervlakte van de bebouwing in die bebouwde kom, de hoogte van de bebouwing en de gemiddelde bebouwingshoogte. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. BRÜINISSE Volle orderportefeuille Hoewel het begin juli gepubliceer de overzicht van het Landbouw- Ekonomisch Instituut uit Den Haag een flinke daling van de bedrijfsre sultaten van mossel- en kottervissers vertoonde, heeft dit gegeven nog geen zichtbaar invloed op de investe ringen aan de schepen. De orderportefeuille van Maas- kant's machinefabrieken is derhalve goed gevuld, vooral het nieuwbouw- en reparatie programma van lieren ziet er gezond uit. In de „Bru 6" van de fa v. d. Berge werd een nieuwe 6 cylinder dieselmo tor gezet. Deze Cummins type NT 855 M is 274 pk bij 1800 toeren. Eveneens een nieuwe Cummins kreeg de' ,,Ye 78" van de fa Jac v. d. Plasse Jr. Deze is van het type NTA. 855 M en is 330 pk bij 1800 toeren. Hierachter kwam een Masson keer- koppeling (hydraulisch) van 3,5:1. De technische proefvaart van beide schepen heeft reeds tot volle tevre denheid van de eigenaars plaatsge vonden. Voor de kant ligt thans de zeekotter Vli I, de Grietje Elisa beth", welke een verbouwing aan de buiskap of bakdek ondergaat. Ook wordt dit schip voorzien van een visstrip. Gistermiddag kwam de Bel gische O 518, de Cutty Srak" voor de kant. Deze kotter uit Oostende krijgt een kompleet nieuwe 4- trommelige Maaskant vislier inge bouwd, pneumatisch bediend, de aandrijving geschied hydraulisch. De ..Atlantean" uit Dublin is in middels volledig afgewerkt na de boeg- en brandschade aan boord. De ze purse seiner ligt nu in de Zuid- Grevelingen waar het geheel wordt geritstraald. Van de Ye 25 van de fa Zalm werd de vislier geheel gerevi seerd en voorzien van een aluminium lierhuis. „De Beekmanreis" Naast de vele busreizen die elk jaar hun (vakantie) bestemming zoeken is er één speciale, vertrekkend uit Brui- nisse. Dat is de Beekmanreis die al tijd volgeboekt is, zo ook deze keer. Alweer voor de 17e keer vertrok het geselschap om zeven uur met de bus van Van Oeveren. De chauffeur was Tuinman die z'n klantjes wel kende omdat hij al 14 jaar dit reisje begeleidde. Na een kof- fiestop in Reeuwijk ging het op Mar ken aan waar werd gewinkeld en ge wandeld door het schilderachtige dorpje. In Volendam werd van een goed diner genoten. Het regenachtige weer verhinderde een verdere verkenning van dit typi sche IJsselmeer dorpje. Besloten werd om door te rijden naar Scheve- ningen waar 's middags het weer flink opklaarde. Boulevard en Pier werden bezocht en bewonderd. De laatste stop was in Hoek van Hol land waar de haven werd bezocht. Op een terrasje zag men de in- en uit gaande zeevaart van de Waterweg langsvaren, altijd een imponerend gezicht. Het gezelschap vrienden en kennissen ging hierna ,,op huus an", richting Bru. De heer Abrahamse dankte de familie Beekman voor de organisatie en de heer Tuinman voor diens bijdrage voor de reis. Aan een genoeglijke dag, ondanks het mindere weer 's morgens was weer een einde gekomen. nieuwe financiële verhoudingswet Zierikzee in 1984 voor uitermate pijnlijke beslissingen komt te staan. „In dat geval zul je niet kunnen ont komen aan een kleine verhoging van de onroerendgoed belasting", aldus de PvdA-woordvoerder. De kommis sie kwam overigens niet tot een ad vies, omdat het hier, zoals gezegd, nog slechts een mededeling en geen voorstel betrof. WASHINGTON - De Amerikaanse regering is niet van plan opnieuw met de Europese gemeenschap te gaan onderhandelen over de omvang van de Europese staalleveranties aan de Verenigde Staten. De Amerikaan se minister van handel, Malcolm Bal- drige, heeft dit woensdag meege deeld. Hij maakte duidelijk dat Was hington de bezwaren van de staalfa brieken in de Verenigde Staten naast zich zal neerleggen. OSLO. Noorwegen heeft ermee in gestemd samen te werken met de Sowjet-Unie bij het winnen van olie en gas in het Russische deel van de Barentsz Zee. De regering van het land heeft de Noorse industrie toestemming gegeven voor het teke nen van exploratie- en exploitatie- kontrakten, zo heeft de Noorse mi nister van handel verklaard De heer Dijkstra liet er geen twijfel over bestaan dat dergelijke maatsta ven voor Zierikzee, waar in sommige wijken ruim werd gebouwd en men vrijwel geen hoogbouw kent, on gunstig zullen uitpakken. Extra nadeel Een extra zwaar nadeel voor deze stad zou zijn, dat de uitkeringen voor „historische stadskern" en „pro bleemgebieden" zouden te komen vervallen. Berekend op basis van het jaar 1983 zou dat een verlies voor Zie rikzee betekenen van 2,9 miljoen. Door middel van zogenaamde ste reofoto's zal in alle gemeenten in Ne derland de bebouwingshoogte tot op de cm nauwkeuring worden bere kend. Inmiddels is dat voor vierhon derd gemeenten reeds gebeurd en ge bleken is dat ruim driehonderd ge meenten flink (10 a 20 of zelfs 20 k 30%) achteruit zullen gaan in de alge mene uitkering. Alleen de grote gemeenten (met veel hoogbouw) zullen voordeel on dervinden van de nieuwe wet. Enig voordeel voor Zierikzee zou nog wel kunnen betekenen de uitkering op basis van het historisch wateropper vlak. Zowel de voorzitter als de heer Dijkstra konstateerden, dat vooral vertegenwoordigers van grotere ge meenten hun invloed hebben doen gelden bij het totstandkomen van de ze mogelijk nieuwe regelingen. „Vooral wethouders van grote ge meenten hadden zitting in de diverse studiekommissies" aldus de finan cieel, ambtenaar van de gemeente Zierikzee. „Gestraft" „Als je als stad ruim en mooi bouwt, wordt je straks gestraft", konstateerde kommissielid J. J. Ge- leijnse (V.V.D.) wat verbitterd. Iede reen was het erover eens, dat het hier om weinig opwekkende berichten voor de gemeente Zierikzee ging. Eerder tijdens deze vergadering had de voorzitter medegedeeld, dat door het rijk voor 1983 een verhoging van 4% is toegestaan op tarieven en leges. Het dagelijks bestuur van Zie rikzee is van mening, dat deze trend gevolgd moet worden echter met in achtneming van twee uitzondering, t.w.: de tarieven voor de onroerend goed belasting en de tarieven voor verhuur van de jachthaven. Voor de ze laatste werd zoals bekend reeds een hogere tariefoptrekking toe gestaan. Voor wat betreft de onroerendgoed belasting liet de heer Van Gastel we ten, dat eerst de uitkomst van de her taxatie dient te worden afgewacht. B. en W. tonen zich voorstander de to tale opbrengst van dezelfde panden (dus geschoond van nieuwbouw) met vier procent te verhogen. Mochten de hertaxaties nu zeer drastisch uitpak ken, dan is zelfs een tariefsverlaging niet ondenkbaar om op het gewenste resultaat van totaal opbrengst plus vier procent te komen. Het betrof hier een mededeling van de voorzit ter en geen afgerond voorstel. De le den van de kommissie financiën wil den er echter toch hun eerste reaktie wel over kwijt. „Hoog in de boom" „Zierikzee zit toch al hoog in de boom. Als we de landelijke trend blijven volgen, verandert dat niet",, meende de heer Geleijnse. Publika- ties dat Zierikzee in dit opzicht tot de „top-tien" zou behoren, wees de heer Dijkstra als „fabeltjes" van de hand. De heer L. S. P. van Velthoven (CDA) liet weten, dat in zijn fraktie grote huiver bestaat voor verhoging van de onroerendgoed belasting, om dat daardoor ook de meest kwetsba re inwoners getroffen zouden wor den. Ook nu liet hij niet na te wijzen in de richting van de P.v.d.A.- fraktie, die reeds meermalen juist wel voor verhoging had gepleit. De CDA-woordvoerder kon zich best voorstellen dat je niet eeuwig en altijd op die nul-lijn kon blijven zit ten, maar vroeg zich anderzijds af of die vier procent verhoging van de to taal opbrengst wel nodig zou zijn. Dë heer R. Sayers (PvdA) was van mening, dat juist met het oog op de MIDDELBURG Provinciale kommissievergaderingen Maandag 16 augustus vergaderen er twee statcnkommissies. Beide ver gaderingen vinden plaats in het pro vinciehuis, Sint Picterstraat 42, Mid delburg. Ze zijn openbaar en bieden spreekrecht voor het publiek. De kommissie waterstaat en ver keer begint om 09.30 uur. Op de agen da prijkt een aantal statenvoorstel- ien. De belangrijkste zijn de verbete ring van de weg Middelburg-Sint- Laurens, een bijdrage voor de tijd van drie jaar ten behoeve van de zoetwatervoorziening, jaarstukken 1981 van enkele diensten en een wij ziging van de verordening admi nistratieve geschillen. Voorts zijn er drie notities ter bespreking. Een behandelt de Wet uitkeringen wegen en de sanering van het wegenbeheer; de tweede be treft de verbetering van het kruispunt Grote Kreekweg-Zoete vaart (gemeente Hulst) en de derde is gemaakt naar aanleiding van een brief van de Nederlandse fruittelers organisatie over de zoetwatervoor ziening in de landbouw. De kommissie welzijn vergadert om 13.30 uur. Begonnen wordt met de behandeling van de onderdelen maatschappelijk werk en volksge zondheid van de provinciale begro ting 1983. Verder komen o.a. aan de orde de verhoging van de subsidie aan de vereniging, dialect-onderzoek en de verlaging van de subsidie aan et provinciaal opbouworgaan stich ting Zeeland per 1 januari jl. Feike Asma koncerteert Het voorlaatste koncert van de zomeravond-serie die door de Stich ting Orgelcentrum in de Nieuwe Kerk te Middelburg wordt georgani seerd, zal plaatsvinden op dinsdag 24 augustus en wordt gegeven door Fei ke Asma. Aanvang 20.00 uur. Geo pend wordt met een koraalbewer king van W. H. Zwart, gevolgd door een Preludium en Fuga in C en sin- fopnia uit Kantate 156, beide van J. S. Bach. Verder werken van Men delssohn, Reger en Franck. Het slot is een fantasie over de Avondzang van de koncertgever. VEERE Gitaarkoncert Zaterdag 21 augustus (20.00 uur) geeft het Gitaar Kwartet van Brussel een koncert in de Grote Kerk van Veere. Een niet alledaagse gebeurte nis, die getuigt van technische vol maaktheid. Met verfijnde muzikale expressie wil dit gitaarensemble de luisteraar overtuigen van hun uit zonderlijk talent, aldus Stichting Delta-Cultureel in de aankondiging vön het koncert. Op het programma werken van Fernando, Brahms, Weiss-Ponce, Lauro, Granados, Scar latti, Bach, Vivaldi en Mozart. Tandemtocht voor blinden en slechtzienden ZIERIKZEE - De Zeeuwse Blinden- bond „Ons Zeeland" organiseert za terdag 14 augustus voor het eerst een tandemtocht voor blinden en slecht zienden op Schouwen-Duiveland. De tocht, waaraan door minimaal tien tandems wordt deelgenomen, gaat over 45 kilometer en gaat om half twee van start bij wegrestaurant De Val bij de Zeelandbrug. Vanaf de start wordt er gefietst naar Nieuwer- kerk en vervolgens via Noordgouwe, Dreischor, Zonnemaire, Nieuwer- kerk, Ouwerkerk en Zierikzee terug naar de Val. Op de Ring in Noordgouwe wordt door de deelnemers enkele minuten gepauzeerd voor een verfrissing. De tocht gaat onder begeleiding van de politie. DEN HAAG - De regering wil dat de voorlopige raad voor energie onderzoek (REO) meer aandacht gaat besteden aan de maatschappelijke aspekten die samenhangen met ener gievoorziening en energieverbruik. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH - Aanvoer: 236 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1975 - 3325; voljarige 1725 - 2565; 2-jarige, luxe (merries) 1450 - 2250; 2-jarige luxe (hengsten) 1350 - 1950; 1-jarige, luxe (merries) 825 - 1625; 1-jarige, luxe (hengsten) 800 - 1600; veulens, merries 525 -ƒ 1025; veulens, hengsten 500 -ƒ 1000; hit ten 500 - 1400; Shetlandse pony's (ruins) 200 - 450; Shetlandse pony's (merries) 225 - 500. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,50 - 7,25; oude slachtpaar- den 6,35 - 7,10. De handel verliep zeer traag. Visserij De toch heus niet onbelangrijke mosselaanvoer (er komen per week 60 a 70 ladingen in Yerseke aan) blijkt gelijke tred te houden met de vraag. Er is dus geen sprake van overvoe ding van de markt en daaruit blijkt, dat dé vraag naar mosselen c.q. de af zet gezien de tijd van het jaar en de toch nogal hoge temperaturen, op peil blijft. Zo gingen er deze week geen of bij na geen mosselen in het Mosselfonds, er was dus geen sprake van partijen die geen koper konden vinden. De prijzen handhaven zich even eens op een behoorlijk niveau. Voor gewone mosselen wordt f 25,— tot f 35,— per ton van 100 kg betaald, de betere (lees grotere) soorten worden voor f 50,— tot f 60,— aan de handel verkocht. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. P. Mentzel, Dordrecht, 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 9.30 uur eerw. heer Schoenmaker, Zoutelande. Seroos- kerke: 10.00 uur ds. Bolijn H.A. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamste de: 9.30 en 19.00 uur ds. G. Wasse naar. Renesse: 9.00 en 10.30 uur ds. Fahner, 20.15 uur prof. dr J. Dum- mer, Münster. Noordwelle: 10.30 uur Dienst. Scharendijke: 11.00 uur de heer W. P. Janse, Geerdijk. Brou wershaven: 11.00 uur ds. Schneider. Zonnemaire: 9.30 uur ds. D. Schnei der. Noordgouwe; 11.00 uurdrs. B. J. E. de Blank, Dordrecht. Dreischor: 9.30 uur drs. B. J. E. de Blank, Dor drecht. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante; 18.00 uur eerw. heer V. d. Berge, Yerseke. Sirjansland: 10.00 uur (HD) en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur ds. Tee- kens; 17.00 uur ds. R. H. M. de Jonge, Alphen aan den Rijn. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur mej. dra L. Burggraaf, Amsterdam. Haamstede: 9.00 en 10.15 uur ds. W. v. d. Kooy, Lochem; 19.00 uur ds. Fahner. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. Z. Ramaker, Sneek. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur da. L. Burggraaf, Amster dam; 18.30 uur ds. Blokland, Zierik zee. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer A.-v. Westen, Borssele; 17.00 uur drs. A. Stolk, Wolphaartsdijk. Bruinisse: 10.00 uur ds. B. J. Oldenhuis, Uit hoorn; 17.00 uur de heer A. v. Westen, Borssele. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 15.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur ds. A. v. d. Veer (Herv. kerk). Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. J. W. Verweij, Ridderkerk.Nieuwer kerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 10.00 en 14.30 lees- dienst; 18.30 uur ds. J. W. Verweij, Ridderkerk. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. .P BS BRUINISSE/ZIERIKZEE - Het is bekend, dat de in 1979 en later ontstane vernieuwingsdrang van de kottervisserij, helemaal niet de instemming had van de visserijautoriteiten, maar de zaak ging wel door. Zo werden van de Vlissingse vloot van 15 schepen er 12 door nieuwbouw vervangen. Deze nieu we schepen zijn uitgerust met zwaardere motoren (2000-2400 pk). En deze ont wikkeling vervult de ambtenaren van het Rijks Instituut voor Visserijonder- zoek met zorg. Een dergelijke kotter gebruikt op zijn wekelijkse reis voor plm. f 30.000 aan brandstof (olie), een post die naast de rente voor het geleende kapitaal aan de bank moet worden betaald, loodzwaar op de exploitatie rekening drukt. De vraag rijst dan ook, doen deze kotters zich zelf de das om? Bewer ken zij hun eigen ondergang. Want om boven de exploitatielasten uit te komen, (wat bij een aantal de laatste weken beslist niet lukte) moet zeer intensief worden gevist op tong en schol. Weggevist Gevolg, een zeer behoorlijke jaar- klasse tong zoals die van 1979 is in één jaar weggevist. In 1979 zwom er nog 75.000 ton paairijpe tong in de Noordzee, nu drie jaar later wordt de hoeveelheid tong nog geschat op 20.000 ton. Ter vergelijking: Op de sterke jaar- klasse tong 1963, kon zes tot zeven jaar worden gevist, nu wordt een jaarklasse in ongeveer één jaar weg gevist. De tong krijgt geen tijd meer om groot te worden. En van grote tong (twee in een kilo) moet de tongvissers het toch hebben. Die grote tong brengt f 25, - per kilo op, maar tong die voor plm. f 6,— de kilo over de veilingklok gaat brent te weinig op om lonend te kunnen blijven vissen. Onderzoek Het onderzoek om een schatting te kunnen maken hoe het gesteld is, met de jaarklassen 1980 en 1981 is in volle gang, over enkele weken zijn deze cijfers bekend en er wordt met belangstelling op gewacht. Overbevissing van een bepaalde vissoort, zal altijd slachtoffers ma ken, tenzij men tijdig kan overscha kelen op een andere visserij. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. Wery, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. V. d. Valk. KERKNIEUWS Geref. Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Blija-Holwerd: D. F. Ensing, Smilde en Diever. OVERDENKING „Beter is een hand vol rust dan bei de vuisten vol zwoegen en najagen van wind". (Prediker 4 6). Enige uren op Schiphol vertoevend om een paar kinderen op te halen na een vakantietrip, doet je konstate ren: „wat een drukte, wat een ge zwoeg, wat een gejaag." Het lijkt wel een mierennest, kontinu is er bewe ging. In je gedachten komen dan overwegingen op in de lijn van: wat is ons (schier)-eiland dan een betrek kelijk rustig gebied (na de vakanties dan wel te verstaan). Het gaat er alle maal veel minder gejaagd. Toch kan de schijn ook hier bedrie gen, want wie op mensen let, uitspra ken aanhoort, weet best van opmer kingen als: geen tijd, agenda vol, overbezet, overbelast enz. Sjouwen en zwoegen, doorgaan. Dat er dan perioden zijn waarin van een „welverdiende rust" wordt genoten kunnen we in deze weken zien. Schouwen-Duiveland, rust punt, rustplaats voor duizenden. Deze waarnemingen zijn niet nieuw, niet origineel, want de schrij ver van het Bijbelboek Prediker weet er ook al van. Hij observeerde in zijn tijd ook al het gejaag en ge zwoeg van de mens. De mens die toen (ook) al leefde in een wereld, een om geving waar. je vraagtekens en uit roeptekens moest zetten. In het Bij belgedeelte waaruit de boven deze overdenking staande tekst genomen is, wordt gesproken over het vele on recht dat op aarde geschiedt. Naij ver, jagen en jachten, geen rust. Al dit gefriemel, dit continu bezig zijn, dit gesjouw vat de schrijver in één woord samen: „ijdelheid". Een beetje rust is beter dan steeds maar ploeteren en zwoegen", zou je kunnen samenvatten in één gedach te: „Rustig aan, dan breekt het lijnt je niet". In onze tijd met zijn vele klachten van: „overspannen, dood moe, overwerkt", wijze woorden.... Ga er maar aan staan. De goede le vensinstelling zal zijn: „werken om te leven, niet leven om te werken". Men kenne zijn grenzen. Bovenal zal de mens zijn rust, zijn stop, zijn „even uitblazen" in geeste lijke zin op een hoger plan moeten zien te verkrijgen. Zei Jezus niet: „Komt allen tot Mij, die belast en be laden zijt, Ik zal u rust geven"? De ware levenskunst zal dus zijn: „de juiste verhouding vinden tussen bezig zijn en rusten. Momenten kie zen om tot jezelf in te keren. Waar sta ik, hoe ben ik bezig, waar streef ik naar. Bovenal: waar/hoe sta ik te genover medemens en God. Beter ge zegd hoe is mijn relatie tot God en de medemens. De Bijbel leert: rust is dan pas echt, zinvol, werkelijk als het is „in de Naam des Heren". Hij geeft ze, uit genade, liefde. Niet te be redeneren, te analyseren.... Je moet het ondergaan. „Rust mijn ziel, uw God is Koning Heel de wereld Zijn gebied." Oosterland M. J. ROUW 55. Het wordt werkelijk een groot feest met veel eten en veel drinken, zoals Svein gehoopt heeft. Van heinde en verre komt het volk, dat zolang onder Agars regiem geleefd heeft om de teruggekeerde Artor zijn hulde te betonen. En Artor toont een goed en gul vorst te zijn. De mannen van Tristan - velen van hen ede len - krijgen hun bezittingen terug. Tristan zelf worden uitgestrekte landerijen geschonken, buiten de gebieden, die hem wegens zijn ge boorte toekomen. De overige vogelvrijen, ho rigen en slaven krijgen een huisje met een stuk grond om te bebouwen. Zo is er alle reden tot vreugde en tevredenheid. Artor is dan ook wel verbaasd, als hij Tristan, die een bezoek heeft gebracht aan zijn oude huis, na enkele dagen reeds weer terugziet. „Zijt ge niet tevreden met uw bezit?" vraagt de koning van Wales, als hij Tristans peinzen de gezicht ziet. „Dat is het niet", geeft de vogelvrije ten ant woord, terwijl hij op Eric toetreedt. „Weliswaar is mijn burcht in verval geraakt en zijn de akkers overwoekerd, maar dat kan alleen maar aansporing zijn de ploeg erin te zetten. Nee, ik kom terug, omdat mij iets niet bevalt Ik zou willen goedmaken, dat ik de koning der Noren zo onbillijk behandeld heb. Dat ik vol vertrouwen was, terwijl hij een voorbeeld voor ons allen was Want was hij niet gekomen, dan leefden we nog als opge jaagd wild in de wouden Hij zwijgt even en vervolgt dan: „Ik wil u een jaar lang dienen, heer koning, pas daarna zal ik met een gerust hart terug kunnen keren naar mijn burcht." „Een nobel voorstel!" roept Artor uit. en aangezien het duidelijk is, dat Tristan toch niet op dit idee terug wil komen, stemt Eric er mee in. „Dan is alles zo prachtig geregeld", zegt Ar tor, Eric's hand grijpend. „Graag had ik u nog hier in mijn land als gast gehouden, maar ik weet uw verlangen naar Noorwegen terug te keren. Ik heb mijn mannen opdracht gegeven spoed te betrachten met de uitrusting van de boot en mijn beste krijgers zullen u vergezellen. Zo ge nog wen sen bebt „Mijn grootste wens hebt ge vervuld", zegt Eric hartelijk, „een schip met bemanning voor de vaart naar 'Noorwegen. Mijn tweede wens eh dat we elkaar weer zullen zien, Artor vriend". Ook deze wens zal in vervulling gaan, maar dat is een ander verhaal. EINDE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5