Driemaal Toegankelijkheids (ITS) symbool in deze regio verstrekt Jeugdsoos de Pul in Bruinisse blijft open ondanks inbraak Zeeuwse Stichting voor Revalidatie Schade ongeveer f 20.000,— STREEKNIEUWS Geluidsapparatuur en platen geleend ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vrijdag 30 juli 1982 Nr. 23156 3 De Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina organiseerde woensdag een groots rekreatief tafeltennis-evenement in de jachtwinterberging van de Gebrs. Van Ast in Brouwershaven. Maarliefst 310 spelers en speelsters waren van 's och tends vroeg tot ver in de middag aktief. Het geheel met in totaal 60 tafels vormde een schitterend gezicht voor het pu bliek, dat er toch ook over de hele dag genomen in flinke getale was. Met name de campinggasten kwamen hun ,,mede- vakantievierders" volop aanmoedigen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE Bru voorop De begin deze week met grote op hef aangekondigde mogelijkheid om bij de grote oliemaatschappijen aan de pomp met een nieuw betaal systeem contant of per rekening te betalen is in Bruinisse met een glim lach ontvangen. De grote oliemaatschappijen,de banken en de PTT spreken van een totaal nieuwe systeem waarbij niet contant betaald wordt maar waarbij het getankte bedrag automatisch van een rekening wordt afgeschreven. In Bruinisse echter, het vissers dorpje aan de flanken van Grevelin- gen en Schelde, is dit betalings systeem al een jaar in werking bij de benzinepomp van Maaskant aan de Dorpsweg. „Vooruitstrevedende" lieden bij banken denken over ander half jaar in de regio Eindhoven ook met dit soort betalingssystemen op proef te kunnen beginnen, een me thode waar Bru al een jaar mee ver trouwd is. MIDDELBURG Orgelconcert Nieuwe Kerk Middelburg In de serie zomeravond-orgelcon certen die onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum in de Nieu we Kerk te Middelburg plaats vindt, zal op dinsdag 10 augustus een con cert worden gegeven door de beken de organist en dirigent, Charles J. de Wolff. Het programma dat zal worden uit gevoerd vermeldt: Preludium en Fu ga in Es, J. S. Bach; 3 koraalbewer kingen over ,,Vater unser im Him- melreich", J. S. Bach; Introduction en Passacaglia in fMax Reger; Parti ta over ps. 8, Anth. v. d. Horst. Besloten wordt met Final, één van de grootste orgelkomposities van de „mystieke" Cé sar Franck. Aanvang: 20.00 uur. DEN HAAG. Files die op de Neder landse wegen ontstaan door alleen al werkzaamheden aan de wegen leve ren het zakelijk personenautover voer op de hoofdwegen een verlies op van een miljoen gulden per week. keerd staande auto van C. C. A. A. uit Etten-Leur, werd door een onbe kend gebleven automobilist aangere den. Na de botsing is de dader door gereden. Ook het dorpshuis te Noordwelle is goed toegankelijk voor mensen met een handikap. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE Kommissie publieke werken Tn het stadhuis wordt op woensdag 4 augustus een kommissievergade ring publieke werken gehouden. Op de agenda staat rekonstruktie Hoofdpoortstraat; herstel wegdek Julianastraat tussen voormalige melkfabriek en Zuidhavenpoort- brug; rekonstrukie kademuren Nieu we naven 2e fase; realisatie speel plaats in bestemmingsplan Poortam bacht VII en aanpassing 't Vrije. Ho ge Molenstraat en Baden Powellweg in verband met bouw bejaardencen trum. Voor tijd: zie agenda. Vrouw werd beroofd van tas Drie jongelui op een brommer heb ben getracht mevrouw S. J. M. S. uit Leidschendam te beroven, die door de Pater Nosterstraat wandelde. De ze jongelui, twee jongens en één meisje, reden langzaam langs de vrouw en rukten haar handtas uit haar handen. De tas viel op de grond en de jongens zijn snel doorgereden. Kommissie financiën Op donderdag 12 augustus verga dert de kommissie financiën. Op de agenda staat de slotwijziging ge meentebegroting 1981. Voor tijd: zie agenda. BURGH-HAAMSTEDE Kommissie financiën Op woensdag 4 augustus vergadert de kommissie financiën in het ge meentehuis. Voor tijd: zie agenda. RENESSE Verkeersbord vernield In de nacht van woensdag op don derdag is op de hoek Hogezoom- Kabbelaarsweg een verkeersbord af gebroken. Auto beschadigd Een op camping Duinhoeve gepar-" ZONNEMAIRE Andere toedracht In tegenstelling tot een bericht in de krant van 15 juli jl. betreffende een aanrijding tussen een brommer en een auto, wordt thans medege deeld, dat de auto bestuurd door H. A. B. uit Boxtel voor de brommer reed. Toen de auto rijden op de De- lingsdijk linksaf sloeg reed de ach terop komende brommer bestuurd door R. B. tegen de flank van de af slaande auto. OUWERKERK Geen voorrang verleend Op de Weg van de Buitenlandse Pers verleende automobilist J. A. W uit Herten (België) geen voorrang aan motorrijder T. W. J. C. uit Oosterland. Zowel de auto als de mo tor raakten beschadigd. NIEUWERKERK Botsing Op de hoek van de Magnolialaan- Esdoomstraat botste automobilist H. M. F. uit Oosterland tegen auto mobilist C. J. A. uit Zierik2ee op. Beide voertuigen raakten bescha digd. Herentoilet Woensdagmiddag bracht hij op nieuw een bezoek aan de Pul en merkte toen dat de muziekinstallatie ontbrak. In eerste instantie belde hij enkele mensen op om te vragen of zij soms de apparatuur hadden meege nomen. Dit was niet het geval en om dat Jan argwaan kreeg waarschuwde hij de politie. De daders zijn via het raam van het herentoilet binnengedrongen en door de nooduitgang met de installatie weer verdwenen. Verder zijn er geen vernielingen aangericht en behalve de apparatuur wordt er ook niets vermist. Ab Jumelet denkt dat de da ders vermoedelijk bekend zijn met de situatie binnen het soosgebouw. „Maar we kunnen natuurlijk niets bewijzen", zegt hij. De technische recherche van de Rijkspolitie heeft vingerafdrukken genomen bij het geforceerde toilet- raam en bij de „preekstoel". Frans en Ab schatten de waarde van de gestolen installatie op onge veer 20.000,—. De dieven namen 1 versterker, twee draaitafels, twee boxen. 1 mengpaneel, 1 tuner, 1 cas settedeck, 1 koptelefoon en 2 twee microfoons mee. Daarnaast verdwe nen ook 550 singles, 250 a 300 LP's en ongeveer vijftien cassettes. Alle ap paratuur, behalve de draaitafels, was betrekkelijk nieuw. De verster ker was zelfs pas aangeschaft. Verzekerd Frans Houkamp (r) en A b Jumelet houden de deur open voor de leden van de Pul. De koptelefoon, het mengpaneel, (Folo: zierikzeesche Nieuwsbode) maximaal 30 uur ADL-hulp per week zelfstandig kunnen wonen. Meer aandacht Op het terrein van de toegankelijk heidsbevordering in Zeeland onder neemt de Zeeuwse Stichting voor Re validatie een aantal belangrijke ak- tiviteiten. In het algemeen blijken volgens het jaarverslag gemeenten en andere opdrachtgevers in Zeeland meer aandacht te schenken aan de toegankelijkheid en nieuwbouwpro- jekten. Het komt echter bij nieuw bouw nog te vaak voor, dat deze toe gankelijkheid niet optimaal is en met wat meer aandacht en meestal geen of weinig extra kosten, beter had kunnen zijn. Om dit te vermijden, acht de Stich ting het beslist nodig, dat de ont werptekeningen op goede toeganke lijkheid en aanpassing worden beke ken. De ontwerptekeningen kunnen voor een schriftelijk bouwkundig ad vies aan de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie worden gestuurd. In dit geval is men er zeker van dat de plan nen aan de meeste recente toeganke- lijkheidseisen en richtlijnen zullen voldoen. Randvoorwaarden Het fraai verbouwde dorpshuis in Nieuwerkerk voldoet aan de eisen van een ITS-symbool. Dit staat vermeld in het jaar verslag over 1981 van de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie te Goes. In het vorig jaar werd het Internatio naal Toegankelijkheids (ITS)- symbool ook op Schouwen-Duive- land enkele malen verstrekt. Bijzondere aandacht kreeg de in 1981 verschenen Clusterregeling. Volgens deze regeling is het in princi pe mogelijk om ook in Zeeland twee Cluster- of Fokusprojekten te reali seren. Een Cluster- of zgn. Fokuspro- In de sociale woningbouwsektor is het, volgens de Stichting, zaak erop te letten dat nieuwe huurwoningen en bejaardenwoningen goed toegan kelijk en bezoekbaar worden ge bouwd. De praktijk maakt duidelijk, dat nogal wat mensen met een handikap op deze kategorie woningen zijn aan gewezen en dat gemaakte fouten op Speciale werkgroepen Speciale werkgroepen toeganke lijkheidsbevordering kunnen per ge meente volgen of er bij nieuwe plan nen voldoende rekening wordt ge houden met de belangen van mensen met een handikap en hierover tijdig signaleren. Op Schouwen-Duiveland is een regionale werkgroep met ver tegenwoordigers van lichamelijk- en zintuiglijk gehandikaptenorganisa- ties in oprichting. De werkgroep aangepaste zelfstan dige huisvesting ging de mogelijkhe den na om de uitvoering van de sub sidieregeling huisvesting gehandi- kapten in de praktijk te verbeteren. apparatuur nu wel of niet onder ver zekering van de Pul valt. „De grootste strop betreft de LP's en de singles, die vallen namelijk niet onder de verzekering. Dat zullen we dus allemaal opnieuw moeten aanschaffen en daar ontbreken de fi nanciële middelen voor. We zullen- onze hele kotlektie geleidelijk aan weer op moeten bouwen", vertelt Ab. Jeugdsoos de Pul, dat sinds een kleine twee maanden het nieuwe pand aan het Stenenpad heeft be trokken, draait momenteel als een trein. Het ledenaantal is gestegen tot 185. Plus dat er elke zaterdagavond ook nog vele niet-leden een kijkje in het gebouw komen nemen. „Dat hebben we ook wel nodig, want elke gulden die nu binnenkomt kunnen we hard gebruiken", aldus Ab Jumelet. Bestuurslid Jan Olree bezocht dinsdagavond het soosgebouw en ontdekte de aangebrachte blindering rond het lampje „uit" boven de nood uitgang. Die avond merkte hij echter niet dat alle geluidsapparatuur uit de „preekstoel" was verdwenen, om dat hij naar eigen zeggen niet op de disco had gelet. GOES, 29-7. In 1981 werden door de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie enkele keuringen voor het aangevraag de ITS-symbool verzorgd. In de praktijk blijkt dit een goede gelegenheid om opdrachtgevers, vaak gemeenten, te wijzen op het juist toepassen van de toegankelijk heidsvoorschriften en hierover bij konkrete gevallen in formatie te geven. Het ITS-symbool werd toegekend voor het dorpshuis te Noordwelle, het verbouwde dorpshuis in Nieu werkerk en voor het V.V.V.-kantoor te Renesse. In dit jaarverslag wordt ook aan gestipt, dat de gemeente Wester- schouwen de toegankelijkheid verbe terde van de duinovergang „Kijk duin" te Renesse. „In bestaande situ aties kan niet altijd aan de normen worden voldaan. Toch is het bij re- konstruktieplannen mogelijk om op centrale punten de duinovergangen en de strandbereikbaarheid voor mensen met een handikap aanzien lijk te verbeteren," aldus het jaar verslag. Het VVV-kantoor te Renesse kwam jekt bestaat uit 12 tot 15 individuele aangepaste woningwetwoningen met in de buurt een zogenaamde ADL- unit van waaruit de bewoners gedu rende 24 uur per dag ADL-hulp kun nen vragen. De regeling is bedoeld voor lichamelijk gehandikapten tus sen 18 en 65 jaar die een behoorlijke zelf-redzaamheid bezitten en met in aanmerking voor het ITS-symbool. dit gebied niet meer worden her steld. De randvoorwaarden en voor schriften op dit gebied kunnen duide lijker en beter zijn, een goede deur breedte en drempels van maximaal 2 cm waren helaas in 1981 nog steeds niet van zelfsprekend. Daarom pleit de Stichting ervoor, dat de opdracht gevers hier extra op letten en niet al leen de vaak minimale of verouderde voorschriften toepassen. „Geboden Toegang" Van de uitgave „Geboden Toegang" van de NVR, waarin alle richtlijnen voor het toegankelijk aangepast bouwen zijn opgenomen, is een heruitgave in voorbereiding. Deze zal pas in 1983 verschijnen. Op dat moment zal de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie alle betrokkenen over het toepassen van de richtlijnen informeren. Dit geldt in het bijzonder de ge meenten, provinciale diensten en de architekten, die deze regels in de praktijk moeten gebruiken. BRUINISSE, 30-7. Jeugdsoos de Pul in Bruinisse blijft gewoon open voor de leden en de talrijke bezoekers. De inbraak, vermoedelijk in de nacht van maandag op dins dag gepleegd, waarbij alle geluidsapparatuur werd gestolen, vormt geen aanleiding om het gebouw te slui ten. Voorzitter Frans Houkamp en secretaris Ab Jumelet bevestigen dit met nadruk. In allerijl werden twee draaitafels, een mengpaneel, een microfoon en een versterker opgetrommeld, wat net voldoende is om de zaak draaien de te houden. Uit het privé-bezit van de bestuursleden werden LP's ge haald en een aantal singles werden gekocht. de versterker, de draaitafels en de twee boxen waren verzekerd. De tu ner, de cassettedeck, de cassettes en de twee microfoons waren privé- bezit van Jan Olree en er bestaat nog geen zekerheid over de vraag of deze

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3