ZIERIKZEE KAN DOODSBANG ZIJN VOOR NIEUWE WET FINANCIËLE VERHOUDING 6 Ontwerpplan verbouwing Dorpshuis Serooskerke zeer goed ontvangen DE ZIERIKZEESCHE COURANT UW TAXATEUR MC Frankrijk neemt maatregelen JMetniss* ,,Als we maar centen genoeg hebben Esso verhoogt dieselprijzen F0LKSDANSSH0W Kommissie Financiën: NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 13 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23164 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Regionale gezins- en bejaardenzorg ZIERIKZEE - Alle leden van de kommissie financiën toonden zich donderdagavond tijdens een openbare ver gadering van deze kommissie zeer gretig om te vernemen aan welke bestemming werd gedacht voor de nieuwe ra ming van de post onvoorzien van 260.408,op de be groting 1981. De zaak kwam aan de orde tijdens de bespreking van de slotwijziging voor deze begroting. Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MBEUS/DE KOEPEL Breda Roosendaar 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 PARIJS - De Franse politie heeft donderdag een parkeerverbod uitge vaardigd bij ambassades en andere mogelijke doelwitten van terreurak- ties in Parijs. Het verbod op last van minister van binnenlandse zaken Gaston Deferre volgt op de reeks aanslagen in de Franse hoofdstad waarbij maandag in het Joodse restaurant Goldenberg zes mensen omkwamen en 29 gewond werden. De jongste aanslag, woensdag, was tegen de Iraakse ambassade gericht, daarbij vielen zes gewonden. De politie heeft geen lijst van de betrokken gebouwen verstrekt maar het zou hoofdzakelijk gaan om diplo matieke vertegenwoordigingen uit het Midden Oosten en om bedrijven die belangen hebben in dat gebied. MOSKOU - President Leonid Brezjnjev van de Sowjet-Unie en de Oostduitse leider Erich Honecker hebben hun teleurstelling uit gesproken over de tegen Oost- Europa gerichte maatregelen van president Reagan van de Verenigde Staten. Tegelijk riepen zij West- Duitsland op tot het innemen van een onafhankelijke positie. Vóór de voorzitter, wethouder L. J. van Gastel, zijn gedachten over die bestemming uitsprak, gaf hij finan cieel ambtenaar G. Dijkstra de gele genheid uit te leggen hoe de nieuwe raming van de post onvoorzien was ontstaan. De heer Dijkstra liet weten, dat het bedrag voor het overgrote deel uit in cidentele en slechts voor een klein deel uit strukturele meevallers was opgebouwd. Uit zijn opsomming bleek, dat de sekretarie-leges flink zijn toegeno men, dat mede door de tariefsverho ging van de Watersportvereniging „Zierikzee", de haven heel wat meer heeft opgebracht. Bovendien is hier ook sprake van een b.t.w.-voordeel. Verhuur schoolgebouw Verder kon de thans leegstaande school aan de Nieuwe Boogerdstraat nog het gehele jaar 1981 worden ver huurd. Een verhoging van de algeme ne ui„seringsfaktor sociale zorg vond eerder plaats dan de betreffen de vakature werd vervuld. De post uitgave representatie ging met f 5.000,omlaag. Verder werden de vakatures van sommige ambtenaren minder snel vervuld en had men te maken met een lagere post 21.000,—) verplaatsingskosten. Verder waren er minder uitgaven dan geraamd voor: de Reinigings dienst, musea en tentoonstellingen, gemeenschappelijke regeling Greve- lingen (f 10.000,—), Zeeuwse Muziek school 18.000,—) en ten slotte werd geen aanspraak gemaakt op de subsi die van ƒ1,— per inwoner wegens wijkakti viteiten Al deze meevallers hadden geleid tot genoemde post onvoorzien. Wet houder Van Gastel deelde mede, dat de saldi-reserve inmiddels tot onge veer 1,— miljoen reikt. Ten opzich te van de begroting wordt een saldi- reserve van 5% als norm geadviseerd door g.s. In Zierikzee wordt ongeveer aan deze norm voldaan, volgens de wethouder. Hij stelde dan ook voor het bedrag van 260.000,— als volgt te besteden: Reservering sportpark 150.000,reservering voor nadeli ge gevolgen vanwege hypothecaire geldleningen (gemeentegarantie) 25.000,— en het restant van 10.000,— naar de saldi-reserve. Konform planning De heer L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) kon zich vinden in dit voor stel van de wethouder financiën. De heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) achtte vooral de reservering van 150.000,— voor het sportpark een zeer goede zaak. „We komen voor ge weldige uitgaven te staan en zullen moeten reserveren om alles konform de planning te laten verlopen". Vervolg pag. 2 NOORDGOUWE - Muziekvereniging Con Amore" uit Noordgouwe concerteerde donderdagavond weer eens voor ei gen publiek. Een gewaardeerd optreden aan de mooie Ring van dat dorpje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Restaurant Renesse DEN HAAG - Samenwerking tus sen de PvdA en de WD in een rege ring is op korte termijn erg onwaar schijnlijk. Hoewel er op tal van ge bieden overeenstemming tussen deze partijen bereikt zou kunnen worden zijn de verschillen van mening op het terrein van de kernwapens zo funda menteel dat het vrijwel uitgesloten is dat PvdA en VVD op korte termijn samen in een kabinet kunnen zitten. Dit schrijft de voorzitter van de VVD-fraktie in de Eerste Kamer, Zoutendijk, in een aflevering van het blad Liberaal Reveil SEROOSKERKE - „Het is allemaal drommels mooi, wat daar op papier staat", meende een al wat oudere in woner van het piepkleine dorpje Serooskerke, nadat hij de ontwerptekening van het te verbouwen dorpshuis met behulp van de plaatselijke architekt J. A. A. Fran sen van de Putte bloedserieus had bestudeerd. „Nou is het alleen nog maar de vraag of we wel centen genoeg hebben om het zo te krijgen. Dan zitten we helemaal ge beiteld". Het is voor ieder van de 235 inwoners van de kleinste kern van de gemeente Westerschouwen een weet, dat er in totaal voor ^75.000,— vertimmerd mag worden aan het bestaande dorpshuis, maar dan ook voor geen cent meer. Het huidige Dorpshuis van Serooskerke met op de voorgrond de parkeerplaats, waar op korte termijn de uitbreiding zal worden gepleegd, mits de financiën tenminste toereikend zijn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „De gemeente Westerschouwen heeft het vorig jaar 200.000,— uitge trokken om het dorpshuis hier te re noveren", vertelt burgemeester me vrouw J. L. Niemantsverdriet-Leen heer. „Toen de tekening voor de ver bouw al helemaal gereed waren kwam het Kleine Kernen Experi ment met de suggestie, of het niet mogelijk was, dat er nog meer taken aan het dorpshuis toegekend zouden gaan worden, dan wij op papier had den staan. Zij hadden daar nog eens 75.000,— extra voor over. De ge meenteraad had daar wel oren naar en dus werd het aanvankelijke reno vatieplan tijdelijk in de ijskast gestopt. Het resultaat van de „in greep" van het Kleine Kernen Expe riment staat nu op papier". Verbouwingen „Het is de bedoeling, dat we zo veel mogelijk gebruik gaan maken van de bestaande bouw", legt architekt Fransen van de Putte uit. „Er zal een stukje worden bijge bouwd waar nu het parkeerterreintje is. Verder zullen we het moeten doen met interne verbouwingen". De gro te zaal, die wordt gekreëerd krijgt een oppervlakte van 19 x 6.95 meter, die met een verplaatsbare wand kan worden opgedeeld in twee gedeelten. Ook het toneel, dat in het huidige dorpshuis permanent is, kan na de herbouw volledig worden opge ruimd. Enkele simpele handelingen zorgen ervoor, dat het uit segmenten bestaande toneel weer wordt neerge zet. Fransen van de Putte heeft in zijn schetstekening rekening gehouden met alle voorheen geopperde wen sen, van de totale bevolking van Se rooskerke. Het multifunktionele ka rakter heeft beslist de hoogste priori teit gekregen, zodat school, kleuter school, jeugdsoos, toneelvereniging en diverse andere verenigingen hun ideen terug kunnen vinden in het aanstaande vernieuwde dorpshuis. Door het frequent gebruik voor de school leken de traditionele bruilof ten en partijen verbannen uit het dorpshuis, maar burgmeester Nie mantsverdriet was er als de kippen bij om te konstateren, dat er met het nodige overleg altijd wei een mouw aan te passen zou zijn. Onderwijzei H. W. Rösken: „Dat zal wat ons be treft niet op bezwaren stuiten, want bij een bruiloft, verzint de school wel een keer wat anders". Na de verbouw zal het hele gebouw drempel vrij zijn, hetgeen een sympa thiek gebaar naar de gehandikapten betekent. Voor hen wordt ook een speciaal invalidentoilet aange bracht. Tijdens de informatiebijeenkomst van donderdag bleek er door de aan wezige bewoners van Serooskerke uiterst positief gereageerd te worden op de door architekt Fransen van de Putte gelanceerde schetstekening. Met uitzondering van een paar kleine op- en aanmerkingen kon iedereen zich voortreffelijk vinden in de plan nen. „We moeten ook niet te veel meer praten", meende de heer Han- se, bestuurslid van de Dorpsgemeen schap. „Er is al volop gepraat, we hebben nu een fraai dorpshuis op pa pier staan. We kunnen allemaal nog wel meer willen, maar het zal er al om spannen of we dit financiëel rond krijgen. Dus, stoppen met praten en zo snel mogelijk aan de slag". Om het gebouw te gaan exploiteren zal er eenbestuur gevormd moeten worden uit de dorpsbevolking. Dit bestuur wordt voorafgegaan door een werkgroep, waarin alle plaatse lijke verenigingen en betrokkenen bij het dorpshuis zijn vertegenwoor digd. In het stichtingsbestuur heeft verder ook (verplicht) een raadslid ztting. „Dit bestuur kan tenzijnertijd geheel zelfstandig gaan funktioneren en hoeft dus helemaal geen verant woording af te leggen aan het ge meentebestuur", onderschreef bur gemeester Niemantsverdriet nog. „Enige norm is slechts dat de wette lijke verplichtingen worden nage- Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Voor het kunnen is slechts één bewijs: het doen. Ebner-Eschenbach DEN HAAG - De Consumenten bond heeft de Tweede Kamer ge vraagd een stokje te steken voor de verhoging van de omroepbijdragen die minister De Boer van CRM vol gend jaar wil invoeren. ROTTERDAM - De oliemaatschap pij Esso zal de prijs van diesel aan de benzinepompen met ingang van vrij dag met 2,8 cent per liter verhogen. Dit is een gevolg van de gestegen no teringen op de vrije oliemarkt en de sterk gestegen dollarkoers. De diese lolie gaat aan de Esso-pompen vrij dag 1,18 gulden per liter kosten. De prijzen van benzine en LPG blijven bij deze oliemaatschappij gelijk. Advertentie UNIEKE Joegoslavles ensemble in traditi onele kostuums, 28 dansers en danseressen, orkest 8 personen. Maandag 16 augustus, 20.00 uur PUTMEET-SCHARENDIJKE Kaarten: Tel. 01117-1439 Werkgroep evenementen leefd. Verder is het een zaak voor de bevolking van Serooskerke". Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1