Gemeente wil uitloop parkeerterrein Rotonde kopen en verharden Geen grote gevolgen voor regionale gezinszorg door bezuinigingsoperatie Barokklanken in de kerk van Renesse Partij van de Arbeid-top op Schouwen-Duiveland Ringpromotion Haamstede niet zo druk als anders 3 Raadsvergadering Westerschouwen Koncert orgel en panfluit Dreischor STREEKMEÜWS Woensdag 18 augustus Zomeravondconcert Maatschappelijke Dienstverlening Ribbroeken Spijkerbroeken Ooievaar ZIERIKZEESOHE NIEUWSBODE Vrijdag 13 augustus 1982 Nr. 23164 WESTERSCHOUWEN - Op de aanstaande maandag avond te houden raadsvergadering stellen B. en W. van Westerschouwen voor in verband met de taakverlichting aan de openbare lagere scholen te Burgh-Haamstede en Renesse mevr. M. F. Klijnsma-Zwaga met ingang van 1 augustus 1982 in vaste dienst te benoemen als part-time leerkracht. Het betreft hier de openbare lagere scholen ,,De Kirreweie" te Burgh- Haamstede en ,,'t Staepel'of" te Renesse. Mevr. M. F. Klijnsma-Zwaga is reeds sedert 30 december 1980 verbonden als leerkracht in tijdelijke dienst aan beide scholen. Het kollege stelt verder voor om over te gaan tot aankoop van een per- If I had words.... (de slotimprovisa- tie van Sander van Marion), dan zou ik hier kunnen omschrijven welke muzikale happening er donderdaga vond in Dreischor plaatsvond. Woor den schieten namelijk tekort voor dit fenomenale koncert: je moet er ge weest zijn. En gelukkig voor de beide koncertgevers, Sander van Marion en Fred Mann, wéren er veel mensen in de Nederlands Hervormde Kerk. Een full-house" zelfs! Het zal lang geleden zijn dat deze kerk zoveel mensen zag. Al een half uur voor de aanvang van het koncert tekende zich een lange keu muziekminnaars af rond de kerk, om toch vooral een plaatsje te bemachtigen. Op zo'n toe loop had men niet gerekend, want binnen een mum van tijd waren de programma's op en alle zitplaatsen bezet. In allerijl moesten zelfs stoe len worden bijgezet om de menigte een plaats te geven. Het was dan ook ruim na achten toen de eerste tonen aan het orgel ontlokt werden. De inleidende improvisatie op het bekende „Heilig, heilig, heilig" deed al veel orgelliefhebbers een plezier, niet in de laatste plaats door het stac cato spel van Sander. Na dit werk bleven de handen nog op elkaar, dat anders werd na het springerig-spaanse „Gaglierda" van Trabaci, de „Evening hymne" van Bossi (met de rustig voortkabbelen de roerfluit) en het korte spel in psalm 19 van Marcello. Toen barstte een spontaan applaus op als waarde ring. Een beetje vreemd: applaus tus sen een orgelkoncert, maar in ieder geval ruim verdiend en de werken leenden zich er ook voor: klassiek- populair. Na dit onderdeel kón het koncert niet meer kapot, zeker niet omdat Fren Mann hierna in samenwerking met Sander een uitvoering gaf van „Het" largo van Handel, die zijn weerga niet vindt. Het largo, subtiel gespeeld met de mysterieuze tonen van de panfluit, lichtvoetig begeleid door het orgel: werkelijk een genot om naar te luisteren. Ook hier ap plaus, trouwens na elk volgend werk. Handel tekende ook voor het vol gend stuk: het largo en allergo, avi- faunistisch bekend als ,,de koekoek en de nachtigaal", waarmee Sander van Marion zijn vingervlugheid de monstreerde. Vervolgens kon het pu bliek heerlijk sentimenteel wegzwij- melen bij „Cantilene" van Rheinber- ger, volledig in de ban van de pan fluit. Ook het kort maar krachtige „Gavotte" van Thomas, was op het lijf van Fred Mann geschreven. De twee „Sonata alia Spagnoia" waren dan wel niet zo bekend, maar direkt miuziek om van te houden op de wij ze zoals Sander ze vertolkte. Hier bleek eens te meer welk een begaafd technicus Van Marion is. Men hoefde echt geen fantasie te hebben om in „Prelude l'éprèsmidi de pan", een werk van Sander van Marion, geschreven door solo-pan fluit het hele scala zangvogels te her kennen! Hier in tegenstelling „Capri ce" van Crackel, met de trompet als boventoon met massaal slot. Gewel dig. Werkelijk meeslepend Slavisch, sentimenteel en vol heimwee waren de Roemeense „Dragmé" en „Briul", met het bekende „tegen-de-maat" be geleiding van Sander. „If I had words...." waar Yvonne Keeley be kend mee werd, als slot. Ja, had ik de woorden maar.... H.d.w. ceel grond groot 1.47.45 ha, gelegen nabij de Rotonde te Westerschouwen en in gebruik als parkeerakkomoda- tie van het Waterschap Schouwen- Duiveland voor een totaal bedrag van 103.215,00. Krachtens een overeenkomst van 29 juni 1979 heeft de gemeente dit perceel in huur van het Waterschap Schouwen-Duiveland. Het terrein (gelegen naast het bestaande par keerterrein met een bitumineuze ver harding), is onverhard en wordt ge bruikt als uitloop waardoor, afhan kelijk van de weersomstandigheden en hiermede verbonden de berijd baarheid van het terrein, die par- keerkapaciteit kan worden vergroot. Slecht begaanbaar Het kollege vindt, dat het gebruik van dit onverharde terrein nauwe lijks aanvaarbaar is door de perio diek zeer slechte begaanbaarheid als mede door het ontbreken van een funktionele belijning. Ten behoeve van de noodzakelijke vergroting van de kapaciteit van de ze parkeerakkomodatie wordt het gewenst geacht het onverharde per ceel te verharden en funktioneel in te delen. Subsidie Het voornemen van de gemeente is' om met subsidie uit de rijks gelden voor de openlucht rekreatie een uit breiding van het verharde parkeer terrein tot stand te brengen. Daar het Rijk slechts subsidie ver leent indien het objekt een gemeente lijk eigendom betreft, ofwel dat een garantieverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat de gemeente ten minste 20 jaar over het perceelide be- schikking heeft, geeft men er de voorkeur aan, gelet op het te investe ren bedrag, bedoeld terrein aan te kopen. Door de heer C. W. van Klooster te Renesse wordt mede namens zijn broer en zuster aan de gemeente een perceel grond aan de Rampweg, groot 0.79.40 ha te koop aangeboden. Het kolege stelt voor tot aankoop hiervan over te gaan tegen de totaal prijs van 24.000. Advertentie Door mevr. J. G. Naeff- Hoogenboom te Doorwerth worden twee kavels grond ten verkoop aan geboden, gelegen aan de Moermonds- weg te Renesse, groot 6.40.20 ha. en groot 2.36.60 ha. Met de Stichting Moermond zijn onderhandelingen ge voerd, waaruit is voortgevloeid dat de Stichting er prijs op stelt daarvan 6 ha. te kopen ter afronding van het daar aanwezige bezit. Daarbij is te kennen geven dat de door haar aan te kopen grond zo dicht mogelijk bij het Slot Moer mond dient te zijn gelegen. Het kolle ge stelt nu voor van mevr. Naeff- Hoogenboom de percelen aan te ko pen voor een totaal bedrag van 131.520,00 met voorts een rentebe taling ad. 9% vanaf de datum van het onderwerpelijke raadsbesluit tot het passeren van de koopaktie alsmede het vergoeden van de kosten van on- kruidbestrijding welke gedurende de onderhandelingsperiode zijn c.q. zul len ontstaan. Verder stelt het kollege voor aan de Stichting Moermond hiervan te verkopen 6.00.40 ha. voor een totaal bedrag van 60.00,000 k.k. met ver rekening van het oppervlak volgens kadastrale opmeting en met rentebe taling ad. 9% vanaf de datum van het raadsbesluit tot het passeren van de koopaktie. Grond Dapperweg Het touringcarbedrijf C. H. van Oeveren te Zierikzee heeft verzocht om naast het onlangs door aange kochte perceel behorende tot het in dustrieterrein aan de Dapperweg te Haamstede nog 150 m2 grond voor 59.98 per m2 te verhogen met 18% B.T.W. en met kosten van overdracht voor rekening van de koper. Het kol lege stelt voor om mevr. J. L. Niemantsverdriet-Leenheer en de heer L. Tieleman te herbenoemen als lid van de Stichting Rusthuizen Westelijk Schouwen. In plaats van de heer A. J. Padmos als lid van het bestuur van de Stichting Dorpshuis Renesse stelt het kollege voor de heer Joh. Janse te benoemen. ZIERIKZEE Geslaagd Mejuffrouw Jacqueline van den Brand uit Zierikzee slaagde in Amsterdam voor het examen Vakbe kwaamheid textiel. BURGHSLUIS Vergeefse vaart In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 augustus omstreeks half twaalf werden de reddingsboten Pres. Jan Leis uit Burghsluis en Ja- vazee uit Breskens gealarmeerd, om dat er ter hoogte van Oostkapelle een lichtkogel was waargenomen. De Pres. Jan Leis was als eerste ter plaatse, waarna werd gekonstateerd, dat de lichtkogel vanaf de wal was afgeschoten en beide boten konden onverrichterzake terug naar hun respektievelijke thuishavens. RENESSE Kerkkoor in aktie voor Dorpshuis Afgelopen woensdag was het de beurt van het Hervormd Kerkkoor Renesse om de marktkraam van de Stichting Interieur Dorpshuis te ver zorgen. Met een leuk spel en de ver koop van onder meer eigen gebakken koekjes en zelfgemaakte jam werd een opbrengst behaald van 561,50. Volgende week zal de kraam door de C.J.V. worden verzorgd. SCHARENDIJKE Raadsvergadering Op dinsdag 31 augustus vergadert in het gemeentehuis te Scharendijke, de raad van Middenschouwen. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE Suksesvolle tweede speelochtend Afgelopen woensdagochtend was de tweede speelochtend van Kerk- werve, die werd doorgebracht met knutselen. Er werden prachtige kijkdozen ge maakt, waar de jeugd erg ijverig mee bezig was. Er werden huiskamers ge maakt, bossen en tuinen en er was BROUWERSHAVEN - Ook in Brouwershaven kent men de vakantiebijeen komsten voor de jeugd. Het zaklopen bracht de nodige vrolijkheid teweeg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) J .i S, RENESSE - In het kader van de reeks zomeravondconcerten werd woensdagavond in de Hervormde Kerk van Renesse een zomeravond concert gehouden onder de titel Ba rokklanken. Het concert werd verzorgt door Frans Gort op orgel en piano en Wil- ma Hoekman op dwarsfluit. Zestig belangstellendën woonden het concert bij. De avond werd geopend door de heer J. H. Blom, die de solisten bij het publiek introduceerde. Frans Gort, die concertreizen heeft gemaakt door Frankrijk en Mexico, wist zijn faam volledig waar te ma ken met uitstekend spel op het 100 ja rig Oberlingerorgel van de Renesser kerk. Hij opende met een Trumpet Voluntary en speelde verder voorna melijk werk van Handel. Dwarsfluit Op orgel begeleidde hij Wilma Hoekman in de sonate G dur van G. F, Handel: De Andante van Mozart begeleidde hij op piano. Wilma Hoekman, die studeert voor het staatsexamen dwarsfluit, bewees op de goede weg te zijn. Verder speelde Frans Gort op pia no een viertal Miniaturen van Schu mann. Hij besloot het concert op het orgel met Koekoeken en Nachtegalen van Handel. Volgende week woensdag zal de reeks zomeravond worden besloten onder het motto Koperklanken. De brassband Excelsior uit 's Heer Arendskerke o.l.v. M. Kramer zal dan het programma verzorgen. WESTERSCHOUWEN/ZIERIK- ZEE - Woensdag 18 augustus start de verkiezingskaravaan van de P.v.d.A. Het eerst wordt de provincie Zeeland bezocht. De oud-ministers Joop den Uyl, Marcel van Dam, Jos van Keme- nade en André van der Louw komen op die dag samen met onder andere Stuiveling, Jaap van den Doef en Ien Dales naar Zeeland. zelfs al een enthousiasteling die de stoomboot met Sinterklaas in zijn doos verwerkte. In de pauze werden de droge kelen gesmeerd met lekkere limonade en wat snoep. Na afloop gingen acht kinderen met een prijsje naar huis. OUWERKERK Exkursies Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde organi seert twee exkursies. Te beginnen naar fruitkweker Van der Velde aan de Oudeweg te Zierikzee, waar men gaat kijken wat er te oogsten valt: appels, peren, bramen en pruimen. Het bezoek wordt gebracht op vrij dag 20 augustus. Op zaterdag 11 sep tember staat een reisje naar dé Flori- ade waar de tentoonstelling op z'n zomers zal wbrden bekeken. De bus vertrekt 'om*Ó'.00 uur vanaf het ZWN- station in Zierikzee. Verder kunnen leden, die een kamerplant bezitten om trots op te zijn, deze op maandag 30 augustus laten bewonderen en er iets van vertellen. Deze avond staat onder leiding van de heer C. Sander- se te Middelburg. NIEUWERKERK Zangvereniging van start Na een vakantieperiode gaat de Christelijke Zangvereniging „Eén Naam is onze Hope", o.l.v. Willy Bil den Hollander, in tegenstelling tot de eerdere plannen, pas op dinsdag 24 augustus weer beginnen met de zang repetities. Als steeds weer in gebouw „Rehoboth" aan de Ooststraat, aan vang 19.45 uur. Nieuwe leden en/of HAAMSTEDE - Het weer leek niet kapot te kunnen. Een veel gebuikte uit drukking in deze zomermaanden elke dag spatten de zonnestralen weer uit een op de reeds al zo bruine lichamen der vakantiegangers die zich overgeven aan de zomerse genoegens op het strand. Ring Promotion heeft daar donder dag van te lijden gehad en het werd wel de minste dag tot nu toe. SCHOUWEN-DUIVELAND - Op Schouwen-Duive land, Sint Philipsland en Tholen verlenen per jaar 550 personen hulp aan 1225 gezinnen en bejaarden. In totaal wordt jaarlijks 325.000 uren hulp verleend. Daarmee be hoort de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening tot een van de grote werkgevers van Noord-Zeeland. Het plan van minister De Boer van c.r.m., die in mei van dit jaar aankondig de nog eens 45 miljoen extra op de gezinsverzorging te bezuinigen, werkt uiteraard ook door naar deze regio. Jos van der Veer, hoofd gezins- en bejaar denzorg, ziet de zaak voor wat betreft Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen niet zo somber in, dat men verwacht mensen te moeten ontslaan. Even in de voormiddag kort na het openingsuur was het behoorlijk druk, maar toen de zon het wolken dek verdreef, trokken de meeste mensen naar het strand. En toch had de organisatie weer voor de vele ge vulde kramen gezorgd en vermaakte een humorvolle Henk Out de kinde ren en misschien nog meer de oude ren op zijn suksesvolle manier. Zoals gewoonlijk was de mobiele muziek tent weer in de bloemetjes en planten gezet door bloemisterij C. W. Jonker en het Tuinbedrijf W. v. Sluijs Zoon. Na de middag werd het gewoon stil in de Ring en zorgde Arjo de Koning op zijn concertorgel voor fijne muzi kale hoogtepunten uit zijn groots re- Sertoire. In it dal spoot de aamsteedse fontein er lustig op ios en de terrasjes genoten de niet talrij ken van een rustig ogenblik. Over veertien dagen komt de slot dag en dan dan de organisatie de ein- drekening opmaken. Gezien het weer en de enorme drukte In de dorpen en In de winkels kan het seizoen voor de middenstand echter niet meer stuk. Hij haakt met die opmerking in op de circulaire, die de instellingen de zer dagen ontvingen, waarin c.r.m. aankondigde dat de minister 12xh miljoen gulden wil besparen door de hulp van de gezinsverzorging duur der te laten worden, terwijl de rest van de bezuinigingen zal moeten worden gevonden door de hulp terug te draaien. „Uiteraard moet ook ons perso neelsbestand worden ingekrompen", aldus Van der Veer, „van heden af nemen wij geen nieuwe personeelsle den aan, ook niet als er mensen weg gaan. Dit zal ongetwijfeld betekenen dat mensen in de toekomst minder hulp kunnen krijgen." Hulp blijft Toch zal het niet zo zijn dat mensen die echt hulp nodig hebben daarvan verstoken zullen blijven. „Ik zou het heel triest vinden als je geen hulp meer kunt garanderen", vult hij aan. Dat onze mogelijkheden echter min der worden is wel duidelijk. „Onze instelling zal ongeveer 10.000 uren hulp per jaar minder kun nen gaan geven. Door het instellen van een vakatu- restop gedurende de eerstkomende maanden zullen wij vermijden dat wij begin 1983 lot gedwongen ontsla gen moeten komen. Ik denk wel dat dat lukt", hoopt de woordvoerder van de Federatie. Zuinig beleid Dat de gevolgen van de bezuini gingsoperatie voor de federatie on danks alles toch nog beperkt kunnen blijven, terwijl andere instellingen vrezen dat het tempo waarin moet worden bezuinigd zo hoog is dat ge dwongen ontslagen onvermijdelijk zullen zijn, is te danken aan het feit dat de Federatie de afgelopen jaren een zeer zuinig beleid heeft gevoerd. „Daardoor zijn geen tekorten op onze begroting ontstaan en hoeven wij waarschijnlijk geen mensen ont slaan", licht Jos van der Veer toe. „Dat betekent echter niet dat wij de bezuinigingen staan toe te jui chen. In de eerste plaats zullen wij moeten afwachten of de verhoging van de eigen bijdrage voor de gezins verzorging niet zo hoog zal worden dat de mensen zich extra gaan beden ken voordat ze hulp aanvragen. In de tweede plaats zal toch bij sommige mensen de hulp moeten worden teruggedraaid. We zullen nog beter dan voorheen ervoor moeten zorgen dat de hulp daar komt waar deze het hardst no dig is. Het mag beslist niet zo worden dat mensen die hulp nodig hebben niet meer durven aan te vragen omdat er bezuinigd moet worden. Tienduizend uren per jaar is wel veel, maar er blijft toch nog altijd ruim 300.000 uren per jaar over". „De hulp van de gezinsverzorging en bejaardenhulp draagt er toe bij dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven. Zon der die hulp zouden veel bejaarden moeten worden opgenomen in be jaardentehuizen en verzorgingste huizen of zouden mensen hun zieken huisbed langer bezetten in plaats van thuis, met hulp van de gezinsverzor ging, te kunnen aansterken", aldus Van der Veer. Woensdagochtend wordt in Westenschouwen begonnen. Daar zullen verkiezinskaravaan en orkest onder andere de markt in Renesse be zoeken. Woensdagmiddag is Zierikzee aan de beurt. In ieder geval zullen de her en Van Dam en Van Kemenade op de markt aanwezig zijn. Waarschijnlijk zal ook Joop den Uyl daar een toespraak houden. De verkiezingakaravaan trekt daarna weer verder Zeeland in met uitzondering van Van Kemenade. Deze zal 's middags enkele wijken in Zierikzee bezoeken. 's Avonds spreekt Jos van Kemena de tenslotte op een verkiezingsbij eenkomst in het Huis van Nassau om 8 uur. Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk. De Partij van de Arbeid voert zijn verkiezinskampag- ne onder het motto „De P.v.d.A. heeft gekozen. U ook?" belangstellenden zijn gaarne wel kom! BRUINISSE Oud papier Zaterdagochtend om 8.00 uur start men in Bruinisse met oud papier op halen in de Kerkstraat. De opbrengst is voor de Mbuma-zending. Graag een beetje verpakt aan de stoeprand neerzetten, dit bevordert snel wer ken. Kartiung-demonstratie- wedstrijden Morgen (zaterdag 14 augustus) vindt een primeur plaats op Bruinis se. Op en onder de dijk langs de ge meentehaven organiseert de Stich ting Festiviteiten Brunisse, Karting- demonstratie wedstrijden die gratis toegankelijk zijn. Deze rensport met kleine race-wagens/skelters is een uit de V.S. overgewaaide sport die in Nederland sterk in populariteit toe neemt. In 1956 konstrueerden de Amerikanen Art Ingelsen en Lou Bo- relli de eerste karting-wagen met een maaimachinemotor. De Féd- fation Internationale de l'Automo- biele heeft eisen opgesteld waaraan de wagens en het circuit moeten vol doen. De karts zijn in vijf klassen verdeeld naar motorinhoud en het daarbij behorende miniumgewicht. De trainingsritten beginnen om 18.30 uur, waarna om 19.30 een tiental deelnemers, verdeeld over verschil lende manches de wedstrijd zullen rijden. I.v.m. de hoge snelheid van deze race-monstertjes wordt het publiek dringend verzocht de nodige voor zichtigheid in acht te nemen en het parkoers niet te betreden. Burgerlijke stand Overleden: Anna H. Bliek e.v. Fas- se, oud 67 jaar; Johannes van den Berge, oud 74 jaar. Gehuwd: Theodorus A. C. M. Roe ten en Patricia Rolff. BURGH - Dinsdagavond verschenen drie ooievaars bo ven de Burghse Polder, die zich neerzetten op het dak van de woning der familie Endlicht aan de Meeldijk. De fraaie vogels kregen veel be kijks totdat ze de overmatige belangstelling beu werden en op de wieken gingen. Donder dagmiddag zat nog één exem plaar op de landbouwgrond achter deze woning en deze had het geregeld aan de stok met een aantal agressieve kraaien. Het zijn kennelijk ooievaars die hier geboren zijn en op de tocht naar het zuiden een stop maakten op de Westhoek van Schouwen. DEN HAAG - De Sociale Verzeke ringsraad dient op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de behandeling van vrouwen bij de toepassing van de WAO en de AAW. Minister Nijpels, die tijdens de vakantie van zijn kollega De Graaf Je portefeuille van sociale zaken be hartigt, heeft dit verzoek overge bracht in een brief aan de raad.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3