HET GELUK KOMT MET DE JAREN Zeeuwse kunstwerken in N.H. Kerk te Burgh „KLEINE" ZELFSTANDIGE „Klein-links" steunt kollege van Rotterdam Zomertentoonstelling Schilderijen aquarellen en etsen Vliegenplaag in Venetië STREEKNIEUWS Verbetering Hoofdpoortstraat FNV-nota over buitenlanders Twee ton schade bij brand in hotel Wat biedt de BEELDBUIS? Corry Konings wint kort geding Van der Togt opvolger Herman Emmink ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 5 augustus 1982 Nr. 23159 5 Het slot Haamstede, een ets van Miems van Citters. (Foto: Bob Noomen) BURGH, 4-8. In de N.H. Kerk te Burgh is tot en met 21 augustus een zomertentoonstelling ingericht van werken van de Zeeuwse kunstenaressen Miems van Citters, Tie Hof, Colleen Graham en Marja de Lange. De expositie is dagelijks (behalve op zondag) geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Vrijdag 6 augustus, 22.25 uur, Ned. I: Les Humphries in concert. Een opna me van het concert van deze internationale groep. Miems van Citters is een echte Schouwse. Zij werd in 1936 in Burgh geboren. „Schouwen is een inspire rende omgeving voor me, met vlak VENETIË, 1-8. Venetië wordt mo menteel bezocht door een plaag van vliegen die bijzonder agressief zijn. Men heeft het zo in vijftig jaar niet meegemaakt. Men vermoedt in Venetië dat grote droogte gevold door overvloedige re gen voor het gedijen van de vliegen bijzonder gunstig zijn. Toeristen in bussen en gondels en op terrasjes hebben erg veel last van vliegen, waartegen verdelgingsmid delen weinig uithalen. Deskundigen menen dat alleen een hevig onweer de dieren kan neers laan, maar de meteorologen ver wachten voor de komende weken al leen maar mooi en droog weer. land, omzoomd door dijk en duin, zandheuvels, die door water en wind steeds veranderen", aldus Miems. De etsen die in de kerk worden ten toongesteld hebben alle betrekking op Schouwen-Duiveland: „Kerk te Dreischor"; „Duinovergang" of „Slot Haamstede" zijn daar enkele voorbeelden van. Zij studeerde van 1956 tot 1961 aan de Koninklijke Academie voor Beel dende Kunsten te Den Haag. Miems van Citters is docente aan de Dr. Henri van der Hoeven-kliniek te Utrecht. Colleen Graham De Amerikaanse Colleen Graham, die nog niet zo lang in Haamstede \yoont, begint al aardig naam te ma ken in déze regio. Zij heeft al enkele exposities achter de rug in o.a. Pa rijs, Dordrecht, Middelburg en on langs in de Witte Raaf te Zierikzee. Zij werd in 1955 geboren in Maryland (USA) en studeerde in New York aan de Art Studensleague en Parsons School of Design. Verder volgde zij lessen in ateliers te Parijs en in Schotland. Zij houdt zich voorname lijk bezig met etsen (kleuretsen). In haar atelier aan de Torenweg te Haamstede geeft zij etslessen, privé- of in groepsverband. Marja de Lange Nog een bekende is Marja de Lange uit Zierikzee. Zij volgde van 1969 tot 1970 een opleiding aan de akademie St. Niklaas (België). Over het schil deren vertelt ze: „Ik zoek naar meer harmonie dan misschien in het leven, dat wij meemaken, mogelijk is". In de N.H. Kerk te Burgh zijn 21 wer ken van haar te zien. De specialiteit van Tie Hof (pseu doniem) is het portret. Verder gaat haar voorkeur uit naar landschappen en natuurimpressies. De stijl van haar schilderijen sluit aan bij de rich ting in de Vlaamse schilderkunst, die een reaktie is op het expressionisme. Van Tie Hof worden vier werken geëxposeerd. DUIVELAND Burgerlijke stand Geboren: 2 juli: Alida Katharina Hendrika, d. v. A. D. de Wit, en van M. J. van der Wekken (Nieuwerkerk); 22. Jeroen Johan Leandro, z. v. M. de Bruine, en van P. A. R. Diepenbroek (Oosterland), ge boren te Zierikzee; 30. Sara Maria, d. v. M. A. Servaas, en van J. de Bruine (Oosterland). Overleden: 8 juli: Helena Johanna van Strien, oud 36 jaar, e.v. Johannes Dorst (Oosterland). Gehuwd: 2 juli: Christiaan Bal, oud 27 jaar (Bruinisse), en Jana Maria van Dijke, oud 21 jaar (Oosterland); 23. Pieter van Eenige, oud 24 jaar (Zierikzee), en Janna Suzanna van Dijke, oud 20 jaar (Nieuwerkerk). (Vervolg van pagina 1) Speelplaats Met de realisatie van een speel plaats in het bestemmingsplan Poor tambacht VII kon de kommissie zich ook verenigen. De heer L. Jonker (PvdA) kreeg desgevraagd de mede deling, dat er wel vooraf overleg met de bewoners was geweest over de in richting van deze speelplaats, maar dat niet gesproken is over eventueel toezicht door de ouders. De voorzit ter kon overigens mededelen, dat het met de vernielingen aan de speel- plaatsen in Poortambacht nogal mee valt. De heer L. S. P. van Velthoven (CDA) drong er bij de voorzitter op aan ook eens de gedachten te laten gaan over een speelruimte voor de jeugd in de binnenstad. De voorzitter had - uiteraard - op dat punt zijn gedachten al laten gaan en kwam met de mededeling in de na bije toekomst mogelijkheden te zien op het vrijgekomen terrein van de firma Van der Wekken. Tevens zal daar bekeken worden of voor de aldaar betrokken bewoners een achterpad te realiseren is. De heer W. F. Sprengelmeijer (RU) toon de zich daar verheugd over, omdat beide punten - speelplaats en achter uitgang - hoge prioriteit hebben bij de bewoners. „Trein in beweging" „De trein is in beweging gezet en die moeten we niet meer tegenhou den", was de mening van de heer De Rijke naar aanleiding van de aanpas sing Vrije, Hoge Molenstraat en Ba- deb Powellweg in verband met de bouw van een bejaardencentrum ter vevanging van het huidige „Ons Huis" en „Irene".' Voor de gemeente in staat is de be nodigde grond bouwrijp op te leve ren zal er heel wat werk verricht moeten worden op het gebied van slopen, herbestrating, riolering enz. Een totaal bedrag van 295.000,— (waar nog geen volledige dekking te genover staat) wordt geraamd. In dit bedrag wordt 65.000,— als excessie ve sloopkosten aangemerkt met de opzet een hoger subsidiebedrag in de wacht te slepen. Juist over die hoogte van de subsi die bestaat nog veel onzekerheid, die volgens de heer Louwerse nog wel zes a negen maanden kan voortdu ren. Die termijn is te lang om met de uitvoering van het werk te wachten. De gemeenteraad dient derhalve een besluit te nemen de eerste fase (kosten 55.000,—) te starten. De kommissie P.W. bracht ten aanzien van dit voorstel een positief advies uit. Zuid wellestraat Gravestraat Tijdens de rondvraag informeerde de heer Van Velthoven bij de voorzit ter of hij weieens door de Zuidwel- lestraat en de Gravestraat reed en of hij op de hoogte was met de toestand van het wegdek. Dat was de heer De Rijke: „Ik kom er dagelijks door en ik weet dat het wegdek zeer slecht is". Hij zegde toe in een volgende vergadering op dit punt terug te ko men en kon reeds mogelijkheden voor herbestrating in het vooruit zicht stellen als de subsidie voor de aangelegde riolering binnen is. AMSTERDAM. Het Raoul Wallen berg Komité heeft in een brief aan Sovjet-ambassadeur Tolstikov in Den Haag de vrijlating geëist van de Zweedse diplomaat en humanist Ra oul Wallenberg. NEW YORK. De niet-algemeen toe gejuichte ontwikkeling van de radar- verschalkende ,Stealth"-(heimelij k- heid) bommenwerper in de Verenig de Staten gaat zo voorspoedig dat de ontwerpers voorzien dat de seriepro- duktie drie jaar, tot 1988, kan wor den vervroegd. BONN. De ex-kolonel van de SS Kurt Becher heeft afgezien van zijn kandidatuur voor een zetel in de raad van beheer van de Westduitse scheep vaartgigant Hapag-Lloyd, na een campagne vanuit het bedrijf tegen zijn aanstelling. UTRECHT, 4-8. De anti-diskrimi- natie wetgeving schiet tekort. Bui tenlandse werknemers worden bij voorbeeld bij huisvestingsproble men als tweederangsburgers behan deld en de toekomst ziet er voor hen nog minder rooskleurig uit. Tegen de achtergrond van de ekonomische re cessie dreigt de wetgeving (nog) ver der ten nadele van de buitenlanders uit te pakken, getuige de plannen om bijvoorbeeld de kinderbijslag te ver lagen voor kinderen van buitenlan ders die in het buitenland opgevoed worden. Dat stelt de FNV in een woensdag gepresenteerde diskussienota „sa men, beter dan apart" over gastar beiders. De FNV vindt dat er niet meer buitenlandse werknemers ge worven mogen worden, maar de bui tenlanders die hier legaal zitten moe ten hier onbeperkt kunnen blijven en recht hebben op alle sociale zeker heid en verworvenheden die ook voor Nederlanders gelden. OVERVEEN, 4-8. Een uitslaande brand op de bovenverdieping van hotel Roozendaal in Overveen heeft woensdagochtend voor zeker twee honderdduizend gulden schade aan gericht. Twee kamers zijn geheel uit gebrand en in de rest van het hotel is rook- en waterschade ontstaan. In verband met de brand heeft de politie van Bloemendaal later in de ochtend een jongeman aangehouden die sinds dinsdagavond verbleef in de kamer waar de brand is uitgebro ken. Of er sprake is van brandstich ting kon de politie woensdagmiddag nog niet zeggen. In het hotel bevonden zich op het moment van de brand niet veel men sen. De meeste gasten hadden het ho tel al verlaten en de overigen konden zich zonder moeite in veiligheid stel len. Over bezuinigingen ter grootte van 160 miljoen gulden zal de Rotterdam se gemeenteraad in het najaar beslis sen. Volgens de Voorjaarsnota 1982 moet er echter in totaal 175 miljoen gulden worden „weggewerkt" wil de begroting aan het eind van de bestuursperiode in 1986 weer rede lijk sluiten. Toch zien de samenwer kende partijen nog mogelijkheden om uit het pakket aan bezuinigingen in de orde van vijf miljoen gulden minder te bezuinigen. Op welke on derdelen dat zou moeten gebeuren staat echter volgens PvdA- wethouder Joop Linthorst van finan ciën nog open. 6 Den Helder kwam in zicht, langs de boot voeren een paar zeilscheepjes. Jaloers keek hij naar de vrolijke jonge lui, wat zou hij graag ook zo vrolijk: onbezorgd vakantie willen houden en weer eens lekker onbezorgd lachten. Kop op joh, dacht hij bij zichzelf, wie weet watje nog te wachten staat al ziet het er nu niet zo rooskleurig uit Van het koncert des levens krijgt niemand een program! De boot meerde aan en Geert van der Plas bond zijn regenjas weer achter op de fiets en liep de kade op. Maar gedurende zijn tocht langs het Noordhollands kanaal naar huis rij dende, leek het alsof het beeld van Blonde Nel steeds maar voor hem uit op en neer danste. En ze keek hem als maar vragend aan. In gedachten hoor de hij haar zeggen: „Kom maar weer terug, ik heb werk voor je". Hij wilde wel en hij wilde niet ze trok hem aan en ze stond hem tegen. Hij wist het niet meer. Twee weken waren intussen verlo pen en dag op dag was Geert er op uitgetogen van de ene fabriek naar de andere in de hoop ergens geplaatst te kunnen worden, maar iedere avond keerde hij naar huis terug zonder re sultaat Hoewel zyn moeder hem goed opving, waren er thuis meerder malen heftige tonelen voorgevallen, doordat zijn vader die al jaren in de w.a.o. was, zich mateloos geïriteerd opstelde. VRIJDAG 6 A UGUSTUS NED. I: In de aflevering van ,,Ga- iactica" wordt luitenant Starbuck naar diens verblijf op een onherberg zame planeet gevolgd. ,,lïc, Nathalie" is de titel van een Ameri kaanse filmcomedy. De hoofdper soon is het 18-jarige meisje Nathalie. Zij gaat studeren aan de universiteit, maar vanwege haar deelname aan een studentenopstand wordt zij weg gestuurd. Thuis kan zij het ook niet meer zo goed vinden en ze trekt de ar- tiestenbuurt in. Ook daar blijkt het leventje toch ook niet allemaal roze- geur en maneschijn. Dan een doku- mentaire Robert Koch 100 jaar". GUATEMALA. Tien leden van de veiligheidspolitie zijn in Guatemala om het leven gebracht door gueril- lastrijders die in het hele land hun akties opvoeren. Dit is in de Guate- malaanse hoofdstad vernomen. MANAGUA. De Nicaraguaanse re gering heeft een Amerikaanse hulp aanbod van vijf miljoen dollar ten behoeve van de partikuliere sektor afgewezen. De linkse autoriteiten in Managua beschuldigden de V.S. tege lijkertijd van ekonomische agressie. WASHINGTON. Canada vindt het geschil tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap over de Westeuropese plannen voor de invoer van gas uit de Sowjet-Unie moet worden besproken in een konferentie van de ministers van buitenlandse zaken van de zeven westerse in dustrielanden die jaarlijks een top- konferentie houden. Averechts effekt Dit bedrag is een tegemoetkoming aan de kleine linkse partijen. PSP, PPR en CPN willen eigenlijk hele maal niet bezuinigen omdat dat vol gens hen een averechts effekt heeft op de werkgelegenheid. Wil de eko- nomie uit het slop komen dan moet de koopkracht worden beschermd, is hun stelling. Volgens Linthorst is arbeidstijd verkorting een goed wapen om ar beidsplaatsen van gemeenteambte naren te behouden. Deze staan op de tocht door de bezuinigingsoperatie. De laatste tijd was Geert te moede loos om zich te weer te stellen en liet hij de verwijten zonder meer over zich heengaan. Zo volgden de dagen elkaar op. Er waren dagen dat hij lusteloos in de stad liiep, of verveeld rondhing met andere vrienden die in hetzelfde schuitje za ten. Vaak dacht hij nog aan Blonde Nel en haar cafeetje. Hij had er thuis nooit over verteld, dat hield hij voor zich zelf; nog steeds was hij met zichzelf in tweestrijd. Vaak liep hij ook langs de kanaalkant en keek naar het laden en lossen der schepen en het gebeurde bij zo'n gelegenheid, dat een der arbeiders door een verkeerde manoeuvre een kist op zijn voet kreeg De man die met het toezicht belast was, sprak erover, nadat de patiëent naar het ziekenhuis was gebracht, om in het tegenover liggende uitzendbureau een nieuwe kracht te vragen. „Mijnheer", trok Geert de stoute schoenen aan, „ik ben werkloos en wil graag wat verdienen, kan ik de openge vallen plaats niet innemen?" De man monsterde hem van boven tot onder en kwam blijkbaar tot de ver onderstelling dat deze stevige jonge man wel in staat was om het zware werk te verrichten. „In orde", zei hij, ga maar aan boord en draai aan de lier. Hé, Wim" dit tot de man die nu dit werk verrichtte, kom jij van boord, dan kan deze man jouw werk overnemen, maar op dat jij geen kist op je poten laat vallen!" Honderd jaar geleden ontdekte Ro bert Koch de tuberculose bacil en vanaf die tijd kon de strijd tegen volksvijand 1 een aanvang nemen. Tot slot van de avond een show rond de ,,Les Humphries Singers 1973". NED. II: De Tros begint de avond met een registratie van het nationaal kampioenschap tennis. Pendulum is de titel van een Amerikaanse speel film met in de hoofdrol Jean Seberg. Zij is in deze film de vrouw van De tective Matthews. Met het gevaar voor eigen leven heeft Matthews een jonge misdadiger achter tralies ge kregen, waar hij op de doodstraf wacht. Een gehaaide advocaat krijgt hem achter vrij. Als hij op een avond van-een lezing thuis komt, treft hij zijn vrouw met een minnaar ver moord aan. Iedereen denkt dat hij de dader is. Het zal dan ook een hele klus voor hem zijn het tegendeel te bewijzen. Uit Steenwijk volgt dan nog het WK allround dansen 1982. VRIJDAG 6 A UGUSTUS NED. I: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Galactica; 19.45 Ik, Nathalie; 21.37 Journaal; 21.55 100 jaar na Robert Koch; 22.25 Les Hunphries in concert; 23.20 Jour naal; 23.25 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboot; 18.59 Sport extra: tennis; 20.00 Journaal; 20.27 Pendu lum; 22.10 Aktua; 22.45 WK allround- dansen 1982; 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven. HAARLEM, 3-8. Het blad Story heeft onzorgvuldig gehandeld tegen over de zangeres Corry Konings door in Story een artikel te publiceren, waarin stond dat de zangeres en haar echtgenoot in ernstige huwe lijksmoeilijkheden verkeren. Dat heeft de president van de Haarlemse rechtbank mr. H. F. van den Haak dinsdag bepaald in het kort geding dat de zangeres en haar echtgenoot hadden aangespannen tegen de uitge ver van het blad, uitgeverij De Spaarnestad in Haarlem. In het num mer van 20 augustus moet Story over deze zaak en rektifikatie opnemen. HILVERSUM, 4-8. AVRO-televi- siepresentator Hans van der Togt zal als opvolger van Herman Emmink, die naar de TROS is overgestapt, nu ook het radioprogramma „Muzikaal onthaal" gaan presenteren. Van der Togt maakt zijn debuut op 29 augustus in een rechtstreekse uit zending vanaf de Firato in Amster dam. Daar vandaan komt ook de uit zending op 5 september. Daarna wordt het programma weer op zon dag in de eigen studio van de AVRO opgenomen en uitgezonden. Door A RIS SMIT Zo kreeg Geert werk voor een paar dagen en draaide zo verwoed aan de lier de kisten uit het ruim dat de voor man hem scheldend toeriep wat kal mer aan te doen. De schipper van de motorboot waar op Geert zo plotseling was tewerk ge steld, kwam eens kijken hoever het werk vorderde en maakte een praatje met hem. „Ja", zei de schipper, „er moet voort gemaakt worden, want ik moet van avond nog stukgoed inladen en als het kan moet ik vannacht nog afvaren". „Kunt u bijgeval geen dekknecht ge bruiken?" vroeg Geert, eigenlijk meer gekscherend dan hij meende. De man haalde de schouders op: „Ik heb eigenlijk een vaste knecht, maar hij is momenteel in dienst, de volgende week komt hy weer terug". Met wel gevallen zag de schipper de soepele beweging waarmee de jongen het zware werk verrichtte. Hij zoog bedachtzaam aan zijn si gaar. „voor een paar reizen zou ik je wel willen nemen, heb je al eens gevaren?" Geert grijnsde, „Jawel", zei hij, „enkele weken geleden nog op de boot tussen Texel en Den Helder en vroeger weieens met een roeibootje op het ka naal, maar anders niet". „Nou ja, dat leer wel als je maar niet zeeziek wordt Kom vanavond om een uur of negen maar aan boord, je krijgt vijftig gulden per dag voor de kost (Wordt vervolgd) HAAMSTEDE, 4-8. Geïnspireerd door het warme weer en de vele dorstige mensen en deze inspiratie vermengd met een flinke portie heldere onderne mersgeest, kwam een jongeman uit Haamstede op het heldere idee bekertjes limonade aan de man te gaan brengen voor de vooroorlogse prijs van een kwartje. Veel passanten van de Hoge Zoom stelden de aktie van de „kleine" ondernemer danid op prijs, waardoor zijn omzet een fiks aantal flcdden ranja beliep. De vriendelijke prijs speelde vanzelfsprekend een grote rol. Ook de fo tograaf van de Zierikzeesche Nieuwsbode liet zich voor een kwartje verschal ken. Bij gebrek aan beter Ji 1 ROTTERDAM, 4-8. De kleine linkse partijen, PPR, PSP en CPN steunen het financiële beleid van het toekomstige kollege van burgemeester en wethou ders van Rotterdam bij gebrek aan beter. In het woensdag gepresenteerde programmakkoord van PvdA en D'66, met steun van de drie linkse partijen, hebben zij laten opnemen dat zij het beleid van een kollege in deze samenstel ling verkiezen boven het beleid van een kollege waarin CDA en VVD zouden deelnemen. In dat geval zou er volgens hen nog meer worden bezuinigd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5