Gitaarconcert in Brouwershaven ELEKTRO LIEVENSE BR USE POST-MAN MET PENSIOEN 5 Dinsdag 3 augustus AOW omlaag door vergrijzing KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Gewapende overval op benzinestation Minister Rood: Geen nieuw blik agenten Aanmoediging voor vangst muskusrat Steun Westland- Utrecht Bank OVERDENKING Verdwijnen normbesef 15: i' V;" P .V ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 30 juli 1982 Nr. 23156 ZIERIKZEE. Even uitblazen op een bankje op het Havenpark en genieten van het fraaie uitzicht op het poortenkom- plex. De foto toont hoe sfeervol zo'n moment van stilte en rust kan zijn. Even uitblazen op het Havenpark kan in deze tijd natuurlijk ook wel, maar rust en stilte moet men in de laatste weken van juli en de eerste weken van augustus niet verwachten. Alle vakantiespreidingpogingen ten spijt wordt Zierikzee in die periode zeer druk bevolkt met zomer gasten. V (Fo.tp: Zierikzeesche Nieuwsbode) ::r\r tut* u— v Pierre de Nijs BROUWERSHAVEN, 30-7. In de Grote Kerk te Brouwershaven wordt dinsdag 3 augustus een concert gege ven door gitaristen Pierre de Nijs en Rein Kooien. UTRECHT. De lucht boven de pro vincie Utrecht was in de periode april 1980 tot april 1981 minder ver vuild dan in de vier jaar daarvoor. ROTTERDAM, 29-7. Twee Rotter dammers, de 19-jarige R. J. v. d. S. en de 17-jarige L. W. W., zijn woensdaga vond gearresteerd, omdat zij eerder op de avond gewapend een benzi nestation aan de Uitweg in Rotter dam hadden overvallen. Volgens de politie waren beiden per motor bij het tankstation gearri veerd. Een van hen bedreigde een klant met een pistool, de andere de kassier met kettingstokjes. Een greep in de kassa leverde vervolgens ongeveer duizend gulden op. Getui gen leidden de politie later naar de twee en hun overgebleven buit van 556 gulden. Rein Kooien Pierre de Nijs werd geboren in Steenbergen en groeide op te Nieuw Vossemeer. Tijdens zijn middelbare schoolopleiding, bezocht hij de mu ziekschool te Begen op Zoom, waar hij les kreeg van T. Olthuis. Daarna volgde hij enkele jaren de opleiding voor verpleegkunde B. Toch vatte hij de gitaarlessen weer op in 's-Herto- genbosch met de bedoeling aan het conservatorium te studeren. Met de ze studie begon hij in 1976 te Tilburg bij B. Benitez en S. Noordpool. Naast zijn studie, werkte hij enkele uren per week aan de Zeeuwse Muziek school. In 1981 legde hij met goed ge volg zijn examen af. Rein Kooien Rein Kooien werd eveneens gebo ren te Nieuw Vossemeer. Hij volgde een opleiding aan het conservatori um te Tilburg en sloot in 1978 zijn studie af bij de Zuidamerikaanse gi tarist Balthazar Benitez. Als gitaar docent is hij werkzaam aan de Zeeuwse Muziekschool te Middel burg. Sinds enkele jaren vormt hij met Pierre de Nijs een gitaarduo. DEN HAAG. Ir. C. J. Janmaat, konsulent voor de rundveehouderij in Drenthe, wordt op 1 oktober adjunkt-direkteur veehouderij en zuivel bij het ministerie van land bouw en visserij in Den Haag. DEN HAAG. Als de Tweede Kamer erom vraagt wil minister De Boer van kuituur, rekreatie en maatschap pelijk werk met de Kamer van ge dachten wisselen over zijn plannen om de subsidiëring van de toneel groepen Proloog en de Nieuwe Ko medie per 1 september 1983 te beëin digen. De minister schrijft dat in ant woord op schriftelijke vragen van de kamerleden Beinema (C.D.A.), Kosto (P.v.d.A.) en Nuis (D'66). DEN HAAG. Mr. A. B. Hoytink zal worden benoemd tot ambassadeur in Zuid-Korea. Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld. Hoytink werkt nu op de direktie Azië en Oceanië van het ministerie in Den Haag. In zijn nieuwe funktie volgt hij drs. R. van den Berg op. DEN HAAG, 29-7. „Wij moeten af stappen van de gedachte dat je pro blemen kunt oplossen door steeds weer een nieuw blik agenten open te trekken". Dat zei minister Rood (D'66) van binnenlandse zaken don derdag na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad. Rood betoogde dat de bevriezing van de organieke sterkte van de poli tiekorpsen uitsluitend de vier grote gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - zal treffen. Die hadden gerekend op de door Van Thijn, de vorige minister van binnen landse zaken, toegezegde uitbreiding met 125 man per jaar gedurende vier jaar. Die uitbreiding zal dit jaar wor den gepasseerd. De politiekorpsen kunnen dat op vangen door agenten van achter hun bureau weg te halen en de straat op te sturen, zo meent de minister. DEN HAAG, 29-7. De vergrijzing van de bevolking maakt dat handha ving van de AOW op het huidige ni veau niet meer te betalen is. Daarom zullen zonder een forse premieverho ging hetzij de pensioenen in de toe komst moeten worden verlaagd, het zij nu om ruimte te scheppen voor vermogensvorming in de toekomst. Minister De Graaf van sociale za ken zegt dat in een notitie aan de Tweede Kamer. De bewindsman Voelt weinig voor invoering van een kapitaaldek kingsstelsel om aan de financie ringsproblemen tegemoet te komen. In dat stelsel spaart ieder individu tijdens zijn aktieve periode een ver mogen bij elkaar dat na de pensione ring wordt gebruikt om zijn pensioen te betalen. Het huidige stelsel is daarentegen een omslagstelsel, waarbij de kosten worden omgesla gen in de vorm van premie. Hierbij wordt dus geen vermogen gevormd. DEN HAAG, 29-7. Minister drs. J. de Koning (landbouw en visserij) heeft het nodig geacht, de bestrijding van de muskusrat extra te stimule ren door de vergoeding voor zogehe ten premievangers van f 5,— tot f 7,50 per ingeverd exemplaar te ver hogen. Premievangers zijn voor deze vangst aangewezen personen, die niet uit hoofde van hun dienstbetrek king een bijdrage aan de bestrijding leveren. Anderen dan premievangers zullen de vergoeding niet langer ontvangen. Doel van de premietoekenning aan niet-premievangers was met name inzicht te krijgen in het versprei dingsgebied van de muskusrat. Nu de muskusrat over vrijwel het gehele land verspreid is, is de grond voor premietoekenning aan niet- premievangers weggevallen. Nauwkeurig vermelden De verhoogde premie zal vanaf 1 oktober a.s. worden toegekend, mits de muskusrat in het aan de premie vanger toegewezen gebied is bemach tigd. De vanger dient bij de inleve ring plaats, tijdstip en wijze van be machtiging nauwkeurig te vermel den. AMSTERDAM, 29-7. Westland- Utrecht Hypotheekbank is in bespre king met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het verzekerings- koncern Nationale Nederlanden over een uitbreiding van haar garantie- vermogen met in totaal f 300 min. Uitgangspunt is hierbij, dat Nationa le Nederlanden en ABP elk voor f 150 min. in de transaktie deelnemen, al dus een gezamenlijk kommuniqué. „Met deze f 300 min. zal de bank een nieuw leven kunnen beginnen", aldus een woordvoerder. „We ver wachten, dat het vertrouwen in de bank zal worden hersteld, waardoor we weer gemakkelijker pandbrieven kunnen uitgeven". Deze uitgifte stagneerde de laatste tijd volledig. Via de uitgifte van pandbrieven fi nancieren hypotheekbanken hun hy- potheektransakties. Met de nieuwe middelen wil de bank zich weer een duidelijke plaats verwerven op de hypotheekmarkt. Volgens de woordvoerder trekt de markt voor hypotheken weer lang zaam aan. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. I. P. v. d. Waal. 11.00 uur ds. T. R. Scholte, Bennekom. 19.00 uur ds. P. H. Borgers. Kerkwerve: 11.00 uurds. L. Boer. Serooskerke: 10.00 uur me vrouw De Boon-Tol, Spijkenisse. Burgh: 10.00 uur ds. Van Leeuwen, Eindhoven. Haamstede: 9.30 uur ds. Bolijn; 19.00 uurds. Fahner. Renesse: 9.00 uur ds. Fahner, 10.30 uur Den Engelse, 19.00 uur ds. Bolijn; 20.15 uur Duitse dienst, prof. W. Gröne Drensteinfurt. Noordwelle: 10.30 uur ds. Fahner. Scharendijke: 9.30 uur ds. L. Boer, Katwijk aan Zee. Brou wershaven: 11.00 uur ds. Schneider. Zonnemaire: 9.30 uur ds. Schneider. Noordgouwe: 9.30 uur ds. H. W. Waardenburg, Rotterdam. Drei- schor: 11.00 uur ds. H. W. Waarden burg, Rotterdam. Ouwerkerk: 10.15 uur de heer Rouw. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban. Ooster- land: 10.00 uur ds. H. Ommering, Baarn; 18.00 uur kand. v. d. Ploeg, Goes. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur de heer Jac. Dooy, Dubbel dam. ROTTERDAM. Ondanks een ver betering dit jaar van de kwaliteit van het Rijnwater blijven de water leidingbedrijven in het stroomgebied zich zorgen maken over de voort gaande verontreiniging van de rivier met zout en chloorverbindingen. DEN HAAG. De Algemene Inspec tiedienst (AID) van het ministerie van landbouw en visserij is in samen werking met de rijkspolitie, de ge meentepolitie te Venraij en de ge rechtelijke politie in België op het spoor gekomen van een illegale han del in diergeneesmiddelen, waarvan de vertakkingen zich aan weerszij den van de grens uitstrekken. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Rad lo-apparatnur Televisie - Video - enz. 01114-1368 01119-1634 Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. E. J. Nijhuis, Ouwerkerk; 18.30 uur ds. L. J. G. IJ- kel, Middelburg. Haamstede: 9.00, 10.15 en 19.00 uur ds. J. de Waard, Schiedam. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. A. van Velthoen, Gramsbergen. Brouwershaven/Zon nemaire: 10.00 uurds. Stutvoet, 18.30 uur ds. A. Velthoen, Gramsbergen. Nieuwerkerk: 10.00 uur drs. A. J. Bakker, Schiedam; 15.00 uur ds. B. J. Oldenhuis, Zuidhorn. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. B. J. Oldenhuis, Zuidhoorn. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45 en 10.30 uur ds. Meijer; 18.30 uur ds. C. Bijl. Haamstede: 17.00 uur ds. Meijer in Ger. kerk. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Beekhuis, Rotterdam-Kralingen. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur drs. H. G. L. Peels. Renesse: 9.30 uur drs. J. G. L. Peels, in het dorpshuis. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. P. Honkoop.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds. P. Honkoop, Kampen. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. Pronk, Dordrecht. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur ds. A. v. d. Berg, Gouda. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur de heer B. J. E. de Blank, Dordrecht. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuid wel lest raat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Baks. Enige tijd geleden heeft een dag blad een beschouwing gewijd aan de zgn. kleine criminaliteit: winkel diefstallen, fietsendiefstallen, inbra ken in scholen; ontvreemding van pa pieren en kostbaarheden uit auto's. Dit neemt in omvang toe. Doeltref fende bestrijding vraagt om een veel grotere politiemacht dan thans mo gelijk is. De toestand van 's lands fi nanciën laat een behoorlijke uitbrei ding niet toe en de strekking van het genoemde artikel is, dat wij moeten leren met deze kleine criminaliteit te leven. In dit verband wil ik uw aandacht vragen voor het bijbelgedeelte Hosea 4 vers 1-3. Wanneer u deze verzen leest, hebt u dan ook het gevoel, dat de afstand in tijd tussen de profeet en ons wegvalt? U leest met bijna de zelfde woorden de verschijnselen, waaraan het eerdergenoemde dagbladartikel aandacht schonk. De profeet wijst ook een oorzaak aan. Hij ziet als oorzaak voor de toegeno men criminaliteit in zijn dagen een gebrek aan kennis van God. God staat niet meer in het middelpunt van hun belangstelling. Deze is ge richt op andere zaken. God verdwijnt uit hun gezichtsveld. Kunnen wij deze slotsom overne men voor onze tijd? Wij kunnen een verminderde belangstelling waarne men voor God, voor de bijbel en zijn boodschap. De kerken, wier op dracht het is deze boodschap uit te dragen en uit te stralen, komen steeds meer aan de rand van de sa menleving te staan. Kunnen wij nu met de profeet vaststellen, dat deze verminderde belangstelling en deze afgenomen kennis van God één van de hoofdoorzaken is van de toegeno men kleine criminaliteit? Mensen, die God kennen, stemmen hun leven af op Hem en zijn dienst. Zij volgen de geboden op. Zij eren God niet alleen, maar hebben ook respect voor de medemens. Zij heb ben eerbied voor zijn leven, zijn goe de naam en zijn bezit. Zij zullen dit zelfs bevorderen. De profeet toont ons aan wat ons tekort is. Willen wij ons dit laten ge zeggen? Willen wij ons omkeren op onze levensweg en deze richten naar de levende God? Wanneer wij dat doen mogen wij een woord van Jezus ter harte nemen: „zoekt eerst het ko ninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen (levensonderhoud en kleding en welvaart) zullen u bo vendien geschonken worden". Zullen wij deze weg opgaan? Nieuwerkerk drs. Alb. van den Ban u--* m - V^. Ét-, Jyl •Ntój "WT BRUINISSE, 30-7. Na de vakantie nog drie weken werken en dan hangt Jacobus Marinus de Bil, beter bekend als Koos, z'n PTT-tas aan de wilgen. Vanaf l september gaat Itij als 62- jarige gebruik maken ran de VUT regeling. Hij is 26 jaar postbezorger bij de PTT geweest, waarvan bijna een kwart eeuw in Bru en omstreken. Vooral datomstrekenheeft de in Serooskerke (Sch) geboren Bil geboeidLangs de boerderijen z'n brieven en pakjes brengen, waar een praatje of bakje koffie de rit door de landerijen afwisselden. De Bil die vin gasgenerator-stoker op een vrachtauto en baakmeester bij de Heide-mij bij de PTT te recht kwam. krijgt nu alle tijd voor z'n liefhebberijen: het verzorgen van twee eendevijvers en de bijna 100 dieren achter in de tuin. varië rend van kippen tot konijnen, waaronder verschillende van de Die renbescherming. „Zijn dieren''' Zelfs tijdens een gesprek thuis waar zijn vrouw een heerlijk kopje koffie schonk, ging de telefoon met de waarschuwing dat het hekje van een eendevijver open stond. Direkt kwam hij in aktie om ..zijn" dieren op te vangen. Tijdens een buitenronde op 29 maart 1967 kreeg hij op Zijpe een hondje aangeboden. Vete jaren heeft Potty met zijn baas de ronde over het dorp meegelopenHet maakt nu nog steeds deel uit van het gezin De Bil. waarvan de zoon en de dochter allebei werk hebben, aldus een daarover zeer tevreden Koos de Bil. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5