c Leger des Heils korps Zierikzee gaat vijftig jarig bestaan vieren Een expositie om warm van te worden in „De Eenhoorn" DE ZIERIKZEESCHE COURANT Jubileumweek in oktober „Van Botje tot Krulschaats": Tot en met vrijdag 30 juli l □r Jtietnisse lb ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 27 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23154 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Fancy-fair in Serooskerke ZIERIKZEE, 26-7. Het Leger des Heils in Zierikzee bestaat vijftig jaar. De officiële jubileumdag is pas op 4 oktober dit jaar. Rond die datum worden allerlei festiviteiten op touw gezet en reeds volgende week, dinsdag 3 augustus wordt rond „De Lichtboei" een rommelmarkt gehouden ter financiële ondersteuning van de jubileumviering. Een halve eeuw Leger des Heils in Zierikzee: reden genoeg om even terug te kijken. Het hoofdbestuur in Amsterdam had dat goed in de gaten in 1932: Zierikzee zou rijp zijn voor een eigen korps. Het Leger des Heils schip de „Febe" deed reeds in het begin van deze eeuw enkele malen de Nieuwe Haven aan en de openluchtdiensten, die tijdens het bezoek van de ,,Febe" werden gehouden, waren altijd zeer druk bezocht. De bevelvoerende officieren J. A. De Pree en A. Beekhuis kregen de opdracht in Zierikzee een korps van de grond te tillen. Heils-diensten werd gevonden in het pand op de hoek Breestraat/Krepel- straat. Eigenaar de heer Matthijsse stelde de helft van de akkommodatie beschikbaar, de andere helft bleef nog even in gebruik als sigarenfa- briekje. Het betreffende zaaltje had vroe ger dienst gedaan als onderkomen van de groepering „Jeruel" maar stond inmiddels lange tijd leeg. „Het was verveloos, gordijnloos en be- hangloos", vermeldt een aanteke ning van luitenant De Pree uit die be ginperiode. Dat bleef echter niet lang zo. Er werd heel hard gewerkt om het gebouwtje een beter aanzien te geven en reeds op 3 november 1932 kon de fraai opgeknapte ruimte officieel in gebruik worden genomen. De diensten werden zeer druk bezocht. Volgens de heer Hagesteijn bleven sommigen eerst nog wat nieuwsgie rig door het raam kijken, maar ook die mensen kwamen weldra naar de diensten. Het werd zo druk, dat al heel snel - met Kerstmis van datzelf de jaar - de andere helft van het zaal tje betrokken moest worden. Eige naar Matthijsse had geen bezwaar en het sigarenfabriekje werd thuisin- dustrie. Sinds 1935 is het pand ,,De Lichtboei" in de Poststraat eigen dom van het Leger des Heils. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Mensen, die nog alles weten van die beginperiode in 1932 zijn de heer J. Hagesteijn en zijn echtgenote me vrouw A. Hagesteijn-van IJsseldijk. Zij waren het die de twee jonge Leger des Heils mensen onderdak verschaf ten en hen assisteerden bij het vin den van een zaaltje. ,,Ze zouden maar voor een paar nachtjes blijven", vertelt mevrouw Hagesteijn: „maar het werd ruim an derhalf jaar, toen kregen ze van het hoofdbestuur opdracht op zichzelf te gaan wonen". „Hé Broeder" De heer Hagesteijn schroomde niet met zijn keurig in het Leger-uniform gestoken gasten op zoek te gaan naar een geschikte zaal. Dat hij daardoor weieens werd aangesproken met „hé Broeder", deerde hem nauwelijks. „Ik ben nooit echt aan het Leger des Heils verbonden geweest, maar ik heb het altijd een zeer warm hart toe gedragen", zegt Hagesteijn er zelf over. Het eerste zaaltje voor de Leger des Mevrouw Hagesteijn voelde zich zo aangetrokken tot het Leger en werd al snel heilsoldate. Zij vertelt hele fijne herinneringen te hebben aan de optredens van de „Stormbrigade" uit Amsterdam, die op meerdere plaatsen op Schouwen-Duiveland te beluisteren was. „Voor een heilsol date is er altijd wat te doen", zegt mevrouw Hagesteijn. Ze draagt nu al heel lang het uniform niet meer, maar haar liefde voor het Leger bleef gehandhaafd. Ook de kinderen van het gezin Hagesteijn voelden zich aangetrokken tot het Leger des Heils. Enkele zoons en dochters wa ren zeer aktief in het klubhuiswerk. En verder werd door deze mensen en thousiast de schouders gezet onder akties als oliebollen bakken. „Ik heb eens 5000 oliebollen gebakken en de lucht ervan ongeveer zes weken in huis gehad", vertelt mevrouw Ha gesteijn. Aankondigingsborden Haar man maakte verder met be velvoerend officier Beekhuis de aan kondigingsborden voor de dienst. Dat gebeurde met rode en blauwe verf en mocht het gebeuren, dat er plots een regenbui viel, dan was er niet veel meer van de aankondiging", te lezen dus dan maar snel weer nieuwe maken. De jubileumviering zal op zondag 10 oktober worden afgesloten met een speciale dienst onder leiding van die Leger des Heils mensen van het eerste uur: J. A. De Pree en A. Beek huis. Op dinsdag 3 augustus wordt, zoals gezegd, een rommelmarkt gehouden ten bate van de jubileumviering. Geen overbodige luxe, want finan cieel staat het korps in Zierikzee er niet zo rooskleurig voor. Volgens de luitenant moet er nogal wat geld bij vanuit het hoofdbestuur. Een kleine verbetering in die situatie is overigens wel te verwachten, want het Zierikzeese korps heeft grote be langstelling en groeit nog steeds. Het echtpaar herinnert zich nog ve le bevelvoerende officiers bij het Zie rikzeese korps. De namen worden ge noemd van: Smittenaar, Dierks, Bokhoven, Schram, Gelderman, Bouwens, Zuidema, André, Weber, Bilder en Van der Laan. In 1935 werd het onderkomen in de Breestraat Krepelstraat echt hele maal te klein. Het korps telde toen: 61 heilsoldaten, 25 jong soldaten, 100 kinderen en 37 leden van de Vrou wenbond. In dat jaar kon het eigen pand in de Poststraat worden aange kocht. Voorheen was daar een fietsenwin kel van Bij de Vaate gevestigd. Het pand kreeg de naam „De Lichtboei" en is, zoals bekend, nog steeds in ge bruik. Doelstelling De doelstelling van het Leger des Heils van vijftig jaar geleden en van het korps van nu is hetzelfde geble ven. Het huidige luitenants-echtpaar Piet Dijkstra en Annelies Dijkstra- Voorn gaat daar desgevraagd wat na der op in. „Het gaat er bij het Leger des Heils om mensen tot God te bren gen. Wij werken uit een gevoel van naastenliefde, van ons Christen zijn ZIERIKZEE, 26-7. In het pand „De Eenhoorn" beho rend tot de Nutsspaarbank te Zierikzee werd maandag middag een aardige expositie geopend, getiteld „Van botje tot krulschaats". Ook al is het niet direkt het jaar getijde om warm te lopen voor het schaatsenrijden, dan is het toch nog interessant te kijken naar de ontwikke ling van de schaats door de jaren heen. De voorzitter van de Zierikzeese IJsvereniging de -heer J. Pomper (derde van links) opent de expositie ..Van botje tot krulschaats". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Tenslotte ontdooit de Nederlan der pas als het winter wordt. Op het ijs worden we zwierig en op de schaats komt de Nederlander los", zei de voorzitter van de Zierikzee sche IJsvereniging J. Pomper in zijn openingswoord. Deze expositie, eigendom van An- ny en Bert Tritten uit Raamsdonk- veer, is geopend tot en met aanstaan de vrijdag, 30 juli. Oudste exemplaar De schaats fascineert ons. „Al in het jaar 500 moeten er schaatsen zijn geweest" vertelde de heer Pomper. Het oudste exemplaar in de kollektie van de heer Tritten is een schaats uit 1800. Slechts twee jaar heeft hij ero ver gedaan om deze uitgebreide kol lektie te verzamelen. „We bezoeken regelmatig beurzen en rommelmark ten om zeldzame exemplaren te vin den. Verder levert zo'n expositie ook wel het één en ander op. Belangstel lenden gaan thuis op zolder zoeken en komen soms met heel aardige pa ren naar ons toe. Op zo'n manier wordt onze kollektie langzamerhand uitgebreid", vertelt de heer Tritten. De schaats nam in ons land een be langrijke plaats in. Het was een mid del om zich voort te bewegen want het ijsoppervlak bleek in vele geval len de korste weg tussen steden of dorpen. Inmiddels heeft het schaats rijden meer een rekreatieve funktie. De drukte op de ijsbanen in de win ter bewijst dat. Op de expositie zijn o.a. te zien: de krulschaats, de Ouderkerkse schaats, de Friese doorloper, Zuid Hollandse korthals, de rondrijder, de zwierschaats of de metalen kunst schaats en verder volop oude foto's van schaats-prominenten en schilde rijen van schaatstaferelen. „Ik krijg het er koud van" zei de eerste bezoe ker vlak na de opening. AMSTERDAM. De industriebond FNV acht een aanzienlijke steunope ratie noodzakelijk om de werkgele genheid bij Hoogovens ook op lange re termijn veilig te stellen. In een maandag gepubliceerd rapport, dat een reaktie is op het struktuurplan van Hoogovens, stelt de bond in ver band daarmee een aantal eisen aan de raad van bestuur en aan de Neder landse overheid. J. A. De Pree (l.) en A. Beekhuis vormden in oktober 1932 het Leger des Heils korps in Zierikzee. Het huidige luitenantsechtpaar Piet en Annelies Dijkstra heeft nu de leiding over het Leger des Heilskorps in Zierikzee. Piet en Annelies volgden in janua ri 1981 luitenant F. Bergsma op. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) uit", vertelt Piet Dijkstra. Hij voegt daar dan snel aan toe, dat aan.de hulpverlening var^ het Leger geen voorwaarde is verbonden. „Ieder mens in nood wordt geholpen, we vragen niet naar opvatting of over tuiging en dringen hem of haar ook onze stelling niet op. We hopen, dat men door onze hulpverlening ziet, wie we zijn en waarom we zo zijn". Het korps in Zierikzee kent drie pijlers: het korpswerk, het klubhuis werk en de noodopvang. Het luite nantsechtpaar houdt zich voorname lijk bezig met het korpswerk: de we kelijkse diensten zondagsochtends om tien uur en eenmaal in de maand een extra gezinsdienst op zondagmid dag om vijf uur. Het korpswerk omvat -verder de Bijbelstudie en geestelijke vorming; dat laatste is voornamelijk gericht op de reglementen en leerstellingen van het Leger des Heils. Overwogen wordt binnen afzienbare tijd een ex tra Bijbelstudie op een doordeweek se dag te organiseren. Iedereen die er belangstelling voor heeft, kan daar aan deelnemen, ook mensen die niet bij het Leger zijn aangesloten. „Strijdkreet" De „Strijdkreet" verkoop in café's Vervolg pag. 5 Advertentie Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. PE BILT Hn Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-7. Het K.N.M.I. deelt mede: De ontwikkelingen op de Eu ropese weerkaart wijzen erop dat ons een periode met warm weer te wach ten staat. Een Atlantisch hogedruk- gebied dat dagenlang ten westen van ierland vrijwel heeft stilgelegen, is in beweging gekomen en verlegt zijn centrum nu naar de Noordzee. Dit be tekent dat in onze omgeving de wind geleidelijk naar de oosthoek draait, waardoor de aanvoer van de Noord zee bewolking onderbroken gaat worden. Drogere Scandinavische lucht die vandaag al het noordoosten van het land binnendrong, zal verder terrein winnen. Onweer, dat later in de weerk boven Frankrijk zal ontstaan, kan in de loop van het weekeind een bedreiging voor het weer in ons land gaan vormen. Verwachting tot woensdagavond: Meer zon Droog en zonnig. Minimumtempera tuur ongeveer 11 graden; middagtem- peratuur van 18 graden op de Wad den tot 23 graden in het binnenland; matige noordoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag .31 juli: Donderdag: Zonnig. Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: oost 4 Vrijdag: Zonnig. Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: zuid-oost 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 407c. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 27 gr. Windkracht: zuidoost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 28 juli Zon op 5.54, onder 21.37 Maan op 15.11, onder 00.55 29 juli Zon op 5.56, onder 21.36 Maan op 16.19, onder 01.15 Eerste kwartier: 27 juli (20.22) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 28 juli 9.49 21.59 4.20 15.47 29 juli 10.47 21.05 Doodtij: 30 juli 5.24 16.50 WENEN. De Oostenrijkse regis seur en oud-dlrekteur van het Burg theater in Wenen. Adolf Rott, is zon dag op 77-jarige leeftijd in de Oosten rijkse hoofdstad overleden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1