Ringpromotion blijft een gezellig evenement deurloo b.u. Overleg tussen ambtenaren en minister Rood afgebroken installatiebedrijf AGENDA Muziek, markt en mode Suarez sticht Reagan en Gandhi spraken over betrekkingen Japan weert Vietnamese vluchtelingen Toestand in Nagasaki vrijwel normaal Mike Hoare gaat in beroep LAATSTE NIEUWS Drie gegijzelden in Zimbabwe gedood WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK President Irak wil wapenstilstand Lichtend voorbeeld? Wachtgeld, arbeidstijdverkorting, vakantiegeld Jeugdsozen in het weekeinde 2 Zomermode, gepresenteerd door boetiek Triffic. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HAAMSTEDE, 29-7. De Ringpromotion Haamstede bood donderdag weer een gevarieerd programma; mu ziek, kraampjes, poppenkast, een modeshow en de dag werd afgesloten met een wedstrijd ringsteken te paard op de Slotlaan. De belangstelling hiervoor was groot - ondanks een circusvoorstelling een eindje verderop. Meer dan zeshonderd bezoekers be zochten dit folkloristisch evenement en de opbrengst hiervan komt ten goede aan de aktie interieur dorps huis. niCUWC Dartll Sportieve zomermode MADRID, 29-7. Ex-premier Adolfo Suarez van Spanje'heeft donderdag een nieuwe partij laten registreren, het ..Sociaal-Demokratisch Cen trum" (CDS). Zaterdag stelt hij de nieuwe politieke formatie voor aan de publiciteit. De 49-jarige Suarez, die in 1977 de Unie van het Demokratisch Centrum (UCD) oprichtte, had donderdag la ten weten niet langer lid te zijn van de UCD. Hij stelde zijn zetel in de volksvertegenwoordiging ter be schikking. Eind januari 1981 moest Suarez, die zowel regeringsleider was als voorzitter van de UCD, beide ambten opgeven onder druk uit eigen gelede ren. De oud-minister van industrie en defensie, Agustin Rodriguez Saha- gun, die tot het najaar van 1981 UCD- voorzitter was, maakte donderdag bekend dat ook hij uit de partij treedt. WASHINGTON, 29-7. President Ronald Reagan en premier Indira Gandhi van India hebben donderdag uitdrukking gegeven aan de wil om hun betrekkingen na jaren van span ning beter te maken. Reagan zei bij het verwelkomen van de indiase eerste-minister voor het Witte Huis dat versterking door beter begrip van de Amerikaans- Indiase betrekkingen in deze tijd van bijzonder groot belang was. De Washington Post schreef don derdag dat een van de gevolgen van het bezoek van premier Gandhi zal zijn het bijleggen van de vier jaar ou de strijd tussen Washington en New Delhi over het leveren van kern brandstof aan India voor zijn door de Verenigde Staten gebouwde kerncen trale in Tarapur. Niet ondertekend De leverantie werd geblokkeerd door het besluit van het Amerikaan se congres in 1978 tot non-prolifera- tie. Daarna mocht brandstof alleen geleverd worden aan landen die zich onderwerpen aan internationaal toe zicht. Maar India heeft het Atomaire Non-Proliferatieverdrag niet onder tekend. Maar nu, aldus de Washington Post. heeft India zich bereid ver klaard gebruikte kernbrandstof uit de Verenigde Staten niet zonder toestemming van Washington op te werken, daarvoor zou India nieuwe brandstofleveranties uit Frankrijk kunnen betrekken. Boetiek Triffic aan de Noordstraat van Wilma Koster verzorgde op het pleintje voor dit winkeltje een aardi ge disco-modeshow. Voornamelijk sportieve zomermode kwam aan bod en vooral de mini rokjes en korte broekjes vierden hoogtij. Samen tekenen op het plein voor de kerk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) TOKIO, 30-7. Hulporganisaties in Japan hebben vrijdag (vandaag7 ge waarschuwd dat de autoriteiten in Japan steeds minder geneigd zijn Vietnamese vluchtelingen toe te la ten. Ook vluchtelingen die door red dingsschepen zijn opgepikt en tijde lijk onderdak moeten hebben in af wachting van het vinden van een asiel-land, worden geweerd. Japan staat al laag genoteerd op de lijst van opvang-landen, maar volgens de hul porganisaties is het beleid nog restriktiever geworden. Tot dusver heeft Japan op tijdelij ke basis slechts 2000 Vietnamese bootvluchtelingen opgenomen. De kinderen konden weer genieten van een poppenkastvoorstelling en verder werden er op het plein voor de kerk spelletjes e.d. georganiseerd voor de kleintjes door zangvereni ging ,,Nu met Hope". De ringpromotion werd goed be zocht. Vooral 's middags nam de drukte nog wat toe, ondanks de oplo pende temperatuur. MANAGUA. De noodtoestand die sinds 15 maart van kracht is in Nica ragua is met zes maanden verlengd „om het hoofd te bieden aan de toe nemende gewapende agressie tegen het land". Dat heeft de linkse rege ring in Managua bekendgemaakt. TOKIO, 29-7. Het leven in en rond de Zuidwestjapanse havenstad Naga saki die het afgelopen weekeinde ge troffen werd door zware overstro mingen en aardverschuivingen, heeft zich langzamerhand weer hersteld. De water, gas- en stroomvoorziening is vrijwel weer normaal. Naar de po litie donderdag meedeelde, is in het distrikt Nagasaki het stoffelijk over schot van 272 mensen geborgen. Er worden nog 42 mensen vermist. Bij de bergings- en opruimingswerk zaamheden zijn in totaal 4000 militai ren en burgers betrokken. PIETERMARITZBURG, 29-7. Ko lonel Mike Hoare gaat in beroep te gen de gevangenisstraf van 10 jaar, waartoe het hooggerechtshof in Na- tal hem donderdag heeft veroor deeld. dit heeft de Zuidafrikaanse ra dio meegedeeld. Hoare verzet zich tegen de straf maat, die hij „onrechtvaardig" acht. Hij verwacht dat hij er bij een nieuw procés met minder straf afkomt. Zes huurlingen, die vorig jaar met Hoare zouden hebben geprobeerd het linkse bewind op de Seychellen ten val te brengen en die tot 10 jaar voor waardelijk zijn veroordeeld, hebben eveneens beroep aangetekend tegen hun straf. HARARE, 30-7. Drie van de zes ge gijzelden buitenlandse toeristen in Zimbabwe zijn gedood. Dat is vrij dag van officiële zijde meegedeeld. Onbekenden gijzelden de vakantie gangers - twee Amerikanen, twee Britten en twee Australiërs - verle den week vrijdag. De ontvoerders zeiden dat ze de ge gijzelden zouden doden als de rege ring van premier Mugabe zekere po litieke eisen na een week niet had in gewilligd. Een van die eisen was de vrijlating van hoge funktionarissen van de oppositionele Zapu-partij van Joshua Nkomo. Mugabe beschuldig de de Zapu van het organiseren van de ontvoering en riep Nkomo op zorg te dragen voor de veiligheid van te toeristen. TOKIO. Klaarblijkelijk om Japan beter in staat te stellen tot het verde digen van zijn waterwegen hebben de Verenigde Staten goed gevonden dat het de modernste torpedo uit hun arsenaal mag bouwen, zo deelde het ministerie van buitenlandse zaken in Tokio mee. Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus Dokter H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Vis ser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts R. C. A. Backer, Poststraat 14, Bruinisse, Tel. (01113) 2666, Seemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Duiveland en Bruinisse. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. PARIJS/LANDEN/MANAMA, 28- 7. de president van Irak, Saddam Hoessein, wil een wapenstilstand met Iran ter gelegenheid van de top van de beweging van niet-gebonden landen, die in september in de Iraak- se hoofdstad bijeen moet komen. Dit heeft het Iraakse staatshoofd tegen een korrespondent van het Franse dagblad „Le Monde" gezegd. „Een dergelijk bestand wordt door het volkenrecht voorgeschreven op plaatsen waar intematio ale konfe- renties plaatsvinden", aldus Saddam Hoessein. Hij zei ook positief te staan tegenover een bemiddelingspo ging van Algerije en stelde voor dat er een internationale onderzoeks- kommissie komt die uitmaakt wie in deze oorlog de „agressor" is. „Dan kunnen we ook praten over de hoogte van de schadeloosstelling", zo voeg de hij daaraan toe. Advertentie LONDEN, 29-7. De Britse vere niging voor gezinsplanning hoopt dat de geboorte van prins William van Wales de sinds begin van het vorig jaar vastgetslede nederwaartse trend van het geboortengemiil- de ombuigt. De populariteit van prinses' Diana kan voor vele jonge vrouwen een voorbeeld zijn, meende een woordvoerder van de Vereniging. „Zij kan bij ons veroorzaken wat de grote stroonstoring de Newyorkers in 1965 bracht-een reusachtige geboortenaanwas". DEN HAAG, 29-7. Het overleg tussen de centrales van overheidspersoneel en minister Rood van binnenlandse zaken over de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren is donderdagavond na een uur vergaderen afgebroken. Breekpunten in het overleg waren de wachtgeldregeling voor de ambtenaren, de arbeidstijdverkorting en de va kantietoeslag over de kinderbijslag voor ambtenaren. De ambtenarencentrales zijn fel te gen de plannen die minister Rood heeft om de wachtgeldregeling voor ambtenaren aan te passen aan de re gelingen in het bedrijfsleven. Nu krijgen de ambtenaren bij ont slag drie maanden honderd procent salaris doorbetaald, negen maanden negentig procent en vervolgens mini maal vier jaar 80 procent. De centra les willen verder dat de extra korting van één procent die op de ambtena rensalarissen wordt toegepast volle dig wordt omgezet in werkgelegen heid en wel via verkorting van de ar beidsweek. Minister Rood heeft gezegd dat hij de inlevering van één procent, die dit jaar 330 miljoen opbrengt en volgend jaar 660 miljoen, onmogelijk voor de volle honderd procent kan omzetten in werkgelegenheid omdat er dan niet wordt omgebogen. En over het laatste is een kabinetsbesluit geno men. Breekpunt was verder het vakan tiegeld dat ambtenaren over de kin derbijslag krijgen. De minister wil daar vanaf, omdat werknemers in het partikuliere bedrijfsleven dat ook niet krijgen. weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Van 2 augustus t/m 14 augustus Scharendijke „Putmeet". Schilderijen expositie. 13.30 - 17.00 uur. Vrijdag 30 juli Renesse „De Bariton". Drive in show. 20.30 uur. 's Ochtends en 's middags. Jaar markt t.b.v. interieur dorpshuis. Scharendijke Verenigingsgebouw. Film: „Ge kooid, teenagers in het nauw". 20.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 31 juli Zierikzee Beuze. Gekookte mosselen eten. 10.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Stripes. 19.00 uur 21.30 uur. Burgh Ring. Rommelmarkt t.b.v. Hervorm de Gemeente. Aanvang: 8.30 uur. Leliëndaleweg. Poppenkastvoorstel ling. 14.00 uur. Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Sportterrein Boomdijk. Voetbalwed strijden Bruse Boys-Hellevoetsluis. 18.30 uur. Parkeerterrein t.o. café Storm. Be hendigheidswedstrijd crossfietsen. 19.00 uur. Zondag 1 augustus Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Stripes. 20.00 uur. Maandag 2 augustus Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Renesse „De Bariton". Proef en kwisavond over voeding. 20.30 uur. Dinsdag 3 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Bioscoop de Concertzaal. Stripes. 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Pietje Bell. 16.00 uur. „De Lichtboei", Leger des Heils. Rommelmarkt. Vanaf 10.00 uur. Renesse Parkeerterrein sportveld Laone. Ringsteken voor paarden en pony's. 19.30 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Concert Pierre de Nijs en Rien Kooien. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N. Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Woensdag 4 augustus Zierikzee Stadhuis. Kommissie publieke wer ken. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissie finan ciën. 16.00 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Hervormde kerk. Zomeravondstilte. 20.00 uur. „De Bariton". Disco-modeshow. 20.30 uur. Donderdag 5 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Zaterdag 7 augustus Westenschouwen Bij Paviljoen „De Rotonde". Twee poppenkastvoorstellingen. 14.00 uur. „De Bariton". Drive in disco-show. 20.30 uur. Scharendijke Camping „Duin en Strand". Bingo avond. 20.00 uur. GrevelingenmeerZeilw edstri j den org. wsv Scharendijke. Sportveld Boomdijk. Voetbalwed strijden Bruse Boys-Lyra. 13.30 uur. Café 't Veerhuis. Start autopuzzelrit. 19.00 uur. Zondag 8 augustus Scharendijke Grevelingenmeer. Zeilwedstrijden, org. wsv Scharendijke. Maandag 9 augustus Burgh Burghse Ring. Koncert „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. Burgh-Haamstede Centrum Haamstede. Ring promo tion. 10.00 - 18.00 uur. Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Gesloten. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2