HET GELUK KOMT MET DE JAREN Tweede haspel „Cardium" in aanbouw Zware regenval bracht veel overlast in Zuid-Limburg 4 Twee doden na spookrit Anderhalf miljoen voor gifwijk Dordt Etensresten bron van varkenspest Appeltelers willen hogere prijs Punker overleden Agent gedood bij schietpartij in Amsterdam Minder kinderbijslag voor kleuters Miljoen gulden voor slachtoffers in Libanon Opnieuw start bouw Stopera Rekordaantal bezoekers Efteling Hasj-gebruikers goed verzekerd Olievlek op de Waal Leven in juli 0,5 procent duurder Man op politiebureau overleden Wat biedt de BEELDBUIS? Opening tentoonstelling „Atoomramp 1945" in het Zeeuwse kunstenaarscentrum Auto's dreven rond NEELTJE JANS - De in aanbouw zijnde tweede haspel waarop de fun- deringsmatten worden gerold die de mattenlegger Cardium weer op de Oosterschelde bodem zal afrollen, zal 20 augustus te water worden gelaten. Deze haspel, die de naam „Twen- sis" kreeg, is een tweelingbroertje van de haspel waarmee op dit mo- MIDDELBURG - De nucleaire drei ging is momenteel groter dan ooit. Dreigende taal is het symptoom en de ekonomische krisis - hoe die dan ook veroorzaakt is - de motor voor verdere eskalatie in de bewapening. Dit zei het tweede kamerlid Bert Broekhuis (PvdA) zaterdagmiddag in Middelburg tijdens de opening van UTRECHT - Op Rijksweg 12, tus sen de Meem en Utrecht, is een 31- jarige inwoner van Zeist zaterdag ochtend om vier uur om het leven ge komen door een botsing met een spoorijder. De spookrijder, een 23- jarige man uit Zoetermeer, was even eens op slag dood. De 21-jarige vrien din van de Zeistenaar, eveneens uit Zeist afkomstig, is met hersenletsel en een bekkenfraktuur opgenomen in het akademisch Ziekenhuis in Utrecht. DORDRECHT-DEN HAAG - Het rijk trekt voorlopig ruim anderhalf miljoen gulden uit voor de bodemsa nering van de vervuilde wijk „Mer- wedepolder" in Dordrecht. Dat geld wordt besteed aan het al gedane on derzoek naar de vervuiling en het on derzoek dat nog aan de gang is in an dere gedeelten van de wijk. Het rijk heeft bovendien nog een bedrag opzij gelegd voor isolering van de krui pruimtes onder een aantal bejaar denwoningen. De kosten van aan koop en sloop van 22 woningen zal het rijk ook voor het grootste deel dekken. RIJSWIJK - Mesterijen die keuken afval van de horeca, ziekenhuizen en kazernes als varkensvoer gebruiken, lopen veel meer risiko ten aanzien van besmettelijke ziekte-epidemieën als varkenspest en mond- en klauw zeer dan bedrijven die hun dieren geen „kliek" voorzetten. Dit schrijft voorzitter ir. G. A. Mei jer van het Produktschap voor Vee en Vlees in Rijswijk in een nota aan de overige bestuursleden van die be drijfsorganisatie. In het vrijdag ge publiceerde werkstuk stelt Meijer dat het vergunningenstelsel voor het gebruik van afval als varkensvoer op zo kort mogelijke termijn ingrijpend moet worden veranderd. Varkenmesters die het keukenaf val voor vijftien cent per liter opkop- ken, moeten op hun bedrijf een steriliasatie-installatie hebben, maar volgens Meijer is het onmoge lijk om te kontroleren of die kookap- paratuur daadwerkelijk wordt ge bruik. De laatste tijd heef het besmet telijke virus in Noord-Brabant weer de kop opgestoken, waardoor tot nu toe minstens 20.000 varkens moesten worden afgemaakt. ment proefnemingen worden gedaan. Op deze matten worden de pijlers geplaatst voor de bouw van de storm vloedkering in de Oosterschelde. Proeflokatie Op een proeflokatie wordt reeds geëxperimenteerd met het afrollen van de matten. Waarschijnlijk pas in een expositie over de gruwelijke ge volgen die het gooien van de atoom bom heeft gehad op Hiroshimia en Nagasaki in 1945. De tentoonstelling in het Zeeuwse kunstenaarscentrum is samengesteld door de gemeentebesturen van Hiros hima en Nagasaki en is nog niet eer der in Westeurope getoond. De burgemeester van, Nagasaki, Takhesie Araki, die aanvankelijke de opening van de tentoonstellin gin Middelburg zou bijwonen, moest in verband met de overstromingsramp in zijn gemeente verstek laten gaan. Oproep In een boodschap aan het gemeen tebestuur van Middelburg, de stad waarmee Nagasaki zusterstadbin dingen onderhoudt, deden de burge meester van Nagasaki en Hiroshima een oproep op ondanks de toenemen de nucleaire dreiging ernaar te stre ven dat aan de nucleaire bewape ningswedloop een einde komt. Wapenwedloop Broekhuis wees in zijn ope ningstoespraak ook op de toenemen de wapenwedloop in de ruimte en de gevaren die een dergelijke overheer sing met zich meebrengt voor het voortbestaan van de mensheid. Ne derland zal volgens Broekhuis niet alleen moeten streven naar het afsto ten van een of twee atoomtaken. We moeten volgens hem zo snel mogelijk zorgen dat we van alle kerntaken af komen. De tentoonstelling „De Atoom ramp 1945" is tot 27 augustus te zien in het kunstenaarscentrum in Mid delburg. AMSTERDAM - De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) wil een hogere prijs voor haar appels door een maatregel te nemen die het aanbod in de winkels en op de mark ten verkleint. Dit heeft voorzitter J. L. Nijsten in Amsterdam meegedeeld. De organi satie van Europese boeren en tuin ders, de COPA, gaat het dagelijks bestuur van de EG in Brussel voor stellen een handelsverbod uit te vaardigen voor alle appels met een doorsnee van minder dan zes centi meter. Volgens Nijsten is het huidige prijsniveau van appels best gunstig voor de telers. De oorzaak daarvan is de kleine oogst van het vorige sei zoen, die ervoor heeft gezorgd dat de voorraad nu is uitgeput. De oogst van dit seizoen zal evenwel veel gro ter zijn ondanks de hagelschade van eind mei die een kwart van de boom gaarden heeft aangetast. De grotere oogst van dit jaar zal minder gunstig kunnen zijn voor de prijzen die de teler krijgt, omdat de vraag naar appels nauwelijks veran dert. Volgens Nijsten kan het aanbod appels in Europa met tien tot twaalf procent dalen als de Europese kom missie in Brussel zijn voorstel ten uitvoer brengt. PARIJS - Een bomaanslag in Parijs heeft zondagmorgen schade veroor- zaaks aan een winkel in het oosten van de stad. oktober zullen de funeringsmatten definitief op de plaats van bestem ming - De Hammen - worden afge rold. Tijdens deze werkzaamheden zal de nieuwe haspel de eerste kun nen afwisselen. Op de foto: de mattenlegger Cardi um. Op de haspel ligt een funde- ringsmat waarmee voorlopig alleen nog maar proeven worden gedaan. SANTPOORT - Tijdens een feest- week in Santpoort zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode en twee zwaar gewonden gevallen na een massale, vechtpartij tussen een groep Heli's Angels uit Haarlem en een groep kermisgangers. In totaal zijn acht mensen gewond geraakt on der wie politiemensen. Dat heeft de politie van Velsen zaterdag bekend gemaakt. MAASTRICHT - De 23-jarige pun ker Jean Linckens uit het Belgische Lanaken is overleden aan de gevol gen van een overdosis harddrugs. Tussen zijn dood, afgelopen donder dag in het ziekenhuis van het Bel gisch-Limburgse Genk, en de klap pen die hij opliep bij een vechtpartij tussen een groep punkers en de Maastrichtse politie, bestaat geen verband. Dat heeft de officier van justitie, mr. J. Laumen, zondag aan de Maastrichtse politie meegedeeld. Dat de jongeman aan het gebruik van te veel harddrugs is overleden, kreeg de officier te horen van de procureur des konings in Tongeren. Deze was met het onderzoek belast, aldus de offi cier. AMSTERDAM - Bij een schietpar tij in Amsterdam is vrijdagmiddag een 27-jarige politie-agent om het le ven gekomen. Een tweede agent (29) werd hierbij zwaar gewond. Dit heeft de politie bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde rond drie uur op de Brouwersgracht in Amster dam. De agenten waren daar ter as sistentie geroepen bij een overval ge pleegd door een 34-jarige Canadees S. H. op een drankwinkel. Toen de politie-auto daar arriveerde loste H. drie schoten. Twee hiervan troffen de bestuurder, de 27-jarige agent, in het hoofd en de borst, hij overleed ter plaatse. De derde kogel verwondde de 29-jarige hoofdagent ernstig aan de hals. Hij wist echter uit de auto te kruipen en schoot de dader door de buik. Geen munitie Na de schietpartij dwong de ge wonde dader een auto met daarin een echtpaar tot stoppen. De vrouw sleurde hij uit de wagen en dwong de man vervolgens naar de Haarlem merhouttuinen te rijden. Daar gijzel de H. nog een vrouw die echter wist te ontsnappen. Met het lossen van twee schoten werd de man vervol gens overmeesterd door politiemen sen. De man wilde daarop zichzelf van het leven beroven maar had daarvoor geen munitie meer, aldus de politie. Minister De Graaf (sociale zaken) gaat een wetswijziging indienen over het toekennen van kinderbijslag, waarover wij vrijdag in onze krant publiceerden. De kop boven het arti kel vermeldde „Geen kinderbijslag meer voor kleuters", maar dat is on juist. In het artikeltje stond het goed: voor ouders met kinderen beneden de zes jaar wil De Graaf de kinder bijslag met dertig procent verminde ren. DEN HELDER - Ruim vijfhonderd mensen hebben zaterdagmiddag in de binnenstad van Den Helder gede monstreerd tegen het dumpen van radio-aktief afval in de zee, en met name tegen de komende dumping waarbij het transportschip vanuit de haven van Den Helder vertrekt. DEN HAAG - Minister Van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking heeft een miljoen gulden beschik baar gesteld als noodhulp voor de slachtoffers van de strijd in Libanon. Een half miljoen gaat naar het Ne derlandse Rode Kruis, een kwart miljoen naar het Kinderfonds van de Verenigde Naties en het laatste kwart naar de hulporganisatie van de VN voor Palestijnse vluchtelin gen. Ook het Nederlandse Unifil- detachement krijgt geld voor huma nitaire hulp. Het ministerie van bui tenlandse zaken heeft dit zaterdag meegedeeld.' AMSTERDAM - De aannemers- kombinatie Stadhuis-Muziektheater Stamuco zal vandaag maandag 9 au gustus op nieuw beginnen met de voorbereidingen rond de bouw van de Stopera op het Waterlooplein in Amsterdam. Dit heeft een woord voerder van Stamuco meegedeeld. De bouw van het omstreden stad huis-muziektheater zou oorspronke lijk al op 5 juli beginnen met het slaan van de eerste paal. Die paal ging echter nooit de grond in omdat ongeveer 500 Amsterdammers twee dagen daarvoor hun woede over de Stopera koelden met het aanrichten van grootscheepse vernielingen op het bouwterrein. De schade hiervan bedraagt ongeveer een miljoen gul den. KAATSHEUVEL - Het Brabantse sprookjespark de Efteling in Kaats heuvel heeft het afgelopen weekein de het rekordaantal van ruim 90.000 bezoekers gehad. Dit weekend- rekord in het 30 jaar bestaande sprookjesbos werd mede gehaald door het zomeravondfestijn, aldus een Efteling-woordvoerder. Het oude weekend-rekord dateert van vorig jaar, toen 55.600 mensen de poorten passeerden. Dat jaar werden eveneens een zomeravondfès'tijn, plus een middeleeuws riddertoernooi in het park verzorgd. GRONINGEN - De Vereniging Stuf Vrij uit Groningen heeft een zoge naamde „Canabisverzekering" in gesteld. Deze verzekering dekt de schade die de verzekerde lijdt wan neer hasjiesj of marihunana van hem of haar door de politie in beslag wordt genomen. De verzekering be taalt uit wanneer de verzekerde een bewijs van de politie kan overleggen waaruit blijkt dat hasj of marihuana in beslag is genomen. De uitkering bedraagt maximaal de waarde van een portie hasj of marihuana van der tig gram, de grens die bij wet is in gesteld om onderscheid te maken tus sen gebruikers en handelaren. Voor hasj is de maximum-uitkering 240 gulden en voor marihuana 150 gul den. De Stichting Stuf Vrij is voor lega lisatie van het gebruik van hasj en marihuana. 8 Geert lachte, „nee zover heb ik het nog niet gebracht!" „Dat kan nog komen" besloot de schipper met een knipoog, ze zit er goed bij jongen, een flinke zaak, een flinke vrouw en een paar duitjes, wat wil je nog meer! Hoe ken je haar eigen lijk"? Geert vertelde de hele historie: z'n zoeken naar werk op het eiland de onweersbui en het schuilen in haar cafe. Dat ze hem werk had aan ge boden maar dat haar zaak hem tegen stond. „Maar, kerel, dat nam ik toch aan!"' Zoiets krijg je je hele leven niet weer,, je bent stom als je het niet doet, je hebt; zeker christelijke ouders he? Een vooroordeel tegen kaarten en bier- drinken. Zet dat allemaal maar eens uti je hoofd en ga dan opnieuw denken. Als je in een café duikt wil dat helemaal niet zeggen datje slecht bent, hoor. Als je maar nooit iets doet ten koste van je medemens, houd dat altijd goed in de gatea Mijn gezin heeft er nooit onder geleden, maar het leven zou voor mij heel wat ongezelliger zijn als er geen café's waren. Denk daar maar eens over na". „Ik ga er vanavond nog eens heen, dan zal ik eens met haar praten!" Dat is verstandige taal", zei de schip per. „We gaan samen, dan ik gelijk een pilsje drinken". Toen de boot geladen was, begon het al te schemeren De schipper sloot de roef af, waarna de beide mannen aan MAASTRICHT - Het zuidelijk deel van Limburg is zaterdaavond getrof fen door zeer zware regenval, die en kele uren heeft geduurd. Als gevolg daarvan liepen enkele laag gelegen delen van de provinciale weg ARNHEM - Een illegale lozing van gasolie heeft op de Waal bij Nijme gen een vlek ter breedte van de rivier en met een lengte van meer dan tien kilometer veroorzaakt. Een onmiddellijk na ontdekking van de verontreiniging gestart on derzoek door de rijkspolitie te water, waarbij ook een vliegtuig werd inge schakeld, heeft nog niet tot opspo ring van de dader geleid. Dit heeft een politiewoordvoerder in Nijmegen zaterdag bevestigd. Vol gens hem was de enorme olievlek za terdag overigens al weer voor een groot deel verwaaid. Gasolie is vol gens hem geen dik spul. Resten zul len zich op de oevers van de rivier vastzetten. Een waarschuwing aan de verschillende waterwingebieden langs de Waal kon zaterdag weer worden ingetrokken. DEN HAAG - Het leven is in de maand juli 0,5 procent duurder ge worden. Dat blijkt uit het prijsindex cijfer voor de gezinskonsumptie van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (CBS), dat het ministerie van ekonomische zaken vrijdag heeft ge publiceerd. Vooral de huurverhoging per 1 juli was oorzaak van het duurder worden van het leven, evenals de prijsstijgin gen bij vlees en vleeswaren. Duurder werden ook suiker, melk water en lessen. De prijzen van kleding en schoeisel daalden in verband met de uitver koop, verder werden benzine en vers fruit goedkoper. DEN BOSCH - De 25-jarige M. Azar uit Den Bosch is zaterdagmiddag op het politiebureau in zijn woonplaats overleden. Hij verbleef op het bu reau omdat de politie hem wilde ver horen naar aanleiding van zijn optre den tegen een funktionaris van de parkeerpolitie. Op het bureau werd de man ge fouilleerd en naar een wachtkamert je gebracht. Hij moest daar wachten tot hij verhoord zou worden. Nadat de man korte tijd in het kamertje had gezeten, werd gekontroleerd of alles in orde was. De man zat toen rustig op een stoel, aldus de politiewoord voerder. Kontrole Een half uur later, om tien over half vier, werden de arrestanten in het bureau weer gekontroleerd. De man bleek toen op de grond te liggen, terwijl een politiefunktionaris pro beerde de man te reanimeren, werd de GGD gewaarschuwd. De man werd met spoed naar een dichtbij ge legen ziekenhuis overgebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Ver moed wordt dat hij is overleden aan een akute hartstilstand. wal stapten en de richting van het café inslotengen. Toen de schipper de deur opende en beiden binnenstdapten, verstomde het geroezemoes en allen keken de binnenkomenden aan. Ieder een kenden de schipper, want hij was een Texelaar en menige hartelijke groet weerklonk. Ook Nel had beide bezoekers direkt in 't oog en ze keek bij verrast, toen ze Geert herkende. Aris, een bekende grappenmaker en altijd in het zaakje present, riep naar Geert „Meneer, een glaasje melk?" Er ging een gebrul op. Toen het lach en bedaard was, antwoordde Geert „Waarom? Geef mij ook maar een bor rel!" „Bravo!" Aris sloeg hem met de vlak ke hand op de schouder, da's mannen taal Zo mag ik het horen. Nel, drie borrels voor mijn rekening. Nel lachte wat achter de tapkast, toen ze het ge vraagde inschonk, maar in het glaasje van Geert deed ze voor de helft water. Toen ze het verlangde had gebracht, begroette ze de schipper met een vriendelijk knikje, terwijl ze Geert een hand gaf, die hij verlegen drukte. Ze lachte, zo, zo, zei ze knipogend, kon je Texel nog niet vergeten?" Hij lachte wat gedwongen en wees op de schipper, „Ik ben tijdelijk bij hem in dienst als dekknecht". „Ja, beaamde de schipper, dat is zo. Gerrit is in dienst, zodoende zat ik zonder knecht Maar hij doet voor Gerrit niet onder, tjonge wat heeft die knul een merg in zijn knuisten". Maastricht Heerlen onder, waardoor het verkeer moest worden omgeleid. De brandweer van Heerlen kreeg ve le tientallen meldingen van onderge lopen kelders, stallen en ondergrond se garages. De weg Maastricht-Heerlen werd kort na het begin van de regenval bij Voerendaal en Hulsberg voor het verkeer gesloten. Er stond daar op sommige plaatsen een halve meter water op de weg, aldus een woord voerder van de brandweer in Heer len. Tegen tien uur was de ergste re genval voorbij, maar om half twaals 's avonds kon de weg nog niet open gesteld worden, omdat er een dikke laag modder op het wegdek lag. De brandweer moest deze glibberige brij eerst nog wegspuiten. Kelders Volgend de brandweer in Heerlen waren vooral Heerlen, Voerendaal, Hulsberg en Valkenburg getroffen door het noodweer. Het water stroomde in sommige wijken door de straten. Veel kelders liepen onder en ook een aantal veestallen moest door de brandweer worden leeggepompt. Enkele onder woningen gelegen ga rages stroomden ook vol water, waardoor auto's beschadigd werden. Persoonlijke ongevallen hebben zich volgens de brandweer niet voorge daan. In het centrum van Valkenburg was het zaterdagavond als gevolg van het noodweer een chaos. Er stond daar zoveel water in de straten dat auto's er in ronddreven, aldus een woordvoerder van de politie. DINSDAG 10 AUGUSTUS NED. I: In Grizzly Adamsweten de vrienden een paar natuur onverla ten tot andere gedachten te brengen als ze bezig zijn via giftige stoffen bo demschatten proberen op te sporen. Voor een muzikaal intermezzo zorgt het Orchestre de Paris en de orgelso list Pierre Cochereau die de Sympho- nie nr 3 van Saint Saëns uitvoeren. In de serie ,,De Bijbel openpraten op- perrabijn M. Just en de theoloog dr. Aalders over de betrouwbaarheid van het verhaal Suzanne in bad. De NOS neemt hierna de uitzending over en begint met Het rad van het leven. Verscheidene mensen komen hierin aan het woord, die een ver schillende visie hebben op een geslaagd leven. Geld, macht, reli gieuze doelstellingen spelen hierin een belangrijke rol. NEDII: De Dukes van Hazzard treden voor Boss Hogg op als ware redders van een financieel débacle. In Dallas houdt Lucy het voor gezien bij Mitch en Cliff Barnes stelt weer van alles in het werk om JR dwars te zitten. In de Wie kent kwis is vana vond te gast Lobo. Mei rolt van de ene verliefdheid in de andere en dit is te aanschouwen in de aflevering van Alice. DINSDAG 10 AUGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.00 Nieuws voor doven: 18.58 Nieuws19.00 De kubus- man; 19.05 Kop en staart; 19.20 Grizz ly Adams; 20.10 Symfonie nr. 3 van Saint-Saën20.50 Bijbel open; 12.20 Tenslotte; 21.37 Journaal; 21.55 Het rad van het leven; 22.45 Socuterd; 23.00 Journaal; 23.05 Nieuws voordcf- ven. NED. II: 13.00 Nieuws voor dove^; 18.54 Bereboot; 18.59 Archibald; 19.05 De Dukes uit Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27 Dallas; 21.20 Wië- kentkwis; 22.30 Televizier; 23.10 De toestand in de wereld; 23.15 Alice; 23.45 Journaal23.50 Nieuws voor do ven. Door ARIS SMIT Aris begon te lachten. Ja, zei hij, toevallig weet ik hoe die jongen zo sterk geworden is, maar dat raad jij nooit!" De schipper haalde hoofdschud dend zijn schouders op: „Hoe kan ik dat nu weten?" vroeg hjj. Aris boog zich nog vertrouwelijker over de andere heen en zei zacht maar toch zo, dat de anderen het konden horen: „MELK!" Stomverbaasd keek de schipper hem aan. „Melk?" herhaalde hij. Aris knikte veelbetekenend, „Juist, melk." Vraag het hem zelf maar. Alle bezoe kers lachten. Ook Geert kon zijn gezicht niet in de plooi houden en barstte in een gulle lach uit Alleen de schipper had het gevoel voor de gek gehouden te worden. Geert schoof, nog altijd lachend zijn stoel wat dichter naar zijn tijdelijke baas toe en vertelde hem de melkhistorie, zodat de man het tenslotte begreep. Wat later op de avond schoof de schipper zijn stoel bij de stamtafel aan van een paar vissers en zette Nel zich tegenover Geert neer. Met een eigen aardige blik zag ze hem aan. „Hoe kom jij bij Van derTeeuwop de boot?" Geert vertelde de toedracht, ook de onenigheid thuis met zijn vader. Vól belangstelling en medeleven luisterde ze toe. „En als de knecht van Van der Teeuw terugkomt, wat moet je dan?" „Wie weet kom ik dan weer eens bij jou kijken, ik weet nog niet antwoord de Geert (wordt vervolgd) Broekhuis (PvdA) over nucleaire dreiging

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4