Israëlisch kabinet bijeen voor bespreking plan Habib Provincie geeft prioriteit aan bestrijding werkloosheid Talrijke doden bij anti-Joodse aanslag AGENDA Instemming belangrijk voor pacificatie Beiroet Jeugbende opgerold AEG vraagt surseance van betaling In Parijs Gebrek aan koördinatie met kunstmanen Medicijnenstudent van twaalf Egyptenaar werd 150 jaar Drie doden door verkeersongeluk Gezin omgekomen in Aardenburg Dodelijk ongeval in Vlissingen Echtpaar komt om in verkeer „Sirius" ontmoet Brits losschip „Gem" Geleidebrief begroting 1983 Vrouw door brand omgekomen (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 JERUZALEM - De Israëlische regering is vandaag (dinsdag) aan het eind van de ochtend in speciale zitting bijeengekomen om te spreken over het nieuwe plan van de Amerikaanse speciale afgezant, Philip Habib, inzake het vertrek van de Palestijnse guerrillastrijders uit Bei roet, aldus een kring in de omgeving van het presidium van het kabinet. Voor de bijeenkomst zou premier Mena- chem Begin de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Sa muel Lewis, ontvangen die hem de laatste bijzonderhe den van het plan van Habib zou meedelen. SCKOORL - De rijkspolitie van Schoorl heeft maandag vijf jongelui, variërend van 18 tot en met 21 jaar, uit Schoorl en Mijdrecht gear resteerd. De vijf maakten deel uit van een jeugdbende, die al bijna twee jaar in de Noordhollandse kustplaats en omgeving opereerde. Er zijn tot dusver negentien arrestaties ver richt. Volgens de politie zullen ér nog zeker tien volgen voordat de komple- te bende is opgerold. De jongens worden beschuldigd van illegaal vuurwapenbezit. Verder hebben zij diefstal, vernieling, mis handeling, brandstichting en openlij ke geweldpleging op hun geweten, aldus de rijkspolitie. Volgens de grote lijnen van dat plan zoals dat van ochtend door de Is raëlische radio en televisie uiteenge zet werd, zullen ca. 9.000 Palestijnse strijders en hun leiders binnen twee weken geleidelijk worden terugge trokken. Een deel zal via zee vertrekken. De anderen zullen in door de Libanese regering gehuurde autobussen naar Syrië gaan. Multinationale macht De multinationale macht zal wor den gevormd door een Frans contin gent van 900 man, 300 Italianen en 400 Amerikanen die als laatsten in Beiroet zullen aankomen. Een eerste contingent van 300 Fransen zal vol gens het plan voor het vertrek van de Palestijnen in Beiroet ontscheept worden. De instemming van de Israëlische regering is van het grootste belang voor het welslagen van het plan om te komen tot pacificatie in West- Beiroet. Na instemming van de Israë lische autoriteiten zou het Libanese staatshoofd dinsdag Parijs, Rome en Washington officieel vragen troepen voor de multinationale macht te le- In de afgelopen dagen waren de Li banese, Palestijnse en Amerikaanse standpunten op een lijn gekomen. De PLO, Palestijnse bevrijdingsorgani satie, zou elke politieke eis, verbon den aan haar terugtrekking hebben opgegeven. Belangrijk bezwaar De Israëlische autoriteiten hadden een in hun ogen belangrijk bezwaar. Dat was dat niet vaststond dat de Arabische landen die het meest ge noemd werden (Syrië, Jordanië, Egypte en Irak), de Palestijnen op hun grondgebied zouden toelaten. Jordanië en Egypte spraken zich nog het duidelijkst uit over opneming van een deel van de Palestijnse strij ders. Een vraag is ook of Habib een door Israël geëiste garantie zal kunnen ge ven. Als Palestijen na de aankomst van leden van de multinationale macht zouden weigeren te vertrek ken, dan zou die macht, volgens Jeru zalem, hen moeten dwingen te gaan. Anders zou die macht zich geplaatst zien tegenover het Israëlische leger. FRANKFORT - AEG-Telefunken heeft maandag bij het kantongerecht in Frankfort surseance van betaling aangevraagd. Het bestuur van het Westduitse elektrotechnische en elektronische concern heeft dit mee gedeeld in een brief aan alle mede werkers. In West-Duitsland betekent het aanvragen van surseance van beta ling dat een zogenoemde akkoord procedure wordt aangespannen te voorkoming van een faillisement. De bedoeling is dat een onderneming met financiële problemen een deel van haar schulden wordt kwijtge scholden, waarna zij haar financiële handelingsvrijheid terugkrijgt. Er kan dan worden gewerkt aan de fi nanciële sanering van het bedrijf met als doel behoud van werkgelegen heid. De president van het concern, Heinz Duerr, wilde zich niet uitlaten over de omvang van het verlies aan arbeidsplaatsen dat wordt verwacht. Het enige dat hij wilde zeggen is dat van de 120.000 man personeel die AEG-Telefunken in binnen- en bui tenland heeft er toch zeker 20.000 ontslagen zullen moeten worden. Hij zei dat de banken voorlopig voldoen de middelen ter beschikking hebben gesteld om de betaling van salarissen te kunnen voortzetten WENEN - Onze kennis van het kli maat staat nog in de kinderschoenen door gebrek aan koördinatie op we reldniveau bij het gebruik van kunstmanen, zo heeft een Indische weerkundige op het voorbereidende forum van Unispace 82 in Wenen ver klaard. De weer- en aardwaamemings- kunstmanen verschaffen ons de te- chinsche middelen voor het begrij pen van de werking van het klimaat, uiterst belangrijk voor de werelde- konomie. Door gebrek aan koördina tie wordt er echter dikwijls geen op timaal gebruik van gemaakt, aldus de Indiër, Ichtiaque Rasooi. Rasooi is voorzitter van de kom missie voor waarneming van de aar de uit de ruimte van Cospar (de kom missie voor ruimtevaart-onderzoek) en een van de organisatoren van het voorbereidende forum, waaraan on geveer 150 geleerden uit 43 landen hebben deelgenomen. MOSKOU - Konstantin Slavin is toegelaten als student uan een medi sche faculteit in Azerbajdzjan hoe wel hij pas twaalf is. Dat heeft pers bureau Tass zaterdag bekend ge maakt. De jongen gaf op zijn tweede al blijk van grote intellektuele gaven en sloeg op school verscheidene klas sen over. De bolleboos heeft drie hartstoch ten: tekenfilms, de studie van het Ja pans en, vooral, ..molecutarie geneti- PARIJS - Bij een schietpartij in de Joodse wijk van Parijs zijn maan dagmiddag zes doden en 22 gewon den gevallen. Negen gewonden wa ren er ernstig aan toe. De daders wisten te ontkomen. Het doelwit van de aanslag was het Joodse restaurant Goldenberg op de hoek van de Rue des Rossiers en de Rue Ferdinand Duval in de oude wijk Marais. Volgens de tegenstrijdige verkla ringen van ooggetuigen gooiden .de- daders - vermoedelijk twee mannen, maar er werd ook van, ]£ri§ vier gesproken - eerst een handgranaat in het eethuis. Vervolgens stapten zij naar binnen en schoten met machine pistolen op de gasten en het perso neel. Daarna liepen zij de straat op en namen bewoners van de wijk die zich in portieken probeerden te ver schuilen, onder vuur. Kort voordat een sterke politiemacht arriveerde, verdwenen de daders in een zijstraat. CAIRO - Een van de ouéftte Egypte- naren, Soeleiman Daoed, is op 150- jarige leeftijd overleden. Dit heeft het Egyptische blad „Al- Gomhouriya" gemeld. De weduwe van Daoed is 100 jaar. Hij laat verder zeven kinderen en 40 kleinkinderen na. Deze aanslag in de Joodse wijk tus sen het Parijse gemeentehuis en de Place de la Bastille, was de bloe digste anti-Joodse aktie in Frankrijk sinds drie jaar. Een bomexplosie voor de synagoge in de Rue Copernic kostte op 3 oktober 1980 aan vier mensen het leven, terwijl er negen gewonden vielen. De daders van deze aanslag zijn nooit gevonden. ROTTERDAM HOOG V LIET Door een verkeersongeluk in het Rot terdamse industriegebied ter hoogte van Hoogvliet zijn maandagmiddag vier mensen om het leven gekomen. Het waren inzittenden van personen auto's die op de kruising Botletweg- Montrealweg door een autobus wer den aangereden. Het ongeval ontstond toen een au tobus zonder passagiers door tot op heden onopgehelderde oorzaak voor een rood verkeerslicht blindelings inreed op twee voor hem stapvoets rijdende personenauto's. Deze auto's werden totaal vernield. De chauffeur van de autobus wordt nog gehoord door de politie. De man kwam er met een lichte shock af. In de personenauto's zaten een En gels en een Nederlands echtpaar. AARDENBURG - Vier inzittenden van een personenauto zijn maan dagavond in de gemeente Aarden burg (Zeeuws-Vlaanderen) om het le ven gekomen door een botsing met een vrachtauto. Volgens een woord voerder van de politie in Oostburg verleende de vrachtauto geen voor rang aan de personenauto op de krui sing van een provinciale weg en een landweg. De bestuurder van de vrachtauto werd licht gewond. De slachtoffers zijn de 30-jarige H. E. M. Boerbooms, zijn 29-jarige vrouw F. W. Boerbooms-Nanninga, en hun kinderen de anderhalf jarige M. V. Boerbooms en de 4-jarige M. M. Boerbooms. De familie Boerbooms woonde in Eede (gemeente Aarden burg), aldus de politie. VLISSINGEN - De 23-jarige Erwin Verduin uit Vlissingen is zaterdag middag in het ziekenhuis in Vlissin gen overleden aan de verwondingen die hij eerder op de dag had opgelo pen door een ongeluk bij zijn huis. De jongeman was bezig om het balkon van zijn huis te schilderen dat zich op de derde etage, dertien meter boven de grond, bevond. Hij had zich met een touw aan het balkon bevestigd, maar dat brak tijdens de val af, aldus de politie. OOSTERHOUT - Een echtpaar uit Oosterhout is in de nacht van maan dag op dinsdag door een verkeerson geluk in deze plaats om het leven ge komen. De slachtoffers zijn de 66- jarige A. de Bot en zijn 71-jarige echt genote J. de Bot-Tielemans. Volgens de politie in Oosterhout heeft de heer De Bot op een kruispunt geen voor rang verleend aan de bestuurder van een vrachtwagen met oplegger. AMSTERDAM - Het vlaggeschip van Greenpeace, de „Sirius", heeft maandag op, de Atlantische Oceaan op 700 km ten noordwesten van Spanje kontakt gemaakt met de „Gem", een Brits schip dat met 2.700 ton radio-aktief afval op weg is naar zijn losplaats. Dit heeft de milieu organisatie in Amsterdam bekendge maakt. Aan kapitein Bourne van de Gem zetten opvarenden van de Sirius de bezwaren uiteen tegen het storten van radio-aktief afval in de Oceaan. Men wees er tevens op dat internatio naal steeds meer protest opklinkt te gen deze manier om van de afval af te komen. De gezagvoerder kreeg het verzoek, met zijn lading terug te va ren naar de Britse havenstad Sharp ness. De kapitein gaf de bemanning van de Sirius geen toestemming aan boord van de Gem stencils uit te rei ken. Aan weerskanten van het afval- schip zijn stalen kooien aangebracht om te voorkomen dat Greenpeace rubberboren over de losplaats ma noeuvreert. Op die manier zou men het dumpen van de vaten kunnen verhinderen. Als gevolg hiervan moet Greenpeace haar taktiek wijzi gen, omdat ze nu ook de vaten niet kan opvangen. MIDDELBURG - Gedeputeerde Staten van Zeeland menen, dat in 1983 de hoogste prioriteit gegeven moet Worden aan de werkgelegenheid. In de begroting voor het komend jaar hebben g.s. dan ook 1,— miljoen ge raamd voor het werkgelegenheidsfonds. „Hieraan heb ben wij een hogere prioriteit gegeven dan aan alle ande re wensen voor nieuwe aktiviteiten en intensiveringen van bestaand beleid", aldus g.s. in geleidebrief bij de be groting 1983. Binnen het totale beleid is het kol lege van g.s. voornemens waar moge lijk steeds weer bijzondere aandacht te schenken aan het werkgelegen- heidsaspekt. Het kollege noemt dit een belangrijke beleidskeuze in het belang van het totale welzijn in Zee land. Het maken van ruimte van 1 miljoen voor het werkgelegenheids fonds heeft het achterwege laten van bepaalde aktiviteiten tot gevolg. Van een aanzienlijke lijst van voor stellen voor nieuwe aktiviteiten kan slechts een uitzondering gehonoreerd worden. Daarnaast hebben g.s. ook gesnoeid in het bestaande beleid. Verder zal een uiterste terughou dendheid worden betracht ten aan zien van voorstellen die leiden tot uitgavenverhoging of toename van de werkzaamheden. Geen „schoktherapie" G.S. delen mede, dat de beslissin gen om op bepaalde terreinen van provinciale zorg een stap vooruit of achteruit te gaan zo min mogelijk lei den tot trendbreuken. „Een schok therapie is niet aan te bevelen. Daar om menen wij dat voor zoveel moge lijk delen van ons werkterrein be leidsplannen zullen moeten worden opgezet", aldus g.s. Het financiële beeld dat oprijst uit de begroting 1983 toont volgens g.s. aan, dat de financiële speelruimte uiterst beperkt, zoniet nihil is. Het grootste deel van de lasten zijn de vaste lasten, terwijl daarnaast de nodige lopende verplichtingen en reeds gedane toezeggingen voor be perking zorgen. „De reservepositie van onze provincie is zeker voldoen de, maar niet ruim", aldus g.s. De vaste oeververbinding legt een dui delijk en niet onbelangrijk beslag op de middelen. Het kollege zegt dat niet alleen te aksepteren, maar er ook zo krachtig mogelijk naar te zul len streven, dat dit projekt totstand kmt. „Een betere bijdrage aan de werkgelegenheid op korte termijn in Zeeland is haast niet denkbaar", vin den g.s. Onvoldoende Verder in de geleidebrief wordt er kend, dat de 1,— miljoen voor het werkgelegenheidsfonds ten enenma le onvoldoende zal zijn om het vraagstuk van de werkloosheid in Zeeland op te lossen. Een grotere bij drage aan dit fonds wordt, gelet op de minder gunstige financiële situa tie, niet mogelijk geacht. In 1981 nam de werkloosheid onder mannen in Zeeland met 1533 (44%) toe. Bij vrouwen bedroeg de toename 480 (26%). Verkeerde men tot voor kort in de veronderstelling dat met name de werkloosheid onder vrouwen in Zee land beduidend ongunstiger was dan in Nederland, thans blijkt het wer kloosheidspercentage voor vrouwen bijna 1% onder het landelijk gemid delde te liggen. Dat cijfer voor man nen blijkt zelfs 2% daaronder te lig gen. De toename van de werkloosheid was niet in alle regio's even sterk., In de Gewestelijke Arbeidsbureau- gewesten Goes en Zeeuws-Vlaande- ren trad, zowel bij de vrouwen als bij de mannen een sterkere toename op dan in het gewest Middelburg. Aan gezien het werkloosheidspercentage in het laatste gewest al geruime tijd hoger was, is er nu sprake van een ze kere nivellering. GROOTEBROEK - De 37-jarige mevrouw T. Lamboo uit Groote broek (N.H.) is in de nacht van maan dag op dinsdag door brand in haar woning om het leven gekomen. Volgens de politie is de vrouw ver moedelijk met een brandende sigaret in slaap gevallen. De twee kinderen van het slachtoffer konden op tijd in veiligheid komen. De bovenverdieping van de woning brandde uit. De benedenetage liep waterschade op. De omvang van de schade was de politie dinsdagoch tend niet bekend. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30-21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee .'ffJru.-, Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Van 2 augustus t/m 14 augustus Scharendijke „Putmeet". Schilderijen expositie. 13.30 - 17.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Dinsdag 10 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -21.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Centrum. Toegangsdag. 10.30 uur aanvang. Concertzaal. Film: „Stripes", 20.00 uur, a.l. Serooskerke Oostweg 8, bij de Koudekerkse in laag, verzamelen plantenwerkgroep, 19.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Bruinisse Achter scheepswerf Duivendijk. Wedstrijden op waterfietsen. 19.00 uur. Achter scheepswerf Duivendijk: wedstrijden waterfietsen, 19.00 uur. Woensdag 11 augustus Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. .Barokklanken". Hervormde kerk. 20.00 uur. Donderdag 12 augustus Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Scharendijke N.H. Kerk. Orgelconcert Mar van der Veer, My ra Groenendaal, viool, 20.00 uur. Brouwershaven Oude Sportveld. Spelmorgen voor de jeugd, 9.00 uur. Noordgouwe Ring, zomeravondconcert „Con Amo- re", 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Sportveld Boomdijk. Voetbalwed strijd, Bruse Boys 2-DFS I. 19.00 uur. Vrijdag 13 augustus Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugddisco. Kinderen van 6-12 jaar, 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 14 augustus Middelburg Orgelkoncert in de Oostkerk, Geert Bierling, Aanvang 20.00 uur. Serooskerke Dorpsring. Fancy-fair. Aanvang: 10.00 uur. Renesse Sportterrein „De Laone". Taptoe Re nesse. 21.00 uur. Toegang tot sport veld geopend om 20.00 uur. Dreischor 14.00 uur Rondgang Showband „Rust Roest" en showband „78 Lelystad". 14.30 uur: Sporterrein „De Mol", op treden showband „Rust Roest" en showband „78 Lelystad". Bruinisse Aquadelta. Pleitheater, modeshow, 20.00 uur. Ouwerkerk Muziektent, gastkoncert „Ooster- lands Fanfare", 20.00 uur. Maandag 16 augustus Zierikzee Huis van Nassau, Fraktie- bestuursvergadering V.V.D., 20.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Donderdag 19 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Dinsdag 14 augustus Bruinisse Aquadelta. Pleintheater, modeshow, 20.00 uur. Maandag 16 augustus Haamstede Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Donderdag 26 augustus Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Zaterdag 28 augustus Bruinisse Bij Muziektent: kindserbraderie. Start 10.00 uur. Zaterdag 28 augustus Bruinisse Sportterrein Boomdijk: Taptoe Bru, 21.00 uur. Maandag 30 augustus Scharendijke De Putmeet. Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive land. 16.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2