HET GELUK KOMT MET DE JAREN MICRO-ELECTRONICA: 95.000 BANEN WEG Muzikale hoogvlieger Barrelhouse zaterdagavond in De Pul Bruinisse 23 procent meer faillissementen Utrecht wendt zich „in arren moede" tot koningin Voer bank in Drenthe RPF verontrust over naakt recreëren Jan Terlouw in Brandpunt Wat biedt de BEELDBUIS? Schuttersveld failliet verklaard Nieuw garantiefonds reiswereld 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 12 augustus 1982 Nr. 23163 5 DEN HAAG - De voortgaande in voering van micro-elektronika (chips) zal tot 1990 in ons land leiden tot een verlies van 95.000 ar beidsplaatsen. Bij de kommerciële en niet-kommerciële dienstverlening en de overheid zullen ongeveer 64.000 banen verdwijnen, bij de industrie en in de ambachtelijke beroepen 27.000. Wel zal de invoering van de chips leiden tot een betere kwaliteit van het werk. Tot deze konklusies is de Raad voor de Arbeidsmarkt, een kommis sie van de Sociaal Economische Raad (SER), gekomen na een onderzoek naar de effekten die de verdere in voering van micro-elektronika zal hebben op de werkgelegenheid. Aan leiding tot het onderzoek was een advies-aanvrage van de minister van sociale zaken van 3 maart 1981. De Raad voor de Arbeidsmarkt wijst er met nadruk op, dat hij geen algeme ne prognoses geeft over de ontwikke ling van de werkgelegenheid tot 1990, maar alleen voorspellingen doét over de werkgelegenheid ten ge volge van de invoering van de chips. De grootste klappen zullen vallen in de administratieve beroepen. Voor systeemanalisten en pro grammeurs breken daarentegen gou den tijden aan: in de komende drie jaar zal de vraag naar deze beroeps beoefenaren stijgen met vijf procent. Kleine bedrijven De banen die blijven worden er door de micro-elektronika beslist niet slechter op, zo is de verwachting van de Raad voor de Arbeidsmarkt. Integendeel, inhoud en vooral wer komstandigheden zullen beter wor den. Kleine bedrijven zullen meer kansen krijgen dankzij de goedkope technieken waar zij gebruik van kun nen maken en de mogelijkheid flexi bel te reageren. De demokratische besluitvorming in de bedrijven zal naar de verwachting van de raad geen nadelige gevolgen ondervinden. Ook sommige kategorieën werk zoekenden zullen dankzij de verdere invoering van chips gemakkelijker een baan kunnen vinden. Parttimers, hoger opgeleiden, gehandicapten en jongeren kunnen wellicht sneller aan de slag komen. Ouderen, buitenland se werknemers, ongeschoolden en vrouwen zullen het daarentegen nog moeilijker krijgen bij het vinden van werk. NED. II: „De merkwaardige die- renshow" laat dieren in hun natuur lijke omgeving zien. Na het journaal volgt de herhaling van de „Corrie van Gorp show"} waaraan André van DuinHenk' MolenbergJacco van Renesse, Ria Valk en Arnold Gelder man hun medewerking verleenden. Spanning is te verwachten in de afle vering van Onze Ouwe". In een groot huis van een fabrikant wordt een pistoolschot gehoord. Kommissa- ris Koster krijgt de opdracht achter de dader en het motief van de moord te komen. Tot slot volgt dan nog een show rond zangeres Dionne War wick, die in de jaren zestig grote be kendheid verwierf met haar vertol king van de nummers van componist Burt Bacharach. VRIJDAG 13 A UGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws19.00 De 7 van Blake; 19.50 Julie Andrews vraagt u ten dans met Rudolf Nureyev; 20.40 Cupido's pijlen21.37 Journaal; 21.55 Film thuis: Opgelegd pandoer23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboot; 18.59 De merkwaar dige dierenshow; 19.15 De eerste de beste internationaal; 20.00 Journaal; 20.27 De Corrie van Gorp show; 21.20 Aktua tv; 21.55 Onze ouwe; 22.55 Di onne Warwick; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. 10 Ja, Gods zegenop een cafébe drijf? En als je nou niets anders te doen kreeg? Hoe zou zijn grootmoeder, als ze nog in leven was, hier tegenover staan? Ze had hem altijd gewaarschuwd en ze had veel levenswijsheid. Kon hij nu nog maar eens met haar praten. Ineens overviel hem een gevoel van eenzaamheid, wie had hij eigenlijk nog over waar hij als kind zo vertrouwd mee was? Ja, je kon bidden, maar dat zei hem de laatste tijd niet zoveel Onwillekeurig vouwde hij in een ver trouwd gebaar zyn handen en prevelde zijn kindergebedje. Zich een beetje veiliger voelend, verklaren kon hij dit niet, viel Geert doodmoe in slaap. Een goede week later stond hij op een morgen vroeg met zijn koffer in de gelagkamer van Nel Aagten, die hem verheugd tegemoetkwam. „Ik ben nu weer helemaal zonder werk, Nel naar huis kan ik niet meer, als je je over een arme verschoppeling wilt ontfermen?" De eerste dagen in een geheel an dere omgeving, een vreemd millieu het waren voor onze Geert uiteraard moei lijke dagen. Nel voelde best aan dat de eerste tijd voor hem niet mee zouden vallen. Zij trachtte hem dan ook zoveel mogelijk ongemerkt moreel te steunen. Hij moest er doorheen, zoals ook Nel zelf het eenmaal had moeten doorworste len. Hoeveel vooroordelen had ze zelf niet moeten overboord zetten, toen zij de eerste dagen in het café was, maar dat wist Geert nog niet! Echter, het ging vlugger en gemak kelijker dan ze had gedacht Geert, de ernstige Geert, kon vrij spoedig goed overweg met de bezoe kers, die voor het merendeel vissers waren. Hij schoof dikwijls een stoel bij en luisterde naar hun verhalen. Er kwam een bonte mengeling van allerlei mensen en het wonderlijke was, dat de eenzelvige, stille Geert zich al spoedig op zijn gemak voelde. Hij dronk ge regeld een glas bier mee en iedereen kwam langzamerhand tot de konklu- sie, dat die nieuwe knul van Blonde Nel een heel geschikte man was om mee te praten. Nel zag het met voldoening aan, het was voor haar een hele geruststelling Op een morgen toen ze beiden aan het ontbijt zaten, vroeg Nel hem: „Ver tel me eens eerlijk. Geert, hoe denk je eigenlijk over mij?" Verwonderd keek hij haar aan. „Ik begrijp niet wat je bedoelt" zei hij ten leste. „Ik bedoel", verduidelijkte ze, „wat je van me dacht, toen je hier de eerste keer kwam". „Och", antwoordde hij ontwijkend, ik weet het niet, ik heb daar niet zo bij stil gestaan". Ze schudde het hoofd. Zal ik je eens zeggen hoe je over me dacht?" En zonder zijn antwoord af te wach- Door ARIS SMIT ten, stond ze op, zette de hand in haar zij en wierp haar hoofd achterover. "„Die vrouw? Ze is me een raadseL Het is een aardig vrouwtje, maar ze houdt de mannen op een afstand. Hoe zou ze aan dat café gekomen zijn, mis schien al gescheiden, je hoort tegen woordig niet anders. Ze boog zich naar hem oven „Nu, sla ik de plank ver mis?" Hij lachte geamuseerd „Och, ik weet het eigenlijk niet, je bent naar mijn idee zo eigenaardig, maar ja, ik heb in mijn leven nog weinig met vrouwen omgegaan. Och, ja, na een feestje bracht je wel eens een meisje naar huis, een enkele avond ging ik weieens met een kennisje uit, maar daar bleef het bij. Zusjes heb ik ook niet Zodoende heb ik niet veel kyk op vrouwen en dat is de reden waarschijn lijk ook dat ik soms niet weet wat ik van je moet denken. Dat je weduwe bent heb ik inmiddels wel vernomen". Ja, zei Nel en nu wil ik je graag wat over mezelf vertellen, ik ga gezellig een kop koffie zetten en dan gaan we van morgen inplaats van werken eens praten". Terwijl ze genoten van de koffie met Friesche koek, begon Nel haar ge schiedenis te vertellen. „Mijn ouders heb ik nooit gekend, die zijn al vroeg gestorven. Ik ben bij mijn oom en tante hier op het eiland opgevoed, mijn oom ken je wel je hebt hem vaak genoeg in de zaak ontmoet (wordt vervolgd) SCHIPHOL. De commissie van ze ven onder leiding van oud-premier Biesheuvel die werkt aan een rap port over een nieuwe staatkundige status voor Aruba, zal deze studie in oktober gereed hebben. Op Aruba wordt daar momenteel intensief over vergaderd. Op de Antillen hoopt men dat in december van dit jaar, of janu ari van 1983 de rondetafelconferentie over een eventuele onafhankelijk heid van Aruba zal kunnen plaats vinden. UTRECHT - Burgemeester en wet houders van Utrecht hebben zich tot koningin Beatrix gewend om aan dacht te vragen voor de grote nood waarin de stad verkeert. Het kollege vraagt de koningin haar invWed aan te wenden om een oplossing te vin den voor de „bijna onoplosbare" pro blemen van de stad. In het rekest aan de koningin stelt het Utrechtse kollege, dat van decen tralisatie van bevoegdheden aan de gemeenten nog „niet wezenlijks" is terechtgekomen. B en W betogen dat nieuwe wettelijke bevoegdheden voor de gemeenten nodig zijn op het gebied van stadsvernieuwing, speci fiek welzijn, burgerrechten voor minderheden en effektieve bestrij ding van de drugsproblematiek en van de verkeersoverlast. Binnen zekere kaders moet ruimte komen voor een eigen stedelijk be leid. Voor dat beleid is een ingrijpen de herschikking van de financiële middelen vereist, aldus het kollege. De huidige koppeling van uitkerin gen aan gemeenten uit het gemeente fonds aan het inwonertal moet vol gens het kollege op de helling, omdat het inwonertal van alle grote ge meenten voortdurend terugloopt. Voor de bevolking van Utrecht is de grens bereikt van wat aan lasten kan worden opgebracht, schrijven B en W. Het Utrechtse kollege motiveert de nogal ongebruikelijke procedure van een rekest aan de koningin met het argument dat Utrecht er, in vergelij king met andere grote gemeenten, slechter aan toe is. DEN HAAG - Gado-Tjo, een Suri naamse theatergroep uit Nederland heeft op het theaterfestival in het Franse Avignon de Prix Doff des Troupes Etrangers gekregen met Tra wan Prakseri van Thea Doelwijt in de regie van Rufus Collins. ASSEN - In Drenthe, waar veel veehouders door de wekenlange droogte in een kritieke voersituatie zijn gekomen, heeft de gewestelijke raad van het Landbouwschap een voerbank ingesteld. Akkerbouwers die stro willen verkopen kunnen dit bij de gewestelijke raefd in Assen melden en iedere veehouder kan bij die raad een lijst van het aanbod op vragen. Door op deze wijze vraag en aanbod bij elkaar te brengen hoopt het Landbouwschap de situatie iets te verlichten. Voorlopig bemiddelt de voerbank alleen bij de verkoop van stro. Later wordt ze misschien ook opengesteld voor andere produkten, zoals bieten- loof. DEN HAAG - Het kamerlid Mein- dert Leerling (RPF) heeft de mi nisters van justitie en binnenlandse zaken, De Ruiter en Rood, schrifte lijk gevraagd of het aantal opge maakte processen verbaal met be trekking tot schending van de open bare eerbaarheid in rekreatiegebie- den in 1982 berichten bevestigd over een aanzienlijke toename van de naaktrekreatie in het openbaar. Op welke gronden wordt besloten om af te zien van vervolging van naaktrekreatie, zo wil Leerling van de bewindslieden weten. De iraktie- leider van de RPF vraagt zich af of de bestaande strafbepalingen op dit ter rein wel adequaat zijn, en in hoever re het tekort aan politiepersoneel opsporing van overtreders belem mert. HILVERSUM - Met het oog op de komende kamerverkiezingen zullen in de volgende vier uitzendingen van de televisie-actualiteitenrubriek „Brandpunt" van de KRO de lijst trekkers van de vier grote politieke partijen gast zijn. Het eerst komt Jan Terlouw van D'66, donderdag 12 au gustus (Nederland 2 - 21.45 uur) in Brandpunt. Men praat met hem over de politieke situatie. Er is ook een ge filmd portret van Terlouw in deze uitzending. Vrijdag 13 augustus, 22.55 uur, Ne derland II: Dionne Warwick. Een wervelende show rond deze Ameri kaanse zangeres. VRIJDAG 13 AUGUSTUS NED. II: Met „De 7 van Blake start het programma. Nadat Julie Andrews de beroemde balletdanse res Rudolf Nureyev in haar show heeft ontvangen wordt het Engels tv spel met de titel „Cupido's pijlen" op het scherm gebracht. Het verhaal gaat over een Engelse hoogleraar van rond de 60 jaar, die een meisje van 23 in een trein ontmoet, terwijl hij met de voorbereiding van zijn kolleges bezig is De rubriek „Film thuis" brengt vanavond de Westduitse film Gefundenes fressen" met Heinz Rühmann. Hierin vertolkt hij de rol van een gepensioneerde spoorwegar beider, die.wat ronddwaalt en zo nu en dan wat geld probeert bij te ver dienen. Dit geld zet hij dan apart voor een overwinteringsperiode in de zon. De bijzonder knappe bluesy groep Barrelhouse zaterdagavond 14 augustus vier jaar na Bru-pop-optreden terug in Bruinisse. Zangeres Tineke Schoemaker en de muzikanten Johnny Laporte (solo-gitaar), Guus Laporte (slaggitaar), Hans Oldenburg (basgitaar), Han van Dam (piano) en Bob Dros (drums) zorgen in De Pul vast en zeker voor een voor treffelijke act. Dit heeft woensdag Ferry Fransen, die behalve direkteur van Arke Rei zen ook bestuurslid is van de Alge mene Nederlandse Vereniging van Reisbureau's, verklaard op een pers- konferentie in Heemskerk waarop hij het winterprogramma van zijn reisorganisatie presenteerde. Moeilijke jaren Hij veronderstelde verder, dat de reiswereld een paar moeilijke jaren voor de boeg heeft. Voor zijn organi satie hield hij voor het zoemer- en winterseizoen 1983 rekening met een teruggang. Aanvankelijk dacht Arke Reizen voor dit jaar aan een terug gang in boekingen van acht procent, op het ogenblik ziet het er naar uit, dat dit een procent zal zijn en dat der halve nog een redelijke winst zal worden behaald. Voor de totale reis branche verwacht hij dit jaar een achteruitgang in boekingen van vijf procent. SEROÖSKtRKE - Het kerkje van Serooskerke in de ven door het weelderig groen der bomen. BRUINISE - Jeugdsoos „De Pul" in Bruinisse krijgt zaterdagavond 14 au gustus bezoek van de in 1974 opgerichte formatie Barrelhouse. Het bestuur van deze Bruse soos heeft hiermee een voortreffelijke greep gedaan uit het in Nederland niet zo geweldig rijk gevulde arsenaal van bluesy groepen. De for matie wordt onmiskenbaar voor een niet onbelangrijk deel gedragen door het volkomen originele stemgeluid van zangeres Tineke Schoemaker. Deze zange res straalt bovendien een uiterst professionele muzikale persoonlijkheid uit, waarvan ons land er bepaald niet zo erg veel heeft. Haar zangtechniek, die van een grote klasse is, dient als ondersteuning voor de volstrekt eigen stijl en benadering van het repertoire van Barrelhouse, waarvoor de goed-ogende zangeres zelf voor 90 procent de teksten schrijft. SCHIPHOL - Met ingang van de nieuwe winterdienstregeling op 1 no vember zullen de meeste KLM- tarieven voor vluchten vanuit Neder land met zeven procent omhoog gaan. Deze tariefsverhogingen zijn het gevolg van besluiten hiertoe die de luchtvaartmaatschappijen, aan gesloten bij de IATA, eind juli in Ge- nève hebben genomen. ALMELO - Onder intrekking van de eerder verleende surseance van betaling heeft de rechtbank in Alme lo woensdag de koninklijke textiel fabriek gebroeders van Heek/NV- Schuttersveld in staat van faillisse ment verklaard. Tot curator is be noemd de Enschedese advocaat Mr. H. W. Kesler. Als rechter commissaris treedt op Mr. H. P. Talsma. Schuttersveld, dat 123 jaar bestaat, heeft een kleine zeshonderd werkne mers. Vorige week vrijdag hebben vakbonden en een aantal werkne mers een plan gepubliceerd om Schuttersveld in afgeslankte vorm voort te zetten. Volgens dat plan kan het bedrijf in een nieuwe opzet door gaan met 101 werknemers. Dit zou een kapitaal van 23,5 miljoen gulden vergen. De vakbonden gaan het reor ganisatierapport vrijdag bespreken op het ministerie van economische zaken in Den Haag. Puur vakmanschap kan ook wor den toegeschreven aan sologitarist Johnny Laporte. Uiterlijk onbewo gen en schijnbaar moeiteloos krijgt Laporte zijn publiek in beweging met striemende solo, maar hij is ook schier onmisbaar als leider in het to taalgeluid van de groep. Sinds 1979 maakt ook Johnny's broer Guus La porte deel uit van Barrelhouse. Deze slaggitarist is een welkome aanvul ling van de formatie. De beide broers hebben de gave om Barrelhouse bo ven de doorsnee bluesband uit te til len, hetgeen dan ook geen moment wordt nagelaten. Versterking In een groep, die ooit de blues in de ruimste zin als vertrekpunt heeft ge nomen, speelt de piano natuurlijk een hoofdrol. Die komt onweerstaan baar tot leven onder de handen van Han van Dam, die wel eens de meest komplete bandpianist van Neder land is genoemd. De laaste versterking van Barrel- house werd gevonden in Hans Olden burg. Deze puike basgitarist verdien de eerder zijn sporen in de bands van Rob Hoeke en Pee Wee and the Speci als. De groep wordt gekompleteerd door drummer Bob Dros, een tempo- beul van de eerste orde, die evenwel ook voortreffelijk op dreef is in lang zame slepende nummers. De muziek van Barrelhouse laat zich niet een hokje aanmeten. Dit is beslist geen loze kreet, want naast de uitvoering van zeer fraaie bluesnum mers, schuwen Tineke Schoenmaker en haar vijf mannen geenszins de rock'n roll en de boogie, terwijl Bar relhouse zich tijdens avondvullende optredens ook op ander terreinen binnen de popmuziek durft te bege ven. De groep heeft een overvolle koncert-agenda, hetgeen bewijst dat men wel degelijk op zijn muzikale waarde wordt ingeschat. Eerder speelde de groep al op het Bru- popfestival in 1978 en oogstte toen bijzonder veel sukses. Verkoopcijfers Inmiddels heeft Barrelhouse ook naam gemaakt over landsgrenzen zo als in Duitsland, Zwitserland en Ja pan. Binnenkort gaat de groep voor een drieweekse toernee naar Indone sië. De laatste elpee van de groep „Got To Get Together" behaalde fik se verkoopcijfers, waarbij vooral Duitsland zich uiterst enthousiast toonde. Deze elpee zorgde ervoor, dat Bar relhouse tijdens de promotietoernee van deze zesde schijf, bomvolle zalen trok. Wie Barrelhouse op korte ter mijn nog in Nederland wil zien, moet zich haasten. Aanstaande zaterdag vanaf 19.30 presenteerd „De Pul" in Bruinisse deze uitstekende formatie. De entreeprijs bedraagt zes gulden voor niet-leden terwijl leden de helft dienen neer te leggen. DEN HAAG - De Raad van State heeft besloten dat de kandidaten lijsten van de Centrumpartij in Rot terdam, Leeuwarden, Groningen en Nijmegen geldig zijn. Beroepen door anti-fascistische comité's uit die ste den werden verworpen of niet ont vankelijk verklaard. HEEMSKERK - De reiswereld heeft goede hoop dat het nieuwe ga rantiefonds voor het einde van deze maand een feit zal zijn, zodat de va kantiegangers in de toekomst de grootst mogelijke zekerheid tegen het failliet gaan van reisorganisaties kan worden geboden. late middagzon, omge- (Foto: Bob Noomen) DEN HAAG - Tussen januari en au gustus zijn ruim 4900 faillissementen uitgesproken tegen ruim 4000 in die periode vorig jaar. Dit is een stijging met 23 procent, aldus het ministerie van ekonomische zaken maandag. Hieronder waren bijna 2100 B.V.'s ofwel 26 procent meer dan in de ver gelijkbare periode van 1981, toen ruim 1600 besloten vennootschappen failliet gingen. De meeste faillissementen zijn uit gesproken in Zuid-Holland (1175). De provincie Noord-Holland was twee de met bijna 800 faillissementen, na genoeg onmiddellijk gevolgd door Noord-Brabant met iets minder dan 750 faillissementen. Zeeland heeft de minste faillissementen gehad (127).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5