HET GELUK KOMT MET DE JAREN Fikse boete voor veelvuldig overtreden van rijtijdenwet deurloo mode ONZE PUZZELRUBRIEK 27,50 Kantongerecht Zierikzee Wat biedt de BEELDBUIS? School- broeken My 4 'IERIKZEE - „Het is te gek geworden na die indruk- kkende lijst van veroordelingen", vond kantonrech- nr. W. F. van Solinge donderdagmiddag tijdens de ïg van het kantongerecht toen M. J. V., als vertegen- jOrdiger van een transportbedrijf in Oosterland voor hem stond wegens het overtreden van de rijtijdenwet. Om dat de laten blijken vonniste de kantonrechter, kon- form de eis van officier mr. A. Besier een totale boete van 1.950,—. Bij een kontrole vorig jaar oktober had de Rijksverkeersinspektie vol gens de kantonrechter bij het trans portbedrijf „een pak vol narigheid aangetroffen". De drie bij het bedrijf in dienst zijnde chauffeurs D. J., A. v.d.H. en H. S. bleken diverse malen veel te lange diensttijden te hebben gemaakt. Verder was de tachograaf vaak niet volgens de voorschriften ingesteld en werden weieens re gistratiebladen vervalst. M. J. V. werd verantwoordelijk gesteld voor deze ten laste gelegde feiten. V. verweerde zich met de me dedeling, dat zijn chauffeurs reden in opdracht van een verlader en dat hij zelf zeer weinig invloed kon uitoefe nen op de diensttijden. Hij zei diver se malen aangedrongen te hebben op het juist naleven van de voorschrif ten. Overigens liet hij weten, dat tot die diensttijd ook vele wachturen be hoorden. „Als ze soms vier uren moe ten wachten, kunnen ze gaan slapen". Daar bleek mr. Van Solinge het niet mee eens: „rusten doe je thuis in je bed". Tienmaal eerder De officier memoreerde dat de Rijksverkeersinspektie al eerder te gen dit bedrijf was opgelopen en ci teerde een lijst van minstens tien eer der begane overtredingen van de rij tijdenwet. „Kennelijk zijn de voor gaande boetes belasting-technisch wat te aantrekkelijk geweest", meende mr. Besier en hij eiste nu der halve in totaal 1.950,— boete. „Kunt u daar niet wat vanaf doen?", informeerde V. Dat kon de kanton rechter niet en hij vonniste konform. Op 10 juli vorig jaar had T. v. d. K. uit Scharendijke in een onverzekerde auto gereden op de Schelpweg in El- lemeet zonder dat hij in het bezit was van een rijbewijs. Hij had daarbij de veiligheid op de weg in gevaar ge bracht door tegen een generatorhuis je te rijden. Voor deze drie ten laste gelegde fei ten verscheen K. donderdagmiddag voor de kantonrechter. Hij wist zich gesteund door zijn raadsman mr. M. L. Laumen. De zaak kreeg een zeer uitvoerige behandeling. Het verzoek van de raadsman de vader van K. als getuige op te roepen werd niet geho noreerd, omdat de kantonrechter „zich niet voor het civiele karretje gespannen" wilde zien. Oordeel Naar aanleiding van een zinsnede uit de civiele korrespondentie had de officier bij de verbalissant geïnfor meerd of de verdachte op hem inder daad de indruk had gemaakt als zijn de „zwaar verminderd toerekenings vatbaar". De verbalissant liet weten die omschrijving zwaar overtrokken te vinden. Mr. Besier oordeelde dat K. mis schien wel wat licht beïnvloedbaar zou kunnen zijn en zei dat in zijn eis te laten meespelen: 150,— voor het rijden zonder rijbewijs, 75,— voor het in gevaar brengen van de veilig heid op de weg en 150,— voor het rijden in een onverzekerde auto. De raadsman van K. zei niet te kunnen begrijpen, dat de officier af ging op het psychiatrisch oordeel van de verbalissant. Toen zijn pleidooi zich in deze richting verdiepte, riep mr. Van Solinge hem een halt toe. „Als u wilt pleiten dat u kliënt min der toerekeningsvatbaar is, wil ik een medisch rapport zien, want ik kan ook niet afgaan op het psychia trisch oordeel van een advokaat". In een gloedvol en driekwartier in beslag nemend pleidooi liet de raads man verder weten, dat zijn kliënt het Deze week werden zoals. gebruike lijk weer twee winnaars uit de stapel met juiste oplossingen geloot. De eerste prijs gaat naar: Janny Pannekoek De Roos 10 4318 EW Brouwershaven en de tweede naar: A. J. v. d. Welle Wielingenstraat 31 Zierikzee De oplossing van de puzzel is de volgende: HORIZONTAAL: 1.rommel; 6. kip- kar; 11. aal; 12. keg; 14. oor; 15. slag; 17. koren; 19. ring; 21. kanarie; 22. voetbal; 23. af; 24. troep; 26. Ra; 27. lijk; 29. sol; 30. weg; 32. kanon; 34. varen; 36. dak; 37. kommies; 38. zon; 39. teder; 41. reden; 44. net; 45. per; 47. mol; 49. op; 51. vadem; 53. la; 54. kasteel; 56. bariton; 58. klei; 59. le pel; 61. nest; 62. Ier; 64. til; 65. pen; 66. linnen; 67. tóeter. VERTICAAL: 1. roskam; 2. maan; 3. magazijn; 4. el; 5. eer; 7. i.o.; 8. por tier; 9. krib; 10. raglan; 12. koers; 13. gevel; 16. laf; 17. kit; 18. nop; 20. nar; 25. ootmoed; 27. laken; 28. koket; 30. wasem; 31. gezel; 32. kat; 33. nor; 34. ver; 35. non; 40. dertien; 42. dominee; 43. sokkel; 45. palet; 46. rebel; 48. panter; 50. pal; 51. vel; 52. mal; 53. los; 55. sein; 57. tent; 60. pit; 63. re; 65. Po. DE NIEUWE PUZZEL De nieuwe puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. fijngekorven tabak voor sigaretten; 4. bergkloof; 8. roeispaan; 11. vis; 13. stof met hoge glans; 15. overblijfsel bij verbran ding; 17. inhoudsmaat; 18. vaartuig; 19. vogelprodukt; 20. tovergodin; 22. onderdeel v.e. tennispartij; 24. woon schip; 25. in het water levend dier; 26. overschot; 28 familielid (kindertaal); 30. slaande beweging; 32. tak van sport; 33. plaats in Utrecht; 35. aard soort; 37. voorzetsel; 38. afgemat; 40. lidwoord; 42. op het ogenblik; 43. deel v.e. schip; 44. slaapplaats; 45. laagtij; 47. biljartstok; 49. onbepaald voornaamwoord; 51. voegwoord; 52 zonderling; 54. rivier in Rusland; 57. afscheidsgroet; 59. overal; 61. wijf jesschaap; 62. produkt v.h. varken; 63. zwaard walvis; 64. vreselijk; 66. lang. dun en smal stuk hout; 68. pro per; 70. den lezer heil (afk. Latijn); 71. bloeimaand v.h. jaar; 72. insekt; 74. muzieknoot; 75. sporendragende plant; 77. groot visnet; 79. dunne schroefboor; 80. Zweedse munt; 81. langwerpig houtrolletje voor garen. VERTICAAL: 1. geheel van lei dinggevende personen v.e. leger; 2. voltooid; 3. kleverige lijmstof; 4. toespraak; 5. ombepaald hoofdtel woord; 6. verfrissende lekkernij; 7. vervelend; 8. vermogend; 9. voorzet sel; 10. knaagdier; 12. pauze (muziek); 14. dashond; 16. stof voor inspuiting tegen besmettelijke ziek ten; 19. vertrouwelijk; 21. plechtige verklaring; 23. gesloten, dicht; 24. lokspijs; 25. ambacht, beroep; 27. re kenkundig vraagstuk; 29. zaadkorrel in een vrucht; 31. aandeel in een lote rij; 32. overscharige kaart in het kaartspel; 33. inwoner van zekere Ned. provincie; 34. hoofdgedachte v.e. muziekstuk; 36. overblijfsel v.e. verwoest of vervallen gebouw; 39. lofdicht; 41. Ned. garnizoensplaat; 46. riviervis; 47. Ned. omroepvereni ging (afk.); 48. insekt; 50. houten drinkkom; 51. vrucht van zekere boom; 53. zwemvogel in noordelijke zeeën; 55. gezichtsorgaan; 56. door dringende kreet; 58. naaldboom; 60. binnenwater van enige omvang; 62. niet meegaand; 63. als voedsel ge bruikte vrucht; 65. meertandige ijze ren mestvork; 67. slotwoord van ge beden; 69. kegelvormig, kortisch toe lopend; 71. schaakterm; 73. dwaas; 75. van een (afk.); 76. nummér (afk.); 77. op deze wijze; 78. namelijk (afk.). slachtoffer was geworden van „vriendjes die niet deugden". Die be treffende vrienden T. en v. K. uit Scharendijke waren eigenaar van de - als wrak omschreven - auto en zou den K. uitgenodigd hebben ook eens een stukje te rijden. „Doen plegen" Mr. Laumen was van mening, dat hier het begrip „doen plegen" om de hoek kwam kijken en ging om dat aan te tonen zelfs terug in de ju risprudentie tot 1916 (het melk-water arrest). Verder vond hij dat zijn kliënt niet op de hoogte had kunnen zijn van het feit, dat de auto niet ver zekerd was. Ook kwam hij in ver weer tegen de drie opgelegde strafba re feiten, omdat er naar zijn mening sprake was van een daadssamenloop. Niet gevoelig De officier bleek weinig gevoelig voor het pleidooi en persisteerde in zijn eis. Hij had niet justitieel aange toond gezien, dat genoemde vrienden niet zouden deugen, voor het beplei ten van „doen plegen" was volgens de officier voorafgaand overleg met het openbaar ministerie nodig ge weest en ontslag van rechtsvervol ging zei hij „in de verste verte" niet te kunnen eisen. De kantonrechter zei „voldoende mens te zijn" om te beseffen dat K. straf verwachtte omdat hij iets ver keerds had gedaan. „Hij is misschien een gemakkelijk beïnvloedbaar mens, maar dat neemt zijn eigen ver antwoordelijkheid niet weg", aldus mr. Van Solinge. Zijn vonnis luidde 75,— voor het rijden zonder rijbewijs, 50,— voor het in gevaar brengen van de veilig heid op de weg en schuldigverklaring zonder strafoplegging voor het on verzekerd rijden. „Op hol" „Meneer u slaat volkomen op hol, gaat u nu maar weg", verzuchtte de kantonrechter nadat hij P. J. v. d. W. uit Tilburg juist had vrijgesproken tengevolge van een fout in de dag- vaardiging. Van der W. werd volgens die dagvaarding ten laste gelegd, dat hij in strijd met de wet op een kam peerplaats had overnacht met zijn ca ravan. Kennelijk was hier sprake van een verschrijving want v. d. K. was in de praktijk aangehouden op een parkeerplaats aan de Schelphoek toen hij daar in zijn caravan de nacht doorbracht. Kantonrechter en officier speelden het spelletje aanvankelijk mee en repten nog niet over de verschrijving in de dagvaarding. Van der W. wond zich nogal op over het feit, dat hij al vijftien jaar met rust was gelaten en nu plotseling rond het middernachtelijk uur was gestoord door de politie op zijn ille gale kampeerplaats. Hij verweerde zich met de mededeling, dat zijn mo tor van zijn auto „vreemd" had ge daan en dat hij derhalve niet verder was gereden. „Gratis kamperen" De officier was niet gevoelig voor dit verweer en ging ervan uit dat het v. d. W. alleen te doen was geweest om een nachtje gratis te kamperen. Mr. Besier zag daarop een stapeltje betalingsbonnen voor zich op tafel gesmeten door een woedende V. d. W., die daarmee wilde aantonen dat hij heel wat keertjes wel had be taald. „Houd uw mond dicht, u kwekt maar wat in het rond. Ik wijs het vonnis en niet u", vermaande de kan tonrechter. Na de mededeling dat v. d. W. moest worden vrijgesproken wegens de fout in de dagvaardiging, merkte mr. Van Solinge op: „U boft, maar ik denk dat u er niet veel van snapt", Daar gaf de betrokkenen in derdaad blijk van met zijn laatste woedende uitroep: „Ik vat toch een advokaat". A. v. R. kreeg een boete van 200,— subsidiair 4 dagen hechtenis voor het veroorzaken van een aanrij ding op kruising Stolpweg te Nieu- werkerk. R. had wel stilgestaan bij de krui sing, maar was te snel opgetrokken en had verzuimd voorrang te verle nen. Een botsing was het gevolg, waarbij de echtgenote van v. R. ge wond werd en zijn auto total loss raakte. „U deed het niet expres, maar u moet wel voor uw fout op draaien", vond de kantonrechter en hij vonniste konform de eis van de officier. Geen motorrijbewijs P. J. v. d. W. uit Brouwershaven reed op 19 maart dit jaar over de Zuiddijkseweg op een motor zonder in het bezit te zijn van een motorrij bewijs. In 1981 was hij voor hetzelfde feit bestraft. Van der W. liet weten inmiddels wel in het bezit te zijn van een autorijbewijs. „De theoretische kennis zult u dan wel hebben, maar daarmee kan ik de praktische vaar digheid nog niet gelijkstellen", meende mr. Besier. Hij eiste 300,—, waarvan 150,— voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar. De kantonrechter vonniste konform. DEN HÉLDER - In Den Helder is de eerste paal geslagen voor het fun dament van een windmolen die in de toekomst het plaatselijke zwembad van stroom zal voorzien. Den Helder wordt daarmee de eerste gemeente in Nederland die zelf een windmolen exploiteert. DEN HAAG - Staatsekretaris Dik van ekonomische zaken stelt acht miljoen gulden beschikbaar voor stu dies over exportmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven naar niet- westerse industrielanden, DEN HAAG - De omzet van de win kels en warenhuizen is in mei verder gedaald, uit voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (CBS) valt op te maken dat de omzet ten opzichte van het vorig jaar is teruggelopen met één procent. Al leen in maart en april van dit jaar is de omzet wat gestegen met respektie- velijk twee en één procent. De terug gang van de verkopen trof vooral de zogeheten duurzame konsumptiegoe- deen zoals meubels, huishoudelijke artikelen, foto-artikelen. ZATERDAG 14 AUGUSTUS NED. I: Het geheim van de levens bron is een jeugdfilm die het middag programma opent. Scooby Doo gaat op heksenjacht en in De film van Ome Willem staat een „lui oog" cen traal. Rio Lobo is de titel van de Western die in de avonduren op het scherm gebracht wordt. Aan het ein de van de burgeroorlog vindt een treinroof plaats en kolonel Cord NcNally (John Wayne) heeft sterke vermoedens dat de daders ook schul- dih zijn aan de moord op zijn beste vriend. Na „familie kwartet" staat het voetballen in het middelpunt in Tros Sport. Are de Triomphe is de ti tel van de nachtfilm. De rolprent is vervaardigd naar aanleiding van het gelijknamige boek van Remarque. Het verhaal handelt over een Oosten rijkse vluchteling dr. Ravic, die een vrouw ervan verdenkt zelfmoord te willen plegen. Hij tracht haar af te leiden en neemt haar mee naar zijn hotel. Daar vertelt zij hem dat haar man gestorven is en dat niemand daar iets van weet NED. II: In Alfons heeft „onze" vriend het moeilijk na de feestsfeer aan de nuchterheid van alledag te wennen. Jozef in Egypte is het onder werp van Verhalen uit de .bijbel. Maggie Forbes verheugt zich op een vrij weekend waarin zij een afspraak heeft lopen voor een etentje met een vriend. Een telefoontje maakt echter een einde aan al haar plannen. Dan een film over een geschiedenis die zich in 19973 afspeelde. Dwight Wor ker werd namelijk voor drugssmok kel gearresteerd op het vliegveld van Mexico City. Hij werd in de gevange nis opgezocht door een vriend in ge zelschap van een jonge vrouw. De vrouw en Dwight raken verliefd op elkaar. Zij zag kans een pruik, vrou wenkleding en make up binnen te smokkelen en waarmee Dwight kans zag uit de gevangenis te ontsnappen. Ds. Harder verzorgt de overdenking. ZATERDAG 14 AUGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Vara's 'fibnklub; 18.58 Nieuws; 19.00 Met muziek door het leven; 19.10 Rio Lo bo; 20.45 Familie kwartet; 21.37 Jour naal; 21.55 Tros sport; 22.15 Are de Triomphe; 00.10 Journaal; 00.15 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.45 Toeristische tips; 18.54 Bere- boot; 18.59 Alfons; 19.10 Zo moeder, zo dochter; 19.35 Verhalen uit de bij bel; 20.00 Journaal; 20.27 Maggie For bes; 21.20 Hier en Nu; 21.50 De ont snapping; 23.30 Tot besluit; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. ZONDAG 15 AUGUSTUS NED. I: De NCRV biedt voor haar avondprogramma Rollebol, een pop penfilm. Dan „Hoogtepunten üit U zij de glorie" en Ja, natuurlijk extra, waar een bezoek gebracht wordt aan een nationaal park in Namibië en Zuid-Afrika. Verboden te lachen is de titel van een gedramatiseerde En gelse dokumentaire over het leven van prof Jan Kalina. Deze professor was een van de meest geliefde humo risten uit Tsjechoslowakije en hij schreef veel teksten voor cabarets. In 1972 werd Kalina gearresteerd daar het nieuwe bewind niet zo gelukkig was met zijn scherpe grollen en grap- Zaterdag 14 augustus, 19.10 uur, Nederland 1: Rio Lobo". John Way ne als kolonel Cord McNally. pén over de regering. Dan de doku mentaire Protestanten in Frankrijk over de lijdensweg van de Huguno- ten. Voor het nieuws volgt dan nog een samenvatting van het voetbal toernooi „Amsterdam 707" in Studio Sport. NED. II: De Magie van David Cop- perfield is de titel van het amuse mentsprogramma dat in de middagu ren op het scherm gebracht wordt. Dan éen herhaling van het bezoek van de Paus aan het Portugese Fati- ma. De VPRO vult haar zendtijd met het eerste deel van de Canadese serie Vietnam the ten Thousand days wor. De jaren 1945-1965 staan hier in het middelpunt. ZONDAG 15 AUGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Rollebol; 19.10 Hoogtepunten uit U zij de glo rie"; 19.45 Ja natuurlijk-extra; 20.40 Verboden te lachen; 21.50 Protestan- Advertentie Juniormaten 98-176 Jeans - Rib - Twill ten in Frankrijk; 22.40 Journaal; 22.45 Nieuws voor doven; 22.50 Stu dio Sport extra. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 De magie van Da vid Copperfield; 16.40 Herinnering aan Fatima; 18.05 Studio Sport ex tra; 18.35 Ti-ta tovernaar; 19.00 Stu dio Sport; 19.55 Trekking van de lot to; 20.00 Journaal; 20.10 Vijf minuten bedenktijd; 20.15 Vietnam - the ten thousand days was; 22.15 Journaal; 22.20 Nieuws voor doven. MAANDAG 16 AUGUSTUS NED. I: Swiebertje is in deze afle vering de kelner die in „De vergulde kip" de belangrijke gast moet bedie nen. Het mysterie van Staalstad is de titel van de hoofdfilm, naar het ver haal van Jules Verne. Twee geleer den krijgen een enorme erfenis in handen en bouwer er de stad van hun dromen mee. Dr. Sarrasin bouwt een vredelievende stad Fortuna en Prof Janus de oorlogzuchte Staalstad. Om aan grondstoffen te komen moet prof. Janus de stad Fortuna innemen en daarbij worden door beide steden de meest verschrikkelijke wapens gebruikt. Kerkepad '82 voert door Limburg. Eddie Becker presenteert weer de quiz Cum Laude. Maggie Forbes is verliefd geworden op een welgestelde zakenman, die konnek- ties heeft met de gokwereld. NED. II: De herhaling van Leven en overleven voert dit keer naar de Veluwe. Shelley neemt zich voor om de keuken is een opknapbeurt te ge ven. Ross zit in Poldark in de finan ciële moeilijkheden. Jeugdprostitu- tie is de titel van de herhaling van het Ned.erlandse tv-spel in Theater thuis. Deze gedramatiseerde doku mentaire is gebaseerd op een bestaand verhaal over een minderja rig meisje dat vanwege drugsversla ving, als prostituee in Amsterdam werkt. MAANDAG 16 AUGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.43 Kantoorinnovatie; 18.58 Nieuws; 19.00 Rollebol; 19.05 Swie bertje; 20.00 Het mysterie van staalstad; 21.37 Journaal; 21.55 Ker kepad '82; 22.20 Cum Laude; 22.45 Maggie Forbes; 23.40 Journaal; 23.45 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.49 Staatsloterij; 18.54 Bereboot; 18.59 Leven en overleven; 19.25 Shel ley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.00 Poldark; 21.50 Theater thuis; 22.55 Journaal; 23.00 Nieuws voor doven. 11 Mijn tante is vorig jaar overleden, ze was altijd een schat voor me. Zelf had den ze geen kinderen. Omdat ik het nogal goed deed op school, mocht ik de p.a. doen. Ik hield veel van kinderen en voor de klas staan leek me weL In Amsterdam heb ik mijn opleiding ge volgd. Ik wilde het liefst op Texel wer ken en het lot was mij gunstig, er viel hier op Oudeschild een plaats open, ik solliciteerde en werd aangenomen. Ik had in mijn klas een lief meisje van zeven jaar, Maartje, waar ik bijzonder veel van hield Ze woonde ergens aan het andere eind van het dorp en was enig kind Haar moeder leefde niet meer, die was een paar jaar tevoren overledea Er was behalve haar vader, een huishoudster die zo goed en zo kwaad als het ging, zich met de huis houding belastte. De had Maartje eens een enkele maal mee naar huis geno men en daar hadden we dan wat zitten keuvelen. Ik heb haar eens een paar maal een boekje meegegeven, dat ze dan mee naar huis mocht nemen. Ze was een klein pittig ding en we waren goeie maatjes. Op een avond - ze was ook weer een poosje bij me geweest - was het gaan onweren, zodat ik besloot Maartje zelf even thuis te brengen, anders werden haar vader, of de huishoudster mis schien ongerust Haar vader stond juist op het punt haar te gaan halen en was zeer erkentelijk dat ik haar bracht Hij nodigde mij uit een kop koffie te drinken. Je begrijpt het al, de bezoeken herhaalden zich en het slot van 't liedje was, zoals in de meeste liedjesik kreeg een huwelijksaanzoek van hem. Ze zweeg enige ogenblikken en Geert durfde het zwijgen niet te verbreken, want hij voelde dat zij weer met haar gedachten bij die tyd vertoefde. Na een poosje vervolgde ze ween „Dat was een geweldige gebeurtenis in mijn leven. Ik vroeg mijzelf wel honderdmaal af: houd ik voldoende van hem? Ik kon geen bevredigend antwoord vinden. Nu, na al die jaren, weet ik het Ik voelde een warme genegenheid voor hem en zijn dochtertje, maar liefde was het niet, tenminste niet die liefde die de draagkracht en grondslag is voor een levenslange verbintenis. Ik beschouw de hem meer als een oudere broer, maar dat zag ik toen niet in. Ik was helemaal in de war door zijn aanzoek, ik ging die nacht naar bed, maar van slapen kwam niet veeL Mijn oom en tante kenden hem als een achtenswaardige man en voor een Texelaar aardig vermogend. Mijn vriendinnen vonden het een zeer be gerenswaardige partij. Dit alles was voor mij de stuwkracht waardoor ik als het ware niet kon wei geren. Hij was zo gelukkig als een kind en beloofde me alles wat ik hebben wilde. De daarop volgende week maakten we onze verloving bekend en drie Door ARIS SMIT maanden later trouwden we. Over ons huwelijk kan ik kort zija het was kortweg gezegd een misluk king. Als jong meisje had ik zoveel illusies en verwachtingen, maar het viel bitter tegen. Ze zuchtte. In gedachten zag ze die enkele jaren van haar huwelijk weer voor zich. „Ik wil mijn man niets verwijten, het was tenslotte mijn eigen schuld omdat ik met hem trouwde terwijl ik niet genoeg van hem hield, ik dacht dat de liefde wel zou groeien maar het te gendeel is gebleken. In die dagen was Maartje mijn troost Ik hield zielsveel van het kind en gaf haar al mijn liefde. We waren ruim een jaar getrouwd, toen ik een kindje kreeg, een schat van een jongen Haar stem stokte en tranen drupten over haar wangen. „Je moet me maar niet kwalijk ne men, Geert als ik er aan terugdenk kan ik me nooit bedwingen. Hij was zo hef Geert stond op, vulde een glas water dat hij bij haar neer zette. „Drink wat Nel" zei hij zacht „dan zul je wat kalmeren. Vertel anders maar niet verder als het je. zo aangrijpt Toe, Net huil niet zo, datkan ik niet zien Ze keek hem dankbaar aan en lachte door haar tranen. Ze legde haar hand op zijn arm en drukte die zacht (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4