School Nieuwe Boogerdstraat binnenkort onder slopershamer Muziek-Play-In in Brouwershaven Geen schokkend jaar voor de Z.ELR.M. De J. Henry Dun ant" was in Bruse visserijhaven „Hij heeft zijn beste tijd gehad" STREEKNIEUWS Sigarettenprijs mag omhoog Gasexplosie vermoedelijk poging tot zelfmoord Nederland helpt bij Portugese landinrichting Vrachtwagen voor Polen in beslag genomen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 3 augustus 1982 Nr. 23158 3 ZIERIKZEE. Nog slechts enkele weken en dan valt het uit 1883 daterende schoolgebouw aan de Nieuwe Boogerdstraat ten prooi aan de slopershamer. (Foto: Bob Noomen) ZIERIKZEE, 3-8. Op de plaats waar eens een brouwe rij was en naderhand de gerancinefabriek (voor de ver vaardiging van kleurstoffen) stond, staat nu een monu mentale maar helaas uitgewoonde school: de zogenoem de School C aan de Nieuwe Boogerdstraat te Zierikzee, gebouwd in 1883 en van een verdieping voorzien in 1910. Nog slechts enkele weken scheiden ons van het moment, dat de man met de slopershamer aldaar zal verschijnen en het gebouw, waar wellicht duizenden Zierikzeese kinderen hun eerste onderwijs ontvingen, voorgoed verdwenen zal zijn. De uit Zeeland afkomstige profes sor Van Swigchem schreef nog niet zo lang geleden in verband met het ver lies van grote gebouwen in verleden en heden: „Wat wordt prijsgegeven keert niet terug...." Eensgezind besluit Zelden toonde de gemeenteraad van Zierikzee zich zo eensgezind als bij het onlangs genomen besluit om de bouwvallige en sterk verwaar loosde school aan de Nieuwe Boogerdstraat te doen slopen in plaats van er nog een vermogen voor eventuele renovatie en verbouw aan te besteden. Het heeft uiteraard weinig zin om die moeilijke beslissing alsnog van kanttekeningen te voorzien. Veel uit wijkmogelijkheden waren er zeker niet. Hoogstens kan men zich afvragen of de vroede vaderen zich in de verste verte wel hebben gerealiseerd wat het effekt zal zijn van die kaalslag in het hartje van de oude binnenstad. De burgers van Zierikzee en de tal loze toeristen zullen dat spoedig met eigen ogen kunnen aanschouwen. Zal er inderdaad ooit op die vrijge komen lokatie nog eens een fraai ge bouw verrijzen voor bibliotheek of andere doeleinden? Het is te hopen maar de kans is nu nog klein. De meest voor de hand liggende oplos sing, die ook elders veelal worst ge kozen is het parkeerterrein: relatief weinig kosten en voldoening bij de middenstand. En, zoals door de ge meenteraad beloofd: een speelplaats- je voor de jeugd. Scheurvorming In het jaar dat de eerder genoemde fabriek was afgebroken werd tevens met enige plechtigheid de eerste steen gelegd voor een nieuwe school, beter bekend als School C. Reeds in 1914 werd opnieuw een eerste steen gelegd, maar nu voor uitbreiding van het bestaande gebouw met een ver dieping. „Men fluistert nu nog", al dus Braber en Pols in hun geschrift Zierikzee zoals het was, „dat de fun dering daar eigenlijk niet op bere kend was zodat scheurvorming op trad." Deze auteurs stellen dan lakoniek vast: „de school heeft in ieder geval zijn beste jaren gehad." Om die laaste konklusie kan uiteraard nie mand heen! Wiebe Keikes RENESSE Bedreigers aangehouden De twee jeugdige Duitsers R. U. Q. (25 jaar) en P. K. T. (19 jaar), beiden uit Düsseldorf, die in de nacht van zaterdag op zondag in Renesse onder bedreiging met een pistool R. van zijn portemonnaie beroofden en die .later door de politie wérden ingeslo,- ten, zullen vandaag via hét snelrecht r' voor de póïïtièfëcht'er in Middelburg worden geleid. Bij hun arrestatie wa ren de twee daders in het bezit van een revolver en een valmes. In gezicht geslagen De 19-jarige C. K. uit Haamstede werd vannacht (maandag op dinsdag) door patrouillerende politie gear resteerd, nadat hij eerder diverse mensen lukraak in het gezicht had - geslagen. Bij zijn arrestatie bleek C. R. in het bezit van een revolver en pa tronen. Hij is ingesloten. Suksesvolie jaarmarkt De jaarmarkt afgelopen vrijdag te Renesse leverde een prachtig bedrag op voor de aktie interieur dorpshuis. Ondanks de warmte werd de markt goed bezocht. De stichting interieur dorpshuis vertegenwoordigde diver se kramen die 841,— opleverden voor de aktie. De toneelvereniging „Op Drift" had een stand waar men zich kon laten fotograferen in kle ding anno 1900. Deze kraam bracht 369,— op. Als klap op de vuurpijl stonden de marktkraamhouders 3065,— af aan de stichting. Zodoen de leverde de markt een prachtig be drag op van in totaal 4275,—. OOSTERLAND Oud papier Zaterdag 7 augustus hoopt het des betreffende komitee weer oud papier en vodden op te halen ten bate van het Zendingswerk der Gereformeer de Gemeenten. Omstreeks negen uur in de morgen hoopt men van start te gaan met tractor en wagen, en de in gezetenen van het dorp worden be leefd verzocht het papier en de vod den aan de straat of trottoir gereed te leggen (gebundeld). Bij voorbaat dank voor de medewerking. O. fikse klappen opliep. De inmid dels gealarmeerde politie kwam la ter ter plaatse. De 25-jarige G. van E. uit Zierikzee en de 23-jarige W. de V. uit Kruiningen werden gearresteerd. Beiden hebben bekend en zijn ingeso^ ten in Zierikzee. Motorpolitie botst Afgelopen maandagavond had ter hoogte van de „Pleisterplaats" aan de rijksweg te Oosterland een bot sing plaats tussen een politie-motor en een personenauto. De politie motor bestuurd door wachtmeester J. P. L. kwam aangereden van de richting „Blauwe Keet" over de langzaam verkeersweg, terwijl juist over de uitvalstrook uit de richting Nieuwerkerk, de garagehouder C. van der Have uit Oosterland kwa- maangereden. Deze kon nog tijdig stoppen, doch de motor niet meer, zo dat een botsing ontstond. Persoonlij ke ongelukken deden zich niet voor behoudens enige schrammen, maar de motor werd zwaar beschadigd, de personenauto wat lichter. BRUINISSE Jeugddisco in de Pul Woensdag 4 augustus organiseert „De Pul" voor de jeugd een disco avond van half zeven tot negen uur. SCHUDDEBEURS Vals alarm De brandweerkorpsen van Brou wershaven en Dreischor kregen in de nacht van maandag op dinsdag een melding binnen van een brand in een woning aan de Donkereweg van de familie de R. Bij aankomst bleek het vals alarm te zijn. Jongen redt kalf uit sloot UTRECHT, 2-8. Zeker een kwartier heeft de 19-jarige Utrechter Hans Goossens met een pasgeboren kalf in zijn armen in een modderige sloot gestaan voor de bemanning van een toevallig passerende politiewagen hem en de koeiebaby van de sloot op de wal hielp. Hans was toevallig in de buurt toen het onfortuinlijke kalf zo uit de moederschoot de sloot in- plonsde. Hij sprong het beestje me teen na, maar eenmaal in de diepe sloot had hij onvoldoende houvast om zichzelf en het glibberige beestje, dat de placenta nog om het lijf had - op de kant te krijgen. Na lang gemod der bracht de sterke arm uitkomst. DEN HAAG, 2-8. Een pakje siga retten mag maximaal een kwartje duurder worden. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft daar voor volgens een woordvoerder van het ministerie in principe tóestem ming gegeven. Wanneer de verhoging ingaat is op het ministerie niet be kend. De sigarettenfabrikanten zul len zelf moeten bepalen wanneer zij de sigaretten duurder maken en hoe veel, aldus de woordvoerder. Jaarverslag 1981 ZIERIKZEE, 3-8. Het jaar 1981 zal voor wat betreft de Koninklijke Zuid- Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (Z.H.R.M.) niet als een schokkend jaar de geschiedenis in gaan, volgens het zojuist ver schenen jaarverslag. Het was nu ook weer geen rustig jaar, want er werd to taal 139 keer met de reddingboten hulp verleend. De tendens van het stijgende aan tal watersporters onder de geredden heeft zich ook in het verslagjaar dui delijk voortgezet. Deze kategorie nam met 76,5% (151 personen) het leeuwenaandeel van het reddings werk voor zijn rekening. De overige cijfers: zeeschepen 0,5% (1), visserij 7,5 (15), patiënten 13,5% (21) en diver se 2,5%. In 55 gevallen resulteerde de tochten niet daadwerkelijk in het aan land brengen van personen. Loos alarm kwam ook in 1981 vaak voor. Afscheid H. P. Everwijn Twee agenten van de maatschappij moesten een einde maken aan het reddingwerk, onder wie de oud-bur gemeester van Westerschouwen, de heer H. P. Everwijn, die na 17 jaar het werk overdroeg aan de nieuwe burgemeester, mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer. Hiermee heeft Burghsluis de primeur van de eerste agente. De financiële positie van de maat schappij geeft geen reden tot bijzon dere opmerkingen. Wel wordt mel- DEN HAAG. Zowel kopers als ver kopers van woningen schakelen slechts in beperkte mate een make laar in bij hun pogingen onroerend goed aan te schaffen of af te stoten, gezamenlijk bestrijken de bemidde laars dan ook bij lange na niet de ge hele woningmarkt. AMSTERDAM, 2-8. De gasexplosie in het flatgebouw Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmermeer, waar door in de nacht van zondag op maan dag een man zwaar gewond werd en zeven woningen zwaar werden be schadigd, is ontstaan door ontkoppe ling van een gastoestel in de woning waar de ontploffing zich voordeed. Hierdoor kwam gas in de .woning terecht, dat explodeerde. Dit heèft de politie maandagmiddag bekend ge maakt. Volgens de politie is een poging tot zelfmoord van de 27-jarige bewoner van de flat waar het gas ontplofte niet uitgesloten. Van de zeven wonin gen die zwaar beschadigd zijn, moest de brandweer er later drie sluiten wegens instortingsgevaar. ding gemaakt, dat de kosten nog steeds stijgen en derhalve alle zeilen (en motoren) moeten worden bijgezet om de schade tot een minimum te be perken. Voldoening wordt uitgesproken dat de jaarlijkse bijdragen stegen, evenals de „scheepsbijdragen". DEN HAAG, 2-8. Nederland gaat Portugal helpen bij de ontwikkeling van een landinrichtingsprojekt in het Vougagebied in het noorden van het land. Ir. C. P. Lambregts, hoofd- ingenieur-direkteur voor landinrich ting, grond- en bosbeheer van het mi nisterie van landbouw en visserij, zal daarvoor twee jaar in Portugal ver blijven, aldus een mededeling van het ministerie. Lambregts zal als ad viseur worden gedetacheerd bij het Potugese ministerie van landbouw. DEN HAAG, 2-8. Een Nederlandse vrachtwagen met hulpgoederen voor Polen is vorige week door de Oost- duitse douane in beslag genomen om dat de vrachtbrief niet korrekt was ingevuld. Dat heeft de chauffeur van de wagen, die voor het Polenkomitee in Den Haag reed, maandag bekend gemaakt. De lading van de vrachtauto bestond uit 3000 kilo gedragen kle ding, tien dozen met blikken voedsel en een aantal pakken wit schrijfpa pier. Daar het papier niet op de vrachtbrief stond vermeld werd de chauffeur bijna een nacht lang ver hoord. Boete Bovendien moest hij na betaling van een boete van 6600 gulden on middellijk het land verlaten. De chauffeur zei dat de Nederlandse am bassade in Oost-Berlijn op de hoogte is van de inbeslagname, maar dat hij nog niet weet hoe hij zijn wagen te rugkrijgt. De hulpgoederen zouden in Krakow bij de katholieke kerk worden afgeleverd. BROUWERSHAVEN, 31-7. De mu- ziek-play-in, het hoogtepunt van de traditionele Brouwse Dag begint een volwassen evenement te worden. Drie jaar geleden werd het initiatief genomen tot deze muziek-play-in. Za terdag wist deze gebeurtenis in de Smalstad honderdnegen muzikanten uit de regio, maar ook uit de rest van Nederland en zelfs uit België en Duitsland te trekken. De muziektent van Brouwershaven bleek te klein dit grote gezelschap musici te herber gen en moest derhalve aan beide zij den worden uitgebreid. Er werd zaterdag tweemaal gerepe teerd - met publiek - voordat 's mid dags het officiële koncert plaats vond. De dirigenten Piet en Hendrik Everwijn en Bram Heijboer wisten hun enthousiasme met succes over te brengen op de talrijke deelnemers aan de muziek-play-in. Het publiek toonde grote belangstelling tijdens deze Brouwse Dag. Concert „Con Amore" ZIERIKZEE. De achterzijde van de school Nieuwe Boogerdstraat. Het kon niet uitblijven: ruiten sneuvelden al (Foto: Bob Noomen) BRUINISSE, 3-8. Na een bezoek aan de Belgische stad Gent meerde het Ro de Kruisschip de „J. Henry Dunant" af in de Visserijhaven van Bruinisse. Af deling Duiveland van het Rode Kruis verzorgde hier voor de gasten (allen af komstig uit de provincie Utrecht) een ontspanningsavond. In het kader van de uitwisseling sconcerten van de muziekverenigin gen onderling zal het muziekgezel schap „Con Amore" uit Noordgou- we, onder leiding van de heer A. Stoutjesdijk uit Oosterland, zater dagavond 7 augustus een concert ge ven op de mobiele muziektent aan het Koninginneplein. Het publiek wordt beleefd verzocht vooral tij dens het uitvoeren van de verschil lende nummers de nodige stilte in acht te nemen en vooral niet met brommers of iets dergelijks telkens voorbij te rijden. Het concert begint om acht uur. Benzinediefstal en handgemeen Na welkomstwoorden van de gast vrouw van het schip, opende de voor zitter, de heer A. L. Bakker de avond, met een korte inleiding over de gemeente Duiveland en de afde ling van het Rode Kruis. Hierna was het woord aan het duo „Janny en An nie", oftewel de Dames Beye en Zey-, Ier. Dit komische duo wist de gasten te boeien met korte acts en liedjes. Mevrouw De Jonge-van 't Hoff amu seerde het gezelschap met een quiz en spelletjes. Uiteraard ontbrak de mu ziek niet, die werd verzorgd door het bekende trio „De Nova's" uit Brui nisse. Aan het eind van de geslaagde avond ontvingen de gasten, die zich ook deze week weer, behalve de be manning, omringd wisten door een geestdriftig en hard werkende groep vrijwilligers(sters), een kleine atten tie. Een en ander aangeboden en ver zorgd door de afdeling Welfare-Dui- veland. Zaterdag zag de heer O. hoe twee jongemannen druk doende waren zijn in de Nieuwstraat in Oosterland geparkeerd staande auto van de brandstof te ontdoen en deze over te hevelen in hun eigen auto. Nadat O. een aantal buren bij elkaar had ge trommeld werden de beide dieven bestormd, maar zij narhen gehaast de benen. Na een achtervolging werd het tweetal klemgereden, waarna een vechtpartij plaatsvond, waarbij (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3