f 1000,— beloning Videofilms te huur! OCHTMAN JAN BOUWMAN ALBERT'S I SAMAN SAMAN ERIC DE NOORMAN SUCCESJES Gemeente Rruinisse Bijbels psalmboeken het GEsdiEnhEnhuis W eekendreklame Prijs: f 12,50 per band/week autowasserette Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland ROMMELMARKT Voorlopig Pul-programma: Uitslag verloting Schouwse Ruiters ¥3 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 5 augustus 1982 Nr. 23159 7 Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze dochter en zusje ER1KA MAARTJE (Erika) LIBERTHA, WIM en DOR1NE NAVIS 3 augustus 1982 Schellewitseweg 1 4305 RD Ouwerkerk Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons dochter tje JOZIENA JACOBA Wij noemen haar Jorinda Zusje van RONALD JAN en COBY VERHOEK-BOLLE 4 augustus 1982 Korte Ooststraat 10 4307 LC Oosterland Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur. Wij zijn erg blij met de ge boorte van onze zoon en broertje WOUTER CEES en MARGREET VAN CLEEF- KORTENOEVER BART 4 augustus 1982 't Laantje 7 4321 AV Kerkwerve Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje JAN CORNELIS We noemen hem Jan CEES en CORA DEN BOER-DEN OTTER 5 augustus 1982 Eerste Weegje 1 4301 SL Zierikzee Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis te Zierikzee willen we allen hartelijk danken die op enigerlei wijze hun medele ven betuigden. Ook doktoren en personeel interne afdeling hartelijk dank. J. J. CAPELLE Oosterland. augustus 1982 Groendaal 13 Met droefheid geven wij u kennis dat na een langdurig ge duldig gedragen lijden van ons is heengegaan onze gelief de broeder, zwager en oom PAULUS JOHANNES WIJNEN op de leeftijd van 60 jaar. Nijmegen: A. KUIJPERS-WIJNEN G. C. STEVENS-WIJNEN Ouwerkerk: D. B. DE BOER E. DE BOER-WIJNEN Deventer: J. FRÖGER A. FRÖGER-WIJNEN Amstelveen: P. WIJNEN G. WIJNEN-KOELEWIJN Huil (Engelend): R. CROSHER C. CROSHER-WIJNEN Neven en nichten 3 augustus 1982 Met droefheid geven wij u kennis dat na een langdurig ge duldig gedragen lijden van ons is heengegaan onze gelief de schoonzoon, zwager en oom PAULUS JOHANNES WIJNEN op de leeftijd van 60 jaar. Ouwerkerk: Kapelle: J. VIJVERBERG-v. d. HAMER J. J. HAVERHOEK J. E. HAVERHOEK-VIJVERBERG INEKE EVELIEN 3 augustus 1982 De overweldigende belangstelling en het medeleven, welke u hebt getoond na het plotselinge overlijden van mijn lieve man en onze fijne vader en opa WILLEM STOUTEN heeft ons diep getroffen. De vele bemoedigende woorden, brieven, bloemen, de moei te die velen hebben genomen om hem een laatste eer te be wijzen, heeft ons enorm getroost. Uit alle reacties sprak een groot respect voor zijn persoon en werk. Dit is voor ons een dankbare herinnering. J. C. STOUTEN-TIMMERMAN Kinderen en kleinkinderen Zonnemaire, augustus 1982 Oprit 24 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Te koop: Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Zand en grond. Fa. IJzelen- berg en Zn. Tel. 01113-1489- 1226. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Hijkersmilde(toez.): J. dol, Ter Heijde (ZH); te Oudemirdum (toez.): H. J. Zoethout, Colijnsplaat. Geref. Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Den Helder: H. W. v. Egmond, Haulerwijk. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Dokkum: R. Schelling, Dronrijp; te Oldemarkt-Paaslo (toez.): K. R. Cuperus, Rinsumageest- Sybrandahuis. Geref. Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Berkum: H. W. v. Eg- mond, Haulerwijk. Toeristendienst in Brouwershaven Zondag 8 augustus is in de Grote Kerk te Brouwershaven weer een in terkerkelijke toeristendienst om 10 uur. Voorganger is ds. Roel Stutvoet, geref. predikant aldaar. Verder wordt medewerking verleend door Hans Lindhout uit Zierikzee, met zang en gitaar. Zowel de eigen kerkelijke gemeen ten (Gereformeerd en Hervormd) als de zomergasten zijn hartelijk wel kom, evenals op 18 juli toen de eerste toeristendienst eveneens zeer goed bezocht werd. Vermeldenswaard is mogelijk nog, dat in de Grote St. Nicolaaskerk sinds kort een bijzonder goede ge luidsinstallatie funktioneert, die het volgen van de dienst zeer vergemak kelijkt. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. 14 houten balken, 7Vïx20 cm, lang 4.80 m; 1 ijzeren balk H.E.A. 200, lang 4.60 m. L. N. Hanse, Platteweg 6, Zierik zee, tel. 01110-2616. Rijp geplukte pruimen, di- rekt van de teler. H. M. Flik- weert, La uwers weegje 7, Oosterland. Aquarium kompleet; race fiets, merk Union; Peugeot 203. J. Berrevoets, Watermo len 1, Zierikzee, tel. 01110- 5212 - 3370. Kreidler i.z.g.st., b.j. 1979, p.n.o.t.k. Tel. 01116-1816 na 18.00 uur. Kinderwagen met toebeho ren, flessenverwarmer en kinderzitje voor op de fiets. Tel. 01114-2141. Regelmatig verse snij- en sperciebonen voor diepvries. Op bestelling leverbaar. Kees en Erik Hanse, Platte weg 6, Zierikzee, tel. 01110- 2616. Winterbloemkoolplanten en sperciebonen bij: J. C. van As, Kloosterweg 6, Noord- gouwe, tel. 01112-1398. Stalen en houten kantoor meubelen, 3- en 6-laden buro's, hangmapkasten 4- en 1-ladig, hangmappen 0,50, diverse schuifdeurkasten tot 3 m breed en 2 m hoog, draai en kantoorstoelen, aparte collectie conferentietafels in edel hout en staal van 2.50 m t. 3 m met stoelen, 1 v. 5 6 m m. bijpassende armstoelen, massief eiken kast 3 m br. 2 m hoog, 6 elementen 8 m zwa re stalen scheidingswand, 2.25 m h. enz. enz. In gedeelte lijke opslag fa. Pikaart, Ou- delandscheweg 61, Ouddorp. Tel. 01878-1601 en 01878-1721. Voor verdere informatie tel. 010-652885. Begin augustus is de juiste planttijd voor winterbloem koolplanten, vroeg en mid- delvroeg, in perskluit. Tuin centrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Vijvers, 10 jaar garantie; vij- verpompen; vijverfiguren; vijverplanten. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Hubo-Karweishop Renesse zorgt voor de ideale oplos sing voor moeilijk bereikba re plaatsen in uw tuin. De strimmer (grasscheerder) van Black en Decker of Wolf. Va naf 98,-. Ook service. Wegens plaatsgebrek 2 mooi geschilderde melkbussen. Tel. 01114-1769 van 17.00 tot 19.00 uur. Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, gelet op artikel 24, lid 2, onder c. van de Wet algemene bepa lingen milieuhygiëne, be kend, dat zij voornemens zijn aan de heer J. Stouten, wo nende Langeweg 2a te Brui nisse hinderwetvergunning te verlenen voor het uitbrei den van een kippenlegbatte- rij op het perceel Langeweg 2a te Bruinisse. Aan de ver gunning worden voorschrif ten verbonden om gevaar, schade of hinder voor de om geving te ondervangen. De ontwerp-vergunning, als mede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, lig gen van 6 augustus tot 21 au gustus 1982 op de gemeente secretarie, afdeling Algeme ne Zaken, ter inzage en wel op elke werkdag van 8.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak bui ten de kantooruren. Naar aanleiding van de ont werp-vergunning kunnen ge durende bovengenoemde ter mijn gemotiveerde schrifte lijke bezwaren worden inge bracht door: a. de aanvrager; b. degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aan vraag; c. een ieder die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Degene die een bezwaarschift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het ver zoek daartoe moet schrifte lijk tegelijkertijd met het be zwaarschrift bij het gemeen tebestuur worden ingediend. Een bezwaarschrift dient te worden gericht en gezonden aan burgemeester en wethou ders van Bruinisse, Mo lenstraat 65, 4311 EB Brui nisse. Beroep tegen het op het ver zoek genomen besluit kan la ter, behalve door de aanvra ger en adviseurs, slechts wor den in gesteld door degene die binnen de gestelde ter mijn bezwaren heeft inge bracht tegen de aanvraag en ontwerp-beschikking, tenzij wordt aangetoond dat hij re delijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 28 juli 1982 Landi Hartog LPG inst. 300,—. Tel. 01110-5783. Te koop gevraagd: 2e hands stripboeken. Tel. 01110-5607. Te huur: Videofilms bij uw video theek Ochtman, Zierikzee. Voordelig videofilms huren? Bel dan ,,De Eilanden". Tel. 01873-2425, voor een gratis ti tellijst. Wij bieden: 1. Gratis lidmaatschap. 2. Elk kwartaal nieuwe fol der. 3. De laagste huurprijzen. 4. Elke week 5 nieuwe titels. 5. Kwaliteitsgarantie. 6. Gratis bezorgd - opge haald. 7. Verhuurprijzen zijn voor een hele week. ,,De Eilanden" - en goed en goedkoop. Personeel gevraagd: Wie wil v.a. 16 aug. nog enige weken in onze bloemen- en groentezaak helpen. E. Jon ker, tel. 01115-1566, Haamste de. Restaurant Jacob Cats vraagt part-time medewerk- (er)ster voor restaurant. Leeftijd 18 a 19 jaar. Tel. 01119-1248. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaak werkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Vermist: Goud brochje met drie rode kapittel stokjes, tegen belo ning terug bezorgen. Ons Huis, 't Vrije 1, kamer 24, Zierikzee. Huisdieren: Vermist: rood/wit katertje met geel halsbandje met een belletje en een vlooienband om. Omgeving Capelweg Vroonpias Renesse. 01116- 1263 of 1725. Opgevangen Bruinisse: jong poesje, kleur zwart met witte bef en witte voetjes. Opge vangen Scharendijke: ge- castr. kater, kleur zwart, draagt bruine vlooienband, met helft van naamkokertje. Sophia-Dierenbescherming, Esdoornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Diversen: Voetbalvereniging Zierik zee" houdt zaterdag 7 aug. a.s. rommelmarkt met div. attrakties in de Beuze aan het Havenplein van 8.00 tot 17.00 uur. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110)2153. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in ,,De Palaver- hut". Voetbalvereniging „Zierik zee" houdt zaterdag 7 aug. a.s. rommelmarkt met div. attrakties in de Beuze aan het Havenplein van 8.00 tot 17.00 uur. Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg, Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. en Vele uitvoeringen ABRIKOZENSLOFJES 3 voor2,60 FIJNE BITTERKOEKJES 200 gram2,98 Warme bakker OOSTERLAND l&QgOOOOQQOOOOCQgQOOOqQOQOa Onze films zijn leverbaar in alle genres Tweemaal per maand nieuwe titels 3 banden f 30,— UW VIDEOTHEEK ZIERIKZEE Lange Nobelstraat 14 aeaoQaeeoaogmjouoeaaeeaett v. d. Abeelestraat 6 Oosterland Telefoon 01114-2200 UITLATEN SCHOKBREKERS TREKHAKEN Gratis montage MERCASOL ML antiroest behandeling Verkoop Space benzine - norm aal - diesel 10* tanken, minimum a t 25,- recht op 1 GRATIS WASBEURT. joocoocoecooooooooosoooaooooooooooooooooq 1 kg Granny Smitf 2,50 2 kg voorf 4,50 1 kg Hollandse pruimenf 2,50 Grote Hollandse bloemkoolf 1,35 10 zoete perzikenf 2,95 Bij bestedeing boven f 10,— I bos chrysanten van 3,95 voor f 2,50 TELEFOON (01114) 2028 tboOOOOOOtfOUOOOOCOOOOOOUCJOUOOOOOUOOOOOOOOQ. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Het voordeligste adres voor uw verse groente en fruit Let op onze weekendreklame 1 kilo Granny Smithvoor 2,75 1 kilo Golden Deliciousvoor 1,90 5 rode Grape Fruitvoor 2,75 10 zoete perzikenvoor 2,75 1 kilo zoete blauwe druivenvoor 2,95 1 kilo Hollandse snijbonenvoor 2,35 1 kilo Hollandse sperzieboontjesvoor 1,25 1 bakje witte champignonsvoor 1,75 1 kilo Hollandse pruimenvoor 1,45 Verder hebben wij voor u: sla, spina zie, andijvie, komkommers, aubergi nes, courgettes, aalbeesen, bramen, nectarines, kiwi's. Ja te veel om op te noemen. Komt u even langs en kijk en vergelijk onze prijzen en kwali teit. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 Wij zijn nu ook 's maandags de gehele dag geopend Voetbalvereniging „Zierikzee" Houdt zaterdag 7 augustus a.s. met diverse attrakties in de beuze aan het Haven plein van 8.00 tot 17.00 uur Voor een serieuze tip die aanleiding geeft tot teruggave van onze 500 LP's en 500 singles, geluidsapparatuur te weten: 1 mengpaneel, 2 Eagle boxen, 2 Lenco draaitafels, 1 Siamsii verster ker. Inlichtingen 01113-1734 na 18.00 uur 14 augustus: Barrelhouse 20 augustus: Film - Monthy Pythan 28 augustus: Mouse Trap (Vrouwen roek-band) 22 oktober: Klein orkest Geopend vrijdags en zaterdags van 19.30 tot 23.30 uur. Prijs no. 1 0304 Prijs no. 12 0867 Prijs no. 2 0985 Prijs no. 13 0480 Prijs no. 3 1849 Prijs no. 14 1730 Prijs no. 4 0105 Prijs no. 15 0191 Prijs no. 5 1805 Prijs no. 16 0663 Prijs no. 6 1097 Prijs no. 17 1051 Prijs no. 7 0720 Prijs no. 18 1368 Prijs no. 8 0818 Prijs no. 19 0195 Prijs no. 9 0098 Prijs no. 20 1065 Prijs no. 10 2015 Prijs no. 21 1791 Prijs no. 11 1237 Alle prijzen worden thuisbezorgd De onwillige held 50. Sveins kolossale armen schieten uit en een ogenblik later worden de twee krijgers bij na gesmoord in hun eigen kleren, als de reus achtige Sakser ze als veertjes van de grond oplicht. „Zo, hé, hé", grijnst hij. „Bedankt voor het openen van de deur. Die doen wij wel weer dicht achter jullie zogezegd Als hul peloze poppen worden de doodsbenauwde krijgers naar binnen gegooid en snei grendelt Svein de kerker, waarna hij Eric's boeien losmaakt. „Zo, Noorman", gnuift hij. „Opgeruimd staat netjes". Hij haast zich naar de volgende deur en even later is ook Bolan die niet weet wat hem overkomt, in vrijheid. Snel zet Eric de toestand uiteen. „Ah, dat wordt dus vechten tegen die eigen wijze Tristan", gromt Svein, handenwrijvend. Op dat moment horen ze een hevig rumoer en verwarde kreten dringen tot hen door. „Vechten wordt het wel, Sveintjc". mom pelt Eric, „maar niet tegen Tristan voorlopig. Luister naar die kreten; het zijn Agars krij gers, ze moeten zijn uitgebroken en komen nu hierheen om hun baas uit de kerker te halen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7