PZEM GAAT WINDTURBINE IN SLOEGEBIED PLAATSEN Barokconcert in N.H. Kerk te Burgh Sporthal Krayestein in bekisting Cassetterecorders favoriet bij kleine diefstallen Boomgaard Tidorp gezond door ecologisch evenwicht 4 Grootste in Nederland Cijfers Visserijschap: Vangstquota betekenen miljoenenstrop voor ons land STREEKNIEUWS Studie financiering tunnel door Kanaal MIDDELBURG - De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) heeft hij een dochteronderneming van VMF Stork te Amsterdam een windturbine met een vermogen van 300 kilowatt besteld. Omstreeks april 1983 zal de windturbine geplaatst moeten worden. Als lokatie is een terreinstrook tussen de kerncentrale Bors- sele en de chemische fabriek M en T in het Sloegebied in Vlissingen-Oost gekozen. De windturbine gaat onder de De PZEM had destijds de keus tus- naam PEP 2 (PZEM Energie Bespa- sen reparatie van de Windmatic of de ringsprojekt) aan de elektrici- aanschaf van een ander exemplaar, teitsproduktie in Zeeland deelne- Financieel maakte dat weinig ver men. schil. Besloten werd tot aanschaf van De PZEM wordt daardoor eigena- een nieuwe windturbine, omdat er res van de grootste windturbine voor normale elektriciteitsproduktie wel- ke in Nederland, en vermoedelijk in heel West-Europa, staat opgesteld. Met de order is een totaal bedrag ge moeid van een miljoen gulden. Vergelijking Tegelijk met de bestelling van de FDO windturbine heeft de PZEM een optie genomen op een windturbine van ongeveer gelijk vermogen, maar van het fabrikaat Polenko-Rhenen. Behoudens goedkeuring door de raad van bestuur van de PZEM zal deze windturbine eveneens in het voor jaar van 1983 worden opgeleverd en als PEP 3 naast de FDO molen wor den opgesteld. Deze wijze van wer ken geeft de PZEM, aldus een mede deling van de energiemaatschappij, de gelegenheid om twee windturbi nes van Nederlands fabrikaat en van ongeveer gelijke technische specifi- katies onder identieke omstandighe den tegelijk te testen. inmiddels een nieuwe generatie windturbines van het gewenste elek trisch vermogen is ontstaan, waar van de Prolenko turbine een goed ex ponent is. De vervanging, aldus de PZEM, heeft dus niets te maken met een vermeende inferieure kwaliteit van de Deense windmolen. Goede ervaring De ervaring met de Windmatic tij dens de maanden waarin de molen draaide waren juist bijzonder goed. De molen heeft per maand gemiddeld 7.000 kilowatt uren geproduceerd en de exploitatie was bevredigend, al dus de PZEM. V isseri jb ericht en Windpark De grondstrook in het Sloegebied waar de PZEM de beide turbines wil oprichten, leent zich volgens deskun digen buitengewoon als vestingsplaats voor een zogenaamd windpark. De landelijke instellingen van elektriciteitsbedrijven in Am- hem hebben plannen voor een of meer van dergelijke parken, waar elektriciteit uit wind op grote schaal kan worden opgewekt. De PZEM acht het Sloe een uiter mate geschikt gebied voor een klein windpark. De PZEM verwacht dat de windturbines elk goed zijn voor een jaarproduktie van rond de 600.000 ki lowattuur. Daarmee spaart men in de centrales een hoeveelheid aardgas uit van 200.000 kubieke meter per jaar. De turbines gaan via een transfor mator aan het tien kilovolt-net in het Sloegebied leveren. De nu bestelde FDO turbine heeft een tweedelige propeller met een diameter van 25 meter. De hoogte van de propelleras is 25 meter boven het maaiveld. De Prolenko windturbine heeft een drie- bladige propeller en is vergelijkbaar met de FDO turbine. „Neeltje Jans" De PZEM heeft met een Prolenko turbine een begin van ervaring opge bouwd. De 60 kilowatt turbine PEP 1 die op het werkeilaod Neeltje Jans in de Oosterscheldemonding staat, is van het fabrikaat Prolenko. Deze laatste windturbine is, zo deelt de PZEM mee, de vervanger van een 55 kilowatt molen van het fabrikaat Windmatic, een Deens produkt dat in Nederland wordt geïmpoteerd door de firma Dynaf te Alkmaar. De Windmatic kreeg in februari van dit jaar met storingen te maken, als gevolg van het agressieve windre- giem op de Neeltje Jans. BRUINISSE - De onbillijkheid en de miljoenenstrop die Nederland te lijden heeft, als gevolg van de niet hoog genoeg bijgestelde vangstquota blijkt uit cijfers die drs. D. J. Langstraat (sekretaris van het Visse- rijschap) heeft berekend. Van de 58.000 ton Kanaal haring die wordt vrijgegeven, mag Neder land er 13.000 ton vangen (plus 4.000 ton) maar Engeland kreeg een toewij zing van 24.000 ton een verhoging ten opzichte van vorig jaar met 22.000 ton. w ton kregen, maar er doodgemoede reerd 11.000 ton vingen kregen er 2000 ton bij, zodat ze nu op 3000 ton staan. De Denen vangen hun haring in Skagerak en Kattegat, vlak bij hun thuisland en hebben in de Zuide lijke Noordzee niets te zoeken, ze kwamen er voorheen ook niet. Vangst koolvis Nederland verloor door het weg vallen van de (maatjes) haringvisse rij ook de koolvis. Voorheen was AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft maandag vijf man:, nen veroordeeld tot gevangenisstraf fen variërend van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk tot vier maanden, wegens oplichting en flessentrekkerij Donderdag 12 augustus geeft het trio Zéphire een concert in de Ned. Hervormde Kerk te Burgh. Dit trio, bestaande uit Marianne Schade (so praan), Riet Staudt-Groenemans (cla- vecimbel) en dr. Hans Bol (viola en gamba), is gespecialiseerd in oude muziek. De groep speelt bijvoorbeeld werken uit de Spaanse en Italiaanse barok van Caccini, Monteverdi, Ortiz en Valente. Marianne Schade werkte o.a. mee an het Holland Festival en gaf tallo ze soloconcerten. Riet Staudt-Groenemans bespeelt haar schitterende clavecimbel, een copie van een Dulcken uit 1745 met een lengte van 2.70 meter. Zij koncer- teerde vele malen, speelde continuo voor radio en tv en is vaste bege leidster van het Zuid Nederlands Ka merkoor. Dr. Hans Bol is docent aan het con servatorium te Maastricht en mede door zijn vele lezingen voor de radio één van de grote specialisten op het gebied van oude muziek in ons land. Speciale aandacht tijdens dit con cert vraagt de uitvoering van een cantate van Clérambault, een Franse barokkomponist die leefde van 1676 tot 1749. Deze cantate lag in het stof te Parijs en is door Dr. Hans Bol ont dekt en gerekonstrueerd. ZIERIKZEE - In galerie Tussen de Havens" te Zierikzee is tot en met zondag 22 augustus een expositie ingericht uan werken van Willem de Vries uit Bussem. De expositie is dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. (Foto: Bob Noomen) koolvis voor de Nederlandse schepen een interressante bijvangst, nu wordt dit ons land ontnomen. Stroppen: Wegvallen koolvis f 12 miljoen, vermindering scholkwan tum f 16 miljoen, idem tong f 10 mil joen vervallen, maatjesharing visse rij f 15 miljoen. Telt men hier nog de vermindering van het makreel kwantum bij, dan krijgen we dik 70 miljoen, aan wat ons door het E.G. visserijbeleid aan mogelijkheden wordt ontnomen. ZIERIKZEE Rood-licht-kontrole De rijkspolitie hield maandag een rood-licht-kontrole bij de ver keerslichten aan de Laan van St. Hi- laire. Dertien automobilisten kregen een proces verbaal. HAAMSTEDE Bromfietser aangereden Een 16-jarige bromfietser uit Oud dorp moest maandag na een aanrij ding op de Kloosterweg met verwon dingen naar het ziekenhuis te Dirks- land worden overgebracht. De jon- BURGH-HAAMSTEDE - De grondwerkzaamheden aan sporthal Krayestein in Burgh-Haamstede vorderen j. De fundering uan de hal heeft inmiddels zijn bekisting aangepast gekregen. In de tweede helft van oktober moeten de eerste sportieve aktiviteiten plaatsvinden in de twee hallen, die het totale komplex gaat krijgen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) gen reed over het fietspad langs de Kloosterweg en zou geen voorrang hebben gekregen van automobilist J. S. K. uit Everdingen, die vlak voor hem rechtsaf sloeg, de Badweg op. BRUINISSE Puzzelrit De puzzelrit (per auto) die zaterdag in en om Bruinisse werd gereden, tel de 17 deelnemers; net voldoende om de beschikbare prijzen te verdelen. De tocht ging van Bru naar het Zijpe en vervolgens naar het Dijkwater. Onderweg moesten de deelnemers verkeersvragen en andere opdrach ten beantwoorden. Ellie de Waal uit Bruinisse en C. Padmos uit Brou wershaven bleven als nummers 1 en 2 beiden zonder strafpunten en kwa men op tijd binnen. Vier deelnemers deelden de derde tot en met de zeven de prijs, geklasseerd op tijd, maar met 25 strafpunten. Het zijn: (alle Bruënaars) mevrouw Verwijs, Chr. Bolijn, Kees Klink, P. C. Kik. Agressieve hond Op de Grevelingendam werd het zoontje van M. H. K, uit Zierikzee door een hond gebeten. Deze hónd, van A. v. K. uit Oude Tonge, zou al eerder kinderen hebben aangevallen. Het kind werd met flinke verwon dingen naar de huisarts gebracht, die de wonden heeft gehecht. Fietser geschept Een 12-jarige fietser, J. Th. J. uit Bruinisse, werd maandag op de para- lelweg Rijksweg 18 door een wagen geschept. Automobilist P. H. K. uit Ouwerkerk reed over deze weg en haalde een wagen in, terwijl de fiet ser hem tegemoet kwam. De jongen werd door de auto geraakt en moest met verwondingen naar de huisarts worden gebracht. Raadsvergadering Vrijdag 27 augustus vergadert de raad van Bruinisse in het gemeente huis. Op de raadsagenda twee punten die de roerige vorige vergadering kenmerkte: de nieuwe ligplaatsen voor mosselschepen en eveneens komt weer ter sprake de sporthal en de Tele-bingo-gelden. Verder op de agenda o.m. de drank- en horecaver- ordening, openstelling buro burger lijke stand, ruiling van grond met .Beter Wonen" te Zierikzee; verkoop van grond aan G. Bal, aankoop van vier bejaardenwoningen van de stichting ,,J. C. Bal Fonds"; herzie ning garantieregeling geldleningen t.b.v. eigen woningen; wijziging ge meentebegroting en subsidie-aanvra ge. Verder een wisseling van de wacht: de vergadering begint met het onderzoek geloofsbrieven van het nieuwe raadslid C. J. van Liere, die voor Algemeen Belang de plaats zal innemen van M. Verspoor, van wie aan het eind van de vergadering af scheid zal worden genomen. Voor tijd: zie agenda. Aanrijding op pont Zijpe Op de pont Zijpe werd een openstaand portier van de wagen van mevrouw R. L. J. B. uit België aangereden door een automobilist, die na de aanrijding van de pont af reed. Mevrouw B. volgde de wagen tot de automobilist op een camping te Renesse stopte. Het bleek D. V. uit Roosendaal te zijn, die ontkende het portier te hebben geraakt. De politie werd er bij geroepen die een nader onderzoek zal instellen. MIDDELBURG V.V.D. op reis De V.V.D. (Volkspartij voor Vrij heid en Demokratie) gaat met een ze ven meter lange vrachtwagen op reis, om de relatie kiezers-gekozenen te verstevigen. In de vrachtauto een de cor van de Tweede Kamer, inklusief de bekende Tweede Kamer-bankjes en het spreekgestoelte. Op donder dag 12 augustus komt de wagen in Middelburg, achter het stadhuis. De aanwezige kamerleden zijn: me vrouw N. Smit-Kroes, mevrouw N. J. Ginjaar-Maas en de heren J. D. Blaauw en D. J. O. Dees. Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur. SCHOUWEN-DUIVELAND - De rijkspolitie Zierikzee meldde weer een aantal (kleine) diefstallen. Cas setterecorders en -bandjes blijken fa voriet. Te Renesse werden uit een ge parkeerd staande wagenm aan de Zeeanemoonweg een radiocassettere corder en 15 cassettebandjes gesto len. Uit een wagen aan de Roelandsweg LONDEN - Drie Franse en twee Britse banken gaan een gezamenlijke studie uitvoeren naar de mogelijkhe den voor financiering van een even tuele vaste oeververbinding tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Er wordt gestreefd de studie voor het eind van dit jaar te voltooien, zo heeft de groep maandag in een com muniqué laten weten. werden een recorder en de speakers ontvreemd. In beide gevallen werden tochtraampjes vernield. Aquadelta Van een geparkeerd staande auto op Aquadelta te Bruinisse werd een i mperial meegenomen en uit een wa gen te Westenschouwen werden eve neens cassettebandjes ontvreemd. De daders hebben nog getracht klokjes uit het dashbord mee te nemen. Dit mislukte, maar het dashboard werd volledig vernield. Vernielingen Verder werden er te Renesse diver se vernielingen gepleegd: verkeers borden, een ruit van een cafetaria en een bloembak voor het politiebureau werd omgegooid. Mevrouw I. A. uit Roosendaal deed bij de politie aan gifte van diefstal van een giropas, een gouden ring en verder miste zij 200,— uit haar tas. De diefstal zou in een dancing te Renesse zijn ge pleegd. (Vervolg van pagina 1) Zeeuwse milieu nog armer en eenzij diger maakt dan het reeds is. „Het is denkbaar, dat men daar door ziekten en plagen veeleer oproept dan bestrijdt". Zou men er werkelijk in slagen, alle meidoorns uit te roeien, bestaat volgens hem de mogelijkheid dat an dere leden van de familie Roosachti- gen (Rosaceae) de rol van ziektedra gers zullen overnemen. In dit ver band verwijst hij naar de destijds na gestreefde uitroeiing van de wilde berberis ter bestrijding van de graanoogst: deze verdelging bleek vergeefs, omder andere doordat de graanoogst toen op andere hhesters overging. Geen heksenjacht „Zieke of verdachte meidoorns na bij fruitboomgaarden dienen uite raard verdelgd te worden, in over eenstemming met de richtlijnen van de Plantenziektenkundige Dienst. Met een heksenjacht op alle Zeeuwse meidoorns raken wij echter op een verkeerde weg, die ons van kwaad naar erger zal voeren", besluit prof. Westhoff. 'V v-. Boomgaard Tidorp: resistent tegen veel ziekten en bacteriën. (Foto: Bob Noomen)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4