Plaatsing kernraketten niet veronachtzamen bij formatie PROBLEMEN IN BELGIE NA STROOMSTORING zomfiwiv Reagan dreigt Israël wapens te onthouden AGENDA T Van Agt: Nederlandse invloed in NAVO verminderd Veel doden bij gevechten in Guatemala Aktie hongerlijdende boeren in Brazilië Vliegtuigkaper overmeesterd Reagan optimistischer over Polen Stichting Het Theater Gééééééf AJcchttï Pikant gevrij in de Alpenwei ZAALWACHT Regan ziet rente verder dalen Russische hongerstaker Motorrijder verongelukt in West-Duisland Stroomstoring in deel België (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Advertentie DEN HAAG, 5-8. Bij de formatiebesprekingen voor het na de verkiezingen van 8 september te vormen nieu we kabinet kan de eventuele plaatsing van 48 kruisra ketten in ons land niet buiten schot blijven. In de loop van de komende kabinetsperiode zal namelijk een beslissing over het wel of niet plaatsen van die wapens moeten worden genomen. Dat schrijft CDA-lijsttrekker Van Agt in CD-Actueel, het partijblad van het CDA, van deze week. GUATEMALA, 3-8. Zaterdag en zondag zijn in verschillende delen van Guatemala 61 linkse guerril lastrijders gedood 111 gevechten met de strijdkrachten. Dit heeft een mili tair woordvoerder in Guatemala- stad maandag bekendgemaakt. De tol over twee dagen was een van de hoogste sinds de militaire staats greep in maart van dit jaar, toen ge neraal Efrain Rios Montt aan de macht kwam. Aan regeringszijde vielen zeven do den. Het zwaarste gevecht werd zondag geleverd in Chichicastenango, waar een militaire patrouille op een guer rillakamp stootte. Hier sneuvelden 39 rebellen. President Rios Montt verklaarde maandag op een spontane perskonfe- rentie dat het probleem van de linkse opstand „onder kontrole" was. FORTALEZA, Brazilië, 4-8. Vijf tienhonderd hongerlijdende boeren zijn dinsdag het dorp Pedra Branca in de staat Cearu in het noordoosten van Brazilië binnengedrongen en hebben werk en voedsel geëist. Volgens de overheid zijn in Pedra Branca en omstreken de gewassen op het veld door de vier maanden oude droogte in het noordoosten van Bra zilië verschrompeld. Maandag waren boeren binnenge drongen in drie steden in de stad Pa- raiba, waar zij probeerden vemen te plunderen. In de staten Cearu, Pernambuco en Paraiba is het plunderen in samen hang met de droogte de laaste maan den toegenomen. NEW DELHI, 4-8. De kaping woensdag van een Boeing-737 van de Indiase luchtvaartmaatschappij In dian Airlines is geëindigd met de overmeestering van de kaper door passagiers na de landing op het vlieg veld van Amritsar, aldus het Indiase persbureau PTI. De kaper was een jonge, gebaarde Sikh, die een gesprek had geëist met leiders van zijn minderheidsgeloofs richting. Hij had het toestel op een binnenlandse vlucht van New Delhi naar Srinagar gekaapt kort na een tussenlanding in Amritar- hoofdstad van de Sikhs - en had de gezagvoer der gedwongen koers te zetten naar Lahore in Pakistan. Lahore wilde het toestel echter niet ontvangen en het keerde naar Amrit sar terug. Daar werd de Sikh over meesterd en konden de 126 passa giers en vijfkoppige bemanning on gedeerd uitstappen. Ru zie in trein LONDEN. 4-8. Een 38-jarige arts uit West-Duitsland haalde woensdag de Britse kranten: op de terugreis per trein van een vakantie in Ierland wond hij zich in de eerste klas zo op over het gesprek van twee. vol gens hem, Engelse snobs in zijn coupe, dat hij tijdens een halte voor een onveilig sein het rij tuig wilde afkoppelen. Dr. Hermann Bade, die zich dinsdag voor de rechtbank in Londen moest verantwoorden, stelde zich voor als ..socialist en anti-aristocraat". Het ..aan matigende" gedrag van de twee Britten had hem steeds woedender gemaakt en op ze ker ogenblik tussen de tanden doen zweren dat hun reis erop zat. Zijn gemorrel aan de kop peling was echter toevallig de treinbestuurder opgevallen. In het artikel laat Van Agt nog weer eens weten, dat een beslissing van een kabinet tot al dan niet plaat sing „geen reden tot kabinetskrisis mag zijn". Van Agt wil, dat de kabi netsbeslissing wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer en dat het kabinet zich neerlegt bij de beslissing van de volksvertegenwoordiging. Naar de overtuiging van Van Agt is dat abso luut geen blokkade vooraf tegen een mogelijke coalitie met de PvdA. „Ik beschouw de suggestie juist als het tegengestelde van een blokkade, namelijk als het aanreiken van de mogelijkheid om zelfs dit uiterst moeilijke vraagstuk in formatie besprekingen waaraan de PvdA deel neemt te boven te komen. Ik kan niet inzien hoe het te verantwoorden zou zijn een kabinet te formeren waar van men bij voorbaat weet dat en waarom het een reëel gevaar loopt schipbreuk te lijden", aldus Van Agt. NAVO De Nederlandse invloed in de NA VO is verminderd, niet alleen rela tief omdat de jaren zeventig en tach tig veel meer bepaald werden door het optreden der grote partners, maar ook „doordat de Nederlandse regering tot op heden geen beslissing heeft genomen ten aanzien van hoofdonderdelen van het veiligheids beleid. Daarbij komt nog dat Neder land de laatste jaren niet in staat of bereid is gebleken in voldoende mate aan bondgenootschappelijke verlan gens te voldoen". Met deze opmerking in het rapport „Onder invloed van Duitsland", on derschrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat gene wat Van Agt als eerste minister van buitenlandse zaken duidelijk heeft uitgesproken, namelijk dat het uitblijven van een besluit over de opstelling van (48) kruisraketten op Nederlandsgrondgebied de Neder landse invloed in het bondgenoot schap heeft aangetast. Het rapport is de weerslag van een onderzoek van de WRR naar de be trekkingen tussen Nederland en West-Duitsland. WASHINGTON, 5-8. President Ronald Reagan van de Verenigde Staten heeft de Israëlische premier Begin gedreigd de Amerikaanse wapenleveran ties te staken. Dit heeft het Amerikaanse televisiestation ABC gemeld. Het televisiestation zei dat reagan na de hevige aan vallen, van israëlische troepen op de belergde Palestijnen in West-Beiroet, die woensdag de gehele dag duur den, een brief heeft geschreven aan Begin. Hierin zou de Amerikaanse presi dent hebben aangedrongen op het respekteren van het staakt-het- vuren, zijn opvatting hebben her haald dat de PLO-strijders uit Liba non moeten verdwijnen, en gedreigd hebben dat er mogelijk een embargo van militair materieel zal worden af gekondigd als Israël niet stopt met zijn militaire akties. reagan heeft de brief woensdagochtend verstuurd. „Israël is bereid ekonomiscbe be langen op te offeren aan het belang van zijn veiligheid", reageerde de Is raëlische ambassadeur in de Verenig de Staten, Mosje Arens. „Een land dat bereid is mensenlevens te offeren voor zijn veiligheid zal zeker niet aarzelen als het enkele van zijn eko- nomische troeven moet opofferen", aldus Arens voor het Amerikaanse televisiestation ABC. ders uit West-Beiroet laten vallen. Zij is bereid zich terug te trekken uit West-Beiroet als tegelijkertijd een internationale vredesmacht wordt gestationeerd. Dit is uit Palestijnse bron vernomen. Tot nu toe eiste de PLO die vredesmacht er vóór het ver trek van de guerillastrijders zou ko men. Zwaarste aanval De Israëlische lucht- en artillerie- aanvallen op West-Beiroet, die de zwaarste worden genoemd sinds het begin van de slag om de Libanese hoofdstad, hebben woensdag aan on geveer 300 personen het leven gekost. Dit heeft de christelijke zender „Stem van Libanon" bekendge maakt. Volgens de radio zijn bij dit dodental niet de Palestijnse slachtof fers gerekend. Vredesmacht De Palestijnse bevrijdingsbewe ging PLO heeft een belangrijke eis voor de terugtrekking van haar strij- DES MOINES (IOWA), 2-8. Presi dent Reagan heeft maandag gezegd aangemoedigd te zijn door tekenen die erop wijzen dat de militaire rege ring in Polen de situatie in dat land zover wil verbeteren dat hij de eko- nomische sankties die hij tegen Po len en de Sowjet-Unie had uitgevaar digd kunnen worden opgeheven. Reagan had de sankties opgelegd na dat de militaire autoriteiten in War- scha vorig jaar december de staat van beleg hadden afgekondigd. „Er is echter nog geen reden om te juichen.in Polen", zei hij. „Wij zullen de ontwikkeling daar in het oog hou den, in de hoop dat het leven voor de Polen zal verbeteren en de sankties kunnen worden opgeheven". vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 19.00 uur A.s. zondag 20.00 uur A.s. dinsdag 20.00 uur 2e week VAN DE MAKERS VAN "NATIONAL LAMPOON S ANIMAL HOUSE" EN "MEATBALLS' en Bill Murray gaf er negen. A.s. zaterdag 21.30 uur Een zeer vrolijke Tiroler film voor het hele gezin 16 jaar A.s. dinsdag 16.00 uur MATINEE Een grote tekenfilm in kleuren voor iedereen Kuifje Kapitein Haddock Professor Zonnebloem Jansen Jansens en natuurlijk ook Bobble brengen U 90 minuten van avontuur, spanning en plezier Verwacht Belmondo's grootste film LE PROFESSIONNEL (De beroeps) STICHTING THEATER zoekt met spoed een nieuwe vanaf 20 jaar Reakties schriftelijk, Postbus 141, 4300 AC Zierikzee, telefonisch 01110-5241. GENÈVE. De Sowjet-Unie heeft voorgesteld dat ontwapeninskom- missie der Verenigde Naties, waaraan veertig landen deelnemen, met spoed verdragen ontwerpt die chemische wapens en het stationeren van wapens in de ruimte verbieden. SAN SALVADOR. De Salvadori- aanse minister van defensie heeft een onderzoek aangekondigd naar de om standigheden van de moord op de Belgische architekt Bernard Devers- hen. Diens door kogels dorzeefde lijk werd vorige week vrijdag gevonden in Santiago Texacuangos, op 10 kilo meter ten oosten van San Salvador, waar de Belg als vrijwilliger werkte aan de bouw van een medisch cen trum, dat gedeeltelijk door de kerk wordt gefinancierd. WASHINGTON, 5-8. Volgens de Amerikaanse minister van finan ciën, Donald Regan, kunnen de rente tarieven voor langlopend geld vol gend jaar nog wel twee of drie pro cent dalen als het congres tenminste zijn pogingen om het begrotingste kort te verkleinen voortzet. De tarie ven voor langlopend geld variëren van bijna 13,7 procent voor staatso bligaties die dertig jaar lopen tot 15,6 procent voor leningen van het be drijfsleven. Voor de begrotingskommissie van de senaat verklaarde Regan dat de rentedaling van kort geleden makke lijk in het tegendeel kan omslaan als het congres geen maatregelen neemt om voor de komende drie jaar het te kort op de begroting te verminderen. Een van die maatregelen kan zijn ex tra belastingen die 100 miljoen dollar moet opbrengen. BRUSSEL/OOSTENDE, 5-8. In nagenoeg heel België is woensdag de stroom een tot twee uur uitgevallen. Oorzaak was de overbelasting in elektri sche centrales nadat in de kerncentrale in Doel, vlak bij de grens met Neder land, een storing optrad waardoor die geen stroom kon leveren. De centrale in Vilvoorde kon dit niet aan met het gevolg een explosie. Daarbij raakten vier mensen gewond. De kerncentrale in Doel moest we gens een „onregelmatigheid" enkele minuten worden stilgelegd. Al gauw kon het nabijgelegen Antwerpen weer van stroom worden voorzien. Maar elders waren de konsequenties veel erger. De centrale „Pont Brule" in Vilvoorde raakte overbelast en er ontstond een explosie. Er waren vier gewonden, zo deelde de direktie mee. In het honderd Verder liep het spoorwegverkeer in heel het land in het honderd. Aan de kust waar het dezer dagen krioelt van de vakantiegangers, waren er grote problemen. Bij kruispunten waar de verkeerslichten uitvielen de den zich enorme opstoppingen voor. In flats vielen liften uit waardoor mensen zeker anderhalf uur vastza ten. Menig uitbater (exploitant) van restaurants die op elektriciteit ko ken, moesten klanten weigeren of zelfs zijn zaak sluiten. Verder viel de tramverbinding langs de kust uit en waren radiozenders door de storing uit de lucht. Enorme reparatie De reparatie van een blok in de kerncentrale in Doel dat met het in ternationale elektriciteitsnet is ver bonden, zal maanden, zo niet jaren duren. Een ander blok was na twee uur weer te gebruiken terwijl een derde de komende nacht weer te ge bruiken is, zo werd gezegd. De centrale in Doel werkt sinds 1975. In hetzelfde jaar werd de kern centrale in Tihange (Wallonië) in ge bruik genomen en eerder in 1962 eén in Mol. Tot dusver was er een klein ongeval op 5 juli jl. in Tihange waar bij twee werknemers lichte brand wonden opliepen als gevolg van ont snapte stoom. DEN HAAG. Een aantal milieuor ganisaties heeft bij de Raad van Sta te een beroepschrift ingediend dat zich richt tegen de vergunning die minister Zeevalking van verkeer en waterstaat heeft afgegeven aan het chemisch bedrijf Duphar in Amster dam voor het lozen van afvalstoffen in lfet Noordzeekanaal. VIANEN, 4-8. De 38-jarige A. Poen uit Amsterdam is woensdag op rijks weg 27 bij Vianen met zijn motor uit de koers geraakt en tegen de vangrail gebotst. De man moet volgens de ver- keerscentrale Driebergen direkt dood zijn geweest. FRANKFURT AM MAIN, 4-8. De Sowjetrussische schilder en foto graaf Yossif Kiblizki, die na een hon gerstaking van 35 dagen een visum kreeg, is dinsdagavond in Frankfurt am Main aangekomen. Hij wilde naar de Bondsrepubliek om zich bij zijn vrouw Renate te voegen die daar woont. Yossif Kiblizki, die in 1978 met Re nate Zbel in Moskou in het huwelijk trad, waar ze lerares was aan een school van de Westduitse ambassade, heeft gezegd dat hij zich blijvend in de Bondsrepubliek wil vestigen. Bij zijn aankomst zag Kiblizkj zijn twee jarig zoontje, Mark-Leonard, die hij nog niet eerder had gezien. BRUSSEL, 4-8. In een deel van Bel gië is de elektriciteit woensdag gedu rende een uur onderbroken geweest. Nadat het reaktief vermogen van de kerncentrale te Doel, bij Antwerpen aan de Schelde, was uitgevallen, raakten op verscheidene plaatsen elektriciteitscentrales overbelast. In een ervan, te Vilvoorde, deed zich een ontploffing voor, als gevolg waarvan drie personen licht gewond raakten. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe V erenigingsgebou wt je, 1400-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Van 2 augustus t/m 14 augustus Scharendijke „Putmeet". Schilderijen expositie. 13.30 - 17.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Donderdag 5 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Vrijdag 6 augustus Zonnemaire Café De Gruttepikker, disco. 19.30 Zaterdag 7 augustus Westenschouwen Bij Paviljoen „De Rotonde". Twee poppenkastvoorstellingen. 14.00 uur. Renesse „De Bariton". Drive in disco-show. 20.30 uur. Scharendijke Camping „Duin en Strand". Bingo avond. 20.00 uur. Grevelingenmeer. Zeilwedstrijden, org. wsv Scharendijke. Zonnemaire Café De Gruttepikker, disco, 19.30 uur. Oosterland Mobiele muziektent. Concert „Con Amore" Noordgouwe, 20.00 uur. Bruinisse Sportveld Boomdijk. Voetbalwed strijden Bruse Boys-Lyra. 13.30 uur. Café 't Veerhuis. Start autopuzzel rit. 19.00 uur. Zondag 8 augustus Scharendijke Grevelingenmeer. Zeilwedstrijden, org. wsv Scharendijke. Maandag 9 augustus Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Burgh Burghse Ring. Koncert „Witte van Haemstede" en koor Ver. van Huis vrouwen, 19.30 - 21.00 uur. Burgh-Haamstede Centrum Haamstede. Ring promo tion. 10.00 - 18.00 uur. Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Renesse „De Bariton". Proef en kwis avond over voeding. 20.30 uur. Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Film: „Peter en de vliegende autobus", 14.00 uur, voor kinderen van 5-12 jaar. Dinsdag 10 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -21.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Centrum. Toegangsdag. 10.30 uur aanvang. Serooskerke Oostweg 8, bij de Koudekerkse in laag, verzamelen planten werkgroep, 19.00 uur. Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Achter scheepswerf Duivendijk. Wedstrijden op waterfietsen. 19.00 uur. Woensdag 11 augustus Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Hervormde kerk. „Barokklanken". 20.00 uur. Donderdag 12 augustus Zierikzee Stadhuis. Kommissie finjancïën. 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondri 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Brouwershaven Oue Sportveld. Spelmorgen voor de jeugd, 9.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Bruinisse Sportveld Boomdijk. Voetbalwed strijd, Bruse Boys 2-DFS I. 19.00 uur. Verenigingsgebouw, 9.30 uur, spee- lochtend voor de jeugd. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2