Wim de Vries exposeert in galerie Tussen de Havens Jeugd amuseert zich prima Toeristenpaar blijft koppel Knop/Van Duivendijk net voor Waterfietswedstrijden in Bruinisser haven Nieuwe tentoonstelling Voor drie miljoen buitgemaakt Aanpak vies varkensvoer Nieuw programma kursusjaar 1982/1983 van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit 4 (boerenschoon) 240,00 - 245,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 255,00 - 260,00. Exklusief b.t.w. Plantuien Stuttgarter 0,09 - 0,10; Sturon 0,11 - 0,13 per kg. Op auto gele verd en exklusief b.t.w. Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,44 per kg. De Eierveilingen als aanzet voor het maken van een houtsnede. Daarnaar gaat duidelijk zijn voor keur uit. „Mijn werken zou ik niet di- rekt als abstrakt kunnen betitelen. Figuratief ook niet, het zit er net tus- sen in. Ik houd van oude gevels, ver gane stenen of bouwvallige muren. Daar gaat een bepaalde schoonheid van uit". Rietveldakademie Willem de Vries volgde de Gerrit Rietveldakademie te Amsterdam. Hij is aangesloten bij de Beeldende Kunstenaarsregeling, maar werkt ook voor kunstuitleenbedrijven te Bussum, Hilversum en Amsterdam. De Vries heeft al enkele exposities achter de rug in Amsterdam en 't Gooi. DEN HAAG - Algehele ontwrich ting van de bloemisterij dreigt, als er geen passende maatregelen komen om deze bedrijfstak door de huidige crisisperiode heen te helpen. Voorzit ter drs. G. Hogewoning van de Vere niging van Bloemveilingen in Neder land VBN schrijft dit in een brief aan minister drs. J. de Koning van land bouw en visserij. Hooi en stro, nieuwe oogst. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi, eerste kwaliteit 260,— -ƒ 275,—; dijkhooi, eerste kwaliteit 210,— - 260,—; Luzernehooi 300,—; Tarwestro 70,—; Gerste stro 115,—; Roodzwenk 75,— - 100,—; Rietzwenk 80,— -ƒ 90,—; Veldbeemd 140,160,—; Engels raaigras 90,120,— Erwtenstro 145,—; Schokkerstro 100,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. ZIERIKZEE - Schilder- en tekenklub „Tussen de Ha ven" heeft beeldende kunstenaar Wim de Vries uit Bus sum uitgenodigd voor een gastexpositie in het atelier in de Visstraat. Deze tentoonstelling, bestaande uit aqua rellen, schilderijen en houtsnedes, is dagelijks geopend van elf tot zes uur en van zeven tot negen uur tot en met zondag 22 augustus. Willem de Vries is zeer bedreven in de techniek van de houtsnede. Vooral de zwart/wit serie met als thema sloop of afbraak is opvallend, dit wordt mede veroorzaakt door het originele gebruik van diverse hout soorten die voor een aparte struk- tuur zorgen. Hij gebruikt bijvoor beeld een simpel materiaal als hard board dat - gebruikt als drukplaat - een rastereffekt geeft. Grillig Zo maakt hij stukje bij beetje gril lige komposities die, bestaande uit een wir war aan technieken en mate rialen, toch een eenheid vormen. Heel anders zijn de aquarellen, ge maakt in Frankrijk. Volgens 'De Vries dienen de aquarellen sleéhts Houtsnede van Willem de Vries. (Foto: Bob Noomen) BRUINISSE - In een spannende finale toonden Raymond Bourgagron uit Krimpen aan de IJssel en Martin Hoogerwaard uit het Brabantse Dussen zich de sterksten in de waterfietswedstrijden, die werden georganiseerd door de Stichting Festiviteiten Bruinisse in de plaatselijke haven. Het Bruse duo Ar nold Knop en Michel van Duivendijk moesten hun tegenstanders een voor sprong van enkele lengten toestaan. In de kleine finale om de derde plaats ble ven Leendert de Jong uit Nieuwerkerk en Rini Verwijs uit Bruinisse hun op ponenten Robin Ruitenbeek uit Bruinisse en Robin Jans uit Zwijndrecht nipt voor. Bij de senioren, die door het wegvallen van een van de twee waterfiet sen wegens een lekkage werd omgezet in een tijdrace werd de snelste tijd ge realiseerd door het duo Dirk van Duivendijk en Jan Timmers. Zij legden de 40 meter op en neer een enkele sekonde sneller af dan Maarten Bruynes en Dirk van Wolferen. Ruim twintig koppels streden om de zege in de kategorie voor de jeug digen. Steeds werden twee waterfiet sen tegelijk weggeschoten voor een tocht over 25 meter heen en terug, waarbij vooral het wenden halver wege met een boeitje als obstakel di verse koppels de nodige problemen opleverde. De snelste tijd in de voor wedstrijden kwam op naam van het koppel Bourgagron/Hoogerwaard, die 55 sekonden nodig hadden voor de tocht. Robin Ruitenbeek en Robin Jans verbruikten een sekonde meer en Arnold Knop en Michel van Dui vendijk kwamen tot 58 sekonden. De klokken bleven voor Leendert de Jong en Rini Verwijs op precies een minuut stilstaan. Deze vier koppels plaatsten zich hiermee voor de halve finales. Ar- noud en Reinier Filé met 1.03 min., Sylvia van den Oude en Jeanette van Dijke met 1.04 min. en Mark Kik en Philip Steketee met 1.04 min. vielen hier net buiten. Spannender In de halve finale hadden Bourga gron en Hoogerwaard weinig probl$: men met het koppel Ruitenbeek/ AMSTERDAM - Met de aanhou ding van 22 verdachten heeft een re chercheteam van de rijkspolitie Amsterdam en de gemeentepolitie Haarlemmermeer ongeveer driehon derd inbraken en diefstallen opge lost, waarbij voor circa drie miljoen gulden aan kleding, geluidsappara tuur, koffie, sigaretten, gereedschap pen, auto's, bromfietsen en geld was buitgemaakt. Aanleiding tot het gezamenlijk re cherche-onderzoek was het grote aan tal kluiskraken en andere inbraken de afgelopen drie jaar bij fabrieken en bedrijven in en rond de Haarlem mermeer. De bende opereerde in wis selende samenstellingen en werkte hoofdzakelijk in de Randstad, maar ook in het noorden en oosten van Ne derland. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie zijn de hoofdda ders bij ontdekking een paar maal op politiepatrouilles ingereden, onder ander in Mijdrecht. Daar werd een politiewagen ernstig beschadigd. Jans. Met grote voorsprong kwamen de beide toeristen afgetekend over de finish. In de tweede halve eindstrijd was er eveneens een ruime zege. Omdat Leendert de Jong en Rini Verwijs de wending veel te ruim na men konden Arnold Knop en Michel van Duivendijk vrij gemakkelijk hun serie winnen. Spannender werd het daarna in de finale en de kleine finale. De Jong/Verwijs klopten hun tegenstanders na een spektakulaire achtervolging met millimeters voor de derde prijs en een snelle wending van Raymond Bourgagron en Martin Hoogewaard leverde geen voldoende voorsprong op om winnend uit de fi nale tegen Arnold Knop en Michel van Duivendijk te komen. Na het bijzonder suksesvol verlo pen jeugdfestijn werd de senioren- wedstrijd een antiklimax van deze waterfietswedstrijden, omdat een waterfiets in de tweede serie zoveel water binnen kreeg, dat deze niet langer kon worden gebruikt. Hier door voeren alle nog niet in aktie ge weest zijnde koppels verder een solo race. Dit betekende tenslotte wéFeen waarschijnlijk handicap voor de eerste beide koppels, dreTïof tegen elkaar hadden gevaren. Het koppel Chris en Claudius Klink kreeg daar in af te rekenen met een gestaag vol lopende waterfiets, waardoor zij nauwelijks meer vaart konden ma ken en het vrouwelijke koppel Mir jam van de Berg/Anna Klink, die bij zonder snel over de baan gingen, kwamen door het slakkegangetje van hun tegenstanders in aanvaring met deze tweede fiets, waardoor hun tijd behoorlijk werd verslechterd. Eindzege Bij de eindafrekening kwamen Mirjam van de Berg en Anna Klink twaalf sekonden te kort om in aan merking te komen voor de eindzege, een marge, die zonder de opgelopen aanvaring zeer waarschijnlijk weg gewerkt had kunnen worden. De eindzege kwam nu na een sfeerloos gebeuren terecht bij Dirk van Dui vendijk en Jan Timmers met 1.25 min. over de twee keer 40 meter. Maarten Bruynes en Dirk van Wol feren poogden als laatste koppel nog wat aan deze tijd te doen, maar voor hen wezen de stopwatches een luttele sekonde meer aan, waardoor zij naar de tweede plaats werden verwezen. De tijden lagen hier overigens toch uitzonderlijk dicht bij elkaar, want ook de volgende plaatsen ontliepen elkaar steeds maar een sekonde. Ri- nus Haeck en Adrie Pas kwamen uit op 1.27 min. en Rinus en Agnes van Haastert lieten de klokken stilstaan op 1.28 min. Al met al kon het organi serende stichtingsbestuur toch terug zien op een goed evenement. RAAMSDONKVEER - De 20-jarige H. J. M. uit Raamsdonksveer heeft tegenover de rijkspolitie toegegeven dat hij de afgelopen vier jaar vier keer brand heeft gesticht en meer dan vijftig inbraken heeft gepleegd in Raamsdonksveer, Vught en Uden. Door brandstichting gingen het dag verblijf van het kindertehuis 't Heem in Waspik en drie bedrijven in Raamsdonksveer verloren. Bij deze branden bedroeg de schade in totaal ongeveer een miljoen gulden. RIJSWIJK - In het Produktschap voor Vee en Vlees bestaan grote ver schillen van mening over de manier waarop een oplossing moet worden gevonden voor het probleem van kliek: etensresten en schillen uit be drijf skekens, die aan varkens wor den gevoerd en waarin tal van besmettelijke epidemiëen als var kenspest en mond- en klauwzeer kunnen uitbreken. Voorlopig adviseert deze organisa tie van de verschillende branches uit de vee- en vleessektor minister De ;TConing van landbpuw om scherpere èisen te stellen aan dè afgifte van vergunningen voor het gebruik* van keukenafval als varkesvoer, zo is woensdag gebleken tijdens de I.000ste vergadering van het Schap in Rijswijk. Uit onderzoeken is gebleken dat varkensmesters, die het afval van de horeca, ziekenhuizen en kazernes aan hun slachtdieren voeren en het niet steriliseren, een verhoogd risiko lo pen op varkenspest en andere ge vaarlijke epidemiëen. Op het ogenblik heerst er var kenspest in Noord-Brabant en de Achterhoek. Groot-Brittannië heeft enkele weken geleden een importver bod op Brabantse bacon en ham afge kondigd. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 10 augustus 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko lev.eringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 51,00 - 52,00; zomer- gerst (brouwgerst), basis 16 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 48,50; haver, basis 16 46,80; erwten (kleine groene) 75,00 -ƒ 81,00; capucijners 85,00 - 87,50; Schokkers 85,00 - 87,50; karwij BARNEVELD, 10-8. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 3.682.800 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 6,90 - 6,80; 55-56 gram 7,50 - 7,35; 60-61 gram 7,40 -ƒ 8,10; 65-66 gram 9,00 - 11,05. BARNEVELD, 11-8. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.575.800 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 6,85; 55-56 gram 7,25; 60-61 gram 7,40 - 8,25; 65-66 gram 9,35 -ƒ 11,80. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH - Aanvoer: totaal 7211, runderen 2056, graskalveren 189, vette kalveren 37, nuchtere kal veren 2405, schapen 1655; geiten 114, slachtvarkens 755, slachtrunderen 1214. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2000 - 3050; guiste koeien 1500 - 2000; kalfvaarzen roodbont 2250 - 3000; zwartbont 2000 - 2500; klamvaarzen 1600 - 2000; guiste vaarzen 1500 - 1900; pinken 900 - 1550; graskalveren 600 - 1325; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 325 - 635; zwartbont 175 - 225; weidescha- pen 80 -ƒ 140; lammeren 70 - 130; vette schapen 130 - 195; vette lam meren 120 - 200. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,50 - 9,00, 2e 7,65 - 8,50; vaarzen le 8,10 -ƒ 9,00, 2e 7,45 - 8,10; koeien le 8,05 - 8,85, 2e 7,25 - 8,05, 3e 6,85 - 7,25; worstkoeien 5,85 -ƒ 7,10. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,25 -ƒ 6,40, 2e 6,10 - 6,25, 3e 5,50 -ƒ 6,10; slachtzeugen le 3,10 - 3,25, 2e 2,95 - 3,10, 3e 2,40 - 2,95. Overzicht: melk- en kalf koeien: aanvoer groter, handel lui, en prijzen lager; guiste koeien: aanvoer groter, handel traag, en prijzen lager; gras- kalveren: aanyper gelijk, handel rustig, en prijzen lager; vette kalve- rén: aanvoer gelijk, handel normaal, en prijzen hoger; nuchtere kalveren: aanvoer groter, handel traag, en prij zen gelijk; schapen en lammeren: aanvoer groter, handel rustig, en prijzen gelijk; slachtvee: aanvoer groter, handel traag, en prijzen min der; en slachtzeugen: aanvoer groter, handel flauw, en prijzen gelijk. ZIERIKZEE - Dicht rijgen zich de masten van de jachten in de haven van Zie- rikzee aaneen, gefotografeerd bij het vallen van de avond. SCHOUWEN-DUIVELAND - Het programma van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit voor het kursusjaar 1982/1983 is wederom uitgebreid. Ver leden jaar werden er ruim 90 kursussen gerealiseerd, dit jaar komt de Stich ting met een aanbod van 150 kursussen in Zeeland. In Zierikzee kunnen weer diverse taalkursussen worden gevolgd: Engels, Frans en Duits (voortgezet). „Oude bekenden", zoals Boekbin den en Tuinieren staan ook thans weer op het programma. Eveneens de kursussen Nederlandse Moderne Li teratuur; Kunstgeschiedenis; Foto grafie en Filmen. De kursus Genees krachtige Kruiden wordt ook dit jaar weer gegeven. Nieuw zijn de kursussen: Mystieke Stromingen; Hindelooper Schilder werk; Tekenen/Schilderen; Schilde ren/Behangen; Textiele werkvor men; Muziek beluisteren en Anders eten. Docenten van de Willibrordus- school geven een alfabeteringskur- sus met medewerking van het mi nisterie van c.r.m. Verschillende kursussen in Zierik zee worden georganiseerd in samen werking met de Bond van Platte landsvrouwen. Het uitvoerige, 55 pagina's tellen de jaarprogramma, komt uit in de derde week van augustus. Aan alle Z.V.U.-leden wordt het programma toegezonden. Belangstellenden, niet- leden, kunnen het aanvragen of afha len op het sekretariaat. Inlichtingen: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit (Z.V.U.koördi- nator: mevrouw Christel van Dijk, adres tot 1 september: Nieuwe Haven 41/43, na 1 september: Dam 22 Mid delburg, telefoon: 01180-27410. Kan tooruren: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur. Twee opnamen uit de waterfietswedstrijden in Bruinisse, die zich konden verheugen over een enorme deelname. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) SCHOUWEN-DUIVELAND - In verscheidene dorpen op Schouwen- Duiveland zijn plaatselijke comité's aktief met het organiseren van akti- viteiten voor de jeugd. Met speloch- tenden, knutselbijeenkomsten, vos senjachten en dergelijke bezigheden wordt de laatste week van de vakan- tier op die manier op prettige wijze doorgebracht. Om een paar dorpen te noemen, waar de kinderen zo worden bezigge houden: Brouwershaven, Noordwel- le, Serooskerke, Kerkwerve. Op de foto onder maakt de Kerk- werfse jeugd schitterende kijkdozen, hiernaast de start van een vossen jacht in Serooskerke. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4