PLO stelt voorwaarde voor vertrek uit Beiroet Deel justitiepersoneel vrij door brand AGENDA Strijd Libanon-Israël Nieuwe hoofdstad voor Falklands Olie wereld- produktie iets kleiner Bosbranden in Griekenland Strijd tussen Iran en Irak voortgezet Staking van openbaar vervoer in Columbia Engeland houdt zich niet aan sancties VS Zelfverbouw marihuana wordt miljardenbedrijf Lijken van toeristen in Zimbabwe ontdekt Zalm terug in de Thames (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Pi BEIROET, 3-8. De hoge PLO-leider Farouk Kaddoumi heeft verklaard dat de Palestijnse guerrillastrijders West-Beiroet pas zullen verlaten als Israël zijn belege ring van dit stadsdeel opheft en zich terugtrekt uit Liba non. Dit meldde het Palestijnse persbureau Wafa. Kad doumi is hoofd van het politieke departement van de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. LONDEN, 2-8. Port Stanley, de hoofdstad van de Britse kolonie in het zuiden van de Atlantische Ocea an, wordt mogelijk het laatste slacht- offcv van de Brits-Argentijnse oor log. Steeds meer van de 1200 inwoners van Port Stanley spreken er zich vol gens het Britse zondagsblad „Sun day Times" voor uit de stad over te laten aan het Britse garnizoen en van Port Louis, ongeveer 40 kilometer noordelijker, de nieuwe hoofdstad te maken. Tot 1844 was Port Louis al hoofdstad van de Falkland-eilanden. Mijnen Aanleiding voor de roep om Port Stanley te verlaten zijn met name de vele duizenden mijnen die Argentijn se soldaten tijdens de bezetting in en rond de hoofdstad hebben gelegd. De mijnen zijn zonder systeem of plan begraven en omdat ze veelal van plastic zijn, kunnen de mijnoprui- mers van het Britse leger ze niet met detektoren opsporen en opruimen. NEW YORK, 2-8. De wereldolie- produktie heeft in april gemiddeld 50,2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag bedragen. Dat is 2,2 procent min der dan de 51,3 miljoen vaten per dag in maart, zo schrijft het Amerikaan se vakblad voor de olie-industrie Pe troleum Information International (Pil), de landen van de OPEC en de kommunistische landen produceer den minder, terwijl de produktie van de westerse landen iets groter was. ATHENE, 2-8. De meeste branden die woedden in Griekenland en die vermoedelijk het werk waren van politiek-geïnspireerde brandstich ters zijn grotendeels geblust. Zij heb ben aan twee mensen het leven ge kost en tientallen woningen ver nield. Een klein deel van het pijnboom- bos op de berg Pendeli ten noorden van Athene brandt nog en ook is de brand in de buurt van Korinthe op 80 km westwaarts nog niet bedwongen. Men hoopte ze echter in de komende uren onder de knie te hebben. De Griekse regering heeft 10 mil joen drachmen uitgeloofd voor dege ne die informatie verschaft die leidt tot de aanhouding van de brandstich ters. De branden braken in een aan tal streken gelijktijdig uit. Kaddoumi baseerde zich bij zijn in terpretatie van de positie van de PLO op het plan dat de Arabische Li ga vorige week donderdag in de Sa- oedische havenstad Jeddah aannam. Hij verklaarde volgens Wafa dat het aanbod van de PLO om haar troepen uit het door de Israëliërs belegerde West-Beiroet terug te trekken deel uitmaakt van dit plan. Dat geldt vol gens de PLO-leider ook voor de voor waarde dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. Zes punten Het plan van de Arabische Liga bestaat uit zes punten. Naast het punt van de terugtrekking van de PLO uit Beiroet stelt dit plan ook dat Israël zijn blokkade van de Libanese hoofdtad moet beëindigen en zijn troepen moet terugtrekken uit Liba non. Kaddoumi's uitspraken lijken de ingewikkelde diplomatieke onder handelingen die in Beiroet gevoerd worden, verder te bemoeilijken. De ze onderhandelingen zijn erop ge richt te voorkomen dat Israël met mi litair geweld de Palestijnse gueril- lastrijders uit West-Beiroet verdrijft. Zowel Israël als de Verenigde Sta ten weigeren een terugtrekking van de PLO te koppelen aan het vertrek van het Israëlische leger uit Libanon. Dat laatste moet volgens hen pas bij de terugtrekking van de Syrische troepenmacht uit Libanon aan de or de komen. Plan Habib Het laatste voorstel van de Ameri kaanse bemiddelaar Philip Habib in de onderhandelingen voorziet vol gens Libanese bronnen in een terug trekking van de PLO binnen twee weken. Waarschijnlijk over land via de autoweg naar Damascus. Maar volgens waarnemers tonen de uitlatingen van Kaddoumi aan dat de kloof tussen de Israëlische en Pa lestijnse positie nauwelijks te over bruggen blijkt. Verdere militaire konfrontaties zouden nu waarschijn lijker zijn dan het bereiken van een diplomatieke oplossing. SAN SALVADOR. In een Salvado- riaans dorpje is het stoffelijk over schot gevonden van een Belgische ar- chitekt, die is doodgeschoten. Dit heeft de Salvadoriaanse aartsbis schop Rivera Y Damas verklaard. BAGDAD/TEHERAN, 2-8. De Iraanse marine en artillerie hebben maandag drie iraakse grensplaatsen beschoten. Irak heeft opnieuw luch taanvallen uitgevoerd op steden en stellingen ten oosten van Basra. radio Teheran zei dat de geheime politie schuilplaatsen van de opposi tie heeft overvallen en 65 dissidenten heeft gedood of gevangen genomen. De radio maakte ook melding van gevechten tussen regeringstroepen en opstandige Koerden, waarbij veertien Koerden gevangen werden genomen. Een Griekse woordvoerder in Athene zei dat de Griekse ambassa deur in Bagdad, Leonidas Evangelli- dis, en twee werknemers van de Griekse ambassade zondag ernstig zijn gewond door een bomontplof fing toen zij het gebouw van een Iraaks ministerie binnengingen om funktionarissen te bezoeken. Belg Uit Zwitserse en Belgische bron in Bern is vernomen dat een Belg, Mari- us Bergh Gracht, door de Iraanse au toriteiten in Teheran wordt vastge houden. Voor zijn vrijlating wordt 75 miljoen Belgische frank geëist F 5.2500.000). Bergh Gracht, die woonachtig is in Zwitserland, was op zakenbezoek in Teheran. Ravage in Den Haag DEN HAAG, 3-8. Enkele honderden ambtenaren van het ministerie van justitie kregen om 8.15 uur dinsdagochtend te horen dat zij in verband met de brand in het gebouw van het ministerie aan de Schedelsdoekhaven die dag niet aan het werk hoefden. Het betreft personeel werkzaam op de 15 bo- vendste etages. De liften kunnen niet worden gebruikt en de rook- en watero verlast is zo groot dat werken op die verdiepingen niet mogelijk is. Volgens een woordvoerder van dat departement valt nog niet te zeggen of het voor het betreffende personeel bij deze ene vrije dag blijft. Het is hier nog een grote ravage en er is een wirwar van mensen die de zaak aan het opruimen is, aldus de woordvoer der. Onder meer op de afdelingen vreemdelingenzaken, kinderbescher ming, gevangeniswezen en t.b.r., op de derde en vierde etage kan wel worden gewerkt. Dinsdagmorgen vroeg kon de woordvoerder nog niet zeggen of de brand pok schade aan justitiemateri- aal zoals dossiers heeft aangericht. De brandweer en politie zijn nog vo lop in het pand aanwezig voor onder zoek. Miljoen schade De brand, die in de nacht van maandag op dinsdag rond vier uur HAARLEM. De curator van <ie fail liete Bouwes Hotel Maatschappij, mr. J. J. van der Haven wil/dat de elektrische stroomvoorziening van het hotel in Zandvoort niet wjprdt af gesneden. Vooral de onderhuurders van het Bouwes Hotel, het casino, het dolfinarium en verhuurde appar tementen, zouden daardoor zeer ge dupeerd worden, zo betoogde hij, maandag in een kort geding voor de president van de rechtbank in Haar lem over deze zaak. BOGOTA, 3-8. Het openbaar ver voer in Columbia is vandaag (dins dag) voor een dag stil komen te lig gen als gevolg van een weigering van de overheid om verhoging van de ta rieven toe te staan. Om aan het gebrek aan vervoer middelen tegemoet te komen heeft de overheid toegestaan dat van zeven uur dinsdagmorgen af alle officiële en oartikuliere voertuigen op straat mochten verschijnen. De minister van openbare werken, Vargas, verklaarde dat het huidige kabinet, waarvan de zittingsperiode op 7 augustus eindigt, niet bereid is op enigerlei wijze aan de eisen van de stakers tegemoet te komen en daar voor zelfs zonodig de rechter zal- in schakelen. Het openbaar vervoer klaagt dat het bij de huidige tarieven met ver lies werkt. uitbrak betekent volgens een voorlo pige raming van de brandweer een schadepost van ruim één miljoen gul den. Op verschillende etages van het ruim drie jaar oude pand is ernstige rook- en waterschade ontstaan. De brandweer had het vuur na een half uur bedwongen. DEN HAAG. Minister Den Boer van c.r.m. is niet van zins om zijn plannen tot het schrappen van rijks subsidies aan bepaalde toneelgezel schappen voor te leggen aan de Twee de Kamer alvorens hij een definitief beslüit neemt. In antwoord op schrif telijke vragen van kamerleden Bei- nem£, Kosto en Nuis voert de mi nister aan dat uitstel van het bezuini- gingsbesluit onmogelijk is in het ka der \>an de beperking van de rijksuit- gaveh. LONDEN, 2-8. De Britse regering heeft bedrijven in Groot-Brittannië die kontrakten hebben afgesloten voor levering van goederen die zijn bestemd voor de aardgasleiding van Siberië naar West-Europa opdracht gegeven zich niet te houden aan het Amerikaanse verbod op de levering van die goederen. Dit heeft de Britse minister van handel, lord Cockfield, maandag in het Hogerhuis bekendgemaakt. De regering heeft de stap genomen ter bescherming van de Britse han delsbelangen en is vastbesloten deze belangen ook in de toekomst te ver dedigen, aldus lord Cockfield. Frankrijk en Italië In Frankrijk en Italië is al eerder meegedeeld dat bedrijven die kon trakten met de Sowjet-Unie hebben afgesloten deze kontrakten gewoon zullen nakomen, ook al vervaardigen zij in licentie van Amerikaanse on dernemingen uitrusting voor de pijp leiding. Het verbod van de VS heeft betrekking op apparatuur van Ame rikaans ontwerp. De regering wil voorkomen dat de meningsverschillen met de VS hoog oplopen, zo verklaarde lord Cock field. NEW YORK, 3-8. De illegale ver bouw van marihuana is in de Vere nigde Staten een miljardenbedrijf geworden. Naar het weekblad „Ti me" in zijn jongste uitgave bericht brengt de rijke oogst jaarlijks op de zwarte markt ruim twintig miljard gulden op. De marihuana-opbrengst betekent na de verbouw van mais, graan en so jabonen de oogst met de hoogste marktwaarde in de Verenigde Sta ten, meldt „Time". Ongeveer 100.000 planters in de Verenigde Staten bedrijven illegaal de kommerciële marihuanaverbouw. Ze laten de „grass" onder meer in on overzichtelijke maisvelden, bosran den en andere moeilijk op te sporen plekken groeien. De waarde op de zwarte markt van al alleen al de marihuana-oogst in Californië wordt op vier miljard gul den geschat. BROUWERSDAM. Vissen, surfen en zonnebaden aan de Brouwersdam, waar de basaltblokken en op sommige plaat sen ook het strand nog een zwarte waas vertonen, vermoedelijk overblijfsel van de aangespoelde olie van de Griekse tanker Katina. Gelukkig is het niet hinderlijk en het zeewater is maandag in het begin van de avond tenminste - helder en schoon. (Foto: Bob Noomen) HARARE, 2-8. In dc hooglanden in het oosten van Zimbabwe zijn de stoffelijke overschotten van drie blanken, twee vrouwen en een man, ontdekt. Dit is maandag in de hoofd stad Harare vernomen. De lijken blijken die van drie vermiste Britse toeristen te zijn. Meer dan duizend militairen en po litiemannen zijn nog steeds in het zuidwesten van Zimbabwe aan het zoeken naar de zes toeristen die tien dagen geleden werden ontvoerd, twee Britten, twee Amerikanen en twee Australiërs. Over deze aktie werd niets meegedeeld. LONDEN, 2-8. De zalm is in de Tha mes teruggekeerd en dat is een tri omf voor degenen die een lange strijd hebben gevoerd om de Londense ri vier, die eens zo vervuild was dat er niets in kon gedijen, weer tot leven te wekken. In de afgelopen dagen werden in Weir, 20 km stroomopwaarts van Londen, twintig zalmen gevangen, zo meldt het waterschap van de Tha mes. De zalm die door sportvissers zeer wordt begeerd, is uitermate gevoelig voor waterverontreiniging. Zij leven in zee, maar zwemmen de rivieren op om zich voort te planten en blijven daar tot zij volgroeid zijn. Herstellen Sceptici hadden het waterschap be ticht van geldverspilling met zijn maatregelen om de zalm in de Tha mes terug te krijgen. Maar nu kon Geoffrey Edwards, de voorzitter, trots opmerken: „Hiermee is bewe zen dat de mens kan herstellen wat hij vernietigd heeft". De laatste keer dat de vangst van een zalm in de Thames werd gemeld was in 1833. Na de tweede wereldoor log begon men maatregelen te nemen om de enorm vervuilde rivier schoon te krijgen. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15-10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- weiï-Duiveland; 9.30-16.30 uur. -jli bill... Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Iedere donderdag tfm 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Van 2 augustus t/m 14 augustus Scharendijke „Putmeet". Schilderijen expositie. 13.30 -17.00 uur. Van 7 tot en met 29 augustus Zierikzee Galerie Borsboom, expositie, 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). Dinsdag 3 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Bioscoop de Concertzaal. Stripes. 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Pietje Bell. 16.00 uur. „De Lichtboei", Leger des Heils. Rommelmarkt. Vanaf 10.00 uur. Parkeerterrein sportveld Laone. Ringsteken voor paarden en pony's. 19.30 uur. Brbuwershavërr St. Nicolaaskerk. Concert Pierre de Nijs en Rien Kooien. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N. Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Woensdag 4 augustus Zierikzee Stadhuis. Kommissie publieke wer ken. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 16.00 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Hervormde kerk. Zomeravondstilte. 20.00 uur. „De Bariton". Disco-modeshow. 20.30 uur. Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Jeugddisco en spelavond, 18.30-21.00 uur. Donderdag 5 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Zaterdag 7 augustus Westenschouwen Bij Paviljoen „De Rotonde". Twee poppenkastvoorstellingen. 14.00 uur. „De Bariton". Drive in disco-show. 20.30 uur. Scharendijke Camping „Duin en Strand". Bingo avond. 20.00 uur. GrevelingenmeerZeilwedstri j den org. wsv Scharendijke. Oosterland Mobiele muziektent. Concert „Con Amore" Noordgouwe, 20.00 uur. Bruinisse Sportveld Boomdijk. Voetbalwed strijden Bruse Boys-Lyra. 13.30 uur. Café 't Veerhuis. Start autopuzzelrit. 19.00 uur. Zondag 8 augustus Scharendijke Grevelingenmeer. Zeilwedstrijden, org. wsv Scharendijke. Maandag 9 augustus Burgh Burghse Ring. Koncert „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. Burgh-Haamstede Centrum Haamstede. Ring promo tion, 10.00 - 18.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Renesse „De Bariton". Proef en kwis avond over voeding. 20.30 uur. Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Film: „Peteren de vliegende autobus", 14.00 uur, voor kinderen van 5-12 jaar. Dinsdag 10 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -21.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Centrum. Toegangsdag. 10.30 uur aanvang. Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Achter scheepswerf Duivendijk. Wedstrijden op waterfietsen. 19.00 uur. Woensdag 11 augustus Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Fietsdriedaagse. 19.00 uur. Hervormde kerk. „Barokklanken". 20.00 uur. Donderdag 12 augustus Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774,(01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2