Sportterrein Ouwerkerk al jaar gesloten voor gebruik Joegoslavische dansgroep treedt op in Scharendijke De heer W. G. F. Blokpoel uit Nieuwerkerk ontvangt koninklijke onderscheiding Fietsdriedaagse Renesse maandag zonnig van start Schapen in plaats van voetballers STREEKNIEUWS Maandag 16 augustus ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdas l# augustus 1982 Nr. 23182 3 OUWERKERK - Geen voetballers van S.V. Ouwerkerk maar schapen vertoeven op het ogenblik op het sportterrein in Ouwerkerk. Het betreft een experiment om de grond goed stevig aangetrapt te krijgen. Voor het gewenste resultaat zal er overigens ook nog heel veel regen moeten vallen. (Foto: Bob Noomen) OUWERKERK - Het gerenoveerde sportveld in Ou werkerk werd vorig jaar op die zonnige zaterdag 29 au gustus met een gevariëerde sportdag zeer feestelijk geo pend. De pret duurde niet lang, want kort na die officiële opening bleek het nodig het nieuw aangelegde sportveld voor onbepaalde tijd te sluiten. „Door de droogte, als het een paar dag goed regent, wordt het weer open gesteld", luidde toen nog het kommentaar van de wethouder pu blieke werken, de heer A. L. Bakker. Een te optimistisch geluid zoals in middels is gebleken. Het regende wel, maar niet genoeg voor het dorstige sportveld en S.V. Ouwer kerk kon de thuiswedstrijden in de voetbalkompetitie niet op eigen veld spelen. Bij hét dagelijks bestuur van de gemeente Duiveland bestond be grip voor de moeilijkheden en er werd een regeling getroffen, dat S.V. Ouwerkerk die thuiswedstrijden op het sportveld in Nieuwerkerk kon spelen. Dat was uiteraard geen onoverko- menlijk bezwaar, maar voor de voet ballers van S.V. Ouwerkerk toch een beetje zuuf als je net twee seizoenen op een nodveld hebt moeten spelen in afwachting van een fraai gereno veerd eigen terrein. Nog niet overwonnen Inmiddels zijn de problemen met het sportveld op Ouwerkerk nog niet helemaal overwonnen. Zowel wet houder Bakker als S.V. Ouwerkerk - voorzitter P. A. Remeeus hebben goe de hoop, dat bij de aanvang van de kompetitie '82/'83 op eigen veld kan worden gespeeld, maar dat blijft voorlopig afwachten en Pluvius zal zich dan toch zeker van de royale kant moeten tonen. Inmiddels lopen er schapen op het sportveld in Ouwerkerk in plaats van voetballers. Eén keer werd ge tracht in gezelschap van die schapen te trainen, maar dat bleek om ge makkelijk te bedenken redenen toch niet zo'n sukses. Trainer Bertus Bleiji wijkt nu dan ook met zijn mannen uit naar het strandje om twee keer per week te trainen. De schapen, eigendom van mevrouw Kuyper-Vijverberg, begra- zen het sportveld op verzoek van voorzitter Remeeus. Hij licht toe: „Die beesten trappen het veld goed aan, zodat de grasmat misschien ste viger wordt en verder zorgen ze voor natuurlijke mest". De voorzitter geeft toe, dat het een experiment be treft, maar heeft vertrouwen in de goede afloop. De Grontmij Wethouder Bakker zegt niet zo ge lukkig te zijn met het feit, dat het terrein al zo'n lange tijd niet ge bruikt kan worden. De renovatie werd uitgevoerd door de Grontmij. en deze maatschappij werd dan ook ter verantwoording geroepen door de wethouder. „Volgens mij was er te veel zand in verwerkt. Het had alle maal nog wel goed kunnen uitpak ken als er direkt in het begin veel re gen was gevallen, maar die opzet mislukte en de grasmat zou niet vol doende gelegenheid hebben gehad zich te ontwikkelen, als we het veld toen niet hadden gesloten", aldus de heer Bakker. Inmiddels hadden volgens de wet houder „de hoge heren van de Gront mij." de zaak bekeken en daarop werd het terrein met een zogenaamde diepverluchter bewerkt, hetgeen tot nu toe echter nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. S.V. Ouwerkerk-voorzitter Re meeus meent, dat het niet helemaal terecht is om „bozig" te doen tegen de Grontmij. Hij legt uit, dat in de aanleg van het nieuwe terrein be wust veel zand werd verwerkt, om het veld in de meestal zeer natte najaars- en winterperiode zo lang mogelijk bespeelbaar te houden. Veel zand houdt echter in, dat het veld zeker in de beginperiode zeer veel vocht nodig heeft. Dat pakte vo rig jaar met een droge september maand geheel anders uit. De heer Remeeus is er van over tuigd, dat als de huidige aanloop- NIEUWERKERK - Vanmiddag (dinsdag) om half vier wordt de heer W. G. F. Blokpoel uit Nieuwerkerk ko ninklijk onderscheiden te Breda. Hij ontvangt de ereme daille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau tijdens zijn veertig jarig ambtsjubileum bij de bedrijfs vereniging voor Gezondheid, Geestelijke en Maatschap pelijke belangen. De heer Blokpoel is sinds 1968 inspek- teur in het rayon Breda, ten behoeve van Zeeland. Hij begon in 1942 als administra tief medewerker bij de Raad van Ar beid te Middelburg en hij wist zich binnen enkele jaren op te werken tot adjunkt inspekteur van het rayon Zeeland. Tot op heden is de heer Blokpoel als inspekteur bij de be drijfsvereniging werkzaam. Sinds 1959 is hij lid van het dage lijks bestuur van het Ziekenfonds Schouwen-Duiveland en van de Stichting Ziekenhuis en Verpleging. Tot 1 januari van dit jaar was hij dia ken van de Ned. Hervormde kerk te Zierikzee. Hij verzorgde o.a. de ad ministratie van het rusthuis Irene. Sinds zeven jaar is de heer Blok poel bestuurslid van de federatie van instellingen voor maatschappelijke dienstverleningen in Noord-Zeeland. Verder is hij penningmeester van een christelijke kleuterschool te Zierik- Vanmiddag krijgt hij uit handen van loco-burgemeester van Duive land, de heer A. D. Bakker, de ver sierselen behorende bij de onder scheiding. uitgereikt. moelijkheden eenmaal zijn overwon nen, S.V. Ouwerkerk een prima ter rein zal hebben waarin de winter vrijwel nooit wedstrijden afgekeurd zullen behoeven te worden. Het gaat hier volgens hem om een modern aangelegd terrein waar men reke ning bij heeft gehouden, dat de hoofdmoot van de te spelen kompeti tiewedstrijden in de natte periode plaatsvindt. Verder is de voorzitter van mening, dat na verloop van een groot aantal jaren dit gerenoveerde veld nog steeds zal voldoen, zeker als blijkt dat er dan toch weer wat klei bovenkomt. Aan het einde van de vorige kom petitie speelden het eerste en tweede elftal bij wijze van proef al enkele wedstrijden op het eigen veld. De jeugd had er reeds van het voorjaar af toegang. Het werd inmiddels weer gesloten: 1 „Die mooie droge zomer is voor de vakantiegangers wel fijn, maar voor ons sportveld bepaald niet", zegt de heer Remeeus. Hij laat weten, dat de schapen nog tot 20 augustus op het terrein zullen grazen, daarna wordt het gemaaid en gesleept en op zondag 29 augustus zal er een eerste trai ningswedstrijd op gespeeld worden. Vervolgens zal worden bekeken of ook de thuiswedstrijden in de kom petitie er plaats kunnen vinden. Hij meent, dat het experiment met de schapen een goedkope en doeltreffen de maatregel zal blijken te zijn, maar van doorslaggevend belang zal toch zijn, dat er de komende weken nog heel veel regen zal vallen op dit vochtverslindende terrein. ZIERIKZEE Afscheid W. de Vlieger In de Vierschaar van het Stadhuis wordt op dinsdag 24 augustus om 16.00 uur een bijeenkomst belegd, tij dens welke afscheid zal worden geno men van mevrouw W. de Vlieger. Me vrouw De Vlieger, die gebruik ma kend van de VUT-regeling de dienst gemeentewerken verlaat, is 17 jaar hier werkzaam geweest als admi nistratrice van bouw- en woningtoe zicht. BURGH Muziek en zang Een prachtige zomeravond was de omlijsting van een muziek- en zang avond zoals we maar zelden meer ho ren. Op de mobiele tent in „De zwar te hoek" musiceerde maandagavond de Kon. Muziekver. „Witte van Haemstede" o.l.v. de heer Stoutjes- dijk samen met de drumband o.l.v. de heer Post. Ter afwisseling zong het Huisvrouwenkoor o.l.v. de heer Everwijn. Er was een zeer grote be langstelling in tegenstellng met de voorgaande koncerten die gegeven worden als onderdeel van de aktie dorpshuisinterieur. Een kraam was opgesteld met diverse artikelen ten bate hiervan. Damesleden van het speciale komité verkochten kwartet ten, tegeltjes, tasjes enz. Maar de hoofdzaak was muziek. Met veel ge noegen kon worden gekonstateerd dat „Witte van Haemstede" de goede richting uitgaat. Veel waardering, veel applaus en vooral van het grote deel vakantiegangers veel dank voor dit fraaie koncert in een luchtig pro gramma gespeeld. Het Huisvrouwen koor oogstte eveneens veel sukses met hun tien bekende liedjes. Een heerlijke avond die eigenlijk te vroeg was afgelopen. Dat het goed was bewees het publiek dat bleef en zelfs enkele toegiftjes afbedelde. KERKWERVE „Playbackers" Maandag 9 augustus werd de eerste ochtend van de speelweek gehouden voor de jeugd van Kerkwerve. Er kwamen ongeveer 50 kinderen naar het verenigingsgebouw waar geno ten werd van een leuke film. Deze film ging over een jongetje dat een uitzonderlijke schoolreis meemaakte, want onderweg ging de bus vliegen. Met alle kinderen uit zijn klas beleefde hij zodoende vele leuke dingen. In de pauze was voor alle kinderen een traktatie. Woensdag is er een knutselochtend en vrijdag een playback en bingo ochtend. Deze ochtenden zijn voor de kinderen van alle leeftijden. Voor de playback kan men zich nog opgeven bij leden van de werkgroep Jeugd- aktiviteiten. Men hoopt op veel be langstelling op deze bijeenkomsten. DREISCHOR Optreden „Rust Roest" en Showband '78 Lelystad Op uitnodiging van de muziekvere niging „Crescendo" vindt a.s. zater dagmiddag een optreden plaats van de showband „Rust Roest" (drum fanfare marjorettes) uit Zierikzee en de Showband '78 (drumfanfare) uit Lelystad. Na aankomst zullen beide korpsen van twee kanten Drei- schor binnen marcheren, waarna een rondgang doof de gemeente wordt gemaakt. Hierna gaat het richting sportterrein „De Mol", waar ieder korps een eigen show zal verzorgen. Tot slot treden beide korpsen nog ge zamenlijk op. De muziekvereniging biedt de plaatselijke bevolking (en andere belangstellenden natuurlijk) deze middag nog aan als een verlaat presentje n.a.v. het 80-jarig bestaan van „Crescendo". Het optreden viel dit jaar gunstig te kombineren, daar beide verenigingen 's avonds mede werking verlenen aan de Taptoe Re- nesse. De toegang tot het sportter rein is uiteraard gratis. Voor tijd: zie agenda. Orgelconcerten In de Ned. Herv. Kerk zullen nog twee orgelconcerten worden gegeven door de organist Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam. Op dinsdag 10 au gustus zal de concertgever composi ties spelen van o.a. Handel, Guil- mant, Widor, César Franck en Jan Zwart. Op het laatste concert, dins dag 17 augustus, speelt hij werken van Bach, Wesley, Mendelssohn en Dubois. De reeds gegeven concerten trokken veel bezoekers. Ook bij deze avonden zal het ongetwijfeld niet aan belangstelling ontbreken. OUWERKERK G astconcert Muziekvereniging „Oosterlands Fanfare" verzorgt zaterdagavond 14 augustus een gastconcert op de mu ziektent in Ouwerkerk. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Nieuwe oven De moderne brood- en banketbak kerij van de heer H. ten Hove werd dezer dagen uitgebreid met een ultra moderne oven, geplaatst door Bak- ovenbouw Becker uit Roermond. De oven werd geplaatst naast de bestaande, waarmee de capaciteit werd verhoogd tot 280 broden per RENESSE - Door de evenementenkommissie van de VVV Renesse werd maandagavond voor de tweede keer in dit seizoen gestart met een avondfiets- driedaagse. Hoewel de weersomstandigheden er 's morgens niet al te best uit zagen kon de eerste af te leggen route onder fraaie weersomstandigheden, een heerlijk zonnetje en een lekker briesje, worden afgelegd. Honderdtwintig enthousiaste fietsliefhebbers(sters) namen gister avond bij het VVV kantoor het ver trek om de afstand van 15,2 km in hun eigen tempo met goed gevolg te overbruggen. De eerste route ging via de Jan van Renesseweg door het noordelijke duingebied van Renesse over de Moermondweg naar Ellemeet en vervolgens via de Schelpweg en de Hogeweg naar Serooskerke. Van Serooskerke ging de route ver der over het fietspad op de Stoofweg weer terug naar Renesse. Vanavond (dinsdag) voert de route door de ge meente Westerschouwen over een af stand van 23.5 km. Na de start bij het WV kantoor gaat het via de Lage- zoom en de Krayestein weg op Westerschouwen aan waar de route gaat over het fietspad door de Bos- wachterij. Vanaf de Adriaan v. d. Weijdeweg gaat het vervolgens door de kern Burgh via de Moolweg, Ver- tonsweg, Kloosterweg en Vroonweg weer terug naar het beginpunt. Woensdagavond wordt de avond- driedaagse afgesloten met een rit over 18.8 km welke gaat via de Hoge- zoom, Lagezoom, Oostweg, Bou- mansweg, Krayesteinweg, Koude- kerkseweg, Plompetorenweg, Karre- mansweg en Serooskerkseweg. uur. Nog meer plannen heeft Ten Ho ve voor de toekomst: de bouw van een nieuwe verkoopruimte aan de Burg. van Veenstraat, naast defciak*, kerij. De bakkerij dateert uit 1900, opgericht door J. M. Schoof,'voortge zet door rijn weduwe. In 1950 nam H. A. ten Hove de zaak over, opgevolgd door H. ten Hove in 1973, die in 1980 de huidige bakkerij het moderne aanzicht gaf. Ten Hove streeft er naar, net als alle kolllega bakkers, een ambachtelijk produkt te blijven leveren, waaraan veel zorg wordt besteed. Over de Koetenisseweg, Lockers- hofweg, Zuidwelleweg, Oude Stoof weg, Wellandsweg, Kooijmansweg gaat het over de Hogezoom weer te rug naar het VVV kantoor waar de deelnemers(sters) een herinnering krijgen aangeboden. OOSTERLAND Reuze kool Tengevolge van het fraaie zomer weer zijn de tuinbouwprodukten in de groentetuin van de heer Marinus de Bruine L.z. aan de Sint Joostdijk no. 45 deze zomer bij uitstek ge groeid. Een lust om te zien: het staat er allemaal even fleurig bij. Eén pro dukt spant echter wel de 'kroon en dat is de witte kool. Vrijdag jl. rooi de de heer De Bruine een exemplaar dat maar even zeven kilogram woog. Een grote zeldzaamheid, temeer om dat het een mooie gave kool is, zoals men ze maar zelden tegenkomt. Verkopingen Op vrijdag 3 september e.k. hoopt notaris mr. D. van Eek uit Zierikzee publiek te verkopen, om 11 uur in het cafe-restaurant „De Blauwe Keet" aan de Rijksweg 6 in Oosterland: 1. Het woonhuis met schuurtje en tuin aan de Dr. Schutterstraat 58 alhier, ugroot 2.00 aren; 2. Het woonhuis met garagei aan. de> Korenblóemstaraat '17 in OöSteflahd, groot 188 aren en ge- deeltélijk gröot'T8 ca. Beide verko pingen krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek. Eventuele ontruiming komt voor rekening van de koper. Betaling van de koopsom uiterlijk 1 oktober 1982, bezichtiging van de beide pandèn na overleg met de bètrokkèn notaris te Zierikzee, tel. 01110-5051. SCHARENDIJKE - Volksdansliefhebbers moeten maandagavond 16 augustus absoluut naar Scharendijke gaan, daar vindt in „De Putmeet" een uniek optreden plaats van de folkloristische dansgroep „Gerdan" uit Joegoslavië. Deze groep bestaat uit 28 dansers/danse ressen en een orkest van 8 personen. „Gerdan" presenteert, in prachtige kleurrijke kostuums, een zeer geva rieerde show die begint om 20.00 uur. Plaatsbewijzen kunnen worden besteld bij de werkgroep Evenemen ten, tel.: 01117-1439. Verder zijn ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar (in dien niet uitverkocht). De groep brengt tien verschillende dansen, die ieder een eigen verhaal uitbeelden. „Teékoto" bijvoorbeeld is het verhaal over een emigrant, op zoek naar werk, die zijn geboorte plaats en vriendenkring achter zich laat. Dit wordt uitgebeeld door dans, het fluiten op de „zurla" en het slaan op de trom. Een andere dans, „Tresenica en Zensko Pusteno" is nauw verbonden met Vasten Maandag, wanneer de vrouwen van dorp Mariovo met een speciaal ritueel alles gaan wassen en schoonmaken, als afscheid van de winter. Dit wordt uitgevoerd in oude Macedonische kostuums. Een humoristische dans, getiteld „Baransjka Humoreska" gaat over een jongen die niet weet hoe hij een meisjes moet kiezen. Verder presen teert „Gerdan" volop originele volksdansen, afkomstig uit verschil lende gebieden van Joegoslavië. De folkloristische dansgroep „Gerdan".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3