Negatieve publikaties funest voor kabeljauw en garnalen Dader verkrachtingen te Renesse gearresteerd Werken Coen en Ellen Flink Jeffrey Becom TONY VAN VERRE SPRAK SPECIALE EXPOSITIE GALERIEBORSBOOM OPEN Reünie Zevibel „Zomeravondstilte" Jeugdgroep Polyhymnia trad op tijdens concert Renesse STREEKNIEUWS ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 9 augustus 1982 Nr. 23161 3 Kop staart Bij de Tol stopte zaterdagmiddag B. S. uit Urmond voor oranjelicht en dat werd te laat opgemerkt door de achter hem rijdende P. K. uit Dirks- land, waardoor deze achter op S. reed. ZIERIKZEE - Na een uitgebreid onderzoek door de Groep Schouwen-Duive- ZIERIKZEE - De exposanten Coen en Ellen Flink en Jeffrey Becom luisterden geamuseerd naar de openingstoespraak voor hun tentoonstelling in galerie Borsboom. ZIERIKZEE - „Ik heb er geen verstand van, maar ik vind het prachtig", sprak de toenmalige kommissaris van de koningin in Zeeland, jonkheer mr. De Casern- broot bij de uitreiking van de Zeeuwse Cultuurprijs aan Rika Gijzen. Nationaal bekend auteur Tony van Verre haalde zaterdagmiddag deze woorden aan toen hij een speciale expositie in galerie Borsboom opende. Het echtpaar Coen Flink en Ellen Flink-Van Hemert en de Amerikaan Jeffrey Becom exposeren tot en met 29 augustus in deze galerie aan het Havenplein te Zierikzee. De ten toonstelling werd, zoals gezegd, za terdagmiddag in de tuin van Bors boom officiéél geopend door Tony van Verre. Een taak, die hem wel was toever trouwd. Zijn openingsspeech was ge lardeerd met woordgrapjes en ver fijnde humor. „Kunst kan en moet je niet wegen", was de konklusie die Van Verre trok naar aanleiding van de bovenvermelde woorden van kommissaris De Casembroot. Hij herinnerde ook aan de uit spraak van Paul Citroen: „Het blijkt over vijftig jaar wel of ik een kunste naar ben". Overigens vond hij het te genover het echtpaar Flink niet zo fijntjes door te borduren op het the ma, dat een kunstenaar pas na zijn dood erkenning krijgt. Definitie Tony van Verre herinnerde verder aan een - vrij botte - definitie van mo derne kunst: „Als je het kunt ophan gen is het een schilderij en als je er omheen kunt lopen is het een sculp tuur". Verder ging hij in op de stelling, dat je voor kunst niet alleen de kunstenaar en de dichter nodig hebt, maar vooral ook de kijker en de le zer, die het produkt op zich laten in werken en er al of niet waardering voor kunnen opbrengen. Als persoonlijk vriend van het echtpaar Flink, dat zich evenals Van Verre in Middelburg heeft gevestigd, had hij het werk van de beide echte lieden zien groeien. Spreker zei grote bewondering te hebben voor de moed van Coen en Ellen Flink de konse- kwenties van een onzeker kunste naarsleven aan te durven ten koste van een gesetteld akteursbestaan. dat in kunstwerken tot uiting moest brengen. Volgende tentoonstelling Verder liet de gastvrouw weten, dat de volgende expositie in galerie Borsboom in de maand september ge wijd zal zijn aan schilderijen van de 89-jarige Mies Callenfels-Carsten uit Veere en aan schilderijen collages van de Zeeuw L. P. Boone. Na de openingsceremonie,ver- spreidden de genodigdén zicH over de expositieruimte. Het achtergedeelte van de winkel aan het Havenplein is ingericht met de werken van Jeffrey Becom. Opvallend in zijn werk is de architektonische aanpak en toch zo kunstzinnige uitstraling. Hij geeft er de voorkeur aan één objekt centraal in beeld te brengen en overbodige bijkomstigheden, die niet sfeer of stijlbepalend zijn worden weggela ten. Jeffrey liet desgevraagd weten voor zijn architektenopleiding in Amerika reeds de kunstacademie te hebben gevolgd. Hij raakte zo in de ban van de oude Europese architek- tuur, dat hij besloot de schilderkunst als uitingsvorm voor zijn gevoelens aan te grijpen. Topper in zijn werken zijn onget wijfeld „Checkered shirt", „Shutte red window (Perpignan)" en „Shawl maker". Van opvallend ander kali ber zijn z'n weergaven van de Hol landse bloemenvelden en de rode da ken in Brugge. Mooie dingen Ellen Flink-van Hemert zegt zelf van mooie dingen te houden. Dat komt in haar werk duidelijk tot uit ing. Zachte tinten in fraaie kombina- ties kenmerken haar schilderijen. Prachtige voorbeelden van de „ei gen" kleuren verwerking vormen „Godinhén" én twee titelloze wer- ken ffaérnaast. Öat zij met zachte tin-"' 'ten toch robuuste- landschappen kan" - weergeven tonen haar schilderijen „Lanzarotte" en „Afrika". Uit veel van de werken van Ellen Flink-van Hemert blijkt een grote voorliefde voor romantische tafreeltjes in Italië en Griekenland. Overigens werkt ze niet uitsluitend met zachte tinten, zo als blijkt uit de schilderijen „Majo- car" en „Lerici, Italië". Een van talent overlopend akteur als Coen Flink de bühne de rug toe te zien keren om het penseel op te pak ken, betekent voor een toneelfreak even slikken. Een waar gemis als de ze man werkelijk het toneel voor goed heeft vaarwel gezegd. Mis schien daarom wel wat minder ont vankelijk zijn werken op de boven verdieping van de galerie aan schouwd. Flink zegt met zijn werkstukken de mensen tot nadenken te willen dwingen. Met bijgevoegde teksten poogt hij dap ook een dialoog aan te gaan met de aanschouwers. Dat voor al die teksten soms emoties opwek ken, valt niet te ontkennen; dat ze bij sommigen de koude kleren niet ra ken evenmin. Zo zal de dieper liggen de gèdachte achter de Yellow Field- serie van Flink misschien best be langwekkend zijn, maar je zou kun nen twisten over de vraag of deze vorm de juiste is om die op het pu bliek over te brengen. Eenzijdig ongeval In de Hoofdpoortstraat reed zon dagmorgen mevrouw V. B. uit Zie rikzee door een stuurfout tegen de stoeprand, waardoor de auto kantel de. Het voertuig is recht gezet en naar het politieburo gebracht waar een technisch onderzoek zal worden ingesteld. MORIAANSHOOFD Visstroperij Twee duikers, d. J. uit Alphen a/d Rijn en v. W. uit Gouda werden zater dag bekeurd omdat ze met een zoge naamde elger (viertander) aan het visstropen waren. Gereedschap en vis werd in beslag genomen en tevens werd hen de duikvergunning ontno men. WESTENSCHOUWEN Fietscrosser gewond Een 12-jarige inwoner uit Eindho ven, A. L. is vrijdag naar het zieken huis vervoerd, nadat hij tijdens het crossen met een crossfiets van de steile helling bij de hulpbrug van de trappers schoot en met grote snelheid omlaag reed. Hij trachtte nog met de voeten te remmen, doch kwam toch in de bazaltblokken terecht, sloeg over de kop en kwam op het strand terecht. Met ontvellingen en andere verwondingen werd hij door dokter Stenger eerst hulp toegebracht en daarna naar het Zweeds Rode Kruis- ziekenhuis vervoerd voor nader on derzoek. Hersenschudding na val van fiets Mevrouw J. N. uit Zwolle belandde met een hersenschudding in het Rode Kruis Ziekenhuis nadat zij te Westenschouwen van een herenfiets was gevallen. De vrouw viel, doordat haar zoontje, die voorop op de stang zat, met zijn voet tussen de spaken kwam. BURGH Trailer met boot verloren Tijdens het zware onweer op vrij dagavond trok een toerist, die aan het vissen was geweest op de Ooster- schelde, snel zijn boot op de trailer en reed naar zijn tijdelijk verblijf op een camping in Westenschouwen. Daar aangekomen miste hij boot trailer.' Na een rit terug ontdekte hij de kombinatie aan de Cauersweg in de sloot. Zaterdag in de voormiddag land van de Rijkspolitie, in samenwerking met de recherche groep Middel burg, is vrijdagmiddag 6 augustus in Renesse door een voetpatrouille de da der aangehouden van de te Zierikzee, Brouwershaven en Middenschouwen ge pleegde verkrachtingen en aanrandingen. De dader is de 19-jarige J. A. M. uit Rotterdam die zijn vakantie op Schouwen doorbracht. Al tijdens het eerste verhoor be kende de jongen de aanranding van een zeven jarig meisje te Zierikzee en de verkrachting van een 36-jarige vrouw te Brouwershaven. Hij ver klaarde tevens zich elders in het land schuldig te hebben gemaakt aan deze praktijken. De groepskommandant dankt de bevolking van Schouwen-Duiveland en de vele vakantiegangers ten zeerste voor de vele tips en aanwij zingen die aan de politie werden doorgegeven en die mede tot deze heeft hij zijn bezit uit de sloot ge haald. WESTERSCHOUWEN Granaat gevonden Op het strand te Westerschouwen werd een granaat van ongeveer 40 centimeter lang gevonden. De Explo sieven Opruimings Dienst zal van daag het projektiel onschadelijk ma ken. HAAMSTEDE Kinderprogramma door Henk Out Tijdens Ringpromotion, aanstaan de donderdag, verzorgt Henk Out te Haamstede een gevarieerd kinder programma van 11.00 tot 13.00 uur. RENESSE Diefstal uit caravan De Duitser R. M. uit Mülheim kam peerde op camping Oase, liet zijn ca ravan een half uurtje open staan en ontdekte bij terugkomst dat een ca mera, 3 horloges en een geldbuidel waren gestolen. Totale waarde ca. 500,-. Inbraak Twee jongelui, de 18-jarige V. H. M. H. uit Rijen en de 19-jarige M. A. A. uit Oirschot, pleegden op klaarlichte dag te Renesse een inbraak in een pand aan de Hogezoom. Door een ruit in te slaan konden de jongelui het huis binnenkomen. De eigenaar, die op het geluid van het glasgerinkel af kwam, ontdekte de twee en heeft ze overgeleverd aan de politie. aanhouding hebben geleid. M. is in Zierikzee ingesloten en zal voorge leid worden aan officier van justitie te Middelburg. Geen voorrang Mevrouw E. E. uit Zwijndrecht die op de Hogezoom een uitrit bij perceel 114 verliet gaf geen doorgang aan au tomobilist P. V. uit Rotterdam, waardoor schade ontstond. ELLEMEET Motorrijder in de sloot Motorrijder A. L. V. uit Ouddorp vloog op de Kuijerdamseweg uit de bocht, waarna hij in de sloot terecht kwam. Met behulp van de rijkspoli tie werd de motor weer op de weg ge zet. V. liep geen persoonlijk letsel op. ELKERZEE Verkeersteller gestolen Een aan de gemeente Middenschou wen toebehorende verkeersteller, staande op de Elkerzeese weg, is za terdag ontvreemd. De waarde loopt tegen de duizend gulden. KERKWERVE Geen voorrang Bij de afslag Provinciale weg Zie- rikzee-Haamstede richting Zwaard- weg verleende mevrouw C. A. V.-J. uit Alblasserdam, van de Zwaard- weg komende, geen voorrang aan de over de Provinciale weg naderende mevrouw H. B. G.-S. uit Haamstede. In de lange file ontstond een „gaatje" en mevrouw V. meende daar tussen door te kunnen, doch de poging mislukte. Aan de auto's ontstond schade. NOORDGOUWE Zomeravondkoncert Muziekvereniging „Con Amore" geeft donderdagavond een zomera vondkoncert in de Ring te Noordgou- we, onder leiding van dirigent J. Stoutjesdijk. WiJlno„ BRESKENS - „Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft we derom geen kans gezien een Europees visserijbeleid tot stand te brengen, dit keer door de onwil van de Denen. Op politieke gronden, om een visserij akkoord te bereiken, werden de quota verruimd. Toch blijft het Nederlandse aandeel achter bij de historische rechten, dat is 8.91% van de totaal toegestane vangsten. Nu is het aandeel 6,68%, dat is een achteruitgang van ruim 25%", al dus de voorzitter van Zevibel, de heer J. van den Bos zaterdag tijdens de reü nie van de kottersector te Breskens. In zijn toespraak belichtte de voor zitter de problemen die onlangs ont stonden rond de garnalenpellerij aan huis, naar aanleiding van enkele perspublikaties. De „veralgemenise ring", waarmee het bericht over de garnalenpellerij in de publiciteit werd gebracht, heeft aanleiding ge geven tot de vraag in visserijkring of hier de grens van het behoorlijke is overschreden. Want het is duidelijk dat een dergelijke berichtgeving de afzet van garnalen desastreus kan aantasten, hetgeen voor de lonende garnalenvisserij funest is". Kwik Verder sprak de heer Van den Bos over de berichten van de Consumen tenbond over het kwikgehalte in ka beljauwfilets. „Het produktschap heeft hiertegen ernstig bezwaar laten horen. Het produktschap heeft gesteld dat dit „verontrustend kwik gehalte" een onjuiste konklusie is van de Consumentenbond en is in strijd met de cijfers die deze bond zelf produceert. Ook hebben het In stituut voor visserijprodukten van TNO en het Rijks Instituut voor Vis serij Onderzoek verontwaardigd over dit handelen van de Consumen tenbond gereageerd. De verkoop van verse kabeljauwfilets heeft een grote knauw gekregen". BRUSSEL - De Europese Gemeen schap heeft twintig miljoen dollar (ongeveer 55 miljoen gulden) uitge trokken voor hulp aan werknemers van staalfabrieken in Engeland en West-Duitsland die op straat zijn ko men te staan door sluiting van hun bedrijf. Er zullen naar in Brussel is meegedeeld ongeveer tienduizend mensen van kunnen profiteren. Gewonden bij aanrijding Op vrijdagmiddag te 17.30 uur ver leende een bromfietser op de krui sing Zelke/Callandweg geen voor rang aan een auto, bestuurd door D. v. d. W. uit Ouwerkerk. De bromfiet ser was C. G. uit Ossendrecht met B. S. uit Bergen op Zoom op de duo. De ze laatsten werden naar het Zweeds Rode Kruisziekenhuis vervoerd voor opname. Voorafgaand aan Van Verre had gastvrouw Nicolien Borsboom-Vons reeds een welkomstwoord gesproken tot de genodigden. Ze zei best een beetje trotst te zijn op het feit, dat de galerie nu mensen met zo'n veelzijdig talent als Coen en Ellen Flink en Jef frey Becom in haar midden heeft. Over deze laatste vertelde zij, dat Be com van origine architekt was, maar door - vooral de oude Europese - ar- chitektuurzo getroffen werd, dat hij Kunst kan en moet je niet wegen", aldus Tony van Verre. (Foto's: Bob Noomen) Deze expositie in galerie Borsboom is geopend tot en met 29 augustus van dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur op zondag: 14.00-17.00 uur. ZIERIKZEE RENESSE - Onder de titel „Zoiher- avondstilte" werd woensdagavond een zomeravond concert gehouden in de Hervormde Kerk van Renesse. Op initiatief van de kommissie zomera vondconcerten verzorgde de jeugd groep Polyhymnia uit Oud Vosse-' meer een optreden. De belangstelling voor deze avond, die geopend werd door ds. T. Fahner, was gering. Onder leiding van me vrouw H. Droogers-Vogel opende de zanggroep met „Zing met ons mee" van Nando van Essen. Verder waren „Zie ik sterren aan de hemel staan" van R. Carmichael en ,,'t Zal een dag zijn" van Wim Hardenbol opvallende nummers. Solo-optreden Toch zal aan het optreden van het koor nog wat moeten bijgeschaafd. Dit bleek uit het solo-optreden van Marjan van Dijke-Douw, die een aan tal negro-spirituals ten gehore bracht. Zij werd in het geheel niet on dersteund door het koor, terwijl juist het gezamenlijk zingen van het ref rein of meeklappen het geheel een veel levendiger karakter had gege ven. Als afwisseling werd tussen de zangnummers door een korte over denking gehouden door ds. T. Fahner op het thema „Handen". Woensdagavond wordt wederom een zangavondconcert gehouden. On der de titel „Barokklanken" speelt dan Frans Gorter op orgel en piano en Wilma Hoekman op dwarsfluit. V.V.D. Fraktie/ bestuursvergadering De afdeling Zierikzee van de V.V.D. houdt maandagavond 16 au gustus in het Huis van Nassau een fraktie/bestuursvergadering. Voor tijd zie agenda. Door rood en te hard Zaterdagmorgen vroeg reed E. B. uit Roosendaal met grote snelheid door rood licht bij de stoplichten Laan v. St. Hilaire. In de bocht van Chevron ging het mis. De auto sloeg om en kwam vlak bij het benzinesta tion terecht. B. werd licht gewond en had bovendien teveel gedronken. Ta- kelbedrijf J. de Jonge voerde de ernstig beschadigde auto af. ÜÓSTERLAND - Muziekvereniging „Con Amore" uit Noordgouwe verzorgde zaterdagavond een zomeravondconcert op de mobiele tent in Oosterland. Beetje teleurstellend voor de muzikanten was het, dat het publiek maar weinig be- langstelling toonde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3