,,De Roode Lelie" wil kuituur in Brouwershaven stimuleren Reaktie Initiatiefgroep Omroep Zeeland op nota van C.R.M. PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Museum en Rederijkerskamer „Kiezen en Kabelen" 1Kb Pt tar Dieren omgekomen bij brand Aanslag op bank in Parijs ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 9 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23161 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1809) In dit nummer: Expositie in Galerie Borsboom BROUWERSHAVEN - Enkele maanden geleden werd in Brouwershaven de Stichting „De Roode Lelie" opge richt. „De doelstelling van de stichting is het organise ren, het stimuleren en koördineren van allerhande kul- turele akitiviteiten in de ruimste zin van het woord", zegt stichtings-voorzitter ir. M. van Luitgaren. „We zijn van mening, dat er in Brouwershaven op dit gebied erg weinig valt te beleven. In dat licht bezien is er daarom best een funktie voor een stichting als de onze". Tot een van de eerste doelstellingen van de nieuwe stichting behoort onbe- twist het in het leven roepen van een museum in de Smalstad. Verder is ook de instelling van een Rederijkerskamer een van de prioriteiten van De Roode Lelie. De stichtingsnaam is overigens gekozen, omdat een voormalige rederij kerskamer in Brouwershaven (van 1599 tot 1663) dezelfde naam droeg. Drie bestuursleden van de nieuwe stichting „De Roode Lelie" bij een teke ning van de Grevelingen, waarop het nieuwe museum zal worden gericht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het bestuur van de nieuwe stich- ting bestaat uit voorzitter Van Luit garen, sekretaris/penningmeester J. Mercks en de leden M. A. Hanse (voorzitter VW Brouwershaven), S. J. van de Hout, M. E. Jansen-Glas, Anjo Rouw en C. van de Velde. Tij dens de onlangs gehouden Brouwse Dag openbaarde de stichting voor het eerst. ,,Doel was daar het werven van zoveel mogelijk donateurs, want geld is voorlopig het belangrijkste wat er moet komen om onze wensen in vervulling te zien gaan", denkt penningmeester Mercks. Echt konkreet wil het stichtings bestuur zich niet uitlaten over welke panden men op het oog heeft, maar duidelijk is wel dat de Brouwse Mo len De Haan een kolfje naar de hand is. „Hiermee kun je natuurlijk^lle kanten op, veel meer dan met-eën ge woon pandje, maar ja, dat geld, hé", zegt Van de Hout over de molen. Het ligt in de bedoeling dat in het aan staande museum, dat overigens in ,',De Vergulde Garnaal" al "een naam heeft gekregen, alle mogelijke zaken worden benadrukt, die met de Greve lingen te maken hebben. „Met alle mogelijke facetten wil len we ook werkelijk helemaal niets uitsluiten", vervolgt Van de Hout. „We denken aan flora en fauna, de woonkernen rond de Grevelingen, de godsdienst, de staatkundige struk- tuur, de betonning, de klederdrach ten, landbouw, visserij en industrie, folklore en bouwkunst en de rekrea- tie. Misschien zijn er nog wel meer mogelijkheden. Belangrijk is natuur lijk ook, dat we het aspekt betreffen de de historie van Brouwershaven niet verwaarlozen, want tenslotte wordt het een museum, dat in Brou wershaven is gevestigd". Entreegelden In het museum zal ook een kleine expositieruimte voor moderne kunstenaars worden ingeruimd, als mede een diaruimte. „Deze facetten worden ingebouwd om de mogelijk heid open te houden, dat er via expo sities en dia-voorstellingen entree gelden worden ontvangen, zodat we ons ook enigszins kunnen bedruipen", vertelt ir. Van Luitga- Het is de stichtingsbestuur duide lijk geworden, dat er wel degelijk be hoefte is aan een dergelijk initiatief als nu door hen wordt gelanceerd. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. De Brouwse molen „De Haan", die het bestuur van „De Roode Lelie" aller minst koud laat met het oog op een eventuele vestigingsplaats voor het mu seum „De Vergulde Garnaal". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Er moet dringend een ontmoe tingspunt komen, waar de bewoners en de toeristen elkaar ontmoeten. In de gesprekken kan de Grevelingen worden betrokken". „We moeten op korte termijn bron nen aan gaan boren om te komen tot Eerste objekt De stichting heeft voor de verweze- lijking van haar eerste objekt, een museum in Brouwershaven, een aan tal panden op het oog. „Het kunnen momenteel nog diver se panden worden", vertelt de heer Van de Hout, het brein achter de stichting. „We hebben een paar pan den specifiek op het oog, maar be langrijk is wel, hoe de financiële za ken in dat opzicht te realiseren zijn. Het is duidelijk, dat wij als jonge stichting niet a la minute kunnen overgaan tot de aankoop van eksep- tioneel duur pand". MIDDELBURG - De initiatiefgroep Omroep Zeeland betreurt dat de plannen voor een regionale omroep - ge zien de huidige ekonomische situatie - niet verder wor den uitgewerkt, „De ontwikkelingen op het gebied van de media en de techniek gaan immers verder. De rijks overheid blijft op deze manier achter de feiten aanlopen", aldus het kommentaar van deze initiatief groep op de nota „Kiezen en kabelen" over regionale en lokale omroep van de voormalige minister van CRM. Hoewel de initiatiefgroep het ROOS-plan voor 23 regionale om roepen in Nederland onderschrijft, is zij het er mee eens dat de minister voorrang wil geven aan de niet- stedelijke gebieden. Streekradio heeft juist daar een funktie als informatie- en kommunikatiemedi- ZIER1KZEE - De Rommelmarkt van voetbalvereniging „Zierikzee" zaterdag onder de beurs bracht een bedrag van ruim f 3.000,— op. Op de foto: Het ensemble „Alteklein". dat de aandacht van veel publiek wist te trekken. (Foto: Bob Noomen) um. De niet-stedelijke gebieden heb ben doorgaans toch al een lager voor- zieningennivo dan de grote stad èn in deze gebieden ontbreken vaak de mo gelijkheden voor lokale (kabel-lom- roep. Overigens gaat het in Zeeland juist om een voorziening voor regio nale informatie en kommunikatie. Bijzondere omstandigheden In dit verband wil de initiatief groep aandacht vragen voor de bij zondere omstandigheden die Zeeland tot een gebied bij uitstek maken voor regionale omroep. Zeeland telt ongeveer 350.000 inwo ners. 41% van de oppervlakte van de provincie bestaat uit water. Daar door valt de provincie uiteen in vijf gebieden met zeer beperkte onderlin ge verbindingen (veerboot en tol- brug). Deze gebieden zijn: - Zeeuwsch-Vlaanderen (109.000 in woners); - Walcheren en Bevelanden (192.000 inwoners); - Schouwen-Duiveland (28.500 inwo ners); - Tholen (18.500 inwoners); - Sint-Philipsland (2.000 inwoners). Voor een beter onderlinge kommu nikatie is - juist in Zeeland - streekra dio van groot belang. Verschraling? In de provincie Zeeland verschijnt maar één provinciaal dagblad. Daar naast is er een regionaal dagblad dat beperkt wordt gelezen in Zeeuwsch- Vlaanderen en Midden-Zeeland. Schouwen-Duiveland en Tholen/Sint-Philipsland hebben ei gen nieuwsbladen, deze verschijnen respektievelijk vier- en eenmaal per week. Voorts zijn er de zogenaamde advertentiebladen. „Streekradio is in Zeeland van be lang om een verdergaande verschra ling van de nieuwsvoorziening tegen te gaan", aldus de initiatiefgroep. „Zeeland mag beschouwd worden als een gebied waar regionale om roep een voor de hand liggende voor ziening is. Met name in de laatste 15 jaar is er in Zeeland veel aan gedaan om een streekradio van de grond te krijgen. Ruim 10 jaar geleden werd een verzoek om een zendmachtiging bij de minister van CRM ingediend, welk verzoek sindsdien regelmatig is herhaald. Van nota op nota wordt Zeeland echter met weinigzeggende antwoorden zoet gehouden". Eerbewijzen zijn als stelten, die ons opheffen zonder ons groter te maken. Ch. Dollfus een goede financiële onderbouw van ons projekt", stelt Van Luitgaren. „In eerste instantie heeft de gemeen te positief gereageerd, al werd ons wel duidelijk gemaakt, dat het alle maal niet zö simpel ligt als er over een financiële bijdrage gepraat moet worden. Desondanks zal er mee wor den gedacht over eventuele andere oplossingen. Gedacht wordt hierbij bijvoor beeld aan het beschikbaar stellen van een pand. Ook gaan we aanklop pen bij andere overheidsinstanties, zoals het Anjerfonds, Het Prins Bernhardfonds en C.R.M.Tenslotte lijkt het ons ook niet ondenkbaar, dat bedrijven en instanties, die op een of andere manier betrokken zijn bij de Grevelingen financieel willen bijdragen, terwijl ook de bewoners van Brouwershaven en omliggende gemeenten mogelijk steun willen ge ven". Donateur Voor de geïnteresseerden in het aanstaande museum „De Vergulde Garnaal" bestaat er de mogelijkheid om donateur te worden van de stich ting „De Roode Lelie". Hiervoor kan men zijn of haar donatie storten op bankrekening 4660.54.661 van de Amro-bank in Zierikzee ten name van J. Mercks, penningmeester van de nieuwe stichting. „Hoe meer we gesteund worden, hoe sneller we met de daadwerkelij ke uitvoering van het projekt kun nen beginnen", voegt de voorzitter er nog aan toe. „Als het zo ver eenmaal is zijn we ook weer vreselijk gehol pen met handige „knutselaars", want we willen ook de werkzaamhe den zelf gaan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. UTRECHT - Aan de Biltstraat in Utrecht zijn zondagochtend twee panden volledig uitgebrand, terwijl drie andere zware rook- en water schade hebben opgelopen. De brand ontstond op de eerste etage boven een vooral in tropische vogels en vis sen gespecialiseerde dierenwinkel, kei. Bij de brand zijn minstens honderd vogels (voornamelijk papegaaien, parkieten, vinken, kanaries en een nachtegaal) omgekomen, plus een hamsters. Twee parkieten, tien hamsters en cavia's, een konijn, een woestinrat en een rode Cyperse kat hebben de brand overleefd. Zij zijn door de dierenambulancedienst el ders ondergebracht. Dakloos In de woning ernaast werden drie mensen dakloos, onder wie een Itali aanse en Amerikaanse die voor stu diedoeleinden in Nederland zijn. Zij werden door voorbijgangers gewaar schuwd en konden nog net op tijd vluchten. Verwachting tot dinsdagavond: Zonnige perioden In de nacht of vroege ochtend veel be wolking en mogelijk wat regen of motregen; overigens zonnige perio den en droog; minimumtemperatuur ongeveer 15 graden, middagtempera- tuur circa 21 graden; matige westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 13 augustus Woensdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 20%. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: zuidwest 3 Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 60%. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: west 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 10 aug. Zon op 6.15, onder 21.15 Maan op 23.45, onder 12.12 Laatste Kwartier: 12 aug. (13.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 10 aug. 7.47 19.22 1.03 13.13 Doodtij: 14 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 9-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Een storing in de hogere lucht lagen van de atmosfeer heeft de afge lopen zaterdag in Zwitserland, Duitsland en bij ons flink wat regen gebracht. Er kwamen op verschillen de plaatsen ook onweersbuien voor. De storing is zondag naar Italië en Joegoslavië getrokken en heeft daar toen verscheidene onweersbuien ver oorzaakt. Een wolkenzone waaruit wat lichte regen of motregen viel lag maandag boven ons land. Dit slechtweerge- bied wordt gevolgd door enkele op klaringen, die samenhangen met een zwak hogedrukgebied boven Enge land. Een depressie bracht maandagoch tend in Ierland regen. Deze depressie zal in de komende nacht ons land pas seren. Dinsdag wordt droog weer verwacht en perioden met zon. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden. PARIJS - Bij een bomaanslag op een bankfiliaal in het centrum van Parijs is in de nacht van vrijdag op zaterdag zware materiële schade aan gericht. Het betrof de „Discount Bank" die voor de banknationalisa- ties in Frankrijk eigendom was van de Rothschild-groep. De extreem-linkse organisatie „Ac tion Directe" eiste telefonisch de ver antwoordelijkheid voor de aanslag op. Advertentie Laat woninginrichter van uw huls een palelsje maken! WIJ komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huls. Zuldweg 20a Zonnemalre Telet. 01112-1318, b.g.g. 1469

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1