HET GELUK KOMT MET DE JAREN Margriet Eshuys verdient Edisons voor LP en single ONZE PUZZELRUBRIEK Winnares op 17 augustus te gast in soos Brogum Drs. E. R. de Regt: Arbeidstijd verkorting brengt weinig effekt Tuinder vervolgd wegens diskriminatie Vrouw overleden na ongeluk met tram Komend weekend wijnblokkades in Frankrijk Nep-orka Geen subsidie meer voor orkest Beraad over relschoppers in Enschede Wat biedt de BEELDBUIS? 6 AMSTERDAM/ZIERIKZEE, 29-7. Jongerencentrum Brogum lijkt een goe de vooruitziende blik te hebben gehad, toen Margriet Eshuys met haar band voor een optreden werd gestrikt op de slotavond van de Toeristendagen 1982. Op 17 augustus krijgt Brogum een sinds enkele uren dubbele Edison-winnares op bezoek, hetgeen beslist een extra dimensie toevoegt aan het ongetwijfeld knappe optreden, dat Margriet Eshuys met haar vier mans-band gaat verzor gen. De zangeres, die uitblinkt door haar tot in de finesses verzorgde muziek, kreeg een dezer dagen een Edison - vergelijkbaar met Oscar op filmgebied - toegekend voor zowel haar LP .Right on Time" als haar hitsingle „Black Pearl" die op deze LP als slotnummer van kant een staat. De LP .Might on Time" werd uitgeroepen tot de heste LP van het jaar en de single ..Black Pearl" kreeg dezelfde eervolle aanduiding bij de singles. De LP „Right on time" bevat ne gen voortreffelijke komposities van leden van de Margriet Eshuys Band. Vooral Peter Schön en Jan Hollestel- le leverden diverse puike nummers. Twee van de negen komposities kwa men bovendien als A-kant op een single uit. Black Pearl werd een gro te hit, die diverse weken op de eerste plaats van diverse hitlijsten prijkte. De opvolger Girl On The Radio had aanmerkelijk minder sukses, maar haalde desondanks verspreid over diverse maanden forse verkoopcij fers. Ook de LP Right on Time, die nu dus bekroond werd met een Edi- Het aantal inzendingen was ook deze keer weer aan de matige kant. De gelukkigen die deze week uit het „magere" stapeltje met korrekte oplossingen geloot werden, staan hieronder vermeld. Eerste prijs: M. v. d. Maas-Stoutjesdijk Stoofweg 31 4326 SJ Noordgouwe Tweede prijs: J. C. v. d. Berge-Capelle Oudestraat 21 4311 AV Bruinisse De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: hardlopen; 12. para; 13. geel; 14. es; 16. melk; 18. vest; 19. 1.1.; 20. wip; 22. fondant; 24. boa; 25. alom; 27. naast; 28. moot; 29. nooit; 31. lat; 32. Verdi; 33. krab; 35. ruig; 36..,aloë; 37. berk; 39. ibis; 41. nier; 44. camee; 46. bas; 48. Grave; 50. haal; 51. delta; 53. snor; 54. arm; 55. wolfram; 57. kor; 58. d.d.; 59. bang; 60. Oran; 62. Ra; 63. auto; 64. draf; 66. walstro; 67. bestand. VERTIKAAL: 1. klewang; 2. A.P.; 3. ram; 4. tref; 5. jalon; 7. agent; 8. rest; 9. pet; 10. O.L.: 11. nalatig; 15. silo; 17. knal; 18. vast; 19. lood; 21. pook; 23. daas; 24. borg; 26. miijabel; 28. meikers; 30. talie; 32. vurig; 34. bos; 35. ren; 38. schaduw; 39. ihiam; 40. zalf; 42. rank; 43. verraaa; 45. aard; 46. Belg; 47. stro; 49. voo!r; 51. donor; 52. aarde; 55. watt; 56. ijnars; SQ hiic- fil nat- al- fif» fa HORIZONTAAL: 1. kwartje; 6. 59. bus; 61. nat; 63. al; 65. fa. DE NIEUWE PUZZEL I HORIZONTAAL: 1. hoge pelsmuts; 6. prima in orde; 11. lid van een der volksstammen in de zuidelij ke en oostelijke streken van Rus land; 13. lang opperkleed van kloosterlingen; 14. aardrijkskundige aanduiding (afk.); 16. ten naaste bij; 17. vierhandig dier; 18. lidwoord; 19. bovenafsluiting van een gebouw; 21. openbaar ambtenaar bevoegd om au thentieke akten te verlijden; 23. smalle weg; 24. deel van het oog; 26. kleurling; 27. aanlegplaats voor sche pen; 28. gunstig toeval; 30. belemme ring (figuurlijk); 31. spijker met smalle kop; 32. vreemde munt; 34. kleine druklettersoort; 35. Griekse held uit de Trojaanse oorlog; 36. rei nigingsmiddel; 37. tap waarmee een as in het asleger rust; 40. opstande ling; 43. lagere rang in overheids dienst; 44. naaldboom; 46. voormalig muntstuk met een ruiter als beelde naar; 48. violetkler; 49. verhaal van aanzienlijke omvang; 51. Noordat- lantische Verdragsorganisatie (afk.); 52. grove wollen stof; 53. gulhartig; 55. honingdrank; 56. civel ingenieur (afk.); 57. trekvisnet met een zak in het midden; 58. boerenwoning; 60. deel van de dag (afk.); 61. verzorgster van pasgeboren kinderen; 62. fami lielid; 64. dienaar van de zeegod Nep- tunus; 65. mannelijk beroep. VERTIKAAL: 1. knap in een kunst of wetenschap; 2. schijngestalte van de maan (afk.); 3. lange, lage slee met stuurinrichting; 4. vloeistof; 5. vuur wapen met lange loop; 6. dier met een slurfachtige snuit; 7. vogel uit de or de der steltlopers; 8. lichamelijk lij den; 9. bekend sportevenement (afk.); 10. misworp bij het kegelen; 12. mannetjeskat; 13. vrouwenver blijf in oosterse landen; 15. hoofd deksel; 18. vrucht; 20. Nederlandse eenheid van gewicht (verkort); 22. stad in Frankrijk; 23. edelknaap; 25. deel van Indonesië; 27. geweer met korte loop; 29. vaartuigje der Eski mo's; 31. dichterbij; 33. houten drink- kom; 34. stoot; 37. bewijs dat men zich tijdens het plegen der misdaad elders bevonden heeft; 38. He breeuws muziekteken in de Psalmen; 39. kledingstuk; 41. plaats in Noord- Holland; 42. herrie, lawaai; 43. uiting van ontevredenheid; 44. stad in enge- land; 45. voorzetsel; 47. wijnglas voor rijnwijn; 49. plaats in Drente; 50. pro vincie van de Unie van Zuid-Afrika; 53. soort papegaai; 54. rivier in Oost- Siberië; 57. onbepaald voornaam woord; 59. wandversiering; 61. bouw kundig ingenieur (afk.); 63. loof boom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 118 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 59 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 «5 8 son werd als koek verkocht. Vier we ken stond de LP een op de LP-Top-50. Ook in Engeland, Frankrijk, Bel gië, Duitsland, Zweden, Japan en de Verenigde Staten kreeg Right on Ti me bijzonder veel belangstelling en werd menig exemplaar aan de man gebracht. Naast Peter Schön aan de key boards en Jan Hollestelle op bas, bestaat de Margriet Eshuys Band uit gitarist Lex Bolderdijk en drummer Ton op 't Hof. Het achtergrondkoor wordt gevormd door zangeres Anita Meyer en de zangers Hans Vermeu len, Louis de Vries en Sjaak Verburg. Het optreden van de Margriet Es huys Band begint op 17 augustus om 21.00 uur in jongerencentrum Bro gum. De toegangsprijs is voor leden vier gulden en niet-leden betalen acht gulden. DEN HAAG, 29-7. Een aantal huis houdens zal bij een algemene ar beidstijdverkorting van tien procent onder het sociale minimum geraken. Dat schrijft drs. E. R. de Regt, ver bonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, in het ekonomenblad ESB als reaktie op een becijfering van het Sociaal Cultureel Planbu- Dit bureau heeft in een studie over een verkorting van de arbeidstijd met tien procent berekend dat dit on der een aantal voorbehouden zal lei den tot een toeneming van het aantal arbeidsplaatsen met 425.000, mits de arbeidstijdverkorting gepaard gaat met een evenredige inlevering van loon. Vraagtekens De Regt plaatst bij dit aantal nogal wat vraagtekens, omdat de effekten van de arbeidstijdverkorting op bij voorbeeld de arbeidsproduktiviteit zeer onzeker zijn. Ook over de afzet van de produkten bestaat weinig ze kerheid en al evenmin kan maar zon der meer worden aangenomen dat de openvallende arbeidsplaatsen goed te bezetten zijn door de huidige uit keringstrekkers en mensen (voorna melijk gehuwde vrouwen), die nu' nog geen werk zoeken. Volgens De Regt is het dan ook be ter uit te gaan van een geringere toe neming van de werkgelegenheid. In dat geval zal echter het gunstige ef fekt dat algehele arbeidstijdverkor ting ook voor de overheid zou kun nen inhouden voor een groot deel te niet worden gedaan. ZUTPHEN, 29-7. Tuinder J. R. uit Steenderen, die in juni per adverten tie in een plaatselijk blad vroeg om Hollanders voor de aardbeienpluk, zal worden vervolgd wegens diskri minatie. De zaak dient op 15 septem ber voor de kantonrechter in Zutp- hen. Volgens de Zutphense officier van justitie mr. P. Cremers loopt R. de kans gestraft te worden met maxi maal 1 maand cel of 10.000 gulden boete. AMSTERDAM, 28-7. De 69-jarige vrouw J. Meerburg uit Amsterdam is dinsdagavond in een ziekenhuis in haar woonplaats overleden aan de verwondingen, die zij die middag had opgelopen na door een tram te zijn meegesleurd. Volgens de politie wilde de vrouw op het laatste moment in tram 25 stappen die stilstond op de halte Churchillaan hoek Maasstraat. Op het moment dat zij haar arm met boodschappentas door de open deu ren had gestoken sloten die en reed de tram weg. De vrouw werd enkele tientallen meters meegesleurd en raakte bekneld tussen de tram en de verhoging van de vrije trambaan. DEN HAAG. 29-7. Nederlandse wegvervoerders die op Frankrijk rij den moeten van 30 juli tot en met 1 augustus op blokkade-akties van Franse boeren rekenen, aldus heeft de Koninklijke Nederlandse Vereni ging van Transport-Ondernemingen (KNVTO) donderdag bekendge maakt. Daardoor zullen erin Frank rijk op verscheidene plaatsen en vooral op de autosnelwegen in de oostelijke Pyreneeën, de Audc, de Herault en de Gard. verkeersopstop pingen ontstaan, aldus de KNVTO. De boeren protesteren tegen de in voer van groenten, fruit en wijn uit Spanje en Iialiê. AMSTERDAM. Het pensioenfonds voor de bouwnijverheid wil dit jaar en in de nabije toekomst afspraken maken met gemeentebesturen over de bouw van premiehuurwoningen. Dat zijn woningen die globaal tussen vijfhonderd en achthonderd gulden per maand kosten. Dit jaar staan er 2300 op het programma, die ver spreid over het land worden ge bouwd. Vorig jaar is met de bouw van 1500 woningen begonnen. ARNHEM. De ongeveer duizend ambtenaren van de provincie Gelder land kunnen vooraan fluiten naar hun traditionele kerstpakket. Gede puteerde staten hebben besloten een punt te zetten achter die traditie en het geld dat daarmee wordt bespaard, ongeveer 20.000 gulden per jaar, te gebruiken om er uitstapjes voor de verschillende provinciale diensten van te betalen. TEXEL, 29-7. Onder Texelse badgasten is donderdagmid dag enige konsternatie uitge broken door de ontdekking van een grote inktzwarte vin op enkele honderden meters uit de kust ten noorden van het natuurreservaat De Slufter. De reddingsbrigade ging er meteen met een motorvlet op af. De brigade trof echter geen levende orka aan, maar een met zandzakken verzwaard vlot met daarop een vin van triplex met een hoogte van een meter. Om de konsternatie op het strand, waar duizenden toeristen zwommen of van de zon genoten, niet nog groter te maken, werd besloten de kunst-orka naar het strand te slepen. Waar het ding te water is gelaten en door wie is niet bekend. Zaterdag 31 juli, 20.27 uur, Nederland 2: ,,Niet voor zwarten". Joanne Woodward in de rol van conrectrix Elizabeth Huckaby. DEN HAAG, 28-7. Minister De Boer van c.r.m. wil per 1 september 1983 de subsidie beëindigen aan het gewestelijk orkest van Zuid-Hol land. Het gaat om een bedrag van ruim een miljoen gulden voor de edu- katieve aktiviteiten en koorbegelei ding. De Boer heeft dit meegedeeld in een gesprek met de Zuidhollandse ge deputeerde mevrouw I. Gunther, al dus een gezamenlijk persbericht van c.r.m. en de provincie. De Boer volgt hiermee het voorne men van zijn voorganger Van der Louw die dit in mei kenbaar maakte in een adviesaanvrage aan de Raad voor de Kunst. De bewindsman acht de taak die het gewestelijk orkest vervult de verantwoordelijkheid van de lagere overheden en komt verder tot dit besluit onder druk van onver mijdelijke bezuinigingen, aldus de mededeling. ENSCHEDE, 20-7. De leiding van de Enschedese politie, burgemeester Wierenga van Enschede en de officier van justitie in het arrondissement Almelo beraden zich over de be leidslijn voor het politieoptreden bij eventueel nieuwe ongeregeldheden op het parkeerterrein van een win kelbedrijf in die plaats. Pp warme zomeravonden wordt op dit terrein gecrosst met auto's. Daar na steekt men de wagens in brand. Als de politie wil ingrijpen wordt de ze veelal onthaald op een regen van stenen en lege bierflessen. Woensdag avond kon een jongen pas worden aangehouden nadat een agent zijn pistool had getrokken. De ongere geldheden op het parkeerterrein trekken tot diep in de nacht honder den belangstellenden. ZATERDAG 31 JULI NED. 1: De vriendjes Roby en Boby komen als eerste op het scherm. In de aflevering van Het goud van de Kraaienberg proberen Maria en Ake op slinkse wijze achter de vindplaats van het goud te komen. De tweeling van het Immenhof is de titel van de jeugdfilm. In de 7 van Blake duikt een eeuwenlang vermist ruimteschip plotseling weer op. Vanuit de Floria- de presenteert Conny Vandenbosch een amusementsprogramma waarin diverse Nederlandse artiesten te aan schouwen zijn. Neiman en Marcus le vert u alles, is de titel van een doku- mentaire over het sukses van de ver koopformule van dit Engelse waren huis. Film thuis biedt vanavond de Spaanse speelfilm uit 1976 Teel ra ven. Hierin is het negenjarig meisje Ana nogal aangeslagen door de plot selinge dood van haar moeder, be trekkelijk kort daarop gevolgd die van haar vader. Ze wordt verzorgd door een tante, maar Ana trekt zich steeds meer terug om zich op haar manier te verweren tegen de dood. NED. 2: Jacob staat centraal in de aflevering van Verhalen uit de Bij bel. Niet voor zwarten is de titel van de Amerikaanse speelfilm van van avond. Met in de hoofdrollen Joanne Woodward, Charles burning en Cal vin Levels. Het is het verhaal van de in 1957 geruchtmakende poging tot integratie van blank en zwart op de Central High School in Arkansas. Dit betekende het begin van een he vige strijd. Hier en nu en Tot besluit beëindigen het NCRV programma. ZATERDAG 31 JULI NED. 1: 15.30 Nieuws; 15.32 Roby en Boby; 15.45 Het goud van de kraaienberg; 16.15 De tweeling van Immenhof; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De 7 van Blake; 19.50 De VARA op de Floriade; 20.40 Neiman en Marcus levert u alles; 21.37 Journaal; 21.55 Film thuis: Cria Cuervos; 23.40 Journaal; 23.45 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.45 Toeristische tips; 18.54 Bere- boot; 18.59 Alfons; 19.10 Zo moeder, zo zoon; 19.35 Verhalen uit de Bijbel; 20.00 Journaal; 20.27 Niet voor zwar ten; 22.25 Hier en nu; 22.55 Tot besluit; 23.15 Nieuws voor doven. ZONDAG 1 AUGUSTUS NED. 1: Op de praatstoel is een pro gramma waarin Wieteke van Dort over van alles aan de tand gevoeld zal worden door een aantal jongeren. Voorts een optreden van het Wereld circus en een dokumentaire over het paradijselijke eiland Aldabra in de ROOSENDAAL. De Roosendaalse politie is er vrijwel zeker van, dat de 43-jarige echtgenote F. B. en haar 22- jarige zoon A. B. een aandeel hebben gehad in de moord op de 47-jarige Marokkaan Mohammed Bel Hajey, wiens lijk vorige week woensdagoch tend werd gevonden op de binnen plaats achter de woning van het ge zin in Roosendaal. Indische Oceaan. Hoor je de honden blaffen? is de titel van een Duitse speelfilm van de Franse cineast Rei- chenbach, maar het boek van de Mexicaan Carlos Fuentes over de in Zuid-Amerika levende Indianenstam De Chamula's. NED. 2: Het beau arts trio verzorgt een concert Trio in A van Joseph Haydn en Trio in Es van Franz Schu bert. De VPRO brengt ook vanavond weer twee sf-films op het scherm, met de titel The Thing uit 1952 en THX 1138 uit 1981. De eerste rolprent handelt over in het Noordpoolgebied neerstortende vliegende schotel. De tweede speelfilm speelt zich af in de 25ste eeuw en toont het schrikbeeld van een wereld die beheerst wordt door computers en robotten. ZONDAG 1 AUGUSTUS NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Op de praatstoel; 19.30 Wereldcircus; 20.20 Aldabra; 21.15 Hoor je de honden blaffen?; 22.35 Journaal; 22.40 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 Zonneschijn, het egeltje; 16.05 Het Beaux Arts Trio; 18.35 Ti-ta-tovenaar; 19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking van de lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 H.V.; 20.15 The thing; 21.40 THZ 1138; 23.05 Jour naal; 23.10 Nieuws voor doven. MAANDAG 2 AUGUSTUS NED. 1: Verbluffend dierengedrag wordt weer getoond in de Merkwaar dige dierenshow, waarna niet min der verbluffende staaltjes in De Stunts in Raiders of the lost ark. Hoofdrolspeler Harrison Ford ver telt over een act waarin ze in een grot terecht gekomen waren en waar het krioelde van de slangen. The kid from nowhere, is de titel van de speelfilm over de sportieve maar geestelijk gehandicapte John Kan dal, vertolkt door de in werkelijk heid ook gehandicapte Ricky Witt. De Ierse komiek Dave Allan staat met zijn humor daarna centraal. In de aflevering van de Amerikaanse serie The Body Human wordt vertelt over wel zeer knappe staaltjes van operatiekunst bij mensen. NED. 2: Leven en overleven is de herhaling van de dokumentatieieeks over natuurbeheer en natuurbenoud in Nederland. Shelley komt zoals ge woonlijk weer in de problemeh. In Poldark verloopt zijn proces gunstig maar de financiële problemen blij ven Poldark vervolgen Vervol gens een dokumentaire over de Oplei ding van vrouwelijke soldaten in Amerika. MAANDAG 2 A UGUSTUS NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuiofj voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Delmer- kwaardige dierenshow; 19.1$ De stunts in Raiders of the lost) ark; 19.55 The kid from nowhere; 21.37 Journdal; 21.55 Ten voeten uit Dave Allen; 22.45 Over leven. 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboot; 18.59 Leven eri over leven; 19.25 Shelley; 20.00 Joiémaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.00 Pol dark; 21.50 De onderste steen! 23.20 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. Dus als ik niet wil gaan, kan ik blijven ook? „Misschien, ik wil morgen eerst zien of je kunt werken, er is hier genoeg te doen voor een jonge kerel, het huis moet ook nodig geschilderd worden, en er zijn ook timmerwerkjes". „Als ik dat wil natuurlijk". „Vanzelf, maar ik meende dat je werk zocht?" „Ja, maar tussen werk en werk is een heel verschil, ik veronderstel dat je klanten er niet op gesteld zijn als ik hier loop te werken, ik geloof niet dat ze me graag mogen als ik dat zo aan voel." „Daarin heb je gelijk, maar gesteld datje aan de eisen voldoet en ik blijf de eerste weken meebedienen in de zaak en jij maakt eens met deze en gene een praatje, dan raken ze wel aan je ge wend. Als je een beetje verstand krijgt van vissen en boten, praat je wat met de mannen mee want dat willen ze graag Je legt eens een kaartje met die lui en dan ben je hier zo thuis. Ik had allang iemand nodig, maar een eilander wil ik niet, die zouden me te vrij zijn". „Aanneme Nel, nog een rondje; klonk een stem van de bar. ,,'k Zal je scheren, Gerrit even ge duld. Denk er maar eens over na, 'k zou het maar doen, ik zal gelijk maar een glas bier bij je neer zetten". Hij keek haar na terwijl ze naar de tapkast liep en met een handige slag de glazen vulde. Zou ze getrouwd zijn, of weduwe? Lachend zette ze even later een glas pils voor hem neer. „Nou, hoe denk je erover, zei ze. „Oké, maar als ik later een dronk aard word, is het jouw schuld". „Zie je wel jongens, zei Nel over moedig lachend, dat mijnheer nog wel wat anders lust dan melk? Hij drinkt jullie straks finaal van de sokken!" De mannen lachten luid over de mal le grimassen die de jongeman gemaakt had tijdens het bierdrinken, hij lachtte nu maar wat mee en begon verwoed te roken om de nare smaak weg te werken. Hij begon te beseffen dat ze haar klanten vermaakte ten koste van hem en dat stond hem tegen. „Vertel me je naam eens, ik weetniet eens hoe je heet", vroeg ze. „Noem me maar Geert, hoe ik verder heet doet er niet toe, antwoordde hij. Nel haalde de schouders op. „Erg vriendelijn ben je niet, zeg „In ieder geval heb ik aan de voorwaarde vol daan en nu wil ik graag gaan slapen". „Goed, ga maar mee, dan zal ik je bed wijzen. Morgenochtend zul je wel in een betere stemming verkeren. Om acht uur verwacht ik je benden. Akkoord?" Geert viel in een onrustige sluime ring telkens wakker schrikkend, hij kon de slaap maar niet goed vatten. Geregeld moest hij aan de stevige Door ARIS SMIT blonde Nel denken en het aanbod om bij haar in dienst te komen. Ze had een vreemde indruk op hem gemaakt De stille stugge bankwerker, die in zijn leven weinig met vrouwen in aanra king was geweest onderging een ge waarwording die hij niet goed thuis kon brengen. Pas tegen de morgen viel hij in een kalme slaap en toen hij wak ker werd bleek het hoog tijd om uit bed te komen. Ook blonde Nel, die kort na sluitings tijd naar bed was gegaan, lag lange tijd na te denken over de gast die zo on verwachts in haar huis was gekomen. Ondanks zijn terughoudendheid had ze een stille sympathie voor hem opge vat en in gedachten zag ze steeds weer het donkere jongensgezicht voor zich. Ze was er vast van overtuigd, dat ze hem gebruiken kon in de zaak; het alleenzijn beviel haar slecht en ze ver heugde zich er al op, dat ze iemand in huis zou hebben die al die werkzaam heden zou kunnen verrichten waar zij geen handigheid in had. In gedachten somde ze de verschillende karweitjes op, die noodzakelijk waren en daarbij viel ze in slaap. De volgende morgen was ze, zoals gewoonlijk, vroeg op. Ze hoorde haar gast nog niet. Ze ging een poosje bui ten staan en tuurde over het water, waar de eerste boot reeds naar Den Helder voer. Er was weinig wind, al leen het eentonige rytme van de klot sende golven verbrak de rust van de morgea (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6