Eerste paal zorgwoningen werd eendrachtig geheid Kollege Bruinisse stelt geen belastingverhogingen voor PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Op terrein „Duinoord" Haamstede Bemanning schuld aan vlieguigongeluk Wegens groeiende weerstand uT Jtietnisso Vergadering 27 augustus PAAUWE U6r PE 8itr NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 1 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 12 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23163 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Nieuwe cursussen Volksuniversiteit HAAMSTEDE - De eerste paal voor de bouw van 24 „zorgwoningen" op het terrein van rusthuis „Duinoord" werd woensdagmiddag coöperatief door twee burge meesters de grond in geheid. Dat er twee eerste burgers voor nodig waren lag niet zozeer aan de moeilijkheids graad van het karwei, maar aan het feit dat in de wonin gen de burgers van twee gemeenten gaan wonen: uit Westerschouwen en Middenschouwen. Burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer beet het spits af en nam het eerste deel voor haar rekening onder toeziend oog van haar confrater W. den Boer van Middenschouwen. Gehuld in oliegoed en getooid met helm en geïnstrueerd door de heibaas van H. Vrolijk uit Den Haag, werd dit karwei met tien minuten geklaard. Die extra kleding bleek niet overbodig gezien de vele oliespetters die beiden alsnog opliepen. WASHINGTON - De bemanning van de Boeing die in januari in Was hington in de Potomac-rivier stortte, was medeverantwoordelijk voor het ongeluk. Dit heeft een onderzoek uit gewezen van een Amerikaanse kom missie van deskundigen die toeziet op de veiligheid van de luchtvaart. Het vliegtuig stortte onmiddellijk na de start tijdens een zware sneeuwstorm in de Potomac die vol met ijs lag. Het ramde daarbij ook een brug. Van de 79 inzittenden kwa men er 74 er om het leven. Bovendien werden vier automobilisten gedood. In een verslag van 200 pagina's ver wijten de deskundigen de bemanning dat ze besloot te starten terwijl de vleugels nog met sneeuw en ijs be dekt waren. Bovendien verzuimde de bemanning het anti-ijssysteem van het vliegtuig in werking te zetten en heeft ze ook geen acht geslagen op de signalen van een reeks andere instru menten Advertentie Voor het verrichten van dit niet al ledaags burgemeesterswerk kreeg mevrouw Niemantsverdriet een tuil bloemen en de heer Den Boer een minder prozaïsche enveloppe. Ont daan van olievlekken werd de feeste lijke bijeenkomst in de rekreatiezaal van „Duinoord" voortgezet, waar mevrouw Niemantsverdriet het woord voerde, nu in haar kwaliteit als voorzitter van het bestuur van de Stichting Rusthuizen „Westelijk Schouwen". Daar legde zij uit, waarom twee burgemeesters waren uitgenodigd: éénderde van de bewoners van „Dui- WASHINGTON. De Amerikaanse senaat heeft president Reagans plan goedgekeurd om El Salvador en an dere landen in het Carbisch gebied een economische steun van 355 mil joen dollar te geven. noord" komt uit Middenschouwen, het ambtsgebied van burgemeester W. den Boer, en tweederde uit Westerschouwen. Regeren is vooruitzien De gevleugelde woorden „regeren is vooruitzien" hebben betrekking op deze nieuwbouw. „De zorgwonin gen zijn een nieuwe vorm van voor zieningen voor de steeds ouder wor dende mens. Wij zijn bijzonder ver heugd dat de mens steeds ouder wordt, maar het is toch een hele zorg, vooral in Haamstede, die met 19% van de inwoners bejaarden (1000) ver boven het landelijk gemiddelde (15%) ligt. De verwachting is, dat omstreeks het jaar 2000 dit aantal verdrievou digd zal zijn. Wat hier gebouwd gaat worden, is in zekere zin ook voor mensen van nu, die 40-50 jaar zijn", aldus de voorzitter. Bejaarden zolang mogelijk zelfstandig laten zijn is het principe van de zorgwoningen: de warme maaltijd wordt (kan worden) ge bracht en men kan een beroep doen op de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening. Vaak wordt het „ergens ingeschre ven staan" als een wapen tegen de eenzaamheid gehanteerd, vandaar ook de lange wachtlijsten. Zorgwo ningen kunnen een tussenstation zijn. Renovatie Op 3 maart 1980 nam het bestuur een principebesluit tot renovatie van „Duinoord", gevolgd door de benoe- HAAMSTEDE - Twee burgemeesters aan het werk met een niet alledaags karwei: het slaan van een eerste paal. Me vrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer (van Westerschouwen) en de heer W. den Boer (Middenschouwen) hier aan het r* ho+ to-rvoin tm-n Duitinorrf" waar zorgwoningen zullen verrijzen. Links op de foto de vakman, die de burge- werk op het terrein van Duinoord meesters instrueerde. ming van architekt ir. Gerritse uit Dordt („Niet alléén de Zeeuwen zijn goed", aldus mevrouw Niemantsver driet). De verklaring van geen bezwaar van G.S. van Zeeland kwam erg snel: binnen zes weken. Op 26 maart 1981 werd besloten tot de bouw van de zorgwoningen, waarvoor de eerste paal werd geheid deze middag. Als de zorgwoningen klaar zijn (april-mei 1983) zal worden begonnen met de sloop van een deel van „Dui noord" dat deels gerenoveerd zal worden, met onder meer een nieuwe keuken. Pas hierna wordt het voor ste deel van het rusthuis onder han den genomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van de Boogert b.v. uit Oosterland. ri Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten BRUINISSE - Het kollege van Bruinisse acht het niet reëel om als lagere overheid de burger te konfronteren met belastingverhogingen, terwijl het rijk bezuiniging propageert. Belastingperikelen komen aan de orde in de raadsvergadering van vrijdag 27 augustus, onder voor zitterschap van burgemeester T. C. Hekman. ZIERIKZEE - Maar liefts 135 kinderen bouwen samen in Poortambacht een huttendorp, dat al aardig gestalte gaat krijgen, maar dat morgenavond (vrijdag) alweer feeste lijk zal worden platgebrand. De toeloop van jeugdige bouwvakkers naar het terrein aan het eind van de Scheldestraat was zelfs zo groot, dat de organisatie (Clubhuis „De Lichtboeivan het Leger des Heils) zelfs dreigde afvalhout tekort te komen. Naar hartelust werden woensdag en vandaag de meest vreemdsoortige bouiotoerken in elkaar getimmerd. Moraen overdag wordt er nog de hele dag verder ge bouwd. s Avonds om acht uur gaat de vlam erin, uiter aard onder toezicht van de brandweer (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het kollege vindt, dat de gemeente zélf ook zodanig moet bezuinigen, dat verhogingen niet nodig zijn. Der halve stelt het kollege de raad voor de tarieven van belastingen en retri buties voor 1983 niet te verhogen, met een enkele uitzondering. Aanpassing van haven- en zategel- den'is dringend noodzakelijk, even als een aanpassing tarieven drank-en horecabelasting. De onroerendgoed- belasting blijft ook voor 1983 7,80 (zakelijk recht) en 4,53 (feitelijk ge bruik). De Stichting J. C. Bal Fonds is in de financiële problemen gekomen. Het doel van de stichting: oudere in woners van Bruinisse, die zelf niet (meer) in hun levensonderhoud kun nen voorzien te ondersteunen, kan nauwelijks meer worden verwezen lijkt. Verkoop van de vier bejaarden woningen aan de Pr. Wilhelminalaan aan de gemeente zou soelaas kunnen bieden, de stichting deed de gemeen te een dergelijk aanbod. De taxatie waarde van de woningen bedraagt 112.200,—. Bij een sluitende exploi tatie van de woningen kan de ge meente een bod doen van 75.000,—, een gat derhalve van 37.200,—. Het is voor het kollege de vraag hoever de gemeente (financieel ge zien) kan en mag gaan om het doel van de stichting J. C. Bal, te verwe zenlijken. Hoeveel gemeenschaps geld kan en mag de gemeente hier jaarlijks instoppen? Het kollege meent deze grens te moeten leggen bij 98.500,—over welk bedrag met de administratief beheerder over eenstemming werd bereikt. Op deze manier brengen zowel aan- als verkoper een offer voor de verwe zenlijking van een sociaal doel. Het kollege stelt de raad voor hier mee in te stemmen. Verder komt aan de orde: de inge zonden stukken, waarbij een brief van de heer G. van der Weele, die zich verzet tegen het aanleggen van een ijsbaan in plan West. Mevrouw L. van den Berg-Muller verzoekt het kollege een erfpachtsca non aan haar te verkopen. Getaxeer de waarde: 4.550,Het kollege heeft geen bezwaar. Huwelijk Op zaterdag in het huwelijk tre den, anders dan om aantoonbare bij zondere omstandigheden, zoals de wet het toelaat, wijst het kollege af. Het kollege staat op het standpunt, Rest agenda Laat woninginrichter van uw huls een palelsje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuldweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Het karakter van een mens blijkt minder uit wat hij wenst, dan hoe hij het wenst. Mohr dat iedere werknemer vier dagen ex- ira verlof krijgt voor deze plechtig heid, die dan best buiten de zaterdag kan plaatsvinden. Bovendien moe ten twee ambtenaren een deel van hun vrije zaterdag opofferen en in de winter moet het gemeentehuis ver warmd worden. Het kollege acht het dan ook niet wenselijk de bestaande verordening te wijzigen, in navol ging van de gemeenten Brouwersha ven en Zierikzee. VNh Ook op de agenda een wijziging van de Vent- en standplaatsverorde ning; verkoop van grond aan mej. E. van Popering, grondruil met woning bouwvereniging „Beter Wonen" te Zierikzee; een herziening van de be loningsverordening personeel vrij willige brandweer; verkoop van een stukje grond aan de heer G. Bal voor de bouw van een muur; het voorbe- reidingsbesluit Beursstraat/Berg straat/Kerkstraat; wijziging veror dening studiefaciliteiten; wijziging verordening geldelijke steun bejaar den bij verhuizing en idem bij wo ningverbetering en krotopruiming; de gemeentelijke garanties ter bevor dering van eigen woningbezit. Wat dit laatste betreft staat het ge meentebestuur een voorzichtig be leid voor, waardoor het aantal executie-verkopen beperkt bleef tot slechts één. Tot slot nog: een subsidieverzoek van de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland voor een bedrag van 23.928,— (geen be zwaar volgens kollege) en een wijzi ging verordening geldelijke voorzie ning raads- en kommissieleden. Het kollege stelt in deze voor, het presen tiegeld 18,— per avond-vergade- ring) af te schaffen, in het kader van de bezuinigingen. Slechts één raadslid is hier tegen. Voor tijd van de raadsvergadering: zie agenda. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Zonnige perioden In de nacht mogelijk een bui; over dag droog en zonnige perioden; mini mumtemperatuur ongeveer 13 gra den; middagtemperatuur omstreeks 22 graden; meest matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 9 aug. Zaterdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: n.west 5 Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuid 3 Maandag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 13 aug. Zon op 6.20, onder 21.09 16 aug. Maan op 0.32, onder 16.06 Nieuwe Maan: 19 augustus (4.45) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 13 aug. 9.51 22.06 3.23 15.50 Doodtij: 14 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie boven de oceaan trekt vandaag het noorden van Schotland langs naar Scandinavië. Een front van deze depressie trekt naar het oosten. Het tijdstip waarop het ons land zal passeren is nog onze ker. Waarschijnlijk zal dit samenval len met het tijdstip waarop in de ho gere luchtlagen koudere lucht West- Europa bereikt. Dit zal de komende nacht het geval zijn. Omdat het vandaag in Frankrijk en ons land erg warm wordt kunnen vanavond enkele onweersbuien tot ontwikkeling komen. Morgen zal het daarom vier tot zeven graden minder warm zijn dan vandaag. Aan zee wordt het dan 20 graden, vandaag veelal 25 graden of meer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1