Muziek-Play-in met 109 muzikanten absoluut hoogtepunt van fijne dag Bomen in Sir en de V ontworteld tijdens oi Bomen in Sir en de Westhoek ontworteld tiidens onweersbui PAAUWE {frkG DE ZIERIKZEESCHE COURANT Derde Brouwse Dag trok zaterdag ruim 7000 bezoekers Voor elk wat wils tijdens happening in de Smalstad ANWB-alarmcentrale had bijzonder druk weekend PAAUWE B.V. Mislukte staatsgreep in Kenia Moordende ambassade ambtenaar Brandweer in aktie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 2 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23157 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zeepkistenrace Scharendijke BROUWERSHAVEN, 31-7. Absoluut hoogtepunt van een gezellige warme, maar vooral zeer druk bezochte Brouwse Dag was de derde Muziek-Play-in, waaran door maar liefst 109 muzikanten van her en der werd deelgenomen. Geweldig waren ook de orgelkoncerten van Adrie Krijger, Hans van der Gouwe en Rien Balkenende, terwijl de volledig gevulde Markt een kleurig geheel te zien gaf. Al met al was het een fijne Brouwse Dag, waarvan zonder blikken of blozen een volgende gelijksoortige kopie mag worden getrokken. Na een welkomstwoordje van VVV Brouwershaven-voorzitter Hanse viel de eer aan Bram Heijboer ten deel om de Brouwse Dag 1982 officiéél ,,open te blazen". Vanuit een raam hoog in het Brouwse gemeentehuis liet Heijboer zijn klanken over de wijdse Markt schallen. Nadat het trompetgeschal ver stomd was, was het burgemeester C. Slabbekoorn, die een kort welkomst woord richtte tot alle aanwezigen. „Namens het gemeentebestuur heet ik ie dereen, aktief en passief betrokken bij deze Brouwse Dag, van harte welkom", zei de burgemeester. „Ik hoop van harte dat het vandaag wordt, wat iedereen van de organisatie zich ervan heeft voorgesteld, maar ik denk dat ik gerust mag stellen, dat dat nu al bijna niet meer kan mislukken als ik de massa mensen zie, die naar Brouwershaven is gekomen". Er waren onder de muziekinstrumenten allerhande vormen te bezichtigen. Hier een aantal jachthoorns in volle aktie, zoals trouwens iedereen enthou siast met ,,zijn werkbezig was. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Meer zieken, minder ongevallen Op de Braderie viel heel wat te be leven. Voor de hongerigen zorgde de ze barbecue voor het nodige soelaas. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Veel langer wilde burgemeester Slabbekoorn het niet maken, „want", zo zei hij lachend, „ik bespeur op diverse plaatsen hier op de muziektent een flinke portie onge duld om te gaan musiceren, dus wat rest me verder nog, dan iedereen veel speel- en luistergenot toe te wensen". Op de vraag of de burgemeester niet graag zelf zou hebben meegespeeld, had de eerste burger een lakoniek antwoord klaar: „O best. maar dan hadden ze wel voor een grammofoon moeten zorgen, want dat is het enige „muziek-instrument" dat ik een klein beetje kan bespelen. Het optreden van de in totaal 109 muzikanten werd geopend met de mars Drumbo, die werd gedirigeerd door Bram Heijboer. „Dat is zo'n beetje traditie gewor den om hiermee te beginnen, omdat vrijwel iedere muzikant deze mars wel kent", vertelde gastdirigent Hendrik Everwijn. Na Drumbo kwam hoofd-dirigent Piet Everwijn achter de lessenaar om de eerste „echte" repetitie te leiden. Behalve om elf uur kwamen de muzikanten om i wee uur nog een keer bij elkaar om te repeteren voor het officiële koncert, dat om vier uur werd gehou den. Onder de massa van 109 muzikan ten waren liefhebbers van de mars en andere fanfaremuziek uit het hele land en er waren zelfs een aantal Bel gen van de partij. De jongste onder de deelnemers was een negenjarige jongen en de oudste liep al een flink eind naar de gezegende leeftijd van tachtig jaar. De grote tent zat om elf uur dan ook bom- en bomvol. Een lichte schok ging er even door diri gent Piet Everwijn, toen iemand kwam aankondigen, dat er aan de ha ven nog een bus met muzikanten was gestopt. Beter ging het met de fana tieke dirigent weer, toen bleek dat er sprake was van een ,,nep"-bus. Mooi stuk werk Niet alleen het koncert van vier uur, maar ook de twee repetities zorgden voor een zeer fijne sfeer in het hart van Brouwershaven. Heel wat mensen werden zaterdag in Brouwershaven bekeerd tot de fanfa remuziek. Het enthousiasme van de dirigen ten Piet en Hendrik Everwijn en Bram Heijboer maakte zich meer en meer meester van de 109, die on danks de broeierige warmte alles ga ven wat er in hen zat en dat was beslist niet weinig. Een Duitse „ka pelmeister" van de Opera van Keu- Aaverloiiic Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 len, die toevallig de vakantiedagen doorbracht in de Westhoek verwon derde zich over zoveel saamhorig heid. „Zoiets is bij ons beslist niet te realiseren", stelde hij, „en boven dien moet ik zeggen, dat hier muzi kaal een mooi stukje werk wordt af geleverd". Na afloop van het koncert ontvin gen alle deelnemers terecht een fraaie oorkonde en een deelnemers vaantje, terwijl de drie dirigenten werden verrast met een schitterende ingelijste oorkonde als herinnering aan een knap stukje muzikale presta tie. Muzikaal op een uitstekend ni veau stonden ook de orgelkoncerten van Adrie Krijger uit Haamstede, Hans van der Gouwe uit Gouda en Rien Balkenende. Ongeveer honderd mensen kwamen genieten van de klanken van het orgel in de St. Nico- laaskerk en het laatste muzikale fa cet werd aangedragen door de plaat selijke muziekvereniging Apollo, die voor de omlijsting zorg droeg. Poppenkast De gezellige braderie op de Markt trok niet alleen 62 kramen van aller lei emplooi naar Brouwershaven, maar zorgde er ook in niet geringe mate voor, dat om en nabij 7000 kij kers en kopers van de partij waren. Tussen de muzikale hoogtepunten door was er hier voor iedereen wel wat wils. Enkele leden van de bejaar- densoos demonstreerden het garna len pellen en leden van het peu- terspeelzaalbestuur zorgden ervoor dat de allerkleinste bezoekertjes goed werden bezig gehouden. Zo kon er gekeken worden naar een poppén- kast en er was een gezellige crèche in gericht waar de kinderen volop kon den aanrommelen. Ook werd het wolspinnen gede monstreerd, was er antiek te bekij ken en te kopen, was er een barbecue en waren er diverse idiële en kom- merciële groeperingen van de partij. Omstreeks zes uur verstomde de be drijvigheid weer geleidelijk in het centrum van Brouw en waren er nog een paar „harde werkers" van de partij om alles weer aan de kant te helpen. Brouwershaven kan terug zien op een „fijne" derde Brouwse Dag. Het onweer tengevolge van dc drukkende temperatuur van rond 30° C barstte omstreeks negen uur vrijdagavond los in Zeeuws-Vlaan- deren. De bui trok met zware windstoten naar Zuid-Beveland, waar vooral in Yerseke bomen wer den ontworteld. Ook in de kop van Schouwen liet de onweersbui zich gelden. Enkele zware bomen aan de Hogeweg en Ho ge Hilleweg gingen plat en versper den de weg voor het verkeer. De brandweer van Haamstede moest in aktie komen, een stapel houtafval, die op de hoek Hogezoom- Pauwlyntjesweg lag te smeulen, wakkerde door de stormwind aan tot een flink vuur. Snel geblust Deze vuurhaard werd snel geblust en de brandweer kon zich daarna be zighouden met het verwijderen van de omgewaaide bomen. De bui had toen al zijn hoogtepunt bereikt en verdween in westelijke richting naar de Noordzee. De regen- hoeveelheden varieerden van 5-8 mm. DEN HAAG, 1-8. De alarmcentrale van de ANWB heeft het in het afgelo pen weekeinde bijzonder druk ge had. Opmerkelijk noemde een woordvoerder van de organisatie het dat er zowel in Den Haag als bij de drie steunpunten - in Lyon, Barcelo na en Mendrisio - meer dan andere ja ren hulp werd gevraagd voor patiën ten als gevolg van ziekte en dat er minder slachtoffers van ongevallen werden gemeld. De alarmcentrale in Den Haag kreeg in het weekeinde meer dan zes honderd zaken te verwerken. Zaterdag werden de medewerkers van de alarmcentrale in Den Haag overstelpt met telefonische vragen van verontruste Nederlanders die DAR ES SALAAM. 1-8. President Daniël Arap Moi van kenia heeft zich zondagmiddag via de radio tot zijn onderdanen gewend nadat eerder op de dag een staatsgreeppoging was mislukt. Hij bedankte de aanvoer ders van het leger en hun manschap pen voor „hun totale trouw aan mij, de regering en het volk van Kenia". Het staatshoofd, dat vanuit zijn resi dentie in Nairobi de Kenianen toesprak via het Swahili-programma van de „Voice of Kenya", kondigde een avondklok voor onbepaalde tiid af voor de hoofdstad. De inwoners van Nairobi mogen van 18 tot 07 uur hun huis niet verlaten en dit uit gaansverbod blijft van kracht „tot de regering het opheft", aldus Moi in zijn toespraak die men heeft opge vangen in de Tanzaniaanse hoofd stad. MAPUTO, MOZAMBIQUE, 30-7. Een ambtenaar van de Chinese am bassade in Maputo heeft donderdag negen kollega's van het leven be roofd. Dit werd vrijdag bekend ge maakt door het persbureau van Mo zambique, AIM. Volgens het persbureau handelde de ambtenaar in een plotselinge vlaag van moorddadige waanzin. wilden weten of er familie betrokken was bij het ernstige verkeersongeluk op de autoroute du Soleil bij Beaune. Verder kwamen er erg veel tele foontjes van Nederlanders uit de om geving van het Gardameer, waar za terdagochtend rond tien uur een wer velstorm heeft huisgehouden. Daar door leden vooral kampeerders veel materiële schade. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. i IAAAAAAA#4A/W\AA#WWW%AA#I* j i Het is de melodie en niet de i harmonie, die zegevierend i i door de eeuwen heen gaat. i 1 Verwachting tot dinsdagavond: Zeer warm Zonnig, maar in de middag en avond voornamelijk in de zuidelijke pro vincies plaatselijk onweer; mini mumtemperatuur omstreeks 18 gra den; middagtemperatuur ongeveer 29 graden; tot vrij krachtig toene mende oosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 6 augustus Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 17 gr. Middagtemp.: 28 gr. Windkracht: oost 4 Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 17 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: var. 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: var. 3 ZON- EN MAANSTANDEN 3 aug. Zon op 6.04, onder.21.27 Maan op 20.59, onder 4.12 Volle Maan: 5 aug. (0.34) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 3 aug. 3.21 15.22 9.03 21.30 Springtij: 7 augustus HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 2-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook dinsdag wordt het een warme dag. De temperatuur zal op verschillende plaatsen de 30 graden bereiken of zelfs overschrijden. Het weer wordt bepaald door een hoge- drukgebied met het centrum tussen IJsland en Noorwegen dat het afgelo pen etmaal in betekenis is toegeno men. Het is gevuld met warme lucht waarbij vooral de hoge temperaturen in zuid-Scandinavië opvallend zijn. SCHOUWEN-DUIVELAND, 1-8. Het noodweer, dat vrijdagavond over Zeeland trok, heeft ook op Schouwen- Duiveland nogal wat schade aangericht. Zo moesten in Sirjansland enkele bomen het ontgelden. I yw ct», u w vV - "i i 1.' l, "O Jta' De fotograaf van de Zierikzeesche Nieuwsbode maakte vanuit het raam van het gemeentehuis van Brouwershaven de ze fraaie overzichtfoto van de derde Brouivse Dag, die door maar liefst 7000 mensen werd bezocht. Rechts op de voor grond een gedeelte van de fiks uitgebreide kiosk, waarop 109 muzikanten hun deunen over Markt en Haven lieten schallen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie STAAT DER NEDERLANDEN 10>é% LENIIMG 1982 PER 1986/1989 inschrijving volgens het tendersysteem op 3 augustus a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 4 A 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1