HET GELUK KOMT MET DE JAREN Teruggang van winstcijfers in dienstverlenende sector Volleybaltopper in sporthal Onderdak op punt van beginnen Enquête K.v,K. Midden- en Noord-Zeeland Veel slachtoffers onder burgers Beiroet Wat biedt de BEELDBUIS? Vraag over levering mosselen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 10 augustus 1982 Nr. 22162 5 MIDDELBURG - Twee van de drie ondernemers in de dienstverlenende sektor in Midden- en Noord-Zeeland verwacht dat het netto-bedrijfsresultaat in 1982 nomi naal gelijk zal blijven aan 1981. Gezien de geldsontwaar- ding is er aldus sprake van een teruggang van de winst cijfers. Daarnaast zal ook de totale investeringssom in deze branches met de helft afnemen. De geldomzet bij de makelaardij is met 19% afgenomen. Het netto bedrijfsresultaat is bij de helft van de bedrijven gedaald. Desondanks is de investeringssom met 36% toegeno men. In de bedrijfstak zakelijke dienst verlening heeft driekwart een renda bele bedrijfsvoering gerealiseerd. Bij de overige dienstverlening is sprake van een nominale stijging van de geldomzet van zo'n 5%. Eén op de drie ondernemingen heeft investe- ringsaktiviteiten ontplooid. De in vesteringssom is met ruim 35% geste gen. nen geven. Nadat ook Peter Winnen en Hennie Kuiper nog een poging hadden zien stranden viel 30 km voor de finish de beslissing toen Bert Oosterbosch, Adrie van Houwelin- gen, Theo de Rooy, Aad van den Hoek, en Ad van Peer in het offensief gingen een een kloof wisten te slaan tussen hen en het achtervolgende pe loton. Goed samenwerkend slaagden zij erin buiten schot te blijven. Daar het vijftal bijeen bleef moest uiteinde lijk de eindsprint de beslissing bren gen, waarin Adrie van Houwelingen zich de sterkste toonde. De uitslag: 1. Adrie van Houwelin gen de 100 km in 2.05.15; 2. Bert Oosterbosch; 3. Aad van den Hoek; 4. Ad van Peer; 5. Theo de Rooy; 6. op 35 seconden Jac Hanegraaf; 7. Adrie van der Poel; 8. Johnny Broers; 9. Jac van Meer; 10. Frits Pirard. Deze konklusies komen voort uit de enquête regionale bedrijfsontwik keling van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, welke in het najaar van 1981 is gehouden onder het be drijfsleven in haar regio. Oefenvoetbal ZIERIKZEE - Voor morgen (woens dagavond staan er in onze regio een drietal oefenwedstrijden op het pro gramma. Op het sportpark Bannink gaan de twee plaatselijke verenigin gen Zierikzee en MEVO het tegen el kaar opnemen. Te Nieuwerkerk gaat SKNWK een aanvang maken met haar oefenpro gramma met de ontmoeting tegen het naar de 2e klasse van de afdeling Zee land gedegradeerde Rillandia. Op het Oostersportpark te Ooster- land krijgt Duiveland morgenavond bezoek van het in de 3e klas van de KNVB (zaterdagvoetbal) NTVV uit Nieuwe Tonge. Al deze drie wedstrijden zullen te 19.00 uur aanvangen. Hengelwedstrijd h.s.v. Oosterschelde ZIERIKZEE - Voor aanstaande za terdag 14 augustus staat de eind- wedstrijd voor het kampioenschap binnenwater op het programma. Het vertrek naar de visplaats is 8.00 uur vanaf de Balie. De wedstrijdkom missie heeft weer een aantal aantrek kelijke prijzen en rekent weer op een goede deelname. Verder is uit de enquête gekonklu- deerd dat bij de kleine bedrijven (minder dan 50 werkzame personen) de geldomzet in 1981 nominaal gelijk is gebleven aan 1980; geïnvesteerd is door één op de drie bedrijven waar bij de investeringssom met de helft is teruggelopen. De werkgelegenheid is onveranderd. Bij de grote ondernemingen (50 of meer werkzame personen) is de om zet met 11% gestegen. De helft van de bedrijven in deze grootte-klasse heeft eveneens een reële verbetering van het resultaat behaald. De hoogte van de investeringssom is sterk gestegen en daarnast is sprake van toename van het aantal werkzame personen. Voldoende rendement Bij een bedrijfstakgewijze analyse blijkt 58% van de ondernemingen in de horeca voldoende rendement heeft behaald in 1981. Eén op de vier be drijven heeft een reële verbetering van het resultaat gerealiseerd; in- vesteringsaktiviteiten zijn ontplooid - door één op de drie horeca- ondernemingen. In de bedrijfstak publiek verzor gend ambacht heeft tweederde van de bedrijven voldoende rendement behaald. De hoogte van de investe ringssom is met 75% gedaald. Ruim de helft van de transporton dernemingen is in 1981 gekonfron- teerd met een onvoldoende rende ment. De investeringssom is bij de kleine bedrijven met de helft afgeno men tegenover een sterke stijging bij de ondernemingen met 50 of meer werkzame personen. Adrie van Houwelingen sprintwinnaar in Draai van de Kaai ROOSENDAAL - De derde „Raai van de Kaai" een wielerwedstrijd voor profs te Roosendaal over 100 km heeft maandagavond een overwin ning opgeleverd voor Adrie van Hou welingen. De naar schatting door 25.000 toeschouwers bijgewoonde koers hebben vanaf het startschot van burgemeester Schneider een bij zonder levendige wedstrijd te zien gekregen waarin de demarrages niet van de lucht waren. Jac. Hanegraaf ging al gelijk va nuit het startschot in het offensief even later gevolgd door Ad Wij- nands. Nadat de vluchters door het in een hoog tempo koersende peloton weer tot de orde was geroepen pro beerden Hennie Kuiper, Adrie van der Poel, Jac. van Meer en Peter Hee- ren een gat te slaan. Nadat ook deze pogingen op niets waren uitgelopen toonde Jan Raas in gezelschap van Bert Oosterbosch en Heddy Nieuw- dorp zich in het eerste gelid. Vier ron den hield dit drietal het vol om zich vervolgens ook gewonnen te moeten geven. Het bleef echter onrustig in het pe loton en toen met nog 20 ronden een kopgroep werd gevormd met Knete- mann (de winnaar van vorige jaar), Priem, Thurau, Schipper, Van de Velde en Andersen leek de slag te zijn gevallen. Toch slaagde ook dit zestal er niet in een onoverbrugbare kloof te slaan en ook zij moesten zich weer gewon- NICOSIA/JOUNIEH - Bij Israëli sche bombardementen op Beiroet- West en omgeving zijn in de afgelo pen 24 uur 42 burgers omgekomen en 85 gewond geraakt. Dit heeft radio- Beiroet vandaag (dinsdag) bekendge maakt in een uitzending die men in Nicosia heeft opgevangen. De nationale radio van Libanon meldde, dat Israël maandag overdag en in de nacht van maandag op dins dag zowel vanuit de lucht, vanaf de grond als vanuit zee hevige bombar dementen op het westelijk deel van de hoofdstad heeft uitgevoerd. In de nacht van zondag op maandag zijn Israëlische tanks en pantservoer tuigen aan land gezet ten noorden van de Baai van Jounieh, op 20 km ten noorden van Beiroet. Dit hebben bewoners van het gebied meege deeld. Onbekend is om hoeveel voer tuigen het gaat. Inwoners van Jou nieh hebben kort nadien overigens 15 tanks en pantservoertuigen gezien op de autosnelweg tussen Jounieh en Beiroet. Werkgroep Mevo '80 stopte honderden manuren in duel 7.TF.1MK7.F.F. - Maandap-avond 9 ammstus kwam de werkeroen van de Zie- Wp Viphhpn ppti Irnmnlppt riraaiVinpli ZIERIKZEE - Maandagavond 9 augustus kwam de werkgroep van de Zie- rikzeese volleybalvereniging Mevo '80, die weken keihard bezig is geweest met de voorbereidingen voor de volleybalwedstrijd tussen het Nederlandse nationale team en de Japanse kampioen Nippon Kokan, voor het laatst bij el kaar. „Een soort generale repetitie kun je dit eigenlijk noemen", vertelt Mëvo '80-voorzitter Lambertus Nederhoed. „In principe moet alles tot in de finesses geregeld zijn, maar we nemen nog even het totale draaiboek door om onszelf te kontroleren en eventuele oneffenheidjes alsnog glad te strijken". De orga nisatie van deze voor Zeeland grootste volleybalhappening, die er ooit was, is daarmee in een beslissend stadium gekomen. „Het allereerste begin met deze wedstrijd is eigenlijk het vorig jaar al gemaakt, toen we de Nederlandse Volleybal Bond inseinden best eens in aanmerking te willen komen voor de organisatie van dit evenement, dit met het oog op propaganda voor de volleybalsport op Schouwen-Duive- land", vertelt Piet Zoon, grote ani mator van het geheel. „We hebben er toen evenwel nog niet bij stilgestaan, dat we al zo vlug onze wens in ver vulling zouden zien gaan". Binnen 24 uur Op 28 juni werd Zoon door Dick Duurkoop, sekretaris van de Kom missie Nationale Top van de NeVo- Bo, opgebeld met de vraag of Mevo '80 er wat voor voelde om een van de wedstrijden, die er gespeeld zouden worden tussen de Nederlandse ploeg en Nippon Kokan te organiseren. „We werden wel verzocht om onze beslissing even binnen 24 uur ken baar te maken", weet Lambertus Ne derhoed nog. „De zaak is binnen het bestuur besproken en natuurlijk was iedereen dolenthousiast over het aanbod. Er werd onmiddellijk posi tief gereageerd". Enkele dagen later volgde een gesprek met Dick Huurkoop, waarin een kleine 50 punten werden door gesproken. „Belangrijkste facet was vooral, welke punten de NeVoBo en welke punten Mevo '80 moest verzor gen", vertelt Piet Zoon. „Het is ver bazingwekkend wat er allemaal komt kijken, voordat zo'n wedstrijd organisatorisch helemaal in orde is. We hebben een kompleet draaiboek samengesteld om vooral maar niets te vergeten, want de NeVoBo hecht onstellend aan een organisatie die ,,af" is. Dat is natuurlijk ook wel be grijpelijk. De komende jaren komen er in Nederland grote toernooien en dan moet er van te voren een goede indruk achter gelaten worden tegen over de buitenlandse ploegen". Geen risiko Na het gesprek met Duurkoop wer den de eerste kontakten gelegd met alle mogelijke instanties, die ten aanzien van de wedstrijd ingescha keld moesten worden. Voorop hierbij ging natuurlijk sporthal Onderdak, waarin het gebeuren van aanstaande zaterdag zich gaat afspelen. De totale organisatiekosten belo pen om en nabij de zeven duizend gulden, „maar", zo laat Zoon snel er op volgen, „risiko's zitter er voor ons niet aan vast. Wat dat betreft liggen de zaken beslist niet moeilijk. Voor ons was vooral belangrijk, dat de le den van Mevo '80 zo enthousiast zijn en we op ieders medewerking kun nen rekenen". De werkgroep, bestaande uit Piet Zoon, Lambertus Nederhoed, Gerard Woensdag 11 augustus, 19.50 uur, Nederland I: G.I. Blues. Elvis Presley in de hoofdrol. Janse, Lydia Mol, Hans Boot, Jos Quaak, Daan Castel, Eddy de Looff en Leendert Oosse, staat zaterdag een krachtproef te wachten. De zaal van de sporthal ondergaat een ware gedaanteverwisseling. In totaal wor den er plaatsen gekreëerd voor 1368 personen. Hiervoor moeten stoelen ep, andere hulpmiddelen worden aan gevoerd uit Vlijmen, van de gemeen te Zierikzee en uit Oude Tdnge. Alle werkzaamheden worden hiervoor door medewerkers van Mevo '80 ver richt, „maar alles moet wel stipt ge beuren. Daarbij helpt het punktueel opgestelde draaiboek uitstekend. Ie dereen weet precies wat er van hem of haar verlangd wordt". De Japanners komen zaterdagmid dag omstreeks half drie in Zierikzee aan, waarna om drie uur een bezoek wordt gebracht aan het werk-eiland Neeltje Jans, waarna een rondwan deling volgt door Zierikzee. Een kof fietafel in het restaurant van de sporthal besluit het informele ge deelte. Vanaaf zeven uur is de zaal van de hal in Onderdak open en om half acht begint de warming-up van de beide teams. Om half negen precies brandt het spektakel los. De voorverkoop voor de wedstrijd heeft een voortreffelijk verloop gehad, maar alle plaatsen zijn vooralsnog niet bezet. „We gelo ven dat het zeker niet veel zal schelen of we hebben een volle bak", denkt Nederhoed. „Liefhebbers van volley balsport op het allerhoogste niveau kunnen evenwel nog komen. Reste rende plaatsen worden aan de zaal nog verkocht". WOENSDAG 11 AUGUSTUS NED. I: In het Rijk der Dieren wordt een olifant aan een kwaal ge holpen en huisdieren staan centraal in Snowy, Chilly en Motley. De slot van de middag wordt dan nog een Ne derlandse poppenfilm met de titel De verroeste schat op het scherm ge bracht. Na de regionale rubriek Van gewest tot gewest volgt een film van Elvis Presley G.I. Blues getiteld. De film werd gemaakt naar aanleiding van Elvis' verblijf in militair Duits land. Natuurlijk zijn het gitaarspel en de zang van het idool niet verge ten in deze rolprent. Dan een afleve ring rond de Ierse komiek Dave Al lan. Over Leven, behandelt dit keer het sex-begrip in ons leven. NED. II: Veronica opent de uitzen ding met een aflevering van de Ame rikaanse serie Dynastie. Blake reist hierin naar Las Vegas om er een gangster te ontmoeten die hem wel geld wil lenen op bepaalde voor waarden. Blake staat echter raar te kijken als Fallon eveneens in het vliegtuig zit Na de Info show een aflevering uit de Canadese filmserie over West Afrika. De avond wordt besloten met een afleveringvan Taxi. WOENSDAG 11 AUGUSTUS NED. I: 15.30 Het rijk der dieren; 15.40 Snowy, Chilly, Motley en ik; 16.30 De verroeste schat; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.20 Waarom begon dit jaar de levering van mosselen vroeger dan was af gesproken was een vraag die in de vergadering van het produktschap op tafel kwam. Er waren drie redenen voor: 1. De kwaliteit was uitstekénd en dit kon geen belemmering zijn, voorheen was het wel eens anders. 2. Er was een handelaar die dreigde vervroegd te gaan beginnen. 3. Duitseen Deense mosselen van mindere kwaliteit, kwamen op de Belgische markt. We moesten er toen ook zijn. Ooogst in beeld; 19.50 G.I. Blues; 21.37 Journaal; 21.55 Ten voeten uit; Dave Allen; 22.35 Over leven; 23.30 Journaal. NED. II: Nieuws voor doven; 18.49 Staatsloterij; 18.54 Bereboot; 18.59 Breaking: een nieuwe straatdans; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal20.27 Socutera; 20.32 Dynasty; 21.20 Infos- how; 22.10 De wereld rond: de dogon; 22.35 Taxi; 23.07 Journaal; 23.12 Nieuws voor doven. DONDERDAG 12 AUGUSTUS NED. I: De KRO brengt in de mid dag het tweede deel van de jeugdfilm Het huis van de krokodil op het scherm. Ht spelporgramma van de Avro Wie van de drie opent de avon duitzending gevolgd door de Ameri kaanse speelfilm Fun in Acapulco met in de hoofdrol Elvis Presley. Het geheel speelt zich af in de broemde Mexicaanse badplaats Acapulco. El- vis speelt hierin de rol van een stunt- werker, die ontdekt wordt als zan ger. Natuurlijk speelt in deze rol prent de romantiek ook een belang rijke rol. Dan een registratie van een concert in de Royal Albert Hall dat in 1979 werd gegeven door de be roemde gitaristen John McLaughlin, Paco da Lucia en Larry Corryell. In Verre volken staat ditmaal de Pyg meeën centraal. NED. II: Han van der Meer neemt de presentatie op zich van het spellet je Cijfers en Letter. De jongens staan op het punt ten strijde te trekken in De Sullivans. En Charlotte neemt in Centennial de leiding op zich van de ranch en wordt daarbij wel ter zijde gestaan door Jim Lloyd. De Brand- puntredaktie start met de eerste van een serie van vier afleveringen die gewijd zijn aan de komende verkie zingen. Als eerste van de vier partij leiders komt Jan Terlouw de spits af bijten. Op het spoor van de mens, is weer geheel gewijd aan de opgravin gen die in Europa plaats gevonden hebben. DONDERDAG 12 AUGUSTUS NED. I: 15.30 Het huis van de kro kodil; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Wie van de drie?; 19.30 Fun in Acapulco; 21.05 Meeting the spirits; 21.37 Journaal; 21.55 Verre volken; 22.45 Journaal. NED. II: 13,00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboot; 18.59 Cijfers en Let ters; 19.25 De Sullivans; 20.00 Jour naal; 20.27 Centennial; 21.15 Brandpunt-verkiezingen; 22.00 Op het spoor van de mens; 22.55 Jour naal; 23.00 Nieuws voor doven. De werkgroep van volleybalvereniging Mevo '80 hield maandagavond generale repetitie voor de volleybaltopper tus sen het Nederlandse team en de Japanse kampioen Nippon Kokan aanstaande zaterdag in sporthal Onderdak. Enkele Japanse kreten moesten nog wel even worden doorgenomen om in ieder geval de wegbewijzering in de sporthal te la ten kloppen. (Foto: Bob Noomen) 9 „Ik hoop het" zei Nel, het wordt me weieens te zwaar, je ziet nu zelf hoe druk ik het heb". Dat moest hij beamen. „Waarom trouw je niet", polste hij. Er zullen genoeg op het eiland zijn die jou en je bedrijfje wel zullen bevallen. Ik veron derstel dat je maar een pink zult heb ben uit te steken en je kunt krijgen die je hebben wilt". „Dat is het juist Geert, ik kan niet krijgen wat ik wil hebben. In de regel zijn het mijn centjes die aantrekkings kracht uitoefenen, of de zaak en in de meeste gevallen zijn ze verliefd op de bierpomp. Zo'n café zou ze wel aan staan: vrij drinken, een stevige vrouw. Merci. In een half jaar zou de zaak er door gedraaid zijn. Ik heb van het eerste ogenblik af dat ik je zag, gemerkt dat jij anders bent, ik voelde dat ik je kon vertrouwen. Je oogopslag is eerlijk, dat kenmerkt een mens. Daarom liet ik je hier ook over- nachten. Ik had het vaste vertrouwen dat je een oprechte vent was. En mijn ver trouwen werd niet beschaamd De meeste mannen zijn zo anders „Je wilt toch niet beweren dat de Texelaars onbetrouwbaar zijn"? „O, nee, antwoordde ze vol vuur, in- tegendeeL Hoe zou ik, als vrouw al leen, anders een café kunnen houden? Maar toch Je schijnt uit ondervinding te spre ken", merkte hij op. „Dat doe ik", antwoordde ze zacht. maar ze ging er niet verder op in. De schipper stond op' Het liep zoetjesaan tegen sluitingstijd en ver scheidene bezoekers waren al vertrok ken. „Ga je mee, Geert?" vroeg hij knip ogend, of blijf je hier slapen? Geert stond met een ruk op. „Wat een onzin, bromde hij, natuurlijk ga ik mee. We gaan toch morgenochtend vroeg weg?" „Nou ja", meesmuilde de schipper, maar Blonde Nel viel hem met haar vrolijke stem in de rede en zei: „Geen sprake van Teeuw, neem hem maar gauw mee. Na sluitingstijd geen man nen meer in mijn huis. Heren, opgemarcheerd, het is de hoogste tijd". Onderweg naar het schip zei Van der Teeuw tot zijn knecht „Deksels jon gen, je staat in een best blaadje bij NeL Zorg dat je haar vasthoudt Ze moet er warmpjes bij zitten en 't is nog een knappe meid ook en jong". Een poos later, toen Geert uitge kleed op de rand van zijn kooi zat, dacht hij nog eens over de woorden van de schipper na. Blonde Nel scheen een bewonderenswaardig figuur te zijn. Enfin, dat was te begrijpen, een flinke beklante zaak en zijzelf was nogal knap, vanzeifsprekendf kwamen ze graag bij haar in de zaak, misschien wel om nader met haar in kontakt te komen. Ze was anders tegenover iedereen pre cies hetzelfde: Vriendelijk, vrolijk, maar zonder attenties. En daar hij Door ARIS SMIT daartussen als een vreemde eend in de bijtze was warempel nog heel anders tegen hem dan tegen de andere bezoekers. Ze had zo ongeveer de hele avond bij hem aan het tafeltje gezeten. Wie weet hoeveel afgunstige blikken men op hem had geworpen. Geert opende het patrijspoortje en liet de frisse avondlucht naar binnen stromen. Het was een heerlijke nacht, alle ademde vrede en rust en dat deed hem goed. Het was zo rumoerig ge weest bij Nel en hij had de laatste acht enveertig uur al zo veel meegemaakt Ja, dat café, hij dacht er nog eens over na wat de schipper ervan gezegd had, er zat wel wat in, hij voelde dat hij er niet aan kon ontkomen. Naar huis gaan kon hy niet meer, in geen geval wilde hij met hangende pootjes terugkomen. De volgende week kwam de vaste knecht van de schipper weer terug en dan zou hij toch iets moeten doen. Zuchtend schoof hij in zijn kooi en trok het dek over zich heen. Als het lot nu eenmaal wilde dat hij niet meer in zijn oude vak terugkeerde dan was daar niets aan te doen. Was een café bedrijf dan zijn levensbestemming? Hij had zich alles heel anders voorge steld. Onwillekeurig schoten de woor den van een lied dat zijn grootmoeder zo vaak opzei door zijn hoofd? „God heeft mijn leven anders geweven dan 'k had gedacht Toch heeft het zegen op al mijn wegen rijlijk gebrachht". (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5