„Delta-Flora" strijdt met strand om bezoekersaantal Vierde toeristëidag: pittig warm9 maar pima sfeertje BHZHR I 25-ste gladiolententoons telling weer open Ere-prijzen (weer) naar G, Lokker Gitaarmuziek in Grote kerk van Brouwershaven STREEKNIEUWS Rommelmarkt Leger de Heils Wrange msmaak na verhoging verschilleide visserijquota ZIERIKZEE, 3-8. Het Leger des Kis in Zierikzee speelde in op het programma van de fenementenkom- missie en organiseerde dinsdag, tijdenie - alweer - vier- dom het eigen klubgebouw „De Lich' De Leger des Heils-rommelmarkt werd een zeer geslaagd evenement en toen 's avonds de centjes waren ge teld, bleek de bruto-opbrengst 5.500,— te bedragen. Dit geld zal voornamelijk ten goe de komen aan de viering van het vijf tig jarig bestaan van het Leger des Heils korps in Zierikzee. De organisatoren waren dinsda gochtend zeer tevreden met het aan tal bezoekers. Ondanks de bijna tro pische temperatuur waren vele toe risten weer naar Zierikzee getogen. Sommige braderie-deelnemers kon den zelfs konstateren betere zaken te hebben gedaan, dan vorige week tij dens de massale toeloop van meer dan tienduizend mensen. Kleurrijke stands De rommelmarkt in de Poststraat bood enkele kleurrijke stands met handgebreide kleding en poppen, planten, oude boeken en een soort Winkel van Sinkel. Verder was er voor de kinderen een grabbelton en een kinderloterij, waar altijd een prijsje mee te verdienen was. Ook was er een kledingbeurs, die veel be langstelling trok. Tegenover de standjes stonden de wat grotere spul len te koop: kinderwagens, bankstel len, fauteuils, gasfornuizen en sche merlampen. Mensen met dorstige kelen en hon gerige magen konden terecht in het gebouw van de Lichtboei voor koffie, thee, frisdrank, cake en warme worst. De rommelmarkt werd tot tien uur 's avonds voortgezet. Tijdens de avonduren draaide ook het rad van avontuur enkele rondjes. De naam van een mooie pop bleek „Colette" te zijn, ma ar die werd door niemand ge raden. De pop blijft staan tot een vol gend evenement. Het aantal te raden knikkers bedroeg 486. Het dichts bij dit aantal kwam mevrouw v. d. Schee uit de Minderbroederstraat met 485, die hiermee de pluche hond won. Het Leger des Heils wil een ieder ditf aan deze rommelmarkt zijn/haar medewerking heeft verleend harte lijk danken. Oude ambachten 's Middags was het pitteig warm in Zierikzee en de mensen van de brade rie en de oude ambachten in de St. Domusstraat besloten maar vroegtij dig op te breken toen de binnendtad alleen nog maar trilde in de zon, maar de toeristen richting strand wa ren gegaan. De markt met oude am bachten bood standjes met fraaie An ton Pieck-schilderijen in mooie I Post dei". lijsten, weémonstraties, houtsnij werk, gl;lazen, lijstenmaken, volksschilcjmnst, keramiek, eigen gemaakte ppen van nylonkousen en leuke fifen van brooddeeg. Niet allefoeg natuurlijk het pre dikaat „opmbacht", maar het was allemaal v bezienswaardig. De andeaktiviteiten tijdens deze vierde toetendag trokken ook wat minder bekers dan voorgaande keren, m.' het enthousiasme ont brak zekèiet. Zo waren de organi satoren n de handboogschiet- wedstrijq op ht Havenplein zeer tevreden over het feit, dat toch nog heel wat belangstellenden een kansje met de boog wilden wagen. Een groep van bijna dertig mensen nam deel aan het orgelwandelconcert, dit keer onder leiding van organist Mar van der Veer. Mart Mell en the Mellows Prima sfeertje was er verder op het Havenplein, waar showman Mart Mell en de groep The Mellows voor een fantastische show zorgden. Mart Mell wist zijn enthousiasme zelfs over te brengen op twee dienstdoen de politie-agenten. „Heren mag ik even assistentie?", vroeg hij hen. Ja, dat wilden de agenten wel verlenen, zelfs toen bleek dat ze als achter grondkoortje voor de oude kraker „Rock around the clock" moest fun geren. De sterke arm doet ook we ieens wat anders dan parkeerbonnen uitdelen, zo bleek weer eens. r :Vr.-= Ï1ERJKZEE. De rommelmarkt van het Leger des Heils in de Poststraat acht 5.500,— op. Een welkome ondersteuning voor de kas zeker met het ■g op het vijftig jarig jubileum van het korps in oktober dit jaar. Het pu- iek toonde dinsdag veel belangstelling voor de te koop aangeboden waren. (Foto: Bob Noomen) ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 5 augustus 1982 Nr. 23159 STELLENDAM. Gladiolen te kust en te keur in de (koele) visafslag aan de Meester Snijderweg. Direkt na de officiële opening was er al een gezellige drukte op en om het tentoonstellingsterrein, waar naast de gladiolen een breed scala aan konsumenten artikelen wordt gepresenteerd. Tot en met zaterdag is Delta Flora" geopend. (Foto's: Bob Noomen) STELLENDAM, 3-8. De vijfentwintigste gladiolenten toonstelling „Delta Flora" is weer open. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, heeft de gemeente Goedereede de gemeentelijke visafslag aan de Meester Snijderweg be schikbaar gesteld voor de nationale tentoonstelling en promotie van het produkt gladiool. Voor de tweede keer viel burgemeester G. van Velzen van de gastgemeente, de eer te beurt de expositie te openen. In een werkelijk snikhete hal bood de burgemeester zijn gelukwensen aan wegens het 25-jarig jubileum. Dat „Delta-Flora" het 25 jaar heeft uitgehou den, komt volgens Van Velzen door de professionele opzet. „Hulde daarom aan het komitee, dat op Goeree-Overflakkee deze organisatie al die jat en in handen heeft gehad". Uiteraard hoort bij een jubileum een terugblik. Van Velzen herinner de aan de eerste tentoonstelling in Ouddorp, in „Oostduin", waar 25 jaar geleden 200 bezoekers werden genoteerd. „De gladiool voerde daar de boventoon, maar de organisatoren hebben duidelijk en tijdig onderkend dat er - zonder er een kermis van te maken - vele zaken aantrekkelijk zijn om een tentoonstelling te organi seren, die naast het nuttige ook het aangename van een dagje uit met el kaar verbindt". Dinsdag 3 augustus was het de eerste keer dat er in de Grote Kerk van Brouwershaven gitaarmuziek klonk. Ondanks de gering omvang van deze twee instrumenten werd de gehele kerk gevuld met klank. De ac- coustiek is dus geschikt voor zowel groot koor en orgel als de kleinste in strumenten. De uitvoerenden waren Pierre de Nijs en Rein Kooien, beiden docent aan de Zeeuwse Muziekschool. Het programma werd door hen zelf voorzien van een mondelinge toelich ting. Dat was mogelijk, omdat ze te midden van het publeik zaten. Voor de musici vergt dit mee van de zenu wen, maar voor de toeschouwers is het boeiender om ze bezig te zien. Tij dens het concert bleek ook wel dat de beide gitaristen hun zenuwen niet al tijd in bedwang konden houden. Het programma bevatte zowel oude als moderne muziek. Er zaten ook wat onbekende com ponisten tussen een Pavane, die, mu zikaal gezien, het beste uit de verf kwam. Ook de Sonate in D van Ch. G. Scheidier was aantrekkelijk om te horen. Over het algemeen genomen zaten er wat ritmische oneffenheden bij rusten en fermates. Ook het afdem pen van het slotaccoord is misschien mooier als dit in het ritme gebeurt. Technisch gezien was het laatste stuk: L'Encouragement van F. Sor het moeilijkste Ferdinant Sor is voor gitaar de meest bekende componist. Tijdens dit concert heeft men heel wat mogelijkheden van de gitaar kunnen horen. Klankverschil kan men krijgen door inplaats van met de vingertoppen met de nagels te spe len. Ook de plaats van aanslaan is be langrijk: niet alleen boven het gat van de klankkast, maar meer naar beneden of juist naar boven toe geeft een totaal andere klank. De pizzicato-techniek werd gede monstreerd, evenals de flageoletten. Deze laatste techniek is erg moeilijk, men mag de snaar maar net even aan raken. het is al gauw te veel. De eerste keer lukte dit dan ook niet he lemaal, maar in de herhaling was het veel duidelijker te horen. Waar er door meer dan één gemusi ceerd wordt, is altijd het probleem van gelijk spelen. Misschien is het nuttig om tijdens het concerteren wat meer onderling contact te heb ben. Daardoor moeten ongelijke in zetten te ondervangen zijn. Na afloop liet het publiek duide lijk horen deze avond op prijs te stel len. De spelers werden door een har telijk applaus bedankt voor hun mu zikale uitvoering. Op dinsdag 17 augustus speelt de bekende organist Maurice Pirenne op het orgel van de Grote Kerk. wmm Bii Vijf gulden De gemeente Goedereede ziet het belang van een dergelijke ten toonstelling binnen haar grenzen best wel in, wat onder meer tot uit drukking komt in het voor een sym bolisch bedrag van f 1,—per jaar, be schikbaar stellen van de hal. „De ge meente heeft zodoende al vijf gulden verdiend", schertste de burgervader. De tentoonstelling zelf noemde Van Velzen prachtig, zoals we de laatste jaren gewoon zijn. Een goede gedachte achtte de bur gemeester het, dat voor het eerst ook de landbouw zich presenteert op de „Delta Flora". Onder meer met stands op het tentoonstellingster rein, maar ook met „open-dagen", waarvoor - zo blijkt steeds weer - gro te belangstelling bestaat. Met de woorden „ik hoop dat de 25- ste „Delta Flora" wederom een suk- ses zal zijn, en dat de organisatoren er door geïnspireerd worden op de eenmaal ingeslagen weg door te gaan", verklaarde de heer Van Vel zen de tentoonstelling voor geopend. Prille begin Voor en na de burgemeester voerde de heer E. Struijk het woord als voor zitter van het stichtingsbestuur. Struijk verwelkomde de genodigden, onder wie de vier eilandelijke kolle- Burgemeester G. van Velzen (even te rug van vakantienam de opening van Delta Flora" voor de tweede keer voor zijn rekening. ges van b. en w. Ook de voorzitter herinnerde aan het prille begin, met toen 80 leden. De 200 bezoekers van de eerste tentoonstelling waren vol gens hem toch een stimulans om door te gaan, met als resultaat in 1981: 30.000 bezoekers. Na een verhuizing van dorp naar dorp werd voor het eerst in Oüde Tonge de zaken wat grootser opgezet en deed de kommer- cie zijn intrede in het tentoonstel- lingsgebeuren. De teelt van gladiolen, zo hield de heer Struijk zijn gehoor voor, begon in de bollenstreek, maar verplaatste zich naar Goeree-Overflakkee, in verband met de zogenaamde bollen- rot. Vooral de gladiool is daar gevoe lig voor en heeft verse grond nodig. Hét aantal, telers nam in de loop der'jaren af, de bebouwde hektaren niet, maar toch is er een tendens naar wederom een verplaatsing van de teelt, en nu naar het oosten van het land. Nummer twee Proeftuinen en laboratoria werk ten mee aan een verbeterd produkt, dat nu - direkt na de tulpen - als twee de export bolgewas staat genoteerd. „De gladiool is geen „bij-goed" meer en biedt net zoveel als een bos tulpen en dat op één stengel. Voor de tuinen lenen zich de iets lagere soorten uit stekend, omdat de lange nog wel eens omvallen", legde Struijk uit. Lof- woorden waren er van de voorzitter voor alle medewerkers aan de ten toonstelling, in het bijzonder de standhouders. „Met het oog op de neergaande ekonomie vreesden we een teruggang in het aantal, maar we hebben zelfs nog een aantal stand houders moeten weigeren omdat er anders te veel kwamen". Ook de nieuwe organisator, de heer J. L. de Lignie werd voor het vele werk be dankt, evenals de jury en het ge meentebestuur. Nep-orka Voor het stralende weer, traditio neel voor „Delta-Flora", maar niet gewenst omdat de toeristen op het strand blijven, had Struijk een oplos sing gevonden: „We huren gewoon een nep-orka, dan komen de mensen vanzelf naar ons toe Felicitaties en goede woorden wa ren er voorts nog van een aantal spre kers, waarna de prijswinnaars be kend werden gemaakt. Wederom ging de heer G. Lokker uit Den Bom mel met de ere-prijs strijken. Vol gens Struijk moet hier dringend een einde aan gemaakt worden en hij daagde de andere telers uit volgend jaar op het erepodium te verschijnen. Abnormaal vroeg Na het officiëli deel dat met een koele dronk werd besloten, volgde een rondgang over het tentoonstel lingsterrein. De vertrouwde zaken vonden hier een plaatsje met de gla diool in diverse variëteiten centraal. Hoewel de lange snijbloem dit jaar bijzonder vroeg (té vroeg voor „Delta Flora") tot bloei kwam, slaagde hoofd-arrangeur Cock van Andel uit Hillegom er weer in een aantrekke lijk assortiment bijeen te brengen, in werkelijk „plaatjes" van bloemstuk ken. Verder op de tentoonstelling: de al genoemde presentatie van de land bouw als nieuw element, aangevuld met een keur van huishoudelijke en konsumenten artikelen, van meubels tot bubblebad, van breimachines tot snoepgoed, tuinspullen, brand kasten. surfplanken, plus poffertjes en oliebollen voor de hongerige be zoeker. En: natuurlijk kunnen er gla diolen gekocht worden! Dc tentoonstelling is tot cn met za terdag geopend, dc route wordt in de omstreken van Stellendam aangege ven door middel van pijlen. DEN HAAG. Sollicitanten moeten het recht krijgen een klacht in te die nen als zij menen onjuist te zijn be handeld bij een sollicitatieprocedu re. Daarbij dient hij of zij de zeker heid te hebben dat de klacht serieus wordt onderzocht en dat een uit spraak wordt gedaan, zo mogelijk door een onafhankelijke instantie. Dat is de mening van de Stichting van de Arbeid (overlegorgaan van de Centrale Werkgevers- en Werkne mersorganisaties). Vergadering Z.L.M. De volgende vergadering van het Z.L.M.-hoofdbestuur wordt gehou den op maandag 30 augustus. Belang rijk punt is dan de (her-)benoeming van de voorzitter van de Z.L.M. Op deze H.B.-vergadering zal ook een aantal oud-bestuursleden worden uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van een speciaal ontworpen herinneringsbord. ZIERIKZEE Geslaagd De heer J. van Velthoven jr. uit Zierikzee is aan de gem. M.T.S. in Vlissingen geslaagd voor de diploma's: M.T.S.-elektrotechniek en V.E.V.-elektrotechnisch installateur. BURGH-H AAMSTEDE Burgemeesters slaan samen eerste paal voor zorgwoningen De burgemeesters mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer van Westerschouwen en W. den Boer van Middenschouwen gaan woensdag 11 augustus gezamenlijk de eerste paal slaan voor de bouw van 24 zorgwo ningen op het terrein van rusthuis „Duinoord" aan de Kloosterweg te Burgh-Haamstede. BURGH Koncert in Burgh Aanstaande maandag 9 augustus organiseert de muziekvereniging „Witte van Haemstede" in samen werking met het koor van de Vereni ging voor Huisvrouwen een koncert aan de Ring in Burgh. Visserij ZIERIKZEE, 4-8. D^erhoging van de verschillende visserijquota wat be treft de sprot, de har|gt de schol, de tong en de kabeljauw zijn op zichzelf misschien wel verhelend, maar ze laten voor de Nederlandse vissers opnieu- we een wrange nasmik na. Alle E.G. vissers gezamenlijk mo gen 325.000 ton sprot vangen, 415.000 ton blauwe wijting en 244.000 ton horsmakreel. Nederland kreeg er 13.000 ton schol bij (totaal quotum 50.000 ton en 4.000 ton tong) totaal 16.000 ton. Het kabeljauwkwantum werd 26.900 ton. KERKWERVE Uitslag balonnenwedstrijd Slechts achttien kaartjes van de balonnenwedstrijd op de aktiedag Hervormde Kerk (29 mei jl.) kwamen binnen van de ruim driehonderd in de lucht gelaten ballonnen. meeste ballonnen vlogen naar België maar afgelopen zaterdag kwam er bericht uit Dover (Engeland), dat daar een ballonnetje was geland. He laas zaten saar ook de twee kaartjes bij (leeg! Zonder naam!) die hier had den moeten blijven. Juist deze bol was het die de grootste afstand heeft afgelegd. Zoals gezegd kwamen de meesten van de achttien in België te recht. Anja van de Panne uit Ker- kwerve (9 jaar) had geluk. Zij won een rubberen boot omdat haar ballon in Pervijze landde. De eenjarige Ra- mona de Vos (eveneens uit Kerkwer- ve) kreeg rolschaatsen. Van haar kwam een kaartje binnen uit Vladslo. Ook de derde prijs (een leg puzzel) ging naar een Kerkwerfse jongedame, namelijk Petra Jonker (6 jaar). Ze kreeg de prijs na lotng want meerdere balonnen kwamen in Mid- delkerke terecht. De overige vijftien kaarten zullen bij de eigenaren van de balonnen worden thuisbezorgd. BROUWERSHAVEN Oud papier Voetbalvereniging Brouwershaven haalt zaterdag 7 augustus oud papier op. Het draait voornpelijk om het quotum haring, dat por Nederland mag worden gevist:J.000 ton waar van 8000 ton ten wlten van Schot land en 13.000 ton ft het zuidelijk deel van de Noordb, één en ander enkele duizenden (nnen meer dan het vorige jaar. Hapien deze haring toegewezen gekreg^i als maatjes ha ring uit de centr» Noordzee, dan had men enkele mpenen die nu aan de Denen moelp worden toe gespeeld, in eigerfak kunnen hou den. Maar van dejerse haringvisse rij, in de maande juni en juli wor den de Nederlands, door de dwars liggende Denen gveerd. De Denen De Denen verk«] Nederland, om di op de markt te l de Denen, die ziel zen kwantum Mochten ze verle< 1000 ton haring, Noordzee weg vi: niet om het tienvi brengen en hieldi Ook de Belgei den het meer kl hoeveelheid har: de en andere vii er niét om. :n hun vangst aan Is verse maatjes brengen, dezelf- an een toegewe- •ts aantrekken, jaar maar plm. lit de zuidelijke ze schroomden ige aan de wal te dat niet geheim. isten door, zij de- idestien. Maar de die ze in Oosten- latsen losten loog Als alleen Ne| E.G. overeenkor zelfde Nederlani het eind het looc -land zich aan de :en houdt, zal dat latuurlijk toch op leggen. Dit koncert sjt in het teken van de aktiviteiten.n behoeve van de inzameling vanïlden voor de aan schaf van de fventaris voor het nieuwe dorpshi. Het aktiekomité zal ter plaatse nwezig zijn met de kraam om dé>rachtige kleuren- kwartetten va^esterschouwen, de linnen tasjes te verkopen. Het koncert begintin 19.30 uur en ein digt 21.00 u\ i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3