Zierikzeese gezellig vol haven ligt met jachten C Gemeenteraad Middenschouwen verlaagt vergoeding vervoer kleuters Kerkwerve/Scharendijke MC pe Bif.r DE ZIERIKZEESCHE COURANT Uit bezuinigingsoogpunt JtietnissQ Er kan nog meer bij Geen terugloop aantal passanten Plan Arafat voor terugtrekking Palestijnen Doden bij busongeluk in Wales UW TAXATEUR ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 30 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23156 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Strop voor jeugdsoos „De Pul MIDDENSCHOUWEN, 29-7. Uit bezuinigingsoogpunt stelden b. en w. van Middenschouwen donderdagavond de gemeenteraad voor de kosten van kleutervervoer te Kerkwerve en Scharendijke te verlagen met in totaal 8.892,— per jaar ingaande het schooljaar 1982/1983. De verlaging van de vervoerskosten zou verkregen kunnen worden door inkrimping van de routes voor kleuterver voer. De heer Van den Bosse (S.G.P.) vond een besparing op de vervoers kosten wel juist. Wijziging van de re geling echter valt volgens hem niet mee voor de ouders die ver weg wo nen en van wie de kleuters niet meer worden opgehaald. De heer Den Boer (C.D.A.) vroeg inlichtingen over het aantal kleuters, dat in Kerkwerve zal worden vervoerd. Raadsvoorzitter burgemeester W. den Boer was het eens met de opmer king van de heer Van den Bosse, dat wijziging van de vervoersregeling niet meevalt voor de ouders die ver weg wonen. De heer Koster vroeg of burge meester en wethouders al gedacht hadden hoe het vervoer zou zijn naar de basisschool in 1985. Hij wees er ook op, dat de vervoersbedrijven een bepaald inkomen hebben uit het ver voer. Fasering zou dus juist zijn. Overleg Hij drong erop aan om de busjes zo lang mogelijk te laten rijden. De voorzitter antwoordde, dat er overleg geweest is met 1 vervoerder. Gebleken was dat de route te lang was voor 1 busje in verband met de middagpauze. Inkrimping van de route was daarom noodzakelijk. Onder de wet op het Basisonder wijs is sprake van een overblijflo kaal. Het is niet bekend welke rege ling er dan precies zal gelden. Burge meester en wethouders beseffen, dat de vervoerder een stuk werkgelegen heid en daarmee en stuk inkomen moet missen. De regeling van het kleutervervoer was in Middenschou wen heel royaal. De heer Den Boer pleitte er voor om met handhaving van het vermin derde aantal km's ook de verste kleu ters op te halen. De voorzitter zei, dat de konsekwentie dan is: overblijven van de kleuters tussen de middag. Burgemeester en wethouders zijn bereid tot overleg met schoolbestu ren en ouderkommissies. De raad besloot akkoord te gaan met het voorstel van burgemeester en wethouders tot inkrimping van de vervoersregeling. Exploitatievergoeding De exploitatievergoeding voor het bijzonder kleuteronderwijs voor 1981 werd vastgesteld: a. naar de maatstaf per lokaal op 12.300,— en b. naar de maatstaf per kleuter op 3.614,15. Door burgemeester en wethouders was verder voorgesteld het subsidie voor de peuterspeelzalen te Kerk werve en Scharendijke m.i.v. 1 au gustus 1982 te verlagen van 7.462,— tot 7.176,— per jaar per peu terspeelzaal. De voorzitter wees erop, dat de ge meente Middenschouwen met een subsidie van 7.176,— nog ruim uit steekt boven het subsidiebedrag in andere gemeenten op Schouwen-Dui- veland. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming het subsidie voor de peu terspeelzalen nader vast te stellen op 7.176,— per jaar. Advertentie ri Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Uit bezuinigingsoogpunt hadden burgemeester en wethouders even eens een voorstel gedaan tot verla ging van de kosten van kleuterver voer te Kerkwerve en Scharendijke met totaal 8.892,— per jaar ingaan de het schooljaar 1982/1983. De verla ging van de vervoerskosten kan wor den verkregen door inkrimping van de routes voor kleutervervoer. Subsidie „Watersnip" Burgemeester en wethouders ha- den voorgesteld een subiside van 100,— toe te kennen aan de vereni ging reddingsboot „Watersnip" te Flaauwers. De voorzitter zei, dat vorig jaar een aanmoedigingssubsidie is toegekend van 100,—. Het nut van de red dingsboot is bewezen, zodat thans een vast subsidie kan worden toege kend. De heer Hart (V.V.D.) stelde, dat hij vorig jaar er op had gewezen, dat hij een subsidie van 100,— erg laag vond. Blijkens het financieel verslag over 1981 had de vereniging een te kort van ruim 1300,—. Hij verzocht het subsidiebedrag hoger vast te stel len. De heer Den Boer vond eveneens, dat een hogere subsidie dan 100,— op zijn plaats is. De heer Hart lichtte nog toe, dat de reddingsdienst op vrijwillige basis werkt. Ook de gemeentelijke brand weer oefent af en toe met de boot. De gemeente Tholen subsidieert met 100,hij stelde daarom voor ee»? subsidie van 200,— te verlenen. Wethouder Padmos vond een kon- tributie van 10,— erg laag. Dit is een punt van overweging geweest in het kollege van burgemeester en wet- HAAMSTEDE. De aloude poppenkast blijft boeiend voor kinderen (en ouders). Donderdag bleven tientallen even luisteren en kijken naar de poppenkast voorstelling in Haamstede tijdens de Ringpromotion. Zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) houders. De vergadering werd een ogenblijk geschorst voor nader ber raad van b. en w. Na heropening van de vergadering deelde de voorzitter mee, dat burge meester en wethouders bij hun voor stel bleven tot het toekennen van een subsidie van 100,Er zijn 375 le den. Wanneer de leden 5,— konïri- butie meer betalen is het tekort weg gewerkt. De beperkte subsidie past in het alghele bezuinigingsplan van de gemeente. Vervolg pag. 4 ZIERIKZEE, 29-7. Elke dag in het zomerseizoen wordt de Zierikzeese haven bezocht door ongeveer 250 jachten. Een flinke drukte derhalve voor de havenmeesters, de heren J. P. Schot en R. Visscher, die handen vol werk hebben om de (overwegend) passantenstroom in goede banen te leiden. Ze werken beiden dan ook zeven dagen per week, van 8 uur 's ochtends tot soms 10 uur 's avonds. Van de 250 motorkruisers en zeil jachten, meren ongeveer 70 aan de nieuwe passantansteiger af, die in de praktijk prima blijkt te voldoen, al dus havenmeester Schot. Volgens hem is er in de Zierikzeese haven nog geen terugloop te bespeuren van het aantal binnenlopende jachten, dit blijft ongeveer gelijk aan dat van an dere jaren. Een ander zaak, die wel toeneemt, ZIERIKZEE. Een beeld van de passantensteiger. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) is het trachten zonder te betalen de haven weer te verlaten. Vaak een kwestie van slechts een paar gulden per dag (f 1,— per strekkende meter), maar toch een teken aan de wand, volgens Schot. De haven meesters drukken dit verschijnsel de kop in door zelf achter de havengel den aan te gaan. Doorgaans 's avonds, maar desnoods 's ochtends om 8 uur al als de toeristen nog lig gen te slapen. ,,Als ze dan nog verder willen slapen moeten ze dat zelf maar weten", zegt Schot. Toeristendagen Dat de Zierikzeese jachthaven in tegenstelling tot andere jachthavens, geen terugloop kent, komt (is de stel lige overtuiging van Schot) door het achterland: Zierikzee. „Veel passan ten komen speciaal voor de toeristen- dagen. Anderen, die er al liggen, gaan op de toeristendagen niet weg, maar bezoeken de stad. Wat ook op vallend is, is dat er veel meer dan an dere jaren aan boord gegeten wordt. Pa schilt de aardappelen, moe kookt mossels. De centjes zijn kennelijk op". Ondanks de drukte komen er wei nig of geen problemen voor; noch in de haven, noch bij het afmeren. Voor een groot deel te danken aan de voor treffelijke medewerking van de mos selschippers, die deze dagen grote in schikkelijkheid betonen. Overigens is de haven nog niet vol, er hoeven geen jachten te worden te ruggestuurd. Het is wel eens voorge komen dat er 400 jachten lagen, dus er is altijd wel een plaatsje te vinden. Internationaal Op het ogenblik is het een interna tionaal gezelschap, met de Duitsers voorop, gevolgd door Engelsen en Belgen. Motorkruisers bij motor kruisers en zeiljachten bij zeljachten. Maar hoe druk het ook is, 's avonds om 11 uur is het stil in de haven. Dan kan men een speld horen vallen; wa ter maakt slaperig. „Het gaat hier netjes en ordelijk toe. Dat hoor je wel eens anders, en dat mag ook best eens gezegd wor den", vindt havenmeester Schot. BEIROET, 29-7. PLO-leider Yasser Arafat heeft donderdagavond een plan uiteengezet om de palestijnse guerrillastrijders uit het belegerde Beiroet terug te trekken. De strijders moeten volgens dit plan over vier Arabische landen worden verdeeld. Dit is vernomen van Palestijnse en Libanese regeringsbronnen. Arafat heeft premier Shafik Al- Wazzan van Libanon gezegd dat 5000 van de ongeveer 6000 Palestijnse gue- rillastrijders in Beiroet naar Egypte, Syrië, Irak en Jordanië zouden kun nen gaan, aldus de Libanese rege ringsbronnen. Er zouden er dus nog 1000 overblijven, over wie geen besluit is genomen. Volgens de pa lestijnse bronnen zouden met de te rugtrekking in totaal ondeveer vier weken gemoeid zijn. Een week was nodig voor de voorbereiding en drie voor de daadwerkelijke terugtrek king. Volgens Arafat zouden Egypte en Syrië guerrillastrijders opnemen van eenheden die oorspronkelijk in die landen gelegerd waren. NEWPORT, 29-7. Zes mensen heb ben donderdag in Cwmbran in het zuiden van Wales het leven verloren en twaalf anderen zijn gewond door dat de dubbeldeksbus waarin zij za ten met grote snelheid onder de toe- rit van een brug doorreed die te laag was. Het bovendeel van de bus, waarin de slachtoffers zaten werd er geheel afgescheurd. De chauffeur kreeg een ernstige shock. Volgens bewoners uit de omgeving is het al de vierde maal dat een bus tegen deze brug is gereden. Advertentie van onroerende goederen In geheel z.w.-Nederland 'MEEUS/DE KQhJHÉL. öreda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Het hart van de mens, dat niet getroffen wordt door de lieflij ke glimlach van het kind, is nog in slaap. Inayat Khan Kans op onweer Half tot zwaar bewolkt en enkele regen- of onweersbuien; minimum temperatuur ongeveer 17 graden, middagtemperatuur rond 25 graden. Tot matig afnemende wind, eerst oostelijk, later uit uiteenlopende richtigen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 3 aug.: Zondag: Af en toe zon Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: var. 3 Maandag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkr.: zuidoost 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: var. 3 ZON- EN MAANSTANDEN 31 juli Zon op 5.59, onder 21.33 Maan op 2.06, onder 18.28 1 aug. Zon op 6.00, onder 21.31 Maan op 2.41, onder 19.25 2 aug. Zon op 6.02, onder 21.29 Maan op 3.22, onder 20.16 Volle maan: 5 aug. (00.34) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 31 juli 12.58 - 6.30 19.09 1 aug. 1.24 13.57 07.30 20.07 2 aug. 2.28 14.47 8.22 20.54 Doodtij: 30 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 30-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Het is zaterdag half tot zwaar bewolkt en er vallen enkele regen- of onweersbuien. Een depressie boven Spanje en Frankrijk verplaatst zich noordwaarts richting ons land. On der invloed van deze depressie vallen er al gedurende een aantal dagen plaatselijk regen- en onweersbuien in het zuidwesten van Europa. Zater dag is dit ook het geval bij ons. Het hogedrukgebied boven de Noordzee en Scandinavië, dat de afgelopen da gen in grote delen van ons land zon nig weer bracht trekt langzaam naar het oosten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1