Israël bereid PLO-groep in Beiroet toe te staan Staalbedrijven in VS verwerpen staalakkoord Begin verzacht standpunt Geen lintje voor ambassadeur in Argentinië Kritiek van Amerikaanse rekenkamer Regering in Italië afgetreden Verkiezingen op Corsica Betoging in Tel Aviv Indonesich schip vergaan Nederlander dood na ongeval in Zwitserland Rechter Dracula Stichting Het Theater Kuifje en de zonnetempel Stripes Aanslag op vliegveld Ankara door Armeens bevrijdingsleger Staking in Britse gezondheidszorg Man dood gevonden in Zuidafrikaanse cel Topkonferentie OAE ging niet door wegens geringe opkomst AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE e 2 BEIROET. Een akkoord over de evakuatie van de Palestijnse guerril lastrijders uit het door Israëlische troepen belegerde West-Beiroet is ,,bijna rond". Dat heeft de Libanese premier Al Wazzan, via de staatsra dio verklaard. Wazzan sprak kort voor een gesprek met de Amerikaan se pendeldiplomaat Philip Habib. Advertentie JERUZALEM - Premier Begin van Israël heeft zijn standpunt zondag wat verzacht en verklaard dat Israël bereid is 2.000 tot 2.500 PLO-strijders in Beiroet te laten blijven totdat er een multinationale buffermacht in de hoofdstad is geïnstalleerd, zo heeft de radio van het Is raëlische leger meegedeeld. Het bericht zegt dat Begin daar al leen mee zal instemmen wanneer hij de geschreven verzekering krijgt van de Verenigde Staten, Italië en Frank rijk dat zij, samen met het Libanese leger, de guerrillastrijders zullen dwingen te vertrekken wanneer die dat weigeren wanneer de buffer macht eenmaal zijn stellingen heeft betrokken. BUENOS AIRES - De Nederlandse ambassadeur in Argentinië, jhr. mr. Eduard van Suchtelen, heeft bij zijn afscheidsbezoek aan het ministerie van buitenlandse zaken in Buenos Aires geen lintje gekregen. Gewoon lijk ontvangen ambassadeurs bij het verlaten van hun post in Buenos Ai res e Argentijnse onderscheiding. Officieel is geen verklaring gege ven voor deze inbreuk op de diploma tieke gebruiken. Maar volgens waar nemers heeft de Argentijnse minister van buitenlandse zaken onlangs besloten geen onderscheidingen toe te kennen aan diplomatieke verte genwoordigers van landen die heb ben deelgenomen aan de ekonomi- sche sankties tegen Argentinië ten tijde van de Falkland-oorlog. Ook de Canadese ambassadeur keerde on langs zonder Argentijns lintje huis waarts. WASHINGTON - Het toezicht van het Amerikaanse ministerie van energie op de uitvoer van sterk ver rijkt uranium is „onvolledig en slor dig", aldus de Amerikaanse federale rekenkamer. In een rapport dat de rekenkamer in opdracht van het kongres heeft op gesteld staat dat de Verenigde Staten sinds 1954 in totaal 13.000 kilo urani um voor onderzoek en proeven heeft geleverd aan 43 landen. Slechts 11.000 kilo daarvan staan onder toe zicht van de Internationale Commis sie voor Atoomenergie in Wenen. Vrees De rekenkamer zegt te vrezen dat terroristen gemakkelijk aan urani um kunnen komen en daarvan atoomwapens zouden kunnen ma ken. Het ministerie van energie heeft daarop verklaard al bezig te zijn met verbetering van de kontrolemaatre- gelen. Daarbij zet het de vrees van de rekenkamer „overdreven" te vin den. ROME - De Italiaanse regering van premier Spadolini is zaterdag afge treden, zo is in Rome bekend ge maakt na een bijeenkomst van de mi nisterraad. Spadolini heeft besloten tot het ontslag van zijn 13 maanden ouderegering omdat hij door het opstappen vrijdag van zeven socia listische ministers geen meerderheid meer in het parlement had. De coalitieregering bestond uit Christen-demokraten, socialisten, sociaal-demokraten, republikeinen en liberalen. Spadolini maakte vorig jaar geschiedenis toen hij Italië's eerste niet-Christendemokratische minister-president werd sinds de tweede wereldoorlog. Ekonomisch beleid Het voortbestaan van zijn regering hing verscheidene malen aan een zij den draadje als gevolg van felle bot singen tussen de coalitiepartners over het ekonomisch beleid. De kon- flikten speelden zich voornamelijk af tussen de christen-demoKraten, de grootste regeringspartij, en de ambi tieuze socialisten, die herhaaldelijk hebben opgeroepen tot vervroegde verkiezingen. AJACCIO - De autonomisten heb ben zondag bij de verkiezingen op Corsica voor een regionaal parle ment een sleutelpositie verworven. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag die maandagmorgen bekend werd ge maakt. De autonomische UPC won 10,6 procent van de stemmen, wat gelijk staat aan zeven parlementszetels. Volgens de door de prefectuur in Ajaccio meegedeelde uitslag krijgen de rechtse partijen van de landelijke oppositie te zamen 25 van de in totaal 61 zetels die het parlement telt. De linkse regeringspartijen krijgen 23 zetels. De overige zes zetels vallen aan onafhankelijke kandidaten toe. Zou die er niet in slagen de guerril lastrijders weg te krijgen dan moet de multinationale strijdmacht Liba non verlaten en het Israëlische leger toestaan dat karwei te klaren, aldus het bericht. Het zegt niet waar en te gen wie Begin dit heeft gezegd. Eerder had de Israëlische minister van defensie, Ariel Sharon, in Bei roet gezegd dat bij zijn onderhoud met de Amerikaanse afgezant Philip Habib geen overeenstemming was TEL AVIV - In Tel Aviv hebben za terdag circa 5000 Joden en Arabieren in een demonstratie opgeroepen tot terugtrekking van de Israëlische troepen uit Libanon. De betoging verliep vreedzaam of schoon sommige omstanders de de monstranten hevige verwijten maak ten mede omdat er spandoeken met opschriften als „Vrede met de PLO - vandaag" en „Beëindig de gruwelen in Beiroet" waren. Vorige maand vond er in Israël ook een betoging tegen de invasie plaats waaraan 70.000 mensen deelnamen. bereikt over vreedzame evacuatie van de PLO uit West-Beiroet. Voorzichtig optimisme De PLO-zender in Beiroet bevestig de zaterdagavond dat de PLO bereid is „begin volgende week" met de af tocht te beginnen. De Libanese pre mier, Sjafik el Wazzan, zei dat er „re den voor voorzichtig optimisme" was dat de eerste Palestijnen maan dag al zouden vertrekken. Dat schrijft ook As Safir, een blad dat nauwe betrekkingen met de PLO zou hebben. Volgens As Safir wil de PLO de te rugtrekking binnen twee weken vol tooien. De eerste groep zou met een schip door het Suezkanaal naar de Jordaanse havenstad Akaba worden gebracht. Dan zouden de Fransen hun posities in Beiroet moeten inne men „om de Palestijnse bevolking te beschermen". Later zouden de Fran sen versterkt moeten worden met Amerikaanse en Italiaanse militaire eenheden. Naar Cyprus Een tweede groep Palestijnen zou dan per schip naar Latakia op Cy- pruhs en van daar naar een ander Arabisch land gebracht worden. De pro-Syrische As Saika- guerrillastrijders zouden met bussen over de weg van Beiroet naar Dama scus worden vervoerd, andere guer rillastrijders zouden met vliegtuigen naar Irak en andere landen worden gebracht. Daartoe eist de PLO hero pening van het vliegveld van Bei roet. Zware wapens zou de PLO op de laatste dag van vertrek aan het Liba nese leger willen overdragen. WARSCHAU - Tienduizenden Po len, onder wie opvallend veel jonge ren, zijn op pelgrimstocht gegaan naar de Zwarte Madonna van Czesto- chowa. Ze denken de tocht van 250 km in negen dagen af te leggen. Vice- premier Rakowski heeft in een dag blad verklaard dat Lech Walesa voorlopig niet vrijkomt. WASHINGTON - Enkele, .uren na dat de EG en de VS het konflikt over- de Europese staalexport naar de VS hadden bijgelegd hebben de Ameri kaanse producenten van speciaal staal en de grootste staalproducent in de VS, US Steel, laten weten het akkoord niet te kunnen aanvaarden. Wil de overeenkomst in werking tre den dan is daarvoor ook de instem ming nodig van de Amerikaanse staalondernemingen. JERUZALEM. Nicaragua heeft de diplomatieke betrekkingen met Is raël verbroken. Radio Jeruzalem meldde, dat de stap is genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Libanon. Israël heeft nog niet offi cieel gereageerd. Radio Jeruzalem onderstreepte dat de betrekkingen met Nicaragua al sinds drie jaar slecht zijn door de intensieve kontak ten van de Sandinisten met de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO). JAKARTA Minstens 300 mensen moeten zijn verdronken nadat een schip met veel te veel passagiers aan boord bij de kust van Soelawesi was gekapseisd, zo heeft het Indonesische persbureau Antara zondag bekend gemaakt. Het was de 251 ton metende Hasrat Mulia, een veerboot die hoogstens 60 passagiers kan vervoeren. Het schip was donderdag op weg van Zuid- Soelawesi naar Oost-Borneo met on geveer 400 mensen aan boord toen het in slecht weer raakte. Overlevenden Ongeveer honderd passagiers heb ben de schipbreuk overleefd, aldus het persbureau. Een van de overlevenden kon zich dertien uren lang aan een stuk hout vastklampen en werd gered door een voorbij varende vissersboot. Daarna merkte een groter partikulier schip wat er aan de hand was en begon ook drenkelingen uit het water te halen. Het is niet duidelijk of de veerboot radio aan boord had, zoals de Indone sische scheepvaartreglementen ver eisen. FIESCH - De 30-jarige Robert van der Poel uit Den Haag is in Zwitser land om het leven gekomen door een ongeval met een Deltavleugel in de buurt van de plaats Fiesch. De man maakte een val van ongeveer vijf me ter toen hij boven de bergen een ver keerde manoeuvre maakte in een po ging een boom te ontwijken. BOISE (Idaho) - Rechter Wayne in Boise heeft de bijnaam Dracula ver worven omdat hij veroordeelden ge legenheid geeft bloed af te staan als alternatief voor boete of celstraf. Drie mensen hebben reeds van het aanbod gebruik gemaakt. Willis wil de het plaatselijk Rode Kruis een plezier doen met het bloed. De hulp organisatie gelooft in de goede be doelingen van de rechter, maar vindt het onprettig dat het bloed geven op- zo'n manier niet meer volledig vrij willig is. vertoont In de Concertzaal a.s. dinsdag MATINEE a.l. 20.00 uur a.l. Doden en gewonden De vice-voorzitters van de Europe se Commissie, Wilhelm Haferkamp en Etienne Davignon, waren met de Amerikaanse minister van handel, Malcolm Baldrige, overeengekomen dat de Europese staaluitvoer naar de VS gedurende drie jaar beperkt zou blijven tot 5,8 procent van de Ameri kaanse markt. Vorig jaar was dat aandeel 6,4 procent. Goedkoop Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van US Steel, David Ro derick, houdt de overeenstemming in dat de Europese staalondernemingen nog steeds worden gesubsidieerd en zo in staat zijn goedkoop naar de VS te blijven exporteren. „Met terughoudendheid en spijt moet ik zeggen dat het akkoord on aanvaardbaar is. Het akkoord is niet eerlijk tegenover de tienduizenden wekloze staalarbeiders in de VS en neemt evemin de schade weg die de Amerikaanse staalindustrie heeft opgelopen", zei Roderick. Hij noem de het van levensbelang voor de staalindustrie dat er een aanvaard baar plan op tafel komt „om orde te scheppen in de chaos van de staalim- port". BOGOTA - Belisario Betancur Cu- artas, die zaterdag is beedigds als 77e president van Colombia, heeft be kendgemaakt dat hij land lid wil ma ken van de beweging van niet- geboden staten. Hij drong aan op een heroverweging van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de lan den van Zuid-Amerika en riep de bin nenlandse verzetsbeweging ertoe op, haar akties tegen autoriteiten te sta ken. De guerillabeweging M-19 heeft evenwel aangekondigd dat ze haar aktiviteit zal opvoeren. ANKARA - Elf personen zijn ge dood en 63 gewond bij een aanslag doe leden van het Asala, het geheime leger voor bevrijding van Armenië, zaterdag op het vliegveld van Anka ra hebben gepleegd, zo is zondag van welingelichte zijde in de Turkse hoofdstad vernomen. Onder de doden zijn twee als bui tenlanders geïdentificeerd, een Duit se ingenieur, de 53-jarige Herbert Ro- LONDEN - Heden (maandag) be gon in Engeland een vijfdaagse sta king van werkers in de gezondheids zorg, die voor vele ziekenhuizen er nstige gevolgen kan hebhen. Het gaat om een aktie van 60.000 werkne mers, overwegend niet-medisch per soneel, die geen genoegen willen ne men met het regeringsvoorstel voor een loonsverhoging van 6 a 7,5 pro cent. In veel ziekenhuizen zal aan artsen worden gevraagd uit te maken welke patiënten tot de spoedgevallen beho ren. De stakers willen allen basis voorzieningen handhaven voor spoedgevallen en voor reeds aanwe zige patiënten in de afdeling vppr langdurig zieken. Een klein deel van de verpleegsters neemt deel aan de staking, maar de meesten zijn lid van een bond die zich tegen staking heeft uitgesproken. De werkers in de ge zondheidszorg gelden als een slecht- betaalde groep. Prikakties De werkers in de gezondheidszorg voeren al drie maanden prikakties, maar de staking van komende week wordt de grootste tot dusver. De re gering verwijt de stakers dat de ak tie mensenlevens in gevaar brengt, maar volgens de bonden zal wel voor de urgente gevallen gezorgd worden. JOHANNESBURG - De 21-jarige zwarte Zuidafrikaan Ernest Depale is zondag dood gevonden in zijn cel in het hoofdbureau van politie in Jo hannesburg. Dit heeft de politie woordvoerder, Johann Coetzee, be vestigd. Depale was afgelopen donderdag gearresteerd en legde volgens Coet zee zaterdag een „volledige bekente nis" af aan een magistraat. Maandag zou Depale voor de rech ter verschijnen. Wat hem ten laste wordt gelegd wilde Coetzee niet zeg gen. Bij de politie bestaat het ver moeden dat gevangene zelfmoord pleegde. Hij werd hangend aan een stuk van zijn gevangenisdeken ge vonden in zijn cel. Coetzee zegde toe dat een uitgebreid gerechtelijk on derzoek zal worden gehouden. Uitgesteld TRIPOLI - De 19e topkonferentie van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) kan niet doorgaan omdat er onvoldoende delegaties aanwezig zijn in Tripoli, zo hebben de Amerikaanse staatshoofden en re geringsleiders die in de Libische hoofdstad aanwezig zijn, na twee in formele bijeenkomsten gekonsta- teerd. De topkonferentie had van 5 tot 8 augustus gehouden moeten worden. Majoor Gaddafi, de Libische leider, had het voorzitterschap over zullen nemen van president Daniel Arap Moi van Kenia, die een week geleden bijna het slachtoffer werd van een staatsgreep. Top van aanwezigen Jacques Hodoul, de minister van buitenlandse zaken van de Seychel len, zei dat de in Tripoli aanwezige delegatieleiders vanaf zondag een „top van aanwezigen" zouden hou den over de grote problemen waar mee Afrika te kampen heeft. Als voorbeelden noemde hij ekonomi- sche vraagstukken, zuidelijk Afrika en de algemene politiek. Andere afgevaardigden opperden de mogelijkheid van een informele bijeenkomst ter bespreking van de problemen van zuidelijk Afrika. De staatshoofden en regeringslei ders die in Tripoli aanwezig zijn, hebben besloten de topkonferentie tot eind van dit jaar uit te stellen. De Libische minister van buiten landse zaken, Abdulati Obeidi, zei in de nacht van zaterdag op zondag: „Wij werken aan een nieuwe top die over drie maanden in Tripoli gehou den moet worden". sanowski, en een Amerikaanse, de 60-jarige Jean Bosworth. Een dode kon nog niet worden geïdentificeerd. Onder de doden zijn de direkteur van het vliegveld, die zondag aan zijn verwondingen bezweek, drie po litie mannen en vijf van de Turkse nationaliteit. Onder de gewonden zijn vier kin deren ën veel vrouwen. Officieel werd zondag meegedeeld dat slechts twee terroristen de aan slag hebben gepleegd, en niet drie zo als aanvankelijk werd gedacht. Het Asala stelde zich kort na het begin van de aktie verantwoordelijk voor de aktie. In een telefoontje naar het kantoor van het Franse persbu reau AFP in Athene werd meege deeld dat de aktie, met als naam Er- zerum, het werk was van het zelf- moordkommando „Pierre Gulumi- an" naar een Armeense terrorist die vorige week dinsdag in een Parijse voorstad omkwam toen een zelfge maakte bom ontplofte. Het Asala is de grootste van de (verboden) Arfneense bewegingen die strijden tegen het bewind in Tur kije. Het is opgericht in 1975 en heeft zijn hoofdkwartier in Beiroet. Iedere maandag Bruinisse .'.i-js teli i Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30-21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duivelaiid; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw. 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Van 2 augustus t/m 14 augustus Scharendijke „Putmeet". Schilderijen expositie. 13.30 - 17.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Maandag 9 augustus Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Burgh Burghse Ring. Koncert „Witte van Haemstede" en koor Ver. van Huis vrouwen, 19.30 - 21.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Renesse „De Bariton". Proef en kwis avond over voeding. 20.30 uur. Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Film: „Peter en de vliegende autobus", 14.00 uur, voor kinderen van 5-12 jaar. Dinsdag 10 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -21.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Centrum. Toeristendag. 10.30 uur aanvang. Concertzaal. Film: „Stripes", 20.00 uur, a.l. Serooskerke Oostweg 8, bij de Koudekerkse in laag, verzamelen plantenwerkgroep, 19.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Bruinisse Achter scheepswerf Duivendijk. Wedstrijden op waterfietsen. 19.00 uur. Achter scheepswerf Duivendijk: wedstrijden waterfietsen, 19.00 uur. Woensdag 11 augustus Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00, u,ur. Hervormde kerk. „Barokklanken'V 20.00 uur. Donderdag 12 augustus Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Scharendijke N.H. Kerk. Orgelconcert Mar van der Veer, Myra Groenendaal, viool, 20.00 uur. Brouwershaven Oude Sportveld. Spelmorgen voor de jeugd, 9.00 uur. Noordgouwe Ring, zomeravondconcert „Con Amo- re", 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert San- der van Marion. 20.00 uur. Bruinisse Sportveld Boomdijk. Voetbalwed strijd, Bruse Boys 2-DFS I. 19.00 uur. Vrijdag 13 augustus Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugddisco. Kinderen van 6-12 jaar, 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 14 augustus Middelburg Orgelkoncert in de Oostkerk, Geert Bierling. Aanvang 20.00 uur. Serooskerke Dorpsring. Fancy-fair. 10.00 uur. Aanvang: (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2