Spoed noodzakelijk bij drastische verbetering van Hoofdpoortstraat Volgende maand uitgifte nieuwe mosselpercelen POPPENKAST Overvallers Renesse in Middelburg veroordeeld PAAUWE PAAUWE B.V. pa JlittniiM UïkL DE ZIERIKZEESCHE COURANT Kommissie Publieke Werken: inWESTENSCHOUWEN Ir. J. D. Holstein: Meteen 4 weken de cel in Totaal 48 hectaren erbij in Oosterschelde v-LX WA> ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11. 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 5 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23159 'WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zeeuwse fruitteelt gaat goed ZIERIKZEE, 4-8. De Hoofdpoortstraat zal nog dit jaar helemaal worden opgeknapt, dat wil zeggen: een volledi ge herbestrating met het aanbrengen van een speciale fundering en een rekonstruktie van de bocht bij de aan sluiting met de Laan van Sint Hilaire. De kommissie Pu blieke Werken adviseerde tijdens een openbare vergade ring woensdagavond eenstemmig zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden te beginnen. In eerdere vergaderingen van de komissie Publieke Werken bleek aanvankelijk een bedrag van 60.000,— beschikbaar te zijn voor het aanpakken van de reeds jaren lang spelende problemen in de Hoofdpoortstraat: geluidshinder en vooral veel last van trillingen door het verkeer. Met die 60.000,— zou echter slechts een gedeelte van de Hoofdpoortstraat aangepakt kunnen worden en de problemen derhalve slechts voor de helft opgelost kunnen worden. Voorzitter van de komissie Publie ke Werken, wethouder P. de Rijke stak woensdagavond zijn tevreden heid dan ook niet onder stoelen of banken nu hij kon mededelen, dat het bedrag van 180.000,— voor de totale aanpak Hoofdpoortstraat toch beschikbaar bleek te zijn. De post herbestrating bleek nog voldoende ruimte 227.000,—) te bieden. De kbmissieled'eri" haddén er dan ook weinig' moeite mee een positief ad vies uit te brengen, temeer daar de bewoners van de betreffende straat al heel lang aandringen op een oplos sing van genoemde verkeersproble men. Kanttekening De heer J. J. Geleijnse (WD) plaatste nog wel wat kanttekeningen bij de rekonstruktie van de bocht. Hij heeft zijn twijfels over het posi- Advertentie tieve effekt van die bochtverlegging en vroeg zich af of geluid, en trillin gen inderdaad zullen afnemen, nu in middels is gebleken dat het aangeven van de adviessnelheid van 30 km/u. ook slechts een geluidsbeperking van 0,2 decibel heeft opgeleverd. „Mocht er om de een of andere reden iets bij dit werk moeten wegvallen dan die bocht", luidde zijn advies. De voor- Advertentie A.S. ZATERDAG voorstellingen Aanvang 14.00 uur bij de rotonde zitter was het met de heer Geleijnse eens, maar de wethouder was ervan overtuigd dat de hele Hoofd poortstraat inklusief de bocht voor de geraamde 180.000,— aangepakt zal kunnen worden. Wegdek Julianastraat De kommissie was ook eenslui dend in haar advies tot herstel van het wegdek Julianastraat. De direk- teur gemeentewerken de heer J. J. Louwerse lichtte toe, dat het wegdek en de onderliggende bestrating en verbindingslaag nogal te lijden heb ben gehad van het werk van enkele nutsbedrijven, evenals van de riole ringswerkzaamheden. Het herstel zal 84.000,— vergen. Een groot ge deelte zal gefinancierd kunnen wor den uit de meevallers in de post riole ring Julianastraat. De kommissie adviseerde verder nog dit jaar te beginnen met de twee de fase rekonstruktie kademuren Nieuwe Haven. Dit betreft een ge deelte aansluitend aan het deel van de eerste fase over een lengte van 50 m (tot het bedrijf van de fa. Bou- man). Het herstel 2e fase vergt een be drag van 325.000,—; de gemeente ontvangt daar 150.000,— subsidie voor. De baggerwerkzaamheden zul len zeer aanzienlijk minder zijn dan tijdens het herstel le fase en er zal'" langs het tweede gedeelte geen pas santensteiger worden aangelegd. ZIERIKZEE. Jarenlang gingen de bewoners van de Hoofdpoortstraat gebukt onder zware overlast van het verkeer. Vooral de hevige trillingen, die zelfs scheuren in de woningen veroorzaken, dreven de betrokkenen sorns tot emotione le reakties. Er lijkt nu een einde aan die situatie te komen. De gemeente heeft het plan nog dit najaar te beginnen met herbestrating en het aanbrengen van speciale fundering en met rekonstruktie van de bocht bij de Laan van St. Hilaire. (Foto: Bob Noomen) Vervolg pag. 5 MIDDELBURG, 3-8. De Twee jeugdige Duitsers R. U. Q. (25 jaar) en P. K. T. (19 jaar) beiden uit Diisseidorf, zijn.dinsdagmiddag in een snelrechtprocedure door de politierechter in Middelburg ieder veroordeeld tot acht weken gevan genisstrafDe helft hiervan is voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Het tweetal werd in onmiddellijke verzekerde bewaring gesteld na gelasting door de politierechter. in de nacht van zaterdag op zondag van het voorbije weekeinde had het tweetal de Nederlandse jongen A. R. bedreigd met een gasalarmpistool. R. werd door de twee Duitsers van zijn fiets getrokken op een toegangsweg naar camping Julianahoeve in Renes se en daarna onder bedreiging van het pistool gedwongen zijn porte- monnaie af te geven., waarin overi gens slechts een bedrag van 22 gulden zat. YERSEKE, 4-8. Het ministerie van landbouw en visse rij gaat in september-oktober acht nieuwe mosselperce len uitgeven in de Oosterschelde. Daar is jarenlang van uit het bedrijfsleven en parlement op aangedrongen. Volgens ir. J. D. Holstein van het ministerie zal die uitgifte gebeuren in overleg met de kommissie uitgifte mosselpercelen, waarin ondermeer diverse afgevaardigden van het be drijfsleven zitting hebben. Hij zei dit 'W ZIERIKZEE. Twee diensdoende agenten ontpopten zich op de Toeristendag te Zierikzee als een swingend zangduo, fungerend als achtergrondkoortje voor de optredende zanger Mart Mell. ..Wilt u me even assisteren?", had de artiest aan de twee wetsdienaars gevraagd, zonder echter bijzonderheden te vermelden Ze. lieten zich niet kennen: ..Rock around the clock" kreeg politionele versterking en een dansje d la Zorba de Griek kon er daarna ook nog wel af. Hel publiek was laaiend enthousiast. (Zie voor Toeristendag ook elders in dit nummer (Foto: Bob Noomen) woensdag in Yerseke tijdens de Zeeuwse Mosseldag. Het is niet de bedoeling de totale Zeeuwse mosselproduktie op te voe ren door deze uitbreiding. Doel ervan is slechts bedrijfsverbetering. Die acht nieuwe percelen, met een totale oppervlakte van 48 hectare, le veren een verhoging van de mossel produktie op met 20.000 mosselton- nen van honderd kilo. De percelen worden volgens ir. Holstein bij voor keur uitgegeven aan Zeeuwse mos selkwekers. Doorgelicht Het ministerie heeft de afgelopen tijd alle tachtig mosselkweekbedrij- ven doorgelicht. Daarbij is de pro- duktie van de afgelopen drie seizoe nen vergeleken met die van zes sei zoenen van voor 1973. Als het bedrijf in die tijd een produktieachteruit- gang heeft geboekt van meer dan tien procent door bijvoorbeeld verzan ding van de oude mosselpercelen of stormschade in de Waddenzee, dan komt zo'n bedrijf in aanmerking voor een nieuw perceel in de Ooster schelde. De acht nieuwe percelen hebben dus uitsluitend bedrijfsverbetering tot doel. Het is volgens ir. Holstein niet de bedoeling dat de totale mos selproduktie in Nederland, die al sinds 1967 rond de een miljoen mos- seltonncn schommelt, op te voeren, tenzij de afzetmogelijkheden ver groot kunnen worden. Het ministerie streeft ernaar om de Oosterschelde in de toekomst in te richten als bewaargebied voor mos selen. Er moeten grote buffervoorra den worden aangelegd, die de mos selteelt in Nederland minder afhan kelijk maken van de ijs- en stormge- voelige Waddenzee, waardoor een konstante produktie van ruim een miljoen mosseltonnen per jaar ge haald kan blijven worden, aldus Ir. Holstein. die meent dat de Neder landse mosselsektor momenteel een buitengewoon goede tijd doormaakt. Prima kwaliteit De omzetten en de kwaliteit zijn volgens hem prima, evenals de prijs ontwikkeling. De mosselsektor is volgens ir. Holstein een van de meest beschermde bedrijfstakken in ons land. Laaf woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Niets is ingewikkelder dan het leven eenvoudig op te vatten. Alb. de Bersaucourt 8H.Ï* Ernstig delikt De officier van justitie, mr. J. Van Marion, liet in zijn strafmaatbepa ling wel meespelen, dat het tweetal in Duitsland nog niet eerder bestraft was. Hij liet evenwel ook terdege het onder bedreiging van een pistool tot afgifte van de portenionnaie zwaar wegen. „Dit is een van de ernstigste delikten uit het strafrecht", meende mr. Van Marion. De twee Duitse jon gens werden in Middelburg verde digd door de Zierikzeese advokaat mr. K. A. Keuning. Mr. Keuning bepleitte een verbod de eerste tijd in Nederland te mogen komen, met daaraan gekoppeld een veel lagere gevangenisstraf, omdat er volgens hem geen sprake was van een tweetal kriminele jongeren, maar van een absurditeit, waarin drankgebruik een rol had gespeeld. „Het was niet meer dan een dwaze onderneming van twee heel normale jongens", voegde hij er aan toe. Het verbod voor de konist naar Ne derland werd door de officier van justitie afgewezen, omdat dit een maatregel is, die niet is opgenomen in het arsenaal toe te passen straffen, omdat het in strijd Is met het verdrag van Rome. De jongelui zouden dan worden beperkt in hun bewegings vrijheid. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele regen- of onweersbuien; in de nacht en vroege ochtend plaatselijk mist; minimumtemperatuur omstreeks 16 graden; middagtemperatuur onge veer 24 graden; matige wind uit uit eenlopende richtingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 9 aug. Vrijdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 507c. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: var. 3 Zaterdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: oost 2 Zondag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: noordoost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 6 aug. Zon op 6.09, onder 21.22 Maan op 22.27, onder 7.23 Laatste Kwartier: 12 augustus (13.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 6 aug. 5.23 17.02 10.52 23.16 Springtij: 7 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer in ons land wordt thans beheerst door een kleine de pressie boven ons land, die maar heel langzaam naar het noorden trekt en ook morgen het weer nog beïnvloed. Een volgende depressie boven zuid- west-Engeland en het Engelse Ka naal trekt Frankrijk binnen. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1