OPTIMISTISCH GELUID ZLM OVER ZEEUWSE FRUITTEELT Geen botulisme op Schouwen- Duiveland gekonstateerd RINGSTEKEN IN WESTERSCHOUWEN Koncert Dreischor Boeren en tuinders moeten versneld gaan oogsten Gunstiger positie na aktie Keerpunt 1980 Wegens mooie weer: STREEKNIEUWS Tientallen dode vogels uit Westerschelde gehaald 4 Een rijk beladen tak met Cox's Orange. (Foto: Zierikzeese Nieuwsbode) GOES, 4-8. Een optimistisch geluid. Dat iin het kort de hoofdtoon van het tweede struktuurrapp't Zeeuwse fruitteelt, samengesteld op voorstel van diZuidelijke Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) te Goes. Hi rapport is een vervolg op het in 1976 verschenen eersteeel, dat in het algemeen grote waardering kreeg. De Ier A. van Oosten stelde ook dit tweede deel samen,njgestaan door een begeleidingskommissie. Uit de veiregen cij fers komt duidelijk de unieke positie naaivoren, de Zuidwest Nederland inneemt bij de pereteeli In het rapport deel II wordt gewezen op positieve ontwikkogen die Zee land in een gunstiger positie brachten ten opzichte van andefruitteeltcen- tra. Na aanvankelijk in de jaren '78-'79 en '79-'80 met een crisie worden ge confronteerd, waardoor de fruittelers in een slechter wordet konkurren- tiepositie werden gemanoeuvreerd, kwam men gezamenlijlot de aktie „Keerpunt 1980". De aktie had tot doel te streven naar een betere kwaliteit van de Ne derlandse appels plus een betere ver pakking en presentatie van het pro- dukt. Als eerste aanzet werd voor een aantal rassen dwingend het ge bruik van éénmalig fust voorgeschre ven. De aktie had sukses: ondanks een grotere oogst in E.E.G.-verband, lag de gemiddelde prijs 15 cent per kg hoger. 'Als er in 1982 weer een grote oogst is, kan men wellicht beter be oordelen hoe de telers er in werke lijkheid voor staan. „Voorlopig lijkt het erop of we op de goede weg zijn, maar dat het slechts een eerste stap is in de goede richting. Er zullen er meerdere moeten volgen", aldus de samenstellers van het rapport. „Uitslaande brand" Een grote bedreiging voor een gunstig eindresultaat dit jaar het bacterievuur, vooral rspreid via aangetaste meidoornSUler mede werking is nodig ome ziekte in toom te houden, zodatt geen „uit slaande brand" wor die mei doorns en peren verniet. De pereteelt is een zetelangrijke troef voor de Zeeuwse ütteelt (met name de Conferance gel nergen be ter in Europa). Tot noge werd een schade genoteerd van f niljoen, al léén in Zeeland al. Konkurreis In de periode april-juvorden in de E.E.G. grote hoeveeden fruit ingevoerd van het Zuiijk Half rond, in hoofdzaak h appelras Granny Smith. De Nedendse fruit telers ondervinden hien een toe- ZIERIKZEE, 3-8. De bestrijding van het ba<j- rievuur in Zuidwest-Nederland zal de komen; weken wegens gebrek aan werkkrachten ste: worden teruggedraaid. Volgens mr. J. Oggel vi de Zuidwestelijke Landbouw Maatschapi (ZLM) moeten boeren en tuinders onder ande als gevolg van het mooie weer versneld aan c jaarlijkse oogst beginnen. De meeste vrijwilligers die zich in groepen bezig hielden met t grootscheepse bacterievuurbestrijding, zijn afkomstig uit de lam en tuinbouw. Deze mensen kunnen nu op het eigen bedrijf niet lai ger worden gemist. De bacterievuurbestrijding zal het komend najaar opnieuw grooi scheeps worden aangepakt. Die bacterievuurexplosie krijgt de fruit teelt wel op een erg ongelegen moment, meent Oggel. Juist nu de Ne derlandse telers met hun nieuwe appel- en pererassen een geducht» konkurrent aan het worden zijn op de EG-fruitmarkt, moeten er gro te aantallen pere- en appelbomen worden verwijderd. Financiering De fruitteelt maakt zich ook ernstig zorgen over de financiering van de bacterievuurbestrijding. Minister De Koning van landbouw heeft vorige week tijdens zijn bezoek aan de getroffen fruitteelt in Zeeland laten weten, dat deze bestrijdingsakties door ministerie en bedrijfsleven gezamenlijk moeten worden betaald. Onbillijk Een dergelijke wijze van financiering wordt door de Nederlandse fruittelers als zeer onbillijk ervaren. De fruitteler is namelijk wette lijk verplicht zijn eigen boomgaard vrij van bacterievuur te houden. Van de partikulier wordt dat niet geëist. Bovendien betaalt de teler mee aan het schoonhouden van de partikuliere- en overheidsnatuur- gebieden via gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. Het valt de Nederlandse fruitteler dan ook erg moeilijk om nu ook nog eens extra bij te dragen aan de bestrijding van de bacterievuurex plosie, die volgens de fruitteelt het gevolg is van ernstige verwaarlo zing bij de bestrijding. De minister heeft de fruittelers in Zuidwest-Nederland toegezegd half augustus met een financieringsplan te komen. nemende konkurrentie, waardoor werd aangedrongen op importbeper king. Het lijkt er echter niet op, dat deze beperking zal worden inge voerd, aangezien de andere lidstaten geen of weinig hinder ondervinden van deze import. De appelproduktie in de E.E.G. is in de laatste jaren niet gedaald en zal ook waarschijnlijk in de komende periode niet dalen. Integendeel: een toename is te verwachten, vooral van de zijde van de Franse- en Italiaanse telers. De met fruit beplante oppervlakte in ons land is de laatste 30 jaar met 60 verkleind. Het appel-areaal daalde van 43.000 ha naar ruim 16.000 ha, peren van ruim 14.000 naar 5.600 ha. Bij de kersen en pruimen was de daling procentueel nog sterker. On danks deze daling nam de produktie toe, dank zij een intensiever plant- systeem en een hogere opbrengst per ha. In Zeeland daalde de beplante op pervlakte minder dan elders in het land; het peren-areaal bleef zelfs op peil en neemt 26,5 (in 1981) van de Nederlandse produktie voor zijn re kening. Vooral de ruilverkavelingen „De Poel-Heinkenszand" en „Kapelle-Wemeldinge" hadden een positieve invloed op het fruitteltge- beuren en behoren nu tot de mo dernste fruitteeltcentra van ons land. Van boom tot konsument Op de weg van boom tot konsu ment liggen volgens het rapport veel voetangels en klemmen, die leiden tot kwaliteitsverlies, door te laat plukken, beschadiging bij plukken en sorteren, te lang bewaren enz. Ook bij de afzet is nog veel verbete ring mogelijk, door: beter sorteren en verpakken, presentatie, koncen- tratie van het aanbod en spreiding hiervan. Landelijk is er al veel tot stand ge komen, aldus de samenstellers, óók in Zeeland. Maar de door velen ge wenste fusie lijkt op korte termijn niet tot stand te zullen komen. Het aanbod van topkwaliteit moet steeds voorop staan. De zeer goed smakende nieuwe rassen Jonagold, Karmijn en Elstar kunnen vooral voor Neder land belangrijke wapens zijn in de konkurrentiestri jd Het rapport spreekt zich verder uit voor een zoete Grevelingen. Zeeland is op het punt van de watervoorzie ning in het nadeel, vergeleken met andere fruitcentra in ons land. Het is daarom zeer gewenst (vooral voor de telers op Schouwen-Duiveland) dat het Grevelingenmeer zoet wordt. Werkgroep Tot slot dringen de samenstellers van het rapport er op aan voor het tot stand komen van een permanente, breed samengestelde werkgroep van fruittelers en vertegenwoordigers van de bij de fruitteelt betrokken in stanties uit Zuidwest Nederland. De ze werkgroep zou de vinger aan de pols moeten houden in samenwer king met het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen, en nagaan wat er gedaan kan worden ter stimu lering van de afzet van peren. Moge lijk zou de voorgestelde werkgroep de belangen van de pereteelt ook op ander terrein kunnen behartigen, waarbij te denken valt aan de bestrijding van bacterievuur. AMSTERDAM. Aan de daling van de dollar lijkt weer een einde te zijn gekomen. Op de Amsterdamse wis selmarkt steeg de notering van de Amerikaanse munt woensdagmor gen met bijna drie cent tot 2,7210. Dinsdag sloot de dollar op 2,6925. DEN BOSCH. Bij een brand in een opslaghal voor chemische produkten op het industrieterrein in Den Bosch west is dinsdagavond voor zeker 750.000 gulden schade ontstaan. DEN HAAG. China heeft uit pro test tegen de instemming van de Ne derlandse regering met de levering van onderzeeërs aan Taiwan besloten twee verdragen met Nederland niet te bekrachrigen. Dit blijkt uit een no ta die Van Agt, als minister van bui tenlandse zaken, aan de eerste kamer heeft gestuurd ter voorbereiding van het debat over de begroting 1982 van zijn ministerie. SCHOUWEN-DUIVELAND Illegale rekreatie De afgelopen nacht werden door de politie een aantal illegale rekreanten op de Grevelingendam en de Brou- wersdam voorzien van een proces verbaal. Op de Grevelingendam wer den vier „zwart "-rekreanten ontdekt en op de Brouwersdam was het hele maal raak: 16 illegale vakantievier- ders. ZIERIKZEE Filmopnamen KRO Woensdag werden in Zierikzee en met name op de Oosterschelde film opnamen gemaakt voor de KRO/NOS voor een tweedelige serie over de werken van schrijver Nescio. Twee weken geleden was dit film team al in Zierikzee en werden er op namen gemaakt bij de Noordhaven poort en het Karsteil. Ditmaal speel den de scenes zich op het schip de ZZVz af op de Oosterschelde. Deze se rie, getiteld „De Titaantjes" zal waarschijnlijk in november door de KRO worden uitgezonden. Brand in kantine camping Zierikzee Vanochtend om half zeven rukte de Zierikzeese brandweer uit naar cam ping Zierikzee in de Zeikepolder, waar een gedeelte van de houten kan tine in brand stond. Een gedeelte van de keuken en een zijwand vielen aan het vuur ten prooi. Het vermoeden bestaat, dat de brand op een polyester-bootje, dat op een trailer vlak naast de kantine stond, is be gonnen. De technische recherche stelt nader onderzoek in. De schade werd vanochtend ruwweg op 50.000, gulden geschat. Geen voorrang Op de kruising Heuvelsweg/Lange Blokweg kwamen twee auto's on zacht met elkaar in aanraking, om dat P. S. uit Zaanstad, die vanaf de Heuvels weg kwam rijden geen voor rang verleende aan de op de Lange Blokweg rijdende J. A. uit Roosen daal. De fiks beschadigde wagen van P. S. werd door sleepbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee afgevoerd, ter wijl zijn kollega opo eigen kracht zijn weg kon vervolgen. BURGHSLUIS Jacht vastgelopen Het 11 meter lange jacht Capricor- mes, een lease-boot uit Arnemuiden, is woensdagmiddag rond 12 uur te gen de Roggeplaat gedreven vanwe ge een motorstoring. Schipper H. Dekker uit Twello schoot hierna vuurpijlen af, waarop de reddings boot Dolfijn uit Burghsluis uitvoer om assistentie te verlenen. De Capri- cormes werd vlotgetrokken en door de Dolfijn naar Colijnsplaat gesleept. Vlak voor Colijnsplaat slaagde de schipper van de leaseboot erin de motor weer op gang te krij gen, zodat verder begeleiding van de Dolfijn niet meer nodig was. Hendrik Jan Verheijen, winnaar van de wisselbeker van de gemeente Wester- schouwen, neemt zijn prijs in ontvangst uit handen van wethouder J. C. de Feiter. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 4-8. Zoals gebruikelijk begin augustus, organiseerde de eve nementenkommissie van de VVV Re- nesse afgelopen dinsdag ringsteek wedstrijden te paard om de wisselbe ker van de gemeente Westerschou- wen. Het evenement werd dit jaar voor de eerste maal in de avonduren gehouden, hetgeen een zeer gunstige uitwerking had op de publieke be langstelling. Ook de plaats was anders dan in vorige jaren. Om dat het parkeerter rein bij het sportveld de Laone niet ter beschikking was, was men uitge weken naar een grasveld in het ver lengde van de Mauritsweg. Een ter rein dat zich uitstekend voor de wedstrijden leende. De deelnemers, 10 te paard en 5 op pony, werden bij het publiek inge leid door lady-spaeker Mary Dalebout-v. d. Sloot, die ook deskun dige toelichting bij het gebeuren gaf en de deelnemers aanspoorde. Henk Bremer, die de vorige twee jaar de eerste plaats behaalde en daarmee de wisselbeker in zijn bezit kreeg, kon zijn beker, die hij bij winst definitief in zijn bezit zou krij gen, niet verdedigen in verband met' het vervullen van zijn dienstplicht. Om de tweede plaats moest zowel bij de paarden als bij de pony's wor den gekampt. RENESSE Zevenhonderd gulden voor dorpshuis Woensdagochtend werd de markt kraam ten bate van de Stichting Dorpshuis Renesse verzorgd door de Renesser muziekvereniging Luctor et Emergo. Er werd een opbrengst ge boekt van 700,—. Diefstal uit auto's Drie Duitse toeristen, B. C. G. ut Duisburg, J. A. S. uit Neuss en H. G. L. uit Mönchen Gladbach, zijn door de politie gearresteerd in ver band met diverse diefstallen uit au to's op drie campings in Renesse. Het drietal maakte cassette-recorders en andere waardevolle spullen buit. Diefstallen Er is met name in Renesse weer heel wat afgestolen, uit diverse bars werden kostbare leren jacks ont vreemd, alsmede een boekje met 25 girobetaalkaarten uit een tent op een camping. Bij het VW-kantoor wer den bovendien een aantal fietsen door anderen dan de rechtmatige ei genaars meegenomen. ZIERIKZEE, 3-8. Rijkspolitie en biologen in Zeeland hebben dinsdag enkele tientallen dode vogels uit de Westerschelde gehaald. Men vermoedt dat de dieren zijn gestorven aan botulisme. De dode dieren werden met na me gevonden in de buurt van Hontenisse en Walsoorden, waar zich een krekengebied bevindt. Onder de dode vo gels zijn eenden, meeuwen en scholeksters. Naar aanleiding van deze berichten maakte de heer L. M. A. van Loo uit Ou- werkerk van Staatsbosbeheer woensdag een speciale rondgang door het Kre kengebied en langs het Dijkwatcr, waarbij hij tot zijn vreugde konstateerde dat daar geen slachtoffers van botulisme voorkwamen. Ook dierenarts K. Buth uit de Wes thoek kreeg geen door botulisme aangetaste vogels binnen, dus uit die hoek eveneens optimistische gelui den. Waakzaamheid blijft echter ge boden, adviseerde de heer H. J. Dor reman te Zierikzee, van de Dierenbe scherming, die zelf ook extra oplet tend is in deze periode. Explosie in '76 Zeeland heeft in 1976 tijdens de warme zomer ook een explosie van botulisme doorgemaakt. Toen stier ven duizenden watervogels aan deze bacterieziekte. „Het verbaast ons ei genlijk dat deze ziekte al niet eerder dit jaar de kop heeft opgestoken", al dus ir. Oskam. „Het warme weer vormt al enkele wekenlang een goe de voedingsbodum voor de slapende botulismebacterie, die altijd in vlees en kadavers aanwezig is." Centrale meldpost De provinciale waterstaat in Zee land fungeert als centrale meldpost voor botulismegevallen in deze pro vincie. Tot voor enkele dagen waren er nog geen meldingen binnengeko men. De kontrole op en de opruiming van de dode dieren zal in verband met de recente vondsten worden uit gebreid. Dinsdagavond werden er al zoekakties gehouden in het natuur gebied het Land van Saeftïnge, waar in 1976 ook vele duizenden vogels het slachtoffer werden van botulisme. Botulisme komt dit jaar meer voor dan in voorgaande jaren. In 75 ge meenten zijn thans gevallen van deze ziekte gekonstateerd. Vorig jaar was dat in 45 gemeenten het geval, in 1980 in 56 gemeenten en in 1979 in 42 ge meenten. De kans dat de ziekte zich verder uitbreidt is aanwezig want de zomer is pas halverwege. Dat zegt dr. J. Haagsma, bacterioloog bij het Cen traal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad, de instantie die dode vo gels onderzoekt op botulisme. Attent De warme zomer is er de oorzaak van dat er ten opzichte van vorig jaar een stijging is te konstateren van bo tulisme. Dat de ziekte zich nog niet explosief voordoet, zoals in 1976 - toen duizenden watervogels stierven in 269 gemeenten - komt volgens Haagsma door een beter kontrole- systeem. „Beheerders van waterwe gen zoals gemeenten, provinciale wa terstaat en plantsoenendiensten zijn veel attenter op dode vogels. De bo tulismebacterie is resistent en zal daarom nooit helemaal verdwijnen. Partikulieren Volgens Haagsma is het zaak dat niet alleen overheidsinstanties de watergebieden goed kontroleren op dode vogels, maar dat enig initiatief van partikulieren ook is aan te beve len. Explosies zoals die in 1976 kun nen dan hopelijk worden voorko men, zo zegt de bacterioloog. De winnaars Bij de paarden werd de eerste prijs, en daarmee de wisselbeker gewon nen door Hendrik Jan Verheijen. Margret Romijn legde beslag op de tweede plaats en Carine Dijkshoorn moest na het kampen genoegen ne men met de derde plaats. Bij de pony's werd de eerste plaats behaald door Erwin v. Straaten. Francisca Bakker werd tweede en Marian de Lange derde. De prijzen werden uitgereikt door wethouder J. C. de Feiter, die ver klaarde als geboren Schouwenaar vanzelfsprekend een liefhebber te zijn van paarden en paardensport. Vandaar dat hij graag gehoor had ge geven aan de uitnodiging de prijzen uit te reiken. Dirk Jansz. Zwart, telg uit het be kende organistengeslacht, bewees dinsdagavond in Dreischor (weer) eens, dat met een aantrekkelijk pro gramma met vooral bekende orgel werken een groot publiek een plezier kan worden gedaan. De Nederlandse Hervormde Kerk was goed bezet, met onder de bezoekers een groot aantal toeristen. Sommigen betitel den Zwart als konservatiefmaar het is wél orgelmuziek met een grote O, dat in staat is enthousiasme voor een koncert op te brengen. Daarbij ge voegd de medewerking van de so praan mevrouw M. N. Coumou-Groe- nendijk (geen onbekende in Drei schor), die enkele schitterende liede ren zong, en het sukses van het kon cert stond bij voorbaat vast. Een spontaan applaus aan het begin van het koncert bewees, dat de liefheb bers er alles van verwachtten: ze kwamen ruimschoots aan hun trek ken! Begonnen werd met voorspel en koraal over psalm 66, „Zwarter" kon het niet, met het massaal i pedaal- werk en het niet ritmisch koraal. Ge volgd door één van de acht kleine preludiums en fuga's, waarijiee leer ling organisten al in een vropg stadi um gekonfronteerd worden. Num mer acht is het werk, waar! kollega organiste Roda Scott beroemd mee werd, door het pedaal (veeljen vlug) met blote voeten te bespelen. Zwart deed het niet zo vlug; integendeel, het was het enige stuk ddt onvol doende uit de verf kwam, maar Dirk Jansz. kan zich dat permit'eren. Na dit Bach-geweld een ['„Choral- vorspiel" van Joh. Ph. Kimberger, een leerling van Bach, met (duidelijk herkenbare „Bachiaanse" ihvloeden. Wederom van Joh. Seb. jBach wa ren de twee „Geistliche Lieder", ge zongen door de heldere sdpraan. In volle samenwerking met dd organist, die zijn registratie prima aanpaste, werden de liederen toon-vast ver tolkt. Het „Grand choeur alli Handel" van Alexander Guilmant werd ver volgens door Zwart op de enig juiste wijze gespeeld: voluit, virjtuoos, een Grand coeur waardig. 'Een echt „boddy-stuk", één van ae hoogte punten van het koncert. Eén héél an dere Guilmant, somber, klonk door in diens „Meditation". Het qua ritmiek niet zo! gemakke lijke „Biblisches Lied" van A. Dvó- rèk, kreeg een gemakkelijke uitvoe ring van mevrouw Coumou, waar mee ze bewees niet vook- moeilijk werk terug te deizen, ijnaar haar „klappers" moesten nog komen. Eerst genoten de toehoorders nog van een speels stuk Handél, het Alle gro uit Concerto II in bés-dur. Met een prima echowerk van twee klavie ren; een lust voor het oor. Er „echt eens voor gaan zitten" deed men toen het programma twee aria's van Handel vermeldde, één uit „Xerxes" en één uit „The Messiah". Zelfs de niet-klassiek onderlegden kennen het largo uit „Xerxes", dat door mevrouw Coumou met overga ve werd gezongen. Zonder tot „op de bodem" te gaan, breed, plechtig, kreeg „het" largo een gevoelige uit voering, gevolgd door de iets minder bekende, maar daarom niet minder mooie, aria uit „The Messiah". Het slot was geheel „Zwart": het trio over het Gebed des Heren en een ei gen bewerking van de koncertgever zelf; fantasie over psalm 97 „God heerst als opperheer. Tweemaal Zwart, met dit verschil het niet- en wél ritmische koraal. Na het welver diende applaus werd als toegift een lied van Mendelssohn gezongen: Het lievelingsplaatsje. Waarschijnlijk met opzet gekozen en slaande op Dreischor, waar het muzikaal goed toeven was. Nog tweemaal kan men genieten van het spel van Dirk Jansz. Zwart: op de dinsdagen 10 en 17 au gustus. H^.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4