c Derde Toeristendag trok zeer veel bezoekers naar Zierikzee Aquadelta-ploeg geeft hoofdprijs weg aan nog onbekende instelling PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT POPPENKAST in Burgh PAAUWE B.V. Jttetnicse Alle parkeerplaatsen vol Alle geluidsapparatuur jeugdsoos de Pul gestolen Tafeltennis-evenement in Brouwershaven geslaagd De Lichtboei Zierikzee krijgt ook gratis tafel NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 29 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23155 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Surfen leren in één dag waar tevreden rekreatieve sporters of sportende rekreanten zich gereed maakten om de campings weer op te zoeken. Sjaak Vermeulen meende overi gens de oplossing al bij de hand te hebben, waarom het deelnemerstal niet was opgelopen tot het beoogde aantal. „Diverse campings gingen er vanuit, dat ze alleen met ploegen van zeven mochten meedoen. Dat heeft ons inschrijvers gekost", stelde Ver meulen overtuigend vast. Overigens werd zeker de helft van het aantal deelnemers gevormd door Duitstali- gen, die zich over het algemeen voor treffelijk aanpasten aan de wat vreemd ogende spelregels. Boven dien kent men in Duitsland niet de opzet van toernooien, zoals die door Scaldina en de NTTB werd gehan teerd. ,,De Duitsers verdienen een kompliment voor hun spelopvatting", stelde Vermeulen nog. „Ondanks hun aangeboren wil om altijd te willen winnen, inkas- seerden zij een nederlaag over het al gemeen gemakkelijk, wanneer zij in Vervolg pag. 5 Advertentie A.s. zaterdag voorstellingen Aanvang: 14.00 uur bij 't parkeerterrein Leliëndaleweg Advertentie Laai woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. 2uidweg 20a Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten „Natuurlijk hadden we graag die beoogde 480 deelnemers gehad", ver volgde Vermeulen, „maar ik moet achteraf eerlijkheidshalve toegeven min of meer blij te zijn, dat er „slechts" 310 op ons evenement af kwamen. We hebben met dit aantal onze han den meer dan vol gehad. Met de erva ringen van dit jaar erin verwerkt durf ik er met onze vereniging even wel het volgend jaar wel 480 aan. Zo ligt het ongeveer, maar nogmaals: iedereen had het vreselijk naar zijn zin vandaag cn daar ging het ons al leen maar om. Dat we nu allemaal total-loss zijn nemen we erbij, en het is bovendien morgen wel weer over". Trots als een paus stapte Vermeulen dan ook door de immens grote hal, DE BILT, 29-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer behoudt zijn zomerse karakter. Bepalend is een hogedruk- gebied, dat zich uitstrekt van Noord- Skandinavië, over de Noordzee en de Britse eilanden tot aan de Azoren in de Atlantische Oceaan. Een depressie met regen- en on weersbuien ligt boven Spanje en Zuid-Frankrijk. De depressie trekt langzaam noordwaarts en het ziet er naar uit, dat het neerslaggebied ons land vrijdag later op de dag vanuit het zuiden binnentrekt. Op de nade ring van het lagedrukgebied neemt de oostelijke wind toe tot vrij krach tig cn wordt warme lucht vanuit Duitsland naar ons land gevoerd, waarin de middagtemperaturen tot waarden rond de 27 graden kunnen stijgen. had toch duidelijk een „westers" produkt (of stond daar nou ook „ma de in Taiwan" op?). Arjo de Koning zorgde met zijn elektronisch orgel voor een aardig achtergrond muziekje en dat gaf het geheel een vrolijk sfeertje. Het wandelconcert dinsdagmid dag, dit keer onder leiding van orga nist Theo Faber trok een rekord aan tal belangstellenden: 76 mensen be keken en beluisterden de Zierikzeese orgels. De speciale orgeltentoonstel ling in het U.V.V.-gebouw werd door 158 mensen bezocht. Ook voor de bioscoopvoorstellin gen bestond deze derde toeristendag meer belangstelling dan de twee voorgaande keren, hoewel het nog niet echt storm liep in de Concert zaal. Het programma bood verder een Politiehondendemonstratie op de Balie. Dit evenement werd verzorgd door de Politiehonden Vereniging .Schouwen-Duiveland" ZIERIKZEE. De Pasar Malam kwam niet helemaal uit de verf, zoals aanvankelijk bedoeld. Van de ruim twintig toege zegde kramen, werden er slechts acht ingericht. Die leverden echter heel wat keus in Oosterse sieraden en kleding. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het leek net echt, prachtige witte vredesduiven vlogen in de St. Do- musstraat, maar ze waren wel van plastic. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De binnenstad werd van tien uur 's ochtends af weer afgesloten voor het verkeer. De parkeerplaatsen binnen de wallen waren zeer snel vol en ver der werd ook alle parkeerruimte in de Scheldestraat, langs de Laan van St. Hilaire en langs de Grachtweg be nut. De toeristische drukte hield ook lang aan dinsdag: het duurde tot vijf a zes uur voordat de meeste gasten hun vakantiestekkie weer opzoch ten. Blijkbaar vermaakten de toe risten zich prima tijdens het evene mentenprogramma in Zierikzee. Pasar Malam De Pasar Malam, een Oosterse markt in de Sint Domusstraat leek aanvankelijk een zeer aardig initia- Advertentie HET WEEKOVERZICHT ZIERIKZEE, 27-7. Eén golvende mensenmassa op de Dam, Mol, Melkmarkt, Poststraat, Schuithaven, St. Do musstraat, Visstraat en op het Havenplein en -park. Dat was het beeld van de derde toeristendag deze week. Geen zon, een bewolkte lucht en zelfs een kittig buitje dreven blijkbaar talloze zomergasten op Schouwen-Dui veland naar Zierikzee. Kommandant J. Hoekman van de Rijkspolitie hield het bij een voorzichtige schatting en sprak over ongeveer 10.000 bezoekers. tief van de evenementenkommissie, maar pakte helaas wat anders uit dan bedoeld. Van de ruim twintig toegezegde stands werden er slechts acht ingericht: de rest van de Pasar Malam deelnemers gaf de voorkeur aan een exotische manifestatie elders in den lande en liet verstek gaan. Het resultaat was, dat de Oosterse markt geen echte opmerkelijke dingen bracht: kraampjes met Oosterse sie raden en kleding, maar dat kennen de meeste mensen al van talloze an dere markten. (Nep)duiven Overigens slaagde de evenemen tenkommissie er nog prima in de leeggebleven standjes op aardige wijze op te vullen. De man met hoge hoed, die prachtige (nep)duiven ver kocht, trok veel belangstelling en hij ROME. Libanezen en Palestijnen die gedetineerden zijn in de Rebibia- gevangenis in Rome, hebben hun mond met naald en draad dichtge naaid en vingers en oorlelletjes af gesneden om voorwaardelijke invrij heidstelling te verkrijgen, verklaar den hun advocaten. Straatmuziek Jeansshop „Paljas" in Zierikzee had verder gezorgd voor een zoge naamde dweilband uit Bergen op Zoom met de - niet zo fijnzinnige - naam: „Ut Laffeseekje". De dweil band wist heel wat bezoekers te boei en met hun vrolijke straatmuziek. Een echte publiekstrekker bleek ten slotte Mart Mell, een zanger en tertainer, die de mensen op en rond het Havenplein tot aan het einde van de middag met grote belangstelling rond zich wist te scharen. Een klein uurtje later was het plot seling weer stil in Zierikzee; de derde toeristendag zat erop, slechts een ex tra rondje van de mensen van de Rei nigingsdienst herinnerde er nog aan. Duizenden guldens schade BRUINISSE, 28-7. Jeugdsoos De Pul uit Bruinisse is in de nacht van dins dag op woensdag zwaar gedupeerd géraakt. Alle geluidsapparatuur: draaita fels, versterkers, boxen, enz. en vijfhonderdvijftig platen en vele cassettes werden gestolen. De schade loopt tot in de duizenden guldens. De dader(s) is (zijn) onbekend. De technische recherche van de Rijkspolitie stelt een onder zoek in. Trotse pauw Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. De grote massa bekommert zich nooit om het hoe, doch steeds om het wat. P. Schönfeld Verwachting tot vrijdagavond: Warm Perioden met zon en later op de dag mogelijk een regen- of onweersbuis; minimumtemperatuur omstreeks 16 graden; middagtemperatuur onge veer 27 graden; tot vrij krachtig toe nemende zuidoosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 2 au gustus: Zaterdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 60%>. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: zuidoost 4 Zondag: Af en toe zon Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: zuid 3 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: var. 3 ZON- EN MAANSTANDEN 30 juli Zon op 5.57, onder 21.34 Maan op 01.38, onder 17.25 Volle maan: 5 augustus (00.34) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 30 juli 11.51 24.15 5.24 17.39 Doodtij: 30 juli BROUWERSHAVEN, 28-7. Het eerste grote rekreatie ve tafeltennistoernooi van de Zierikzeese tafeltennisver eniging Scaldina kan zonder overdrijving geslaagd wor den genoemd, ondanks het feit, dat het gewenste aantal van 480 deelnemers bij lange na niet gehaald werd. In to taal 310 tafeltennissers en tafeltennisters kwamen woensdagochtend 28 juli naar de jachtwinterberging van de Gebrs. Van Ast in Brouwershaven om uit te maken wie de beste van hen allen was, maar veel meer nog om een dag gezellig rekreatief sportend bezig te zijn. „Dat was vooral de hoofdzaak, die wij en met ons de Nederlandse Tafel tennis Bond zich voor eigen stelde", zei een zichtbaar kontente Scaldina- voorzitter Sjaak Vermeulen na af loop. „In dat streven zijn wij on danks de wat tegenvallende be langstelling voortreffelijk geslaagd en ik heb gedurende de hele dag van alle aanweizgen niets anders dan lo vende woorden gehoord over het ge beuren. Dan moet je wel tevreden zijn, ook al zie je voor je zelf, dat er toch nog dingen zijn, die niet hadden mogen voorvallen. Gelukkig tilt daar op een moment, dat het vrese lijk gezellig is, niemand zwaar aan". Het plan om gedurende de zomer vakantie een groot, vooral op de vele duizenden toeristen in de Schouwen- Duivelandse Westhoek geprikt tafel tennistoernooi te houden, werd onge veer driekwart jaar geleden geboren. Negen maanden na de eerste hint in deze richting kon Scaldina zich ver heugen over de uitzonderlijke fraaie geboorte van een evenement, dat met de steun van de instanties, die ook nu hun medewerking verleenden een lang leven beschoren kan zijn. De re- kreatiekommissie van de Nederland se Tafeltennis Bond heeft sinds enige tijd de beschikking over een groot aantal tafeltennistafels met toebeho ren om verenigingen die een derge lijk evenement willen organiseren van dienst te zijn, hetgeen in Brou wershaven dan ook het geval was. Verder was ook de VW in Brouwers haven bijzonder behulpzaam bij de voorbereidingen van het gebeuren. 4 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1