C Boomgaard Tidorp gezond door herstel ecologisch evenwicht Jtietnisee HEFSCHIP OSTREA TOT EN MET DONDERDAG RIJ ZIERIKZEE Bomaanslag in Kaboel rC D'66 verliest fors, PvdA wint Vakantiespeldagen voor de jeugd in Noordwelle DE ZIERIKZEESCHE COURANT Penningmeester Bruno Mertens: Veel belangstellenden langs Oosterscheldewal ifj J NIPO-enquête: IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 10 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23162 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Adrie Koster voetbalt weer BURGH-HAAMSTEDE - „Na zeven jaar vruchtbaar- making van een door kunstmest en spuiterij verpauper de boomgaard kunnen wij bewijzen dat wij met onze steilingname gelijk hebben. Om effektief plantenziek ten te bestrijden is het noodzakelijk op rigoreuze manier het ecologisch evenwicht in de plantenwereld te herstel len. Want dat eeuwenoude meidoorns nu dodelijk ziek worden, komt omdat de maat vol is door de alom plaats vindende liefdeloze uitbuiting van de natuur". Deze mededeling doet Bruno Mer tens, penningmeester van de Stich ting Tidorp, een gemeenschap in de kop van Schouwen, waar gebouwd wordt aan een experimenteel leef- en bedrijfsgebouw en waar gewerkt wordt in de boomgaard, de groente en de kruidentuin. Tidorp stelt een natuurlijke en oor spronkelijke manier van leven voor. Het oogmerk is om jezelf niet cen traal te stellen, maar jezelf weer te zien als onderdeel van het natuurge beuren. ,,Niet de mens, het volk is het belangrijkste, maar in harmonie te leven met plant, dier en aarde", al dus de tekst in de brochure van Ti dorp. Doodsbang Bruno Mertens zegt in hoge mate verontrust te zijn over de manier waarop de fruittelers de strijd tegen het bakterievuur willen aanpakken. Hij verwijst naar de ingrijpende ge volgen van de ruilverkaveling, waar door slechts op enkele plaatsen op Schouwen-Duiveland nog eeuwenou de meidoorns zijn blijven staan. Hij stelt vast, dat dit historisch oude meidoorn-bestand inmiddels voor driekwart is verdwenen; naar zijn mening vermoedelijk onder het mot to „normaal onderhoud". Als biologisch fruitkweker wil hij graag laten weten, dat hij geen angst heeft voor plantenziekten en bakte rievuur, maar dat hij wel doodsbang is voor „onvrije mensen, die oorlog voeren met de natuur en derhalve ook oorlog voeren met zichzelf". Bruno Mertens gaat ervan uit dat al het leven op aarde één manifesta tie is van één onverbrekelijke een heid. De mens maakt daar deel van uit en heeft, volgens hem, als intelli- genste wezen alleen maar als taak zorg te dragen dat deze eenheid be waard blijft. Hij deelt mede, dat in de boom gaard in Tidorp duidelijk zichtbaar is, dat de bomen resistent zijn tegen veel ziekten en bateriën. Houtwallen „Naast de vruchtbaarmaking van onze boomgaard met organische meststoffen, hebben we de ziekte bestrijding ook bereikt door het in zaaien van kruiden en de aanleg van een dichte houtwal om die vogels de kans te geven daar te broeden. Die vogels leven van voor de boomgaard schadelijke insekten", aldus Bruno Mertens. Hij is van mening, dat voor al lage, tot twee meter hoge houtwal len uit bramen, meidoorns, eiken hakhout van doorslaggevend belang zijn, niet allen voor de vogels, maar ook omdat er een beschermende wer king vanuit gaat en de luchttempera tuur zelfs enige graden hoger ligt. Geïnteresseerden, die zich willen overtuigen dat het fruit in Tidorp niet ziek is en de boomgaard willen bezichtigen, kunnen altijd op zater dagmiddag terecht, na telefonische afspraak <01115)-2355. Prof. V. Westhoff, lid van het bestuur van de Stichting Tidorp en emeritus hoogleraar in de plantkun de aan de Universiteit van Nijmegen gaat nader in op de ecologische ach tergrond van de explosie van het bakterievuur. Wanneer ziekten en plagen van kuituurgewassen een epi demische omvang aannemen, is dit volgens hem in de eerste plaats te wijten aan de manier, waarop de mens het landschap te zijnen bate ge bruikt. De prof. betoogt, dat in een klein- Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten schalig landschap met een grote ver scheidenheid aan natuurlijke ele-r menten vele invloeden elkaar min of meer in evenwicht houden, zodat voor de kuituurgewassen schadelijke organismen niet de kans krijgen, zich tot een plaag te ontwikkelen. „Zo kunnen schadelijke insekten be ter in toom gehouden worden in een landschap met veel hagen, bosjes en houtwallen, waarin de roofvijanden en parasieten van deze schadelijke organismen hun uitbreiding tegen gaan (biologische bestrijding), dan door een kostbaar en het milieu be dreigend overmatig gebruik van che mische bestrijdingsmiddelen", aldus professor Westhoff. Hij wijst erop, dat in een kul- tuursteppen, waar slechts één of wei nige gewassen op grote schaal wor den geteeld en de „biologische poten tiaal" derhalve laag is, deze biologi sche bestrijding evenwel niet meer effektief kan zijn. De professor acht het niet onmoge lijk, dat de uitbarsting van het bak terievuur ook op een dergelijke wijze verklaard kan worden. „Een mono kuituur van fruitbomen is een kwets baar systeem. Juist bij een bakterie- le ziekte kan het ongewoon warme weer van deze zomer tot een explosie hebben bijgedragen. Dat de ziekte ook door meidoorns wordt verspreid, acht hij geen reden alle meidoorns in Zeeland te gaan uitroeien. Niet ingevoerd „De meidoorn is niet, zoals de vruchtbomen, een ingevoerd gewas, maar een natuurlijke, in Zeeland thuishorende en daar spontaan groev ende houtsoort". Het evenwichtig beleid van de Plantenzoektenkundi- ge Dienst, waar Staatsbosbeheer zich op baseert, verdient volgens hem vertrouwen. De professor gaat overigens nog verder en vraagt zich af of men ook juist voor de fruitteelt niet het paard achter de wagen spant, als men door het uitroeien van de meidoorn het Vervolg pag. 4 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Bruno Mertens: Geen angst voor b acterievuur (Foto: Bob Noomen) ZIERIKZEE - Het is een merkwaardig gezicht om van vele plaatsen tot diep in Schouwen-Duiveland toe de „Ostrea", het pijler-hefschip voor de Oosterscheldewer- ken, hoog boven het Oosterscheldewater te zien torenen. Van de Zierikzeese wal uit is het schip te aanschouwen, met ver op de achtergrond het werkeiland „Neeltje Jans". ZIERIKZEE -Van de Zierikzeese wal uit is het hef schip ..Ostrea" voorde Oosterscheldexverken flU op deze foto te aan- schouwen, met heel in de verte het werkeiland Neeltje Jans Zelfs van de Nieuwe Haven te Zie rikzee uit is een gedeelte van het ko lossale werkschip tussen de jachten door in de verte te zien. Vele geïnte resseerden waren maandagmiddag en -avond langs de Oosterscheldédijk aanwezig om de „Ostrea" in deze uit zonderlijke positie te bekijken. Precisiewerk Tot en met donderdag blijft het hefschip nog op deze plaats liggen. Op deze lokatie dicht onder Zierikzee worden proefnemingen uitgevoerd, terwijl zich binnen het schip een pij ler bevindt. De „Ostrea" wordt on der andere getest op bestuurbaar heid, omdat het daar bij het defini tieve plaatsen van de pijlers zeer nauwkeurig op aan komt. De beman ning van het werkschip is door deze proefnemingen in de gelegenheid met dit precisiewerk vertrouwd te raken. WENEN - Sinds 1970 heeft China elf „wetenschappelijke en technolo gische" kunstmanen van eigen make- lijk in een baan om de aarde ge bracht. aldus een rapport dat Jiadon Sun, vice-president van de Chinese akademie voor ruimte vaarttechnologie, bij de VN- konferentie Unispace '82 in Wenen heeft ingediend. MOSKOU - Radio-Moskou heeft vandaag (dinsdag) gemeld dat bij een bomaanslag in de Afghaanse hoofd stad, Kaboel, een kind is omgekomen en gewonden vielen. Niet gezegd werd wanneer de aanslag was ge pleegd. ..Vijanden van de revolutie (van 1978) hebben twee bommen gelegd in de behuizing van vreedzame bewo ners", aldus de radio. „Duizenden in woners van de hoofdstad namen deel aan een protestbijeenkomst tegen de misdadige akties van de contra-revo lutionaire elementen". De meest verloren dag is die, waarop men niet heeft gela chen. Chamfort WA> ffif PÊ 8li.r lC LU Woensdag, donderdag en vrijdag NOORDWELLE - De feestelijke vakantiespeldagen voor kleuters en lagere schooljeugd in Noordwelle gaan woensdag 11 augustus van start. Van 's ochtends negen uur af zal er geknutseld, gesport, gegeten, ge dronken, gespeeld en verteld wor den. Donderdag begint het festijn om elf uur. Als het weer meewerkt, trekt de kinderstoet naar het strand om zich uit te leven in zand en zee. Ook de lunch zal dan aan het strand wor den genuttigd. Toneelvoorstelling Vrijdag wordt het programma af gesloten met spel, film, plezier en een „diner". De aktiviteiten op deze laatste dag beginnen 's middag om vier uur in het dorpshuis, 's Avonds rond half zeven de grote uitsmijter van de vakantiespeldagen: een to neelvoorstelling door de jeugd voor alle belangstellenden van het dorp en daarbuiten. Mensen, die nadere inlichtingen willen of hun medewerking of een bijdrage willen verlenen aan deze jeugdaktiviteit in Noordwelle, kan kontakt opnemem met Marjan de Jonge (01116) 2109 of Katrien Beije (01116)2129. Verwachting tot woensdagavond: Zonnige perioden Flinke zonnige perioden en droog weer; minimumtemperatuur onge veer 13 graden; middagtemperatuur omstreeks 22 graden; matige naar zuidwest draaiende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 14 aug.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: zuidwest 5 Vrijdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuidwest 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 11 aug. Zon op 6.17, onder 21.13 Maan op onder 13.28 12 aug. Zon op 6.18, onder 21.11 Maan op 0.07, onder 14.46 Laatste Kwartier: 12 augustus (13.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 11 aug. 8.19 20.08 1.41 13.58 12 aug. 8.57 21.03 2.26 14.49 Doodtij: 14 augustus HET WEEROVERZICHT DE BILT, 10-8. Het K.N.M.I. deelt mede: In de afgelopen nacht en och tend veroorzaakte een kleine depres sie, die met vrij grote snelheid van de oceaan over de Britse eilanden naar onze omgeving trok plaatselijk wat regen of motregen. Op de oceaan kwam ondertussen een uitloper van het ho^edrukgebied bij de Azoren tot ontwikkeling. De komende 24 uur verplaatst deze rug van hoge luchtdruk zich naar west-en midden-Europa. Er komt dan een aparte hogedrukkern tot stand. In verband met deze ontwikkeling blijft het woensdag bij ons droog. Er komen perioden met zon. De middag- temperatuur loopt op tot circa 22 gra den. De wind draait naar het zuid westen en zal in het binnenland ma tig en langs de kust nu en dan vrij krachtig zijn. HILVERSUM - Tien zetels verlies voor D'66 en herstel voor de PvdA in de Tweede Kamer. Dit konstateert het marktonderzoekbureau NIPO uit een ver- kiezingsonderzoek, gehouden in opdracht van de Vara en afgesloten op 6 au gustus. Volgens deze peiling zou het CDA een licht verlies lijden aan de VVD, die er ten opzichte van de kamerverkiezingen in mei 1981 acht zetels op voor uit zou gaan, van 26 naar 34. Het verlies van D'66, van 17 naar zeven zetels, komt vooral terecht bij VVD en PvdA en in mindere mate bij het CDA. Het aantal D'66-stemmers dat nu geen keus meer weet te maken is volgens het NIPO erg groot. De PvdA zou er één zetel op vooruit gaan, van 44 naar 45. Bij klein links, CPN. PPR en PSP zou alleen de PSP nog winst boeken, van drie naar vijf kamerzetels. De situatie bij klein rechts, te weten SGP, GPV en RPF, zou onveranderd blijven PvdA het grootst In een toelichting op de onderzoek- gegevens in de Vara-televisierubriek Achter het Nieuws verklaarde pei- lingsdeskundige Maurice de Hond dat hij een absolute meerderheid in de Tweede Kamer verwacht voor CDA en WD samen. De PvdA kan de grootste partij worden, omdat de tijd van twijfel onder de PvdA-stemmers voorbij lijkt te zijn. De grote groep thuisblijvers bij de vorige verkiezin gen zal volgens De Hond op 8 septem ber weer naar de stembus gaan. Hij verwacht dan een opkomst van meer dan tachtig procent van de kiezers. JERUZALEM - De bij een aanslag in Londen zwaar gewonde Israëli sche ambassadeur, Schïomo Argov, is in Israël teruggekeerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1