Gravensteen in Finse stijl BRUSE SCHOLEN GAAN BESTAAN 400 JAAR ONDERWIJS VIEREN Postzegelexpositie in gemeentehuis Bruinisse In oktober Met tentoonstelling en musical STAAT DER NEDERLANDEN 10>é% LENING 1982 Tas met gevaarlijke tabletten gestolen Pot voor meneer Bom ontploft bij kantoor PvdA Minister De Koning naar Tanzania Lijk onbekende man uit water gehaald Lichaam Rotterdammer gevonden Show van Zeeuwse Kostuums in Grote Kerk te Veere Expositie te Zierikzee Bezuiniging vervoer kleuters STREEKNIEUWS 4 Advertentie BRUINISSE, 30-7. In de week van 11 t/m 15 oktober gaan de scholen van Bruinisse herdenken dat 400 jaar gelden de eerste schoolmeester zijn werk in „ons" Duve- land (Bru's voor Oost-Duiveland, later Bru) is begonnen. Leraren, ouderkommissie's en de beide hoofden hebben de koppen bij elkaar gestoken en al enkele gezamelijke feestelementen voor deze week, voorafgaand aan de herfstvakantie, op papier gesteld. Misschien dat een Stichting of Ver eniging mogelijkheden ziet dit Cultu rele School-feest extra luister bij te zetten. Sinds '78 samen in één gebouw. Uiteraard worden de kinderen die week verkleed op school verwacht. In oud schooltenue, uit de Ot en Sien periode of nog vroeger. Er zal door de kin deren een musical opgevoerd worden betreffende de 400 jaar onderwijs. Bij goed weer gebeurt dit buiten, anders wordt uitgeweken naar b.v. het Dorps huis. Deze musical is voor jong en oud en in principe voor iedereen te aan schouwen. In het totale scholenkomplex wordt een tentoonstelling ingericht waarvoor de hulp van de bevolking wordt gevraagd. Allerlei materiaal kan hiervoor worden aangedragen, zoals leien, oude getuigschriften, fo to's, merklappen enz. Dit kan (na de schoolvakantie) worden ingeleverd bij mevrouw A. Kik-Okkerse, Acaci alaan 3. Onderwijspeil De woorden van L. W. de Bree, „De school was haveloos, de boeken troosteloos, de behandeling liefde loos en het onderwijs waardeloos", over het onderwijspeil in de 17e eeuw, gaat anno 1982 in Bruinisse ze ker niet op. Sinds augustus 1978 zijn de beide scholen gezamenlijk gehuis vest in een schitterend schoolkom- plex en het onderwijsnivo staat op een hoog peil. WOUDENBERG, 30-7. Uit een auto op een parkeerterrein in Woudenberg is donderdagmiddag een tas met hon derd tabletten van het medicijn Pizo- tifeen gestolen. De tabletten zijn be doeld om migraine tegen te gaan. Volgens de politie kan inneming van meerdere tabletten dodelijk zijn. een gebruiksaanwijzing voor het medi cijn was overigens in de tas bijgeslo ten. De diefstal kwam pas vrijdag ochtend aan het licht. MONROE, WISCONSIN, 30-7. Een inwoner van de gevangenis van Green County in Wisconsin raakte woensdag met zijn hand klem in de roestvrijstalen wc-pot in zijn cel, waarin hij een ring had laten vallen. De staf van de inrichting gaf na vijf en een half uur proberen zijn pogin gen op om de inmiddels gezwollen hand te bevrijden. Toen toog men ge vieren naar een ziekenhuis in Monroe - een cipier om de gevangene in de ga ten te houden en twee mannen die de pot zeulden. Een eerste aanzet voor beter onder wijs zette Willem de Jonge eind 17e eeuw. De Jonge, een der opvolgers van Elisabeth van Hertsbeke, am- bachtsvrouwe van Bruinisse, stelde vele bepalingen en instrukties vast voor de schoolmeester. Deze moest vroom en christelijk in „sijn handel en wandel sijn, opdat hij sijne scho lieren met een goed exempel voorga". De eerste meester die de jonckheijd wat bij moest brengen was Joost van Leerberghe in 1582. School,.gebouw": een hut van stro. Tot rond 1840 bleef echter nog veel Zeeuwse plattelandsjeugd van on derwijs verstoken. De arbeiders stuurden hun kinderen alleen naar school als ze hen voor de voeten lie pen. 's Zomers werden ze thuis ge houden voor het veldwerk en op te passen in de kinderrijke gezinnen. Hoogaars Naast de bekende kinderspelletjes was er eind vorige eeuw nog een wel kome afwisseling voor de jeugd. Als er namelijk een nieuw gebouwde houten hoogaars bij Piet Duivendij- ke te water werd gelaten, mochten de schoolkinderen erin, om joelend „te water gelaten te worden". Projekten Op de scholen zullen in de weken voorafgaand aan het 400-jarig feest de nodige schoolse aktiviteiten ge schieden in de vorm van geschied kundig-historische projekten. Omdat in wezen elke Bruënaar bij het onderwijs betrokken is (of ge weest is) is het niet ondenkbeeldig dat de vonk van het schoolfeest over slaat naar geheel Bruinisse. Temeer omdat veel mensen de prachtige kostuums nog in de kast hebben lig gen van het dorpsfeest van 1968 toen het 500-jarig bestaan van Bruinisse werd gevierd. TIEL. Rijn-Waal scheeswerven heeft van Aruba Ports Authority, het overheidsbedrijf dat de havens van Aruba beheert, opdracht gekregen voor de bouw van een zeegaande sleepboot, zo blijkt uit een medede ling van de scheepswerf. Met de or der is een bedrag gemoeid van 6 min. Van Vereniging G. J. Peelen BRUINISSE, 29-7. Er hangt op het ogenblik in de hal van het gemeente huis van Bruinisse een postzegelex positie van de postzegelvereniging G. J. Peelen uit Bru. De kern van het thema van de zegels handelt over het Statuut voor het Koninkrijk der Ne derlanden. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke uitgaven over het Koninklijk huis, uitgegeven door Nederland, Surina me, Curacao, Ned. Indië, Ned. Nieuw Guinea eh de Ned. Antillen. Het Statuut is een regeling voor de staatsorganisatie die gevormd werd door Nederland, Suriname en de Ned. Antillen, vastgesteld op de Ron de Tafelkonferentie in 1954 tussen Nederland en Rijksdelen in de West. De kroon werd opgedragen aan Ko- AMSTERDAM, 30-7. Bij het lande lijk sekretariaat van de Partij van de Arbeid aan de Nicolaas Witsenkade in Amsterdam is in de nacht van don derdag op vrijdag een bom ontploft. Volgens de Amsterdamse politie is de deur van het gebouw vernield en zijn er wat ruiten gesneuveld. De bom moet volgens de "politie rond half vijf zijn ontploft, buurtbewo ners zeiden rond die tijd een knal te hebben gehoord. Een groepering die zich het autono- menfront noemt, heeft zich voor het plaatsen van de bom verantwoorde lijk gesteld. SCHIPHOL, 29-7. Minister De Ko ning van landbouw en visserij is don derdagmiddag van Schiphol naar de Tanzaniaanse hoofdstad Dar-es- Salaam vertrokken voor een bezoek van negen dagen aan deze Oostafri- kaanse staat. De Nederlandse bewindsman zal daar een Nederlands-Tanzaniaans zaaizaad bedrijf, Rotian Seed Com pany, officieel openen. Dit bedrijf is een joint venture van het al jaren in Tanzania aktieve zadenbedrijf Sluis en een Tanzaniaanse firma. ROTTERDAM, 30-7. In de Oude Maas ter hoogte van de zalmplaat heeft de Rotterdamse politie donder dag het lijk aangetroffen van een on bekende man. Volgens de politie is de man 30 a 40 jaar oud en is hij waarschijnlijk al twee weken dood. Hij was gekleed in een bruine pantalon en bruin over hemd. Opvallende kenmerken zijn vele tatoeëringen op beide armen. Op de linkerarm staat de afbeelding van een reddingsboei met anker met daarin geschreven „Rotterdam MS". Op de rechterarm een seculaap met de naam Joke en een hart met de naam Dini. bedrag open bedrag koers de koers wordt na de inschrijving op 3 augustus 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 1 september aflossing in 4 jaarlijkse termijnen van 1 september 1986 af inschrijving 3 augustus a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 1 september 1982 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs DEN HAAG. Beheerders van ka belnetten die beschikken over de schriftelijke toestemming van de Russische regering, mede namens de Russische PTT en de betrokken om roeporganisatie, mogen televisie beelden doorgeven die via de Gori- zon-sateliet worden uitgezonden. Dat blijkt uit het antwoord van minister De Boer van kuituur, rekreatie en maatschappelijk werk op vragen van de VVD-kamerleden Keja en Her mans. ROTTERDAM, 30-7. De Rotter damse politie heeft donderdag in een woning aan de Busken Huetstraat het lijk aangetroffen van de 31-jarige Rotterdammer E. E. L. De man is doodgeschoten. Hij had een kogel- wond in de buik. De man stond bij de politie bekend als een heroïnehande laar. De politie weet niet wanneer de man is doodgeschoten, wie de dader is en wat de reden. Vrijdag wordt sektie verricht. Omwonenden waarschuwden de politie toen zij de man op de overloop van de woning op de eerste etage aan troffen. DEN HAAG. De Nederlandse vis sers mogen samen met hun kollega's uit de andere lahden van de Europese Gemeenschap op de 325.000 ton sprot in de Noordzee gaan vissen die het dagelijks bestuur van de EG, de Eu ropese kommissie, eerder al als maximum te vangen hoeveelheid heeft vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de 415.000 gon blauwe wijting en de 244.000 ton horsmakreel. ZIERIKZEE, 29-7. In de Grote Kerk te Veere wordt za terdag 7 augustus een show gepresenteerd van histori sche Zeeuwse klederdrachten. De presentatie van deze folkloristische modeshow ligt in handen van mevrouw M. de Jager-de Pagter uit Domburg. Na afloop zullen de medewerkers/sters zich onder de toe schouwers begeven zodat men van dichtbij de prachtige kledingstuk ken, sieraden en accesoires kan be kijken. Expositie Verder is er in de Grote Kerk een expositie ingericht van kanten mut sen en foto's die betrekking hebben op de klederdracht. Deze kerk is da gelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur (zondag van 14.00 tot 17.00 uur). De klederdrachtshow begint zater dag om 20.00 uur en kaarten hiervoor kan men in de kerk verkrijgen. De Zeeuwse klederdracht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tijdens deze kostuumshow zullen eerst de authentieke historische en hedendaagse kostuums worden ge toond. Daarbij wordt een deskundige uitleg gegeven over o.a. het ontstaan en het specifieke gebruik ervan. DEN HAAG. De verkoop van verse kabeljauwfilets is de afgelopen da gen na een publikatie van de konsu- mentenbond over het kwikgehalte van deze filets met de helft gedaald. De verkoop van diepvriesfilets is daarentegen verdubbeld. RAAD MIDDENSCHOUWEN: (Vervolg van pagina 1) Nuttig werk De heer Hart wees er op, dat de red dingsdienst erg nuttig werk verricht. Hij stelde daarom voor 200,— sub sidie toe te kennen. Het voorstel van de heer Hart werd aangenomen met 4 tegen 2 stemmen. Tegen de beide wet houders. (De heer W. G. Renden was afwezig.) an ZIERIKZEE, 29-7. Finland heeft een eigen karakter. Die typische eigen Finse stijl in mode, meubelen, glas werk of sieraden kan men tot en met 7 augustus bekij ken in Het Gravensteen, waar Piet en Sylvia Bakker van de Finse Advieskring te Zierikzee al het moois dat dit land te bieden heeft ten toon stellen. Deze expositie is dagelijks, behal ve op zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De Finnen kunnen op een prachtige manier met hout omgaan, de meube len die in het Gravensteen staan to nen dat, maar speciale aandacht vra gen toch wel de fraaie en kostbare houten beesten, gemaakt door Aarik- ka. Zeer exklusief 'spul, dat alleen op bestelling kan worden geleverd. Nieuw in de kollektie van de Zie- rikzeese Finse Advieskring zijn de jurkjes en pakjes van het merk Mari- mekko, dat bekend staat om het op vallend kleurgebruik en het eenvou dige design. In het achterste gedeelte van Het Gravensteen is een mini-foto- expositie ingericht van prachtige platen van Finland, beschikbaar gesteld door de finse ambassade. Bloemist Jan Jonker uit Zierikzee zorgt tijdens de expositie voor (droog)bloemstukjes, die tussen de artikelen staan opgesteld. Spinnewiel Verder geeft Jetty Visser uit Zie rikzee zo nu en dan een demonstratie op het Finse weefgetouw of op het spinnewiel. De expositie is vrij toe- gangkelijk. de jhou- van ningin Juliana en haar wettige op volger. Suriname uitgetreden In deze nieuwe rechtsorde gingen deze gebieden de eigen belangen zelfstandig behartigen. Op 25 novem ber 1975 werd Suriname onafhanke lijk en trad uit het Statuut. De vereniging G. J. Peelen werd vlak vóór de oorlog opgericht en va naf die tijd voorgezeten, tot voor twee jaar, door Wolfert Jumelet, oud- lokethouder der PTT op Bruinisse. De naam G. J. Peelen komt van de man die begin deze eeuw een grote steunpilaar was voor de Nederlandse philatelie. Eens in de maand komt de vereniging voor eén ruil-avond bij el kaar in het Verenigingsgebouw. Finse artikelen in Het Gravensteen met rechts boven en op de achtergrond fraaie wandkleedjes en de zogenaamde weef transparanten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De raad besloot verder Bond van Paardenfokkers „S wen-Duiveland" een subsidie 25,beschikbaar te stellen. Geen bezwaar ontmoette een ver zoek van de Stichting Zeeuwse Mu- ziekschpol om het aantal lesduureen- heden voor 1982 vast te stellen op 344. De heer Hart vroeg of de wachtlijst daarmee volledig weggewerkt is. De voorzitter dacht dat dit niet het geval zou zijn. Burgemeester en wet houders zijn van mening, dat voor de kursus 1982/1983 niet verder gegaan kan worden dan 360 lesduureenhe- den in verband met de financiële po sitie van de gemeente. Een kommissie bestaande uit de heren Van den Bosse, Den Boer en Hart onderzocht de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden. De heer Van den Bosse rapporteerde, dat de stukken in orde bevonden wa ren, zodat geadviseerd werd tot toe lating van de benoemde raadsleden. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming dienovereenkomstig. Het subsidie voor de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening Noord- Zeeland werd voor 1983 vastgesteld op 7,63 per inwoner. Op verzoek van de schoolvereni ging „Samuël" te Kerkwerve besloot de raad medewerking te verlenen voor aanschaffing van 3 kastelemen- ten, een 23-gaats perforator en een vernieuwde versie van de methode operatoir rekenen voor de klassen 3 Op voorstel van burgemeester en wethouders besloot de raad afwij zend te beschikken op een subsidie verzoek ten behoeve van het natuur museum „Grevelingen" te Drei- schor. BRUINISSE Diefstal uit Kiosk In de nacht van woensdag op don derdag werden sigaretten, flessen drank en etenswaren ontvreemd uit de kiosk op het Grevelingenstrand. De heer H. G. v. d. A. deed hiervan aangifte bij de politie. De technische recherche stelt een onderzoek in. UTRECHT. Gedeputeerde staten van Utrecht hebben minister De Boer (c.r.m.) gevraagd zijn beslissing om de subsidie in te trekken voor Kerk en Wereld in Driebergen en kontakt per kontinenten in Soester- berg, te heroverwegen. De provincie heeft dit woensdag bekend gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4