Israël stopt onder druk VS aanvallen op Beiroet dcurloo b.u. Eerste Nederlandse olie uit de Noordzee installatiebedrijf AGENDA Henry Fonda overleden Sowjet-Unie draait bij Verhoging onderhoudskosten voor kinderbijslag LAATSTE NIEUWS PLO-aftocht begint donderdag Rekordoogst mais en sojabonen VS Kort geding tegen Greenpeace WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK Kommissie financiën Zierikzee Slachtpartij onder bruinvissen voorkomen Plotselinge storm legt Sneekweek plat Bij spinnerij Nederland 460 ontslagen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 JERUZALEM/BEIROET - Onder zware Amerikaanse druk heeft Israël donderdag zijn verwoestende aanval len op Palestijnse stellingen in West-Beiroet gestaakt. Minister van defensie Ariel Sharon verzette zich tegen dit besluit, maar werd weggestemd door de andere mi nisters in het Israëlische kabinet. In New York riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem op tot een „onmiddellijke opheffing" van de Israëlische bele gering van Beiroet. Het Israëlische kabinet ging donder dagavond in een stormachtige zitting akkoord met een bestand. Sharon gaf tegenover een parlementaire kom missie toe dat hij was weggestemd in het kabinet terwijl hij pleitte voor LOS ANGELES, CALIFORNIË - De Amerikaanse filmakteur Henry Fonda is donderdag op 77-jarige leef tijd aan een hartkwaal overleden in het z kenhuis Cedars-Sinai in Los Angelt-Dit is door een woordvoer der var- het ziekenhuis bekendge maakt. Fonda was deze week voor de vijf de keer in achttien maanden opgeno men. Hij droeg sinds acht jaar een pa cemaker. Fonda's vijfde vrouw. Shirlee, was aan het sterfbed. Zijn kinderen, de actrice Jane Fonda en akteur Peter Fonda, begaven zich meteen naar het ziekenhuis om bij haar te zijn. Henry Fonda bezat sinds dit jaar een Oscar voor zijn rol in ,,On golden pond", maar hij was te ziek om bij de uitreiking aanwezig te kunnen zijn. aanhoudende militaire druk op de PLO. Boodschap Reagan President Ronald Reagan van de Verenigde Staten had premier Mena- chem Begin via een geschreven bood schap en in een telefoongesprek te kennen gegeven dat Israël onmiddel lijk een einde moest maken aan de zware aanvallen in Beiroet. Reagan zou woedend geweest zijn. Hij zou ge waarschuwd hebben dat de Ameri kaanse betrekkingen met Israël op het spel stonden. Een woordvoerder van het Witte Huis deelde mee dat de speciale Ame rikaanse afgezant Philip Habib de onderhandelingen over een vreed zaam vertrek van de Palestijnse be vrijdingsorganisatie PLO uit Liba non onderbroken had als gevolg van de zware Israëlische aanvallen. De aanvallen van Israël op de Pa lestijnse stellingen in Beiroet kwa men onverwachts. Ze duurden 11 uur. Israëlische vliegtuigen voerden meer dan 100 bombardementsvluch- ten uit. Veiligheidsraad De Veiligheidsraad van de Vere nigde Naties riep donderdagavond unaniem op tot onmiddellijke ophef fing van het Israëlische beleg van Beiroet. Dit om het lot van de burger bevolking te verlichten. De resolutie vraagt Israël ook mee te werken aan de stationering van VN-waarnemers in Beiroet. Jeruza lem heeft dit tot nu toe geweigerd. Premier Begin toonde zich donder dagavond optimistisch over de kan sen op een definitief akkoord over de aftocht van de PLO uit Libanon. Is raël heeft het plan van Habib voor de terugtrekking van de Palestijnse gu errillastrijders in beginsel aanvaard. DEN HAAG - Minister De Graaf van sociale zaken en werkgelegenheid heeft nieuwe bedragen vastgesteld die in aanmerking kunnen worden geno men als maximale onderhoudskosten voor het recht op kinderbijslag. MOSKOU - Na weken van felle kri tiek op de vredesmissie van de Ame rikaanse afgezant Philip Habib lijkt de Sowjet-Unie, zij het niet van har te, die in. de maak zijnde oplossing van de Libanese crisis te willen ac- cepteren/Uaar het Kremlin, blijft er, naar diplomaten in Moskou veron derstellen, bang voor dat een rege ling waarbij de Verenigde Staten en de PLO zijn betrokken de bijzondere, ofschoon moeilijke, relatie aantast van Moskou met de bevrijdingsorga nisatie. - Verwachting tot zaterdagavond: Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en enkele buien, in de middag meer zon; minimum temperatuur ongeveer 12 graden; middagtemperatuur omstreeks 19 graden; tot matig afnemende noord westenwind, WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 17 aug.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuid 3 Maandag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkr.: west 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 14 aug. Zon op 6.22, onder 21.07 Maan op 1.04, onder 17.24 15 aug. Zon op 6.23, onder 21.05 Maan op 1.45, onder 18.36 16 aug. Zon op 6.25, onder 21.03 Maan op 2.40, onder 19.38 Nieuwe Maan: 19 aug. (4.45) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 14 aug. 10.56 23.18 4.29 17.02 15 aug. - 12.11 5.43 18.21 16 aug. 0.41 13.27 6.56 19.34 Springtij: 7 augustus HET WEEROVERZICHT DE BILT, 13-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Koele oceaanlucht is inmid dels vrij ver het Europese vasteland binnengestroomd. De opbouw van de lucht is zodanig, dat er op een wisse lende bewolking en enkele buien moet worden gerekend. Morgen later op de dag wordt de kans op buien kleiner doordat zich dan een rug van hoge luchtdruk over ons land gaat uitbreiden. De wind wordt morgen noordwest en neemt af tot matig. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 12 graden. Overdag wordt het niet veel meer dan circa negentien graden. In de landen rond de Middellandse Zee blijft het zonnig en warm. Vanaf 1 oktober wordt het maxi mumbedrag dat geldt voor onder houdskosten van thuiswonende stu derende kinderen verhoogd van 9900 naar 10.500 gulden per jaar. het be drag voor buitenshuis wonende stu derende kinderen is vastgesteld op maximaal 14.200 gulden per jaar. dit was 13.300 gulden. Deze maximering van in aanmer king te nemen onderhoudskosten speelt alleen een rol als het studeren de kind eigen inkomsten heeft (stu dietoelage, stage, bijbaantje). Voor zover studerende kinderen geheel voor rekening van hun ouders komen heeft de maximering geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag. Studerenden Ouders krijgen voor studerende kinderen tot 27 jaar (en eveneens voor invalide kinderen tot achttien jaar en schoolverlaters tot 21 jaar) kinderbijslag voor een kyi$ als zij belangrijk bijdragen in hun onder houd (54 gulden per week). Als meer BUENOS AIRES. De vijf belan grijkste politieke partijen van Ar gentinië hebben de militaire regering van president Reynaldo Bignone opgeroepen een datum vast te stellen voor verkiezingen in het komende jaar. De vijf partijen, die sinds vorig jaar in een gezamenlijke kommissie vechten voor terugkeer naar de de- mokratie, deden hun oproep in een verklaring die dinsdagavond werd gepubliceerd na een ontmoeting van de partijleiders. BEIROET - De evakuatie van PLO- strijders uit West-Beiroet begint vol gende week donderdag. Dit heeft de Libanese staatsradio vrijdag be kendgemaakt. De eerste groep zal 's morgens vroeg per schip naar de Jor daanse havenstad Akaba worden overgebracht. Het vertrek van de eerste PLO- strijders betekent uitvoering van het plan van de Amerikaanse diplomaat Philip Habib waaraan dezer dagen de laatste hand wordt gelegd. De radio zei in een op Cyprus opge vangen uitzending verder dat het Li banese leger een „zeer belangrijke rol" zal spelen aan de zijde van de in ternationale troepenmacht. Het zal na de volledige aftocht van de Pa lestijnse guerrilleros moeten toezien op de veiligheid in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon, al dus de radio. dan 50 procent van de onderhouds kosten voor rekening komt van de ouders krijgen zij per kind dubbele kinderbijslag. Als de kinderen vrij wel geheel door de ouders worden on derhouden dan hebben dezen recht op driedubbele kinderbijslag. LONDEN - Het in financiële moeilijkheden verkerende Canadese olieconcern Dome Petroleum zal voor 160 miljoen pond sterling (ruim 750 miljoen gulden) oliebelangen verkopen aan British Petroleum (BP) en de eveneens Britse maatschappij Lodon and Scottish Marine Oil (Lasmo). Het gaat in hoofdzaak om belangen in olievelden in Indonesië. WASHINGTON - De Amerikaanse graanboeren zullen dit jaar een re- kordhoeveelheid mais en sojabonen oogsten, zo heeft het ministerie van landbouw in Washington woensdag laten weten. De maisoogst wordt geraamd op 211 miljoen ton, één procent meer dan de rekordoogst van vorig jaar en de oogst van sojabonen zal uitkomen op 62,4 miljoen ton, dertien procent meer dan vorig jaar. De grote oogst zal de prijzen op de graanmarkt al leen maar doen zakken. Dat houdt in dat de Amerikaanse boeren, die het toch al hard te veduren hebben als gevolg van de grote oogst van vorig jaar, het nog moeilijker gaan krij gen. vorige week heeft president Rea gan de boeren beloofd grote hoeveel heden graan aan de Sowjet-Unie aan te bieden. De lopende graanovereen- komst tussen de V.S. en de Sowjet- Unie wordt vermoedelijk verlengd met één jaar. Een aanbod daartoe is aan Moskou gedaan, maar de V.S. hebben nog geen antwoord gekregen. AMSTERDAM - „De milieu-organi satie Greeenpeace moet onmiddellijk ophouden met het belemmeren van de dumping van radioaktief afval door het Engelse schip de „Gem". Dit op straffe van een dwangsom van hon derdduizend gulden per dag". Deze eis zal de Atomic Energy Authority, eer, Engelse maatschappij belast met hei storten van Engels radioaktief afval in zee, stellen in een kort geding dat zij te gen Greenpeace heeft aangespannen. De AEA heeft het dumpschip de Gem gecharterd. Het geding dient vandaag (vrijdag) voor de vice-president van de rechtbank in Amsterdam, mr. BJ. As- scher. Zaterdag 14 en zondag 15 augustus Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts P. A. J. Bruynzeel, Karne- melksvaart 2, Zierikzee, tel. 01110-2693 De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Advertentie ROTTERDAM - De eerste ruwe olie uit het Nederlandse deel van het Noordzeeplat zal binnen drie maan den worden afgeleverd, zo verwacht de Koninklijke Nedlloyd Groep. De olie zal gewonnen worden uit twee kleine olievelden, het Helm- en Helderveld, die zich bevinden in blok Ql, ongeveer veertig kilometer ten westen van Den Helder. Een groot gedeelte van de pijpleiding die deze velden met Amsterdam moet verbinden is klaar, zo meldt het maandblad Nedlloyd Parade. De olievelden worden geexploiteerd door de Unionoil-Nedlloyd Groep. Samen met een derde nabijliggend veld is de geschatte winbare hoeveel heid 62 min vaten. De derde vondst in blok Ql (Hoornveld) zal een jaar later in produktie komen. De kosten Als de eerste olie begin november aan de wal komt, heeft Nedlloyd reeds 115 min uitgegeven aan exploitatie-aktiviteiten gedurende dertien jaar. Hierbij komt dan nog ongeveer 176 min aan investerin gen voor de produktie (pijpleidingen enz.). Naar verwachting zal de pro duktie in 1984 haar hoogtepunt berei ken. Nedlloyd, dat eenvijfde van de kosten heeft betaald, zal eveneens eenvijfde van de opbrengst van blok Ql kunnen verwachten. De olie is inmiddels op een drie jarig kontrakt verkocht aan Esso. weekend servicedienst tel. (01110)6255 Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. (Vervolg van pagina 1) De heer R. Sayers (P.v.d.A.) achtte de reservering sportpark juist als dan ook de ruimtelijke ordening artikel-19 procedure gestart zou wor den, zodat er reële kans zou zijn, dat het geld inderdaad binnen korte tijd besteed zou kunnen worden. „Als we echter nog jaren op een Kroonberoep moeten wachten kan met dat geld beter konkrete zaken worden aangepakt", aldus de P.v.d.A.-woordvoerder. Om procedu reel technische redenen wilde hij overigens geen advies uitbrengen over dit voorstel van de wethouder, omdat het hem „enigszins had over vallen". „Hij snapte helemaal de doelstel ling van deze kommissie niet", was daarop de reaktie van de heer Van Velthoven. „Heeft de heer Sayers dan andere suggesties?", wilde de heer Geleijnse weten. Een wat uitzichtloze diskussie ont spon zich daarop tussen de voorzitter en de heer Sayers over het wel of niet tijdig voorhanden hebben van een af gerond voorstel. De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) bracht een positief advies uit, hoewel hij zich destijds tegen de plaats van het nieuwe te kreëren sportpark had uitgesproken. Hij ging er echter van uit dat het raads besluit nu eenmaal is genomen en dat er derhalve ook gelden voor de aan leg van dat sportpark beschikbaar moeten komen. MANAGUA. De Nicaraguaanse au toriteiten hebben het verbod opgehe ven dat ze hadden ingesteld op de pu- olikatie van een brief van paus Jo hannes Paulus II. In die brief spreekt de paus zijn steun uit aan de Nicara guaanse bisschoppen, die kritisch staan tegenover het linkse regime in het land. WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van handel heeft donder dag op het laatste moment het slach ten van duizend bruinvissen voorko men door deze jacht twee uur nadat de minister van handel, Malcolm Baldrige, het harpoeneren van de dieren voor wetenschappelijk onder zoek had goedgekeurd dit weer te verbieden. Een woordvoerder van senator Ro bert Pack wood, die sterk tegen dit „onderzoek" gekant was, zei dat na dagenlange onderhandelingen een kompromis was bereikt. Een Japanse vissersboot met twee Amerikaanse geleerden aan boord had in een niet met name genoemde Japanse haven liggen wachten voor ieen serie tochten naar het noorden van de Stille Oceaan, waar tot 960 bruin vis vrouwtjes gevangen zouden worden om te worden ontleed. SNEEK - Een plotseling opsteken de storm, volgens sommigen een windhoos, heeft donderdagavond op het Sneekermeer huis gehouden on der de deelnemers van de Sneekweek-zeilwedstrijden. Zeker honderd voornamelijk kleine zeil bootjes sloegen door hevige windvla gen om. Boten van de rijkspolitie te water, de provinciale waterstaat en van partikulieren wisten de drenke lingen uit het water te vissen. Een groene speedboot met drie jongens werd enige tijd vermist, maar een vliegtuigje van de rijkspolitie kreeg het drietal donderdagavond op de Fluessen in het oog. Op dat moment waren er geen vermisten meer onder de watersporters. v ENSCHEDE - Van de duizend ar beidsplaatsen bij spinnerij Neder land in Enschede zullen er op korte termijn 460 verdwijnen. Dit heeft de direktie donderdagavond bekend ge maakt. De lokaties in Almelo en Hengelo zullen geheel worden gesloten, wat 370 ontslagen betekent. De andere negentig ontslagen vinden plaats bij het hoofdbedrijf in Enschede. Spinnerij Nederland zal de ontsla gen kollektief op 17 augustus aan melden. De maatregel betekent dat het personeelsbestand praktisch wordt gehalveerd en wordt terugge bracht tot eenderde van het aantal werknemers waarmee men in 1977 begon, toen het bedrijf nieuw werd opgezet. Vrijdag 13 augustus Zonnemaire Café De Gruttepikker, disco, 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugddisco. Kinderen van 6-12 jaar, 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 14 augustus Middelburg Orgelkoncert in de Oostkerk, Geert Bierling. Aanvang 20.00 uur. Zierikzee Concertzaal, film: ,,Le Professionnel", 20.00 uur, 12 jaar. Film: „Superpret in het liefdesbed", 22.30 uur, 16 jaar. Serooskerke Dorpsring. Fancy-fair. Aanvang: 10.00 uur. Renesse Sportterrein „De Laone". Taptoe Re nesse. 21.00 uur. Toegang tot sport veld geopend om 20.00 uur. Dreischor 14.00 uur Rondgang Showband „Rust Roest" en showband „78 Lelystad". 14.30 uur: Sporterrein „De Mol", op treden showband „Rust Roest" en showband „78 Lelystad". Bruinisse Aquadelta. Pleintheater, modeshow. 20.00 uur. Ouwerkerk Muziektent, gastkoncert „Ooster lands Fanfare", 20.00 uur. Zondag 15 augustus Zierikzee Concertzaal, film „The Profession nel", 20.00 uur, 12 jaar. Maandag 16 augustus Zierikzee Huis van Nassau, Fraktie- bestuursvergadering V.V.D., 20.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Maandag 16 augustus Zierikzee Gracht weg 4, vertrek fietstocht U.V.V., 13.30 uur. Dinsdag 17 augustus Zierikzee Concertzaal, film: „Diktrom", 16.00 uur, a.l. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, orgelconcert, Mau rice Pirenne, 20.00 uur. Dreischor N.H. kerk, orgelconcert D. J. Zwart, 20.00 uur. Woensdag 18 augustus Zierikzee Huis van Nassau, verkiezingsbijeen komst P.v.d.A., 20.00 uur. Westenschouwen Parkeerterrein Westenschouwse in laag, verzamelen plantenwerkgroep, 19.00 uur. Renesse Ned. Hervormde kerk, „Koperklan ken", 20.00 uur. V.V.V.-kantoor, start wandeling 10 km, 19.00 uur. Donderdag 19 augustus Renesse Sportveld De Laone, windhonden- rennen, 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis; vergadering Advies kommissie Welzijnsbeleid, 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede; Klaverjas- wedstrijden, 20.00 uur. Zaterdag 21 augustus Renesse Hogezoom, barbecue-avond, 19.30-22.30 uur. Bruinisse Oudestraat, achtervolgingswedstrijd voor gewone fietsen, 19.00 uur. Dinsdag 24 augustus Bruinisse Aquadelta. Pleintheater, modeshow, 20.00 uur. Donderdag 26 augustus Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Vrijdag 27 augustus Brouwershaven St. Nicolaaskerk, concert Brassband Apollo en Smalstad- en dameskoor, 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Zaterdag 28 augustus Bruinisse Bij Muziektent: kinderbraderie. Start 10.00 uur. Sportterrein Boomdijk: Taptoe Bru, 21.00 uur. Maandag 30 augustus Scharendijke De Putmeet. Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive- land. 16.00 uur. Dinsdag 31 augustus Brouwershaven Tonnenmagazijn, verkiezingsbijeen komst V.V.D., 20.00 uur. Zaterdag 11 september Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774.(01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2