Regionale landbouw kwam warme zomer goed door BRADERiE Hefschip Ostrea oefent op de Oosterschelde Haamstede BRUINISSE STAAT IN AUGUSTUS BOL VAN DE EVENEMENTEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT Toestand van gewassen is redelijk gebleven Een gezellige Maandag opnieuw a.s. donderdag 12 AUG. Aanvaring Kanaal veerboten RIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 1 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 6 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23160 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Hutten bouwen in Poortambacht ZIERIKZEE, 5-8. De voor Nederland ongekende mooie zomer heeft tot dusverre weinig of geen schade aange richt aan de te velde staande (en al geoogste) landbouw gewassen op Schouwen-Duiveland. Wel kwam de wens voor zoet sproeiwater weer eens naar voren, om daar waar dringend nodig een verfrissend mals buitje kunst matig te laten vallen. In deze zin liet Z.L.M.-kring-voor- zitter J. L. van Gastel zich desgevraagd uit. Wat betreft de positie van de gewassen vóór de regen van donderdag (10 tot 15 mm op Schouwen-Duiveland) konstateerde Van Gastel geen echte schade: de toestand was „niet onredelijk" zoals hij het noemde. De buien van donder dag zijn „meegenomen" maar nog niet afdoende voor het water-tekort. Het gerst is in deze regio zo goed als geoogst. De opbrengst redelijk. Ook de tarwe (20 tot 30% geoogst) geeft een goede opbrengst. Waren de boeren tot woensdagavond laat bezig de tarwe te combinen, het (welkome) hemelwater zet wat dat betreft de boeren een paar dagen op non-aktief. Als het droog en warm blijft, kan men zaterdagmiddag weer aan de slag. Advertentie De plant-uien geven een matige op brengst en een zeer slechte prijs. Sommige landbouwers zeggen zelfs, dat het de moeite (en de kosten) van het rooien niet waard is, maar daar wil Van Gastel niet van weten. „Het is nog vroeg," was zijn kommentaar. De gewone (zaai)-ui heeft wel te lij den van de droogte. De bol groeit on voldoende (minder kilo's per ha) en sterft vroegtijdig af (strijken). Voor al op de droogte-gevoelige gronden heeft de ui geleden van de droogte. Hetzelfde geldt voor het volks- voedsel: de aardappel. Weliswaar wordt hier uiteindelijk een normale oogst verwacht, maar een bui van 20 mm zou hier veel goed doen: dan krijgt ook het onderste deel van het bed water, dat weer goed is voor de knol-groei. De suikerbieten en andere diep- wortelende gewassen hebben in het geheel niet te lijden van het prachti ge toeristenweer. Veehouderij De veeboeren zullen ook op Schou wen-Duiveland extra krachtvoer moeten gaan aankopen, wegens de mindere groei van het gras. Dit kan een probleem worden, maar is het nog niet zo ver, aldus de kringvoor zitter. Wel zal er een tekort zijn aan na-gras, waardoor er minder kan worden ingekuild. Maar ook hier: geen ramp. Zoet water Regeninstallaties, die in een derge lijke situatie een uitkomst zouden zijn, kent Schouwen-Duiveland niet, omdat er geen zoet water voorhan den is. Van Gastel: „Wat dat betreft zitten we hier in een vervelende situ atie, die ons als boer in een nadelige positie brengt tegenover anderen in dezelfde situatie. Water is nu een maal van essentieel belang voor de land- en tuinbouw. Wij kunnen er niet over beschikken en dat is dan ook een van de redenen dat hier de tuinbouw niet van de grond (kan) ko men". Het is duidelijk dat voor wat de boeren betreft, de Grevelingen di- rekt zoet mag, c.q. moet worden, de natuurbeschermers ten spijt. Iets waar in het geheel geen klach ten over zijn is de maïs. Dit subtro pisch gewas, dat als ruw voeder dient, gedijt dit jaar als nooit tevo ren en staat er prima bijVoor de vee boeren een hele geruststelling. Elders Op de hoge zandgronden in het oosten van het land moet de komen de dagen een fikse hoeveelheid regen vallen, willen er geen grote proble men ontstaan. Vooral in de Achter hoek hebben de boeren geen druppel water meer, omdat de beken zijn drooggevallen. Hier en daar komen sproeiverboden voor. De Gelderse boeren zijn al eens eerder de dupe ge weest van de droogte: in 1976 moesten zij na een lange droogteperi ode, met een bijstandsregeling wor den geholpen. Veehouders en landbouwers in Groningen klagen steen en been. „Wanneer er binnen een week niet een behoorlijke plas valt, kan dat een ramp betekenen voor deze gebie den", aldus voorlichter Stevens al daar. Er wordt in Groningen al el ders gras gekocht voor het vee. Ondanks al deze „ellende" heeft de Nederlandse boer toch niet te klagen, is ook de mening van het Landbouw schap. „Het is veel te vroeg om nu al te zeggen dat de veeteelt te lijden heeft onder het mooie weer", aldus een woordvoerder van het schap. P&c .vi- KERKWERVE. Volop oogsttijd voor de boeren. Hier een combine in aktie op een perceel tarwe aan de Lokkersweg. Ruim 20 van de tarwe is eraf, met een beetje droog weer volgt volgende week de rest; als de combines eenmaal in het land verschijnen gaat het snel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NEELTJE JANS, 6-8. Het hefschip Ostrea, dat de pij- Iers naar de Oosterscheldemonding moet gaan vervoeren voor de bouw van stormvloedkering, heeft donderdag een proefvaartocht gemaakt over de Oosterschelde. Het schip heeft - inclusief pijler - een tocht afgelegd tot aan een keer- puntboei onder Zierikzee en weer te rug. Het hefschip zou volgens plan ning woensdag al deze proef maken, maar door een klein technisch man kement werd dit een dagje uit gesteld. in LISSABON. De Portugese staats- scheepvaartonderneming Compan- hia Portuguesa Dos Transportes Ma- ritimos (CTM) heeft van de regering in Lissabon dertig dagen de tijd ge kregen om de financiële problemen op te lossen door of werknemers te ontslaan of bezittingen van de hand te doen. CTM is één van de grootste staatsbedrijven in Portugal. BRUINISSE, 6-8. De evenementenkalender van de Stichting Festiviteiten Bruinisse vertoont tussen de Visserijdagen en de Taptoe-Bru op zaterdag 28 augustus nog vele publiektrekkers. Het begint zaterdag 7 augustus al, wan neer in samenwerking met de Rijkspolitie een bijzondere puzzelrit voor auto's wordt gehouden. Naast uiteraard het gepuzzel over de te volgen route zullen er ook vra gen zijn, gebaseerd op verkeerstech nische situaties. De start is bij het dorpshuis waar van 19.00 uur af kan worden ingeschreven. Verder zijn er op zaterdag 7 au gustus van 13.30 uur af voetbal wedstrijden tussen Bruse Boys en Lyra. De le elftallen spelen om 15.30 uur. Wedstrijden waterfietsen Dinsdag 10 augustus om 19.00 uur: wedstrijden op waterfietsen achter scheepswerf van Duivendijk. Degra- RENESSE. De zomerse weekmarkt in Renesse, die altijd op woensdag wordt gehouden, heeft dit seizoen bepaald niet over belangstelling te klagen. Het lijkt wel of het ieder jaar drukker wordt in deze aantrekkelijke toeristenplaats (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) tis deelname staat open voor een ie der tussen 8 en 80 jaar. Inschrijven bij het VVV kantoor t/m maandaga vond 9 aug. Donderdag 12 augustus voetbal wedstrijd om 19.00 uur tussen Bruse Boys II en DFS I. Zaterdag 14 augustus vindt in Bru weer een primeur plaats. Op- en on der de dijk langs de gemeentehaven zijn er karting-demonstratie wedstrijden, die gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Verdeeld over enkele manches worden de wedstrij den verreden. Verder op het evenementenpro gramma: dinsdag 17 aug. 19.00 uur voetbalwedstrijd Bruse Boys II en WBF II uit Ouddorp. Woensdag 18 aug. 19.00 uur voetbalwedstrijden tussen Bruse Boys en WFB. Zaterdag 21 aug. 12.30 uur een Bruse Boys- toernooi met o.m. penalty-schieten voor de jeugd en dames- en vetera- nenwedstrijden. Om 19.00 uur ach tervolgingswedstrijden voor gewone fietsen in de Oudestraat. Opgeven voor gratis dee.lname bij het VVV- kantoor vóór 21. aug. Woensdag 25 aug. 19.00 uur voetbalwedstrijden tussen Bruse Boys en Oostkapelle. Taptoe-Bru Zaterdag 28 aug. is de grote dag voor de stichting: eerst 's morgens om 10.00 uur weer de suksesvolle kinderbraderie bij de muziektent, 's Avonds om 21.00 uur de twaalfde Taptoe-Bru op het sportterrein aan de Boomdijk met weer een keur aan Nederlandse top-korpsen die onder het fascinerende licht van de schijn werpers hun show brengen. De kaartverkoop start op 23 aug. Bij het WV of op de dag van de Taptoe van af 19.00 uur. Na de taptoe volgen nog: dinsdag 31 aug. voetbalwedstrijden tussen Bruse Boys I en II en SNS I en II. Za terdag 11 sept. Sluitingskoncert op de muziektent om 19.30 uur. Na af loop van het koncert start vanaf de muziektent de traditionele lampion optocht. Zaterdag 30 okt.: hengel- wedstrijd om het kampioenschap van Schouwen-Duiveland om 10.00 uur. Opgave bij J. de Hertogh, tel. 01113-2046 of C. Giele 01113-1923 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Deze proeven zijn onder meer be doeld om de bemanning vertrouwd te maken met de besturing van deze ko los, maar ook om na te gaan of de route die het schip over de Ooster schelde moet afleggen diep genoeg is. Het schip steekt namelijk ongeveer elf meter diep en het ziet er volgens een voorlichter van Rijkswaterstaat naar uit dat er nog een diepe geul ge baggerd moet worden om het sluitgat Roompot te kunnen bereiken. Hoe breed deze geul moet worden is afhankelijk van de bestuurbaar heid van de Ostrea en dat zullen deze proeven uitwijzen. Dit baggeren baart de mosselvis sers zorgen, omdat dan eventueel mosselpercelen onder Zierikzee aan getast kunnen worden. Of dit inder daad het geval zal zijn is nog niet be kend. Het hefschip Ostrea ligt momen teel weer afgemeerd in het bouwdok voor het informatiecentrum op Neeltje Jans. Volgende week maan dag worden de proeven voortgezet en zal het schip enkele dagen aan .dit keerpunt worden vastgekoppeld. Van de wal af moet de Ostrea dan goed te zien zijn. CALAIS, 5-8. Twee autoveerboten van de Franse spoorwegmaatschap pij SNCF zijn donderdag enkele kilo meters buiten de haven van Calais frontaal tegen elkaar gevaren. Bij de botsing raakten vijf personen, twee bemanningsleden en drie passagiers, licht gewond. De „Chantilly", die met 80 passagiers uit Calais vertrok ken was, kwam in aanvaring met de „Cote d'Azur", die met 147 passa giers uit Dover kwam. De oorzaak van de scheepsbotsing is niet bekend. Advertentie ffih PÉ Verwachting tot zaterdagavond: Weinig verandering Perioden met zon en mogelijk een re gen of onweersbui; minimumtempe ratuur circa 16 graden en in de nacht en vroege ochtend enkele mistban ken; middagtemperatuur ongeveer 24 graden; eerst weinig wind, over dag matige noordelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 10 aug.: Zondag: Perioden met zon Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: noord 3 Maandag: Perioden met zon Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkr.: west 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 7 aug. Zon op 6.10, onder 21.20 Maan op 22.48, onder 8.34 8 aug. Zon op 6.12, onder 21.18 Maan op 23.07, onder 9.45 9 aug. Zon op 6.14, onder 21.16 Maan op 23.26, onder 10.58 Laatste Kwartier: 12 aug. (13.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 7 aug. 6.02 17.35 11.22 23.54 8 aug. 6.47 18.08 11.54 - 9 aug. 7.21 18.43 0.30 12.31 Springtij: 7 augustus HET WEERO VERZICHT DE BILT, 6-8. Het K.N.M.l. deelt mede: Het weer wordt ook zaterdag nog beheerst door een vlak lagedruk gebied dat zich uitstrekt over de Noordzee, Engeland, Frankrijk, Bel gië, West-Duitsland en Nederland. De lucht in dit lagedrukgebied is vochtig, waardoor er 's nachts bij op klaringen mist ontstaat en 's mid dags, bij het oplopen van de tempera tuur, gemakkelijk buien tot ontwik keling kunnen komen, mogelijk met onweer. De minimumtemperatuur ligt van nacht weer rond de 16 graden, voor morgen worden middagtemperatu- ren van ongeveer 24 graden ver wacht. 4 t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1