U HET GELUK KOMT MET DE JAREN Eerste externe jaarverslag postdistrikt Middelburg Duizenden toeristen met vertraging gekonfronteerd Verwacht nivo niet bereikt Waarschuwing tegen Belgische vermageringskuren NO VIN financiert projekten op Cuba Antieke violen gestolen Minder buitenlanders naar Nederland Kampen moet woningen slopen tot Lijsten kieskring Middelburg geldig verklaard Ziekteverzuim blijft dalen Haven-c.a.o. formeel goedgekeurd Wat biedt de BEELDBUIS? Politie ontdekt wapenarsenaal ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdafc 3 augustus 1982 Nr. 23158 5 MIDDELBURG» 3-8. Voor de eerste maal heeft het postdistrikt Middelburg een extern jaarverslag uitgegeven. Doel: de gebruikers in de regio enig inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen van het postdistrikt. Een blik in de post- keuken leert, dat ook aan Middelburg de dalende conjunctuur niet ongemerkt voorbij ging in het verslagjaar 1981. Het verwachte nivo werd niet bereikt. De totale groei van de bestelde briefpost bedroeg slecht 0,5 procent, de lokethandelingen stegen met 9 procent. Over het geheel genomen is er sprake van een dalende lijn in een aantal kategorieën post, in ieder ge val een afname van de groei. Een en ander had gevolgen voor de werkge legenheid bij de PTT, al resulteerde dit niet in gedwongen ontslagen. MOSKOU. De Sowjetrussische ra- kettechnikus Nikolaj Piljoegin is maandag op 74-jarige leeftijd overle den, zo heeft de Moskouse televisie bekendgemaakt LEIDSCHENDAM, 2-8. Het mi nisterie van volksgezondheid en mi lieuhygiëne heeft maandag gewaar schuwd tegen het gebruik van enkele door Belgische artsen voorgeschre ven vermageringskuren. Het is het ministerie gebleken dat ook Neder landers van deze kuren gebruik ma ken. Tenminste een persoon is na ge bruik van de medikamenten met spoed in een ziekenhuis opgenomen. Volgens het ministerie gaat het in de meeste gevallen om een kombina- tie van uiteenlopende medikamen ten, die in kapsulevorm worden afge leverd. Een aantal van deze medicij nen mag alleen gebruikt worden on der strikt medische kontrole en bege leiding. De geneeskundige hoofd- inspektie raadt een ieder die met een dergelijke kuur bezig is, zo spoedig mogelijk kontakt op te nemen met zijn of haar huisarts. DEN HAAG, 2-8. De Nederlandse Organisatie Voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking NO VIB gaat op-Cuba twee projekten fi nancieren, waarmee een bedrag van totaal ongeveer 1,75 miljoen gulden is gemoeid. De algemeen-sekretaris van de NOVIB, Sjef Theunis, heeft dat bevestigd. Met de Cubanen is in beginsel over de projekten overeenstemming be reikt. De projekten, de bouw van een sociaal centrum in een dorp en een medisch projekt, beslaan een periode van twee a drie jaar. Op aandringen van de Tweede Ka mer is een aantal jaren geleden de of ficiële ontwikkelingshulp aan Cuba stopgezet. De 1,75 miljoen voor de twee projekten komt overigens voor het leeuwendeel uit de pot van ont wikkelingssamenwerking, dat aan onder meer de NOVIB als medefinan cieringsorganisatie gelden ter be schikking stelt voor ontwikke- lingsprojekten. Maatstaven Volgens Theunis is zijn organisatie op grond van de overeenkomst met de overheid over de medefinancering vrij om de gelden te besteden in lan den die de NOVIB daar voor uitkiest op grond van haar maatstaven. De partikuliere organisaties richten zich in tegenstelling tot de overheid niet op landen, maar op doelgroepen, met name de armste groepen van de be volking, aldus de NOVIB-sekretaris. Door een natuurlijk verloop en een herindeling konden er toch nog 23 nieuwe medewerkers in dienst wor den genomen in het distrikt Middel burg. Briefpost Het aantal aan huis bestelde brief post daalde in het verslagjaar van een gemiddelde van 10,6 naar 10,5 per week, gedeeltelijk door de toename van het woningbestand, gedeeltelijk door een daling in het bestelverkeer. De groei van het loket-verkeer kwam voornamelijk voor rekening van de strippenkaart en abonnemen ten voor het openbaar vervoer. In de overige kategorieën viel een daling te noteren. Het ziekteverzuim in het post distrikt steeg in 1981; bij kantoorper soneel van 4,2 naar 4,7 procent en bij het uniform-dragend personeel van 6,0 naar 6,7 procent. Een stijging ech ter, die nog onder het landelijk ge middelde ligt. Een oorzaak voor deze stijging wordt niet genoemd in het verslag. Nieuwbouw In het verslagjaar werden vijf (ver)nieuw(d)e kantoren ingebruik genomen: in Zoutelande, Ovezande, Ossendrecht, Stampersgat en Zierik- zee. In 1982 volgen Hoogerheide, Vlissingen, Goes, Middelburg, Heer- Ie en een verbouwing te Steenbergen. AMSTERDAM, 2-8. Bij een in braak in een woning in de Amster damse Gerard Brandtstraat zijn twee antieke violen en zes strijkstokken alsmede geld (in diverse valuta gestolen. De politie schat de totale waarde van de buit op ruim 150.000 gulden. ROTTERDAM. De twee Nederlan ders H. P. (34) en R. L. A. de K. uit Utrecht, die sinds ruim een week in Spanje vastzitten, worden ervan ver dacht in ons land gebruik te hebben gemaakt van valse bankgiro-op drachten. Vóór 1 oktober 1982 zullen alle loket ten op de postkantoren zijn voorzien van kogelwerend glas. DEN HAAG, 2-8. Er komen minder buitenlanders naar Nederland en er vertrekken meer Nederlanders naar elders. Dat valt op te maken uit cij fers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) over het eerste half jaar van 1982. Er vestigden zich toen 31.900 men sen uit het buitenland in Nederland tegen 36.600 in het eerste half jaar van 1981. Toen verlieten 28.600 perso nen het land, tegen 31.000 in het eerste half jaar van 1982. Door deze ontwikkeling is het vestigingsover schot dat in de eerste helft van vorig jaar nog 8000 bedroeg in dezelfde pe riode van dit jaar teruggelopen tot 900. Met name Turken en Marokkanen komen in geringere aantallen het land binnen (van 5800 naar 2500). KAMPEN, 2-8. In de Hanzewijk in Kampen moeten op korte termijn 213 woningen verdeeld over 13 woon blokken, worden gesloopt wegens in stortingsgevaar. Al direkt na de bouwvakvakantie worden de trap penhuizen gestut. Twaalf andere woonblokken (195 woningen) moeten op korte termijn van paalfunderingen worden voor zien. Dit heeft direkteur J. B. Kree- mer van de woningbouwvereniging Kampen, de eigenaresse van de wo ningen, desgevraagd meegedeeld. Verzakt De woonblokken zijn sinds de bouw in 1955 ongeveer 30 centimeter verzakt, waardoor scheuren zijn ont staan, die niet meer worden hersteld, de woningen staan, zonder paalfun- dering, op veengrond. Volgens Kree- mer is de verzakking op zichzelf niet zo erg. Er ontstaan echter, omdat de woonblokken als het ware kantelen, niet op te vangen of te herstellen spanningen in de gebruikte bouwma terialen. Britse kanaalbootstaking LONDEN, 2-8. Duizenden toeristen die maandag naar Engeland en Ier land of terug naar het continent wil den reizen hebben door een staking van de bemanningen op de veerboten van de Britse staatsrederij Sealink met forse vertragingen te maken ge kregen. Maar praktisch allen wisten tenslotte toch hun doel te bereiken door op schepen van andere rederijen, te stappen. De ergste problemen hadden men sen die de kanaaleilanden Guernsey en Jersey als bestemming hadden of die daarvan wilden vertrekken. Tus sen deze eilanden en de Engelse zuid kust heeft Sealink het vervoersmo- nopolie. De bond van zeevarenden had h^ar vierduizend leden op de schepen van Sealink opgeroepen tot een staking. Zij zal hiermee aktievoeren tegen het - -Vi voornemen van de rederij de ionen te verlagen van het personeel dat vaart op de verliesgevende verbinding Harwich-Hoek van Holland. Schuld De leider van de Britse bond, Jim Slater, gaf de schuld van het konflikt aan de regering van premier That cher en hij uitte het dreigement dat zijn bond alle veerdiensten tussen Engeland en Europa zal treffen als de kwestie niet binnen enkele dagen wordt opgelost. De direktie van de Britse Kanaal bootmaatschappij Sealink en verte genwoordigers van de nationale zee- liedenbond (NUS) hebben inmiddels een akkoord bereikt dat dinsdag aan de stakers zal worden voorgelegd. Dit heeft vakbondsleider Jim Slater gezegd. MIDDELBURG, 2-8. Het hoofd stembureau in de kieskring Middel burg heeft maandagochtend alle 16 daar ingediende lijsten geldig ver klaard. Van de lijst van de Centrum partij zijn hier enkele namen ge schrapt, maar er bleven genoeg over om de lijst te aanvaarden. Ook van de rechtse Volkspartij zijn enkele na men van de kandidatenlijst afge voerd. Van hen was geen verklaring ontvangen dat zij ook eventueel een verkiezing aan zullen nemen. DEN HAAG, 2-8. Het ziektever zuim blijft dalen. Dat valt op te ma ken uit cijfers over het ziektever zuim in het tweede kwartaal van dit jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlandse Instituut voor Preventieve Gezond heidszorg TNO. In vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar daalde het ziek teverzuim van 8 procent naar 7,7 pro cent bij mannen en van 10,7 naar 10,1 procent bij vrouwen. De gemiddelde verzuimduur daalde van 17,5 naar 16,9 dagen bij mannen en van 14,7 naar 14,1 dagen bij vrouwen. Eerste halfjaar Voor het eerste halfjaar van 1982 betekent dit dat het percentage ziek teverzuim bij mannen op 8,2 ligt met een gemiddelde verzuimduur van 15,9 dagen en voor vrouwen op 10,9 met een gemiddelde verzuimduur van 13,5 dagen. Vergeleken met het eerste half jaar van 1981 betekent dat voor mannen een daling van het ziek teverzuim met 0,3 procent en voor vrouwen met 0,5 procent. ROTTERDAM, 2-8. De leden van de Vervoersbond FNV in de Rotterdam se en Amsterdamse haven hebben de raam-cao voor 1982 goedgekeurd. Dit blijkt uit de uitslag van een referen dum dat de bond onder zijn leden heeft gehouden. Ook de afgeleide cao's voor de ver schillende sektoren zijn door de ha venwerkers goedgekeurd, behalve die bij het Rotterdamse containerbe- drijf Unit Centre. Volgens bestuurder Ger Ros zijn de werknemers van Unit Centre het niet eens met de termijn waarop bij het bedrijf een vijfploegendienst moet worden ingevoerd. Staking Vanaf begin mei werd in de Rotter damse haven ongeveer vier weken gestaakt door enkele tienduizenden havenwerkers in de kolen- en ertso verslag, graanoverslagbedrijven en bij het containerbedrijf ECT. Met de akties wilde de bond bereiken, dat de werkgevers tegemoet zouden komen aan hun belangrijkste eis, een werk tijdverkorting van zeven dagen per jaar. Toen bleek dat de havenwerkge vers niet van plan waren meer te bie den dan twee roostervrije dagen en een toeslag voor vuil werk, besloot het merendeel van de stakers het werk te hervatten. De staking betekende een schade van enkele tientallen miljoenen gul dens voor de Rotterdamse haven. De cao die nu wordt afgesloten geldt voor ongeveer 15.000 haven werkers in Amsterdam en Rotter dam. Woensdag 4 augustus, 19.55 uur Ned. 1: The Rake's Progress. Een scène uit deze opera van Igor Stravinsky. WOENSDAG 4 AUGUSTUS NED. I: Een angstaanjagend monster verjaagt de gasten in Nit wits uit het hotel. Arabisch avon tuur" is de titel van een spannende jeugdfilm. Na regionaal nieuws in ,,Van gewest tot gewest" brengt de NOS naar aanleiding van het feit dat de komponist Igor Strawinsky hon derd jaar geleden geboren werd een drie uur durende registratie van de opera „The rake's progress" op het scherm. Uitvoerende zijn koor van Glyndebourne en het Londen Phil harmonic Orchestra. Het verhaal handelt over de losbol Tom Rakewell die zijn geneugten zoekt in de stad en zijn meisje Anne Truelove op het platteland in de steek laat. Hij laat zich inpalmen door allerlei duivelse figuren. Tenslotte sterft hij in een ze nuwinrichting. NED. II: In de Amerikaanse film „Wij gaan het maken", die de IKON op het scherm brengt wordt getoond hoe zwarte tienermeisjes aankijken tegen hun getto. De VOO neemt de verzorging van het avondprogramma op zich en vangt aan met het muzika le programma „Countdown". Sha dow Mountain" is de titel van een Amerikaanse speelfilm die zich af speelt in de periode van de Ameri kaanse Burgeroorlog. Het verhaal handelt over de leger kapitein Cutter die tijdens de oorlog niet alleen zijn vrouw verloren heeft maar ook zijn- »wji. - LONDEN. De Anglicaanse kerk is opnieuw in een konflikt geraakt met de rechtervleugel van premier Mar garet Thatchers conservatieve partij - Deze keer over een kerkelijke her schrijving van het volkslied. OUDEWATER, 2-8. De rijkspolitie in Oudewater heeft maandagmiddag in het huis van een 25-jarige inwoner van die plaats een kompleet wapen arsenaal aangetroffen. De man had acht gebruiksklare geweren in huis, waaronder geweren met een afge zaagde loop, jachtgeweren en een ko gelgeweer en zesduizend stuks muni tie. Volgens de politie is de eigenaar nooit van plan geweest de wapens te gebruiken, bij verhoor bleek dat de man verzamelaar was. Hij is op vrije voeten gesteld, nadat tegen hem pro ces verbaal was opgemaakt. De man voerde de stukken van zijn verzameling illegaal in uit België. Hij had geen wapenvergunning. hele bezit. Veronica's agenda besluit de uitzending. WOENSDAG 4 AUGUSTUS NED. I: 15.30 Nitwits15.45 Ara bisch avontuur; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Van ge west tot gewest; 19.55 1882 - Igor Strawinsky - 1982; 21.37 Journaal 21.55 The Rake Progress; 22.55 Jour naal; 23.00 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboot; 18.59 Wij gaan het maken; 19.25 Kenmerk; 20.00 Jour naal; 20.27 Socutera20.32 Count down; 21.20 Shadow Mountain; 22.50 Agenda; 23.07 Journaal; 23.15 Nieuws voor doven. DONDERDAG 5 AUGUSTUS NED. I: De poppenfïlm „De drie van Yoghurtdorp" opent de uitzen ding. „De hofnar" een Amerikaanse film met in de hoofdrol Danny Kaye vult de rest van het middagprogram ma. Jacob staat ook vanavond cen traal in deze aflevering van „Verha len uit de Bijbel". Dan schakelt de NCRV over naar Dronten voor de Springtrofee 1982. Kerkepad '82 voert naar Enkhuizen, alwaar een route is uitgestippeld. Dan een afle vering uit de politieserie „Maggie Forbes". Twee vrouwen nemen een rijke direkteur van vele liefdadig heidsinstellingen in gijzeling en doen dit wel op een zeer uitgekiende ma nier. „Verre Volken"neemt een kijk je op het prachtige eiland Bali. ,NEQ.fL In .„de Sullivans" verlapt Tom het land en gaat George bij dé Sullivans Wonen. Jarvis heeft pro blemen met de kinderen en zoekt on derdak voor hen. Dan de herhaling van de negende aflevering van Cen tennial. Alhoewel sheriff Dumire weet wat de Wendells van plan zijn, kan hij niet verhinderen dat dominee Holly bestolen wordt. Secombe komt te overlijden en zijn weduwe ver trekt verloop van tijd naar Engeland terug, „op het spoor van de mens" wordt China bezocht, waar de restan ten gevonden werden van de mens van Peking" die zo'n 600.000 jaar ge leden geleefd moet hebben. DONDERDAG 5 A UGUSTUS NED. I: 15.30 Doe het zelf eens; 15.40 De drie van Yoghurtdorp; 15.55 De hofnar; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Rollebol; 19.05 Verhalen uit de Bijbel; 19.20 Spring trofee '82; 20.15 Kerkepad '82; 20.40 Maggie Forbes; 21.37 Journaal; 21.55 Verre volken; 22.45 Journaal. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboot; 18.59 Cijfers en let ters; 19.25 De Sullivans; 20.00 Jor- naal; 20.27 Centennial; 22.05 Brand punt; 22.30 Op het spoor van de mens; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor do ven. GREVELINGENDAM, 3-8. Pierenspitters aan de Grevelingendam. Een geliefkoosd aas voor hengelsporters en dus ook een geliefkoosde bezigheid. Pieren, leeglopers of zagers hoe men ze ook noemt, zijn ook een niet te verwaarlozen voedselbron voor andere dieren, bijvoorbeeld vogels. Iets dat misschien niet iedereen weet, is: voor pierenspitten is een vergunning nodig, aan te vragen bij de Deltafederatie in Roosendaal. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hij haalde dë schouders op. „Ach, ik weet niet, het komt misschien door mijn christelijke opvoeding, misschien zie ik het allemaal een beetje ouder- wets". Ze stond op en ruimde de tafel op. Geert stond op en zei: „Nou, vertel maar eens wat ik moet doen, dan zal ik eens aan het werk gaan". Nel liet hem de zaal vegen en schrob ben en na een paar uur zaten ze beiden in de achterkamer te koffiedrinken. „Ik zal je maar niet vragen of je van plan bent hier te blijven zei ze ten slotte, want ik lees in je ogen: hoe eerder ik hiervandaan ben, hoe beter". Hij lachte, maar het ging niet van harte. „Je hebt een eigenaardige manier van zeggen, ik heb nooit geweten dat ik zulke sprekende ogen had". „Je werkt hier niet met plezier, is 't wel?" „Ik vind jou een best mens, maar ik geloof dat het voor ons beiden toch maar beter is dat ik met de boot van twaalf uur naar Den Helder vertrek, ik benm bang dat ik heel gauw heimwee zou krijgen". Ze zuchtte en keek somber naar haar koffie die nog onaangeroerd voor haar stond. Hy keek vertederd „Het spijt me", zei hij zacht Tenslotte stond Geert op en knoopte zyn jas dicht „Ik zal nu maar gaan. Ik dank je hartelyk voor je gastvrijheid en het spijt me dat ik niet kan blijven". Maak het jezelf niet moeilijk" weer de ze luchtig af, je hebt'je werk ervoor gedaan en dat is voldoende!" Ze wenste hem een goede reis en verzekerde hem dat als hij weer eens op het eiland kwam, hij altijd weer mocht aankloppen. Bij de haven lag de boot al klaar. Hij bracht zijn fiets op het achterdek en bleef bij de verschansing staan. Langzaam voer de boot de smalle haven uit en hij bekeek nog eens het verwijderende eiland waar hij in die enkele dag zoveel had beleefd. „Uw kaartje alsublieft, mijnheer". De conducteur van de boot stond voor hem met de kaartjestrommel in de ene hand en de tas in de andere. De kniptang bungelde heen en weer over de glimmende knopen van zijn uni formjas. Verstrooid haalde hij zijn portemon- naie voor de dag en gaf de man het vervoerbewijs. Deze bekeek het even en gaf het toen weer terug. „Het is niet meer geldig, mijnheer, dit is een dagretour van de vorige dag". Geert schrok. Hij had niet voldoende geld bij zich om de overtocht opnieuw te betalen, wat moest hij nu doen? „Maar, trachtte hij de man te ver murwen, ik heb gisteravond door het weer de laatste boot gemist, zodoende was ik gedwongen om op het eiland te overnachten". De conducteur haalde de schouders op. Dat is heus niet onze schuld mijn- Door ARIS SMIT heer, we zijn gisteravond zelfs nog iets te laat vertrokken. Ik kan er niets aan doen, maar uw kaartje is nu waarde loos geworden. Geert telde het geld in zijn porte- monnaie, maar kon niet aan het ver- eiste bedrag komen. Half afwezig ging hij in de andere zakken van zijn jas zoeken, hoewel hij wist dat daar ook geen geld meer kon zitten. Plotseling voelde hij een papiertje in zijn regenjas. Stomverbaasd haalde hij een tientje tevoorschijn. „U schijnt nog een achterdeurtje te hebben, mijnheer" zei de conducteur lachend Zonder te spreken overhandigde hij het geld en nam werktuiglijk het wis selgeld in ontvangst Tevergeefs pijnigde hij zijn hersens af hoe dat geld in zijn zak kwam. Zou zijn moeder misschien? Nee, dat was uitgesloten, moeder was veel te secuur om dat geld los in zijn jaszak te stoppen. Blonde Nel Als een bliksemflits schoot het door zijn brein. Die had dat geld in zyn jaszak gedaan, natuurlijk, ze wist dat hij haast niets op zak had en de jas had de gehele nacht in de zaal gehangen. Toch lief van haar. mar hij hoefde geen aalmoezen, zodra hij thuiskwam zou hy het geld terugsturen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5