Tiende Taptoe Renesse: het „neusje van de zalm" Het Gravensteen wordt eind september grondig opgeknapt DE ZIERIKZEESCHE COURANT Met aantrekkelijk voorprogramma Doden bij mislukte staatsgreep in Kenia □r jtietniss* Show, muziek, majoretten Veel doden en gewonden door tyfoon in Japan Uniek monument v België bezuinigt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGTNG Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (tlm 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 3 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23158 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Sloop school Nieuwe Boogerdstraat Stijl is: weglaten van het biy- komstige. A. Feuerbach RENESSE, 3-8. Op het sportterrein aan de Laone wordt zaterdag 14 augustus voor de tiende keer de Taptoe-Renesse gehouden. Voor de tiende keer ook zijn de organisatoren (plaatselijke VVV-evenementenkom- missie) er in geslaagd een keur van muziekkorpsen voor dit feestelijk-muzikaal gebeuren te strikken. Vijf korp sen uit de regio en daarbuiten gaan zorgen voor een mu zikaal festijn: „Axel", „Showband '78", „Luctor et Emergo", „Excelsior" en „Rust Roest". De taptoe begint om 21.00 uur, hetgeen niet inhoud, dat er voor die tijd niets gebeurt! Naast het opmarcheren naar de Laone, vanaf vijf verschillende loka liteiten in Renesse, staat in het voorprogramma de jazz-dansgroep „Heliopsis" uit het Belgische Knokke-Heist. KARSKRONA, Zweden. Twee Po len zijn er in geslaagd hun land aan boord van een opblaasbootje te ver laten en naar Zweden te varen, waar zij om politiek onderdak hebben ge vraagd. NAIROBI, 2-8. Bij de mislukte staatsgreep in Kenia zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. In het mortuarium van Nairobi heeft men maandag gezegd dat het dodental ze ker nog aanzienlijk zal stijgen, om dat „voortdurend nieuwe lijken wor den gebracht". De meeste lijken vertonen schot wonden. Men kon niet zeggen hoe veel van de doden soldaten en hoe veel burgers zijn. Uit betrouwbare bron is vernomen dat zeker 300 solda ten van de luchtmacht in verzekerde bewaring verkeren. Volgens oogge tuigen hebben helikopters zondag zes tot acht bommen afgeworpen boven de luchtmachtbasis Embakast buiten Nairobi. Op die manier wilde men de opstandelingen tot overgave dwin gen. Felle gevechten werden maan dag nog gemeld uit de buurt van de luchtmachtkazerne Eastleigh. Het optreden van „Heliopsis" zonneogen) betekent een primeur voor Schouwen-Duiveland. Om 20.15 uur start deze damesgroep hun optre den, dat bestaat uit het opvoeren van vier shows. Onder leiding van Vivia- ne Kreps-De Schrijver timmert de Belgische groep al vier jaar met groot sukses aan de weg. Vooral in de Belgische kustplaatsen, maar ook door t.v.-optredens. De groep brengt Advertentie **Vi Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten LONDEN. Konservatieve leden van het Britse parlement die behoren tot de rechtervleugel zijn begonnen met een aktie om de 500.000 Ierse burgers die in Groot-Brittannië wo nen, te beroven van hun stem- en an dere rechten en om op immigratie van Ieren naar Engeland controle in te stellen. CAIRO. Mevrouw Jihan Sadat, we duwe van de vorige Egyptische presi dent, gaat weer doceren aan de uni versiteit van Cairo, schreef maandag het oppositieweekblad Al Achrar. show-gerichte dansuitvoeringen, mo dern uiteraard, met veel Afro-jazz. Regiokorpsen Omstreeks 21.00 uur begint het taptoe-geweld. Traditiegetrouw doen twee regiokorpsen mee: het ei gen „Luctor et Emergo", ook over de grenzen bekend om zijn kwaliteiten, onder leiding van H. J. Blom. Samen met de drumband zorgen zij voor ei gen inbreng. Deze balk op de eerste verdieping is dermate verteerd dat ondersteuning door nieuwe houten balken noodzakelijk bleek (Foto: Bob Noomen) Het andere korps is „Rust Roest" uit Zierikzee. Bekend en bemind op Schouwen-Duiveland, onder leiding van Gerard Wagtendonk. Met het majoretten-peloton staat het korps borg voor uitvoering van eigen werk. Eigentijdse muziek verpakt in een show die er zijn mag. „Drumcorps" De rij van vijf wordt gesloten door nog een topper: „Excelsior" uit Goes. De showband uit 1968 ondergaat van- TOKIO, 2-8. De tyfoon „Bess" die het midden en westen van Japan teisterde heeft aan tenminste 38 men sen het leven gekost. Daarnaast wor den er 37 personen vermist en zijn er minstens 78 gewond. Dit is uit poli tiebronnen vernomen. Bijna 300 huizen werden omver ge blazen of spoelden weg door over stromingen en grondverschuivingen en meer dan 1700 woningen liepen onder water. Wegen werden op bijna 500 plaatsen zwaar beschadigd en er werden 20 dijkdoorbraken gemeld. Spoorlijnen werden op 59 plaatsen verbroken, waaronder verscheidene in het gebied rond Tokio. af 1980 een metamorfose, met de blik op Amerika gericht. Men werkt dui delijk toe naar het voorbeeld van de Amerikaanse „drumcorps", waartoe het korps het gehele slagwerk instrumentarium heeft vervangen door een percussie-instrumentarium; drie bass-drums, drie timp toms, drie cymbales en zes snares. Verder werd een color-guard (vlaggengroep) toe gevoegd, die een extrademensie geeft aan de show. De frontfacingshow wordt uitge voerd in nieuwe uniformen, met (ui teraard) nieuwe muziek, waaronder „Star war", „May way" en „Let the sun shine", Amerikaanser kan het niet! De organisatoren hebben er alles aan gedaan om ook dit jaar weer de tap toe te laten slagen, evenals andere ja ren het geval was. Laag bij de grond Ruim 5000 bezoekers kunnen een (staan)plaatsje vinden op het sport terrein. Om de entree-prijzen zo laag mogelijk te houden en dus ook van een financieel sukses te kunnen spre ken, heeft men er van afgezien tribu nes te bouwen. „We blijven maar laag bij de grond", zegt de heer Schults. „De ervaring heeft geleerd dat tribunes alleen meer geld kosten en niet meer publiek trekken". Een niet te berekenen faktor is het weer, maar ook daarover heeft Renesse de laatste jaren geen klagen. De verbin dende teksten tijdens de taptoe wor den gesproken door Mary Dalebout. RENESSE. Jazzdansgroep Heliopsis uit België 'treedt op in het voorprogramma. „Rust Roest" onderhoudt vriend schapsbanden met de Lelystadse „Showband '78", welk korps ook in Renesse acte de présence zal geven. Hoewel deze vereniging nog niet zo lang bestaat, heeft zij in die korte pe riode menig maal van zich doen spre ken. Aanvankelijk was deze band een harmonie-orkest, later uitge breid c.q. omgezet in een lyra-band en nu aangevuld met jachthoorns en trompetten (in es). Het ligt in de be doeling ook samen met „Rust Roest" een optreden te verzorgen. Showband „Axel" Verder in het programma (zonder de andere deelnemers iets tekort to doen): het neusje van de zalm op het gebied van showorkesten: „Show band Axel". Deze nummer één op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade 1981 zal in Renesse verschijnen in nieuwe uniformen in Amerikaanse stijl. Er mag gerust gesteld worden, dat het hier een uniek gebeuren be treft, dat door de liefhebbers niet ge mist mag worden. Twee Belgische in- strukteurs, Rudy Steyart (slagwerk) en Freddy Delagye, gaven „Axel" de stoot naar de Nederlandse top. Deze twee Belgen schrijven de ar rangementen voor het korps en tien leden nemen gezamenlijk de choreo grafie voor hun rekening. Een suk- ses-formule, zo bleek in Kerkrade, waar de (onverwachte) eerste prijs in de wacht werd gesleept. Het gevolg van dit sukses is een overvolle agen da, met optredens in binnen- en bui tenland. Dit korps te kunnen kontrakteren betekent al een sukses voor organisa tor N. J. Schults, die als voorzitter van de evenementenkommissie zich bijzonder inzet voor dit evenement. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. ZIERIKZEE, 2-8. De middeleeuwse gevangenis Het Gravensteen aan de Mol te Zierikzee is een uniek monu ment. De oude door tralies omgeven cellen, de gijzelka- mer of de opslagruimte zijn nog zo gaaf en in originele staat, dat het eigenlijk jammer is dit stukje geschiedenis voor het publiek verborgen te moeten houden. Momen teel is alleen zo nu en dan de begane grond toegankelijk voor belangstellenden, als deze zaal als expositieruimte wordt ingericht. Daar zal volgend jaar verandering //O- in komen want dit najaar zal worden ff f begonnen met de restauratie van Het r j /y* Gravensteen. Het pand zal geschikt worden gemaakt voor tijdelijke en u misschien ook voor permanente ex- N. posities. Verder worden dan waar- "VT \V schijnlijk de indrukwekkende bo- ■- r ven verdiepingen ook opengesteld I voor het publiek. Daar zal echter M eerst de museumkommissie over - .fiV ^^^0$ moeten beslissen. fi -W gfl Kosten restauratie De totale kosten voor dit plan wor- 'X -g* lf| den geraamd op f 550.000,—. Iets min- - II f 1 Sr* der dan de helft, f 210.000,— wordt I 0Ê II -/ gesubsidieerd door de ministeries II - van volkshuisvesting en c.r.m 1*^ l* 2 Exp..,,,,, ij'MSif nt In het verleden werden er al vele exposities gehouden in Het Gra- vensteen. Het pand leent zich uitste- Hct Gravensteen aan de Mol kend voor dergelijke evenementen, (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) maar in het voor- en najaar kunnen de kou en het vocht voor problemen zorgen. Een c,v. installatie blijkt noodzakelijk, zodat er het hele jaar door aktiviteiten kunnen plaats vin den. In de kelderruimte zullen toiletten worden gebouwd. De toegang naar de kelderruimte wordt gemaakt on der de bestaande eiken spiltrap. Verder krijgen muren, vloeren, trappen, plafonds, balken etc. een grote opknapbeurt. Dit betekent niet dat één en ander zal worden gewij zigd. Integendeel, volgens monumen tenzorg zullen vooral de eerste en tweede verdieping in originele staat moeten blijven. Voorlopig geldt voor deze schitterende verdiepingen ech ter nog „verboden toegang". BRUSSEL, 2-8. De premier van België, Wilfried Martens, heeft maandag de ontwerpbegroting voor 1983 gepresenteerd. Ondanks bezui nigingen op allerlei terreinen van in totaal 120 miljard frank ongeveer 6,9 miljard gulden) bedraagt het te kort op de begroting 445 miljard frank (ongeveer 26 miljard gulden). Over de bijzonderheden van de be groting moet nog worden overlegd. Verwachting tot woensdagavond: Zonnige perioden Perioden met zon; in de middag en avond enkele regen- of onweersbui en; minimumtemperatuur omstreeks 18 graden, middagtemperatuur onge veer 26 graden, maar aan zee enkele graden lager; in het binnenland wei nig wind, minder dan windkracht 3, aan de kust matige wind van zee, kracht 4. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 7 au gustus: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: west 2 Vrijdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: west 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 4 aug. Zon op 6.06, onder 21.25 Maan op 21.35, onder 5.11 5 aug. Zon op 6.08, onder 21.23 Maan op 22.03, onder 6.15 Volle Maan: 5 augustus (0.34) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee 4 aug. 5 aug. Hoogwater 4.05 15.55 4.44 16.28 Laagwater 9.36 22.01 10.12 22.36 Springtij: 7 augustus HET WEEROVERZICHT DE BILT. 3-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Op de Europese weerkaart voltrekken de veranderingen zich uiterst langzaam. Een Scandinavisch hogedrukgebied neemt wat in bete kenis af, onweersstoringen die boven Frankrijk gemakkelijk ontstaan breiden hun invloed geleidelijk ver der uit. Ook in ons land nemen de onweers kansen toe. Het zwaartepunt van het onweer verplaatst zich het komende etmaal van Frankrijk naar zuid- Duitsland, waardoor de wind in ons land van oost naar noordoost draait. Aan de kust kan de wind 's mid dags uit noordelijke richting gaan waaien, waardoor het daar morgen aanmerkelijk minder warm zal zijn dan de afgelopen dagen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1