Expositie Ineke van Doorne in Gravensteen Zierikzee Orgeltentoonstelling ontving de vijfhonderdste bezoeker Nieuwe VW-gids met twaalf wandelingen door Westhoek Schilderijen in historisch interieur STREEKNIEUWS Bekeuringen Vijfde toeristendag ZIERIKZEESOHE NIEUWSBODE Donderdag 12 augustus 1982 Nr. 23163 3 retvers, een konfrontatie tussen de poëet, de toonkunstenaar en de kunstschilder. Na deze mini-plechtigheid kregen de talrijke aanwezigen ruimschoots de gelegenheid de fraaie schilderijen, die de muren van het Gravensteen thans sieren, te bezichtigen. De inleider bleek niets te veel te hebben gezegd toen hij sprak over de grote inspiratiebron, die de bomen altijd voor Ineke waren geweest. Ve le werken getuigen daarvan. Strand, zee en duinen hebben ver der grote indruk gemaakt op de ex- posante. Heel imponerend zijn twee schilderijen van de houten pilaren op het strand in Westerschouwen. Van robuuste kracht getuigend verder en kele scheepvaarttaferelen, daarnaast zijn echter ook frêle weergaven van viooltjes te aanschouwen. Een ware kunstenares toont Ineke van Doorne zich verder ook in het vertolken van licht, lucht en duister. Heel mooi zijn haar schilderijen van de ochtendne vel en de invallende avondduister. Deze expositie in het Gravensteen is nog tot en met 21 augustus geo pend, dagelijks, behalve zondag, van 11.00 tot 17.00 uur en op donderdaga vond van 19.00-21.00 uur. werkerk zijn lastig gevallen door een man met een witte helm op een brom fiets. Hij betastte de vrouwen terwijl hij langzaam naast hen bleef rijden. De politie houdt zich intens bezig met deze zaak en heeft de vermoede lijke dader van deze handtastelijkhe den waarschijnlijk al op het oog. Fietstocht U.V.V. Bij gunstig weer zal de U.V.V.- afdeling Zierikzee aanstaande maan dag 16 augustus weer een fietstocht rijden. Deze keer zal een route dobr Duiveland worden gereden. Vertrek half twee van Grachtweg 4. Rommelmarkt „K. en E." Dinsdag 17 augustus organiseert de Koninklijke muziekvereniging „Kunst en Eer" een rommelmarkt op de Balie. De opbrengst komt ten goe de aan het instrumentenfonds. Aanrijding Woensdagmiddag om 17.00 uur kwam een trekker met aanhanger van J. de B. vanaf de weegbrug op 't Sas tegen de auto van A. D. van de D. uit Lewedorp terecht. Beide voertui gen liepen behoorlijke schade op. HAAMSTEDE Meisje uit water Bij het Vuurtorenstrand in Haamstede hoorde de passerende be reden politie luidkeels hulpgeroep. .Een onderzoek wees uit, dat een tien jarig Duits meisje in ernstige ver drinkingsmoeilijkheden was ge raakt. De politie zorgde er voor dat het kind weer veilig op het droge kwam. Dichter Albert Donk (ps. voor Ab Groenendijk) deklameert een cabaretvers over de konfrontatie tussen een poëet, een toonkunstenaar en een kunstschil der. (Foto: Bob Noomen) ZIERIKZEE - Ineke van Doorne, een frêle vrouw met grote kracht uitstralende kunstwerken, houdt haar eerste Zeeuwse expositie in het Gravensteen te Zierik zee. Ineke van Doorne, oorspronkelijk uit Rotterdam af komstig, maar sinds vijf jaar in Westerschouwen ge vestigd, heeft reeds vele tentoonstellingen in den lande achter de rug, te weten in: Leeuwarden (De Prinsen- tuun), Groningen, Amsterdam, Woerden, Nijmegen, Rot terdam en op slot Rijswijk. Disdagavond werd in gezelschap van een groot aantal genodigden en vrienden haar expositie in het Gra vensteen officieel geopend. Haar ega sprak een kort welkomstwoord en somde verder enkele historische ge gevens op van het Gravensteen en vertelde iets over de ingrijpende restauratie, die binnenkort zal plaatsvinden. De eer de eerste Zeeuwse expositie van Ineke van Doorne te openen was toebedeeld aan de heer Chris van den Heuvel, interieur architekt te Rotter dam, maar ook in deze regio zeker geen onbekende. Niet omheen „Waar moet ik mee beginnen, met Ineke of met haar schilderijen, om beide kun je niet heen", begon hij zijn openingstoespraak. Hij koos voor de kunstenares en schetste haar in de exotische kruidentuin, waar ze kleuren en zelfs geuren van in haar werk zo treffend kan weergeven. Hij illustreerde haar ook in de eigen om geving, ogenschijnlijk nonchalant bijeen gebracht, maar een zeer har monieus geheel vormend. Vervolgens belichtte Van den Heu vel de berkenstammen, die altijd een grote bron van inspiratie voor Ineke zijn geweest. Hij sprak over de mooie, gevoelige tinten in haar werk. Steeds meer en diepere impressies gingen haar woning verrijken. Spreker memoreerde dat Ineke steeds op zoek ging naar andere tech nieken, waar ook teleurstellingen haar overigens niet bij bespaard ble ven. Deze instelling maakte echter dat de kunstenares zich zelf heeft ge vormd met een geheel eigen stijl en pallet. Chris van den Heuvel konstateer- de, dat na verloop van tijd de kompo sities zich verdiepten, volgens hem terug te voeren naar een innerlijk moeten in kombinatie met kreativi- teit en vitaliteit. Opdrachten De opdrachten kwamen bij Ineke van Doorne steeds vaker binnen en vele van haar doeken vonden hun weg naar partikuliere bedrijven en instellingen waar het interieur om een bekroning vroeg. De expositie in het Gravensteen zag Van den Heuvel als een geraffi neerd tezamenbrengen van bouw- en schilderkunst. „Met een tentoonstel ling verlaat de kunstenares de beslo tenheid van haar atelier en laat ons meegenieten van haar werk". Hij was er van overtuigd, dat dit een bewogen dag moest zijn voor Ine ke: de opening van haar expositie van mooie doeken in dit eerlijke inte rieur en zich omringd te weten door talrijke vrienden. Vervolgens was het de beurt aan de dichter Albert Donk (ps. voor Ab Groenendijk). Hij liet weten op ver zoek van de kunstenares een passend gedicht voor deze gelegenheid te heb ben gezocht. Een eerste keus - een ge dicht over land en zee - was volgens Ineke te geijkt. Bij zijn tweede voor stel - een lyrisch gedicht over de vrouw - was haar reaktie geweest: „nou, moet dat nou?" Konfrontatie De dichter had zijn definitieve keu ze ten slotte laten vallen op een caba- Mosseldag in Yerseke ~In Yerseke wordt, na een onderbre king van drie jaren, op zaterdag 21 augustus weer een mosseldag gehou den. Ieder die trek heeft mag op het Haventerrein meedoen aan een maal tijd met gekookte mosselen. Ieder die een frisse neus wil halen mag tij dens de vlootschouw op de Ooster- schelde meevaren op een van de mos- selkotters. Verkiezingsbijeenkomst V.V.D. in Brouwershaven Op 31 augustus om 20.00 uur orga niseert de Ondercentrale Schouwen- Duiveland van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in het Ton- nenmagazijn te Brouwershaven een bijeenkomst in het kader van de eerstkomep.de verkiezing voor de le den van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Als spreker is uitgenodigd de heer P. M. Blaauw, lid van de V.V.D.- fraktie van.de 'Tweede. Kamer en o.m. gespecialiseerd op"het gebied van de landboww. Een ieder, die deze bijeenkomst wenst bij te wonen is van harte welkom. ZIERIKZEE Vrouwen lastig gevallen Deze week kwamen bij de rijkspoli tie twee meldingen binnen van vrou wen, die in de omgeving van Nieu- Bij een kontrole bij de afslag Stolp- weg/Provinciale weg verbaliseerde de politie zes automobilisten. Hen was ontgaan, dat deze afslag niet linksaf mag worden geslagen tussen 06.30 en 07.30 uur. Open gebroken Op camping Duinhoeve in Haamstede werd een personenauto opengebroken. De eigenaar, S. I. A. S. E. van D. uit Barendrecht miste bij aankomst drie dure zeehengels met toebehoren. Vijfde keer uitgerukt De brandweer van Haamstede moest woensdagavond om 22.15 uur voor de vijfde keer uitrukken om een op de Kraaijesteinweg in Haamstede staande container te blussen. Hierin gedeponeerd overtollig verpak kingsmateriaal was in brand ge raakt. Ook aanwezige visresten zorg den bovendien voor een fikse stanko verlast. Het brandje, was snel ge blust. RENESSE Kontrole Tijdens een nachtelijke kontrole op de Vroonweg tussen Renesse en Haamstede moesten zeven automobi listen op bevel van de politie hun voertuig laten staan wegens ver meend overtollig dranggebruik. Daarnaast werden nog twintig pro cessen-verbaal uitgedeeld vanwege ZIERIKZEE - Zierikzee heeft al weer vijf toeristenda- gen achter de rug. „Het was gezellig druk" was de konstatering van de voorzitter van de Evenementen kommissie H. Lindhout, dinsdag aan het einde van de dag. Het weer werkte nu ook aan alle kanten mee en vele konden de verleiding van de talloze terassen in de bin nenstad dan ook niet weerstaan. Demonstratie pottenbakken met de draaischijf. Beetje feest was het deze dag voor de mensen achter de wandelconcer- ten' en de orgeltentoonstelling in het U.V.V.-gebouw. Daar kon dinsdag in het begin van de middag de vijfhon derdste bezoeker worden verwel komd. Hetgeen neerkomt op een ge middeld bezoek van honderd mensen per toeristendag. Die vijfhonderdste bezoeker was mejuffrouw Anneke Koudstaal uit Rhoon. Organist Mar van der Veer, die deze dag het wandelconcert leid de, wist de spanning er even in te houden met de mededeling: „Onder u bevindt zich de vijfhonderdste bezoe ker van onze tentoonstelling, kamt u allemaal even uw haar, want als u het bent er wordt een foto van u gemaakt". Aandenken Mejuffrouw Anneke Koudstaal mocht uit handen van de gastvrouw op de orgelexpositie mevrouw H. M. Pannekoek-Van der Weele een G- of vioolsleutel in porcelein in ontvangst nemen. Anneke toonde zich verrast met dit aandenken en liet desgevraagd we ten liefhebster van orgelconcerten te zijn er ook interesse voor het instru ment te hebben. Ze wilde zichzelf echter niet als „kenner" betitelen. Mevrouw Pannekoek heeft inmid dels kunnen konstateren, dat de ten toonstelling in het U.V.V.-gebouw hoofdzakelijk wordt bezocht door or gelliefhebbers. Zij verzorgt de uitleg bij het gede tailleerde expositiemateriaal, dat het publiek op alle mogelijke manie ren inlicht over de werking van ver schillende orgels. Verder kan men er ook heel wat wijzer worden over de bouw en restauratie van orgels. Demonstratie Op de vraag of wordt overwogen volgend jaar met de toeristendagen wederom een dergelijke tentoonstel ling op touw te zetten antwoordde Mar van der Veer: „Wel een ten toonstelling maar dan weer met een BURGH-HAAMSTEDE - Voor het wandelende publiek dat met de dag toeneemt, is bij de VVV Burgh- Haamstede een nieuwe wandelgids verschenen. Ontwerper en sa mensteller is de VVV-voorzitter dr. H. J. v. Zuylen, die de 'wsthoek op zijn duimpje kent. Hij heeft twaalf wandelingen op papiet gezet. Gemakkelijk leesbaar en voorzien van duidelijk aangepaste kaartjes is elke tocht met rode pijlen aangege ven met daarnaast duidelijk leesbare omschrijving. Bovendien heeft elke tocht een nummer en een toepasselij ke naam. Zo is de eerste tocht van 4 km rond het Slot'Haamstede „Pim pelmees" betiteld. Door bos en langs duin dus de omgeving achter Haamstede rond de Slotbossen kreeg de naam „Kamperfoelie". De „Kleef kruidroute" begint bij de Adr. v. d. Weijdeweg en voert de wandelaar langs de Hogeweg en het Schelpen pad, dat in deze tijd van vakantie gangers ook meer een bromfietspad dan wandelpad is geworden. Het strand Ook het strand is niet vergeten en enkele tochten brengen de deelnemer een flink stuk strand voor de voeten en de naam is „Echt Walstro". Ook de „Blauwe Zeedistel" heeft een mooi stuk strand tot kort bij de Oude Hoeve en is 6,5 km lang en begint bij de Maireweg. De vroongronden zijn te vinden in de „Kneutje"-route en hierin wisselt het duin- en bosland schap af met het landbouw- en vee- teeltgebied ten noorden van Haamstede. Natuurlijk ontbreekt een wande ling door de Boswachterij niet en de gids voorziet hierin met de „Muurpe- per"-route, 10 km lang. andere mankementen aan voertui gen. Kapmes op zak De politie in Renesse arresteerde woensdagmiddag W. C. N. uit Don gen, toen deze zich met een kapmes van 62 centimeter lengte op het ter ras van een paviljoen aan het Water gat in Renesse zette. De militair werd later overgedragen aan de ma rechaussee. Auto beschadigd Een door T. H. Z. te Oosterhout op de Hoge Zoom in Renesse geparkeer de auto, werd door eigenaar flink be- schadigd aangetroffen. Het is niet be kend of de beschadigingen veroor zaakt werden^door een aanrijding, dan wel door vernieling. De benen genomen K. V. uit Zierikzee stopte op de Korte Reke achter de door U. K. D. uit Rotterdam bestuurde auto. De au to van de Rotterdammer bleek over •niet te beste rem te beschikken, waardoor deze achteruit tegen de au- Van Burgh uit start een wandeling naar Burghsluis en door de Burghse Polder terug, bijna 10 km is deze „Els" route. De Hogezoom, (waaraan vroeger de rentenierende Haams'f- denaren woonden) altijd nog een fraaie wandeling en daarbij de Lage zoom is vastgelegd op de „Fluite- kruid"-route. Kortom een fraai en nuttig boekje. to van V. rolde. D. nam hierop de be nen, waarna V. hem wat verder ach terhaalde. Nadat een poging om de schade onderling te regelen op niets was uitgelopen, kwam de politie tus senbeide, die de zaak verder afhan delde. Geen voorrang Dinsdagavond om 18.00 uur vond op de kruising Van Kloosterweg Capelweg in Renesse een aanrijding plaats. A. A. uit Baarn zou hierbij geen voorrang hebben verleend aan de van rechts komende H. P. M. uit Maasbree. Beide voertuigen liepen fikse schade op. SCHARENDIJKE Bejaarden bij wedstrijdzeilen De bejaarden uit de gemeente wer den zaterdamiddag door het bestuur van de watersportvereniging Scha- rendijke bij het wedstrijdzeilen be trokken. Op het m.s. Wilford scheep ten 70 bejaarden met drie vertegen woordigsters van de bejaardencomi- té's in voor een tocht over de Greve- lingen. De voorzitter van de evenementen kommissie van de watersportvereni ging, de heer J. Houwink, gaf de no dige explicatie op het wedstrijdzei len van Optimist tot kajuit jacht. Na het wedstrijdzeilen maakte de Wilford nog een mooie tocht over de Grevelingen, waarbij kapitein H. van Oeveren de nodige toelichting gaf. De bejaarden werden aan boord onthaald op snacks en konsumpties. Mevr. Den Boer uit Kerkwerve zegde het bestuur van de watersportvereni ging dank voor de fijne middag. Als aandenken ontvingen alle aanwezi gen van de watersportvereniging een sherryglaasje met het embleem van de watersportvereniging. Vergadering Advieskommissie Welzijnsbeleid Donderdag 19 augustus vergadert op het gemeentehuis de Advieskom missie voor het Welzijnsbeleid. Op de agenda onder meer de bespreking van het concept-voorontwerp evalua tierapport en een bespreking van de concept-wijzigings procedure en in- spraakregels. Verder zal nog bespro ken worden de invulling van het jaarprogramma 1983. Voor tijd: zie agenda. De 500-ste bezoeker van de orgeltentoonstelling Anneke Koudstaal uit Rhoon, ontvangt een herinnering van mevrouw H. M. Pannekoek-van der Weele, de gastvrouw van de expositie. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) geheel andere opzet". Hij denkt aan een demonstratie van een aantal ver schillende orgels: een draagbaar or gel, een huiskamerpijporgel, een kistorgel en misschien een clavecim- bel. Naast het presenteren van Zierik zee als orgelstad, werd op deze vijfde toeristendag weer een gevarieerd programma afgewerkt. In de Sint Domusstraat kon men van alles te weten komen over pottenbakken. Er werden demonstraties gegeven met een draaischijf, maar ook werd getoond hoe met de handen hele mooie dingen geboetseerd kunnen worden. Op het Havenplein, zoals ge zegd, weer vele terassen en vrolijke muziek. Veel belangstelling trokken Mr. Boembas and Company, een muzika le variété attraktie uit vroeger tij den. Ook de karatedemonstratie op het Havenpark, verzorgd door sport school Josef Tol, wist heel wat pu bliek op de been te krijgen. Zanger/entertainer Mart Mei was ook weer van de partij. Dit keer zon der steun van The Mellows en de Top Hat Dancers. Dat vormde echter nau welijks een probleem voor Mart, want alleen wist hij de mensen op het Havenplein ook prima te amuseren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3