HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Vervoersaanbod op Provinciale Zeeuwse veren loopt sterk terug Organist Rinus Verhage geeft concert in N.H. Kerk Scharendijke Stijgende tarieven Walvisvangst vanaf 1985 verboden V akantie-uittocht vanaf Schiphol Schuttersveld wordt ontbonden Onrustig weekeinde in Enschede Waarschuwing tegen botulisme DS'70 kongres Nijhof over huidige politiek Zwembad Onderdak kreeg glijbaan Donderdag 29 juli 4 VLISSINGEN, 24-7. Het vervoersaanbod op de provin ciale Westerschelde veren loopt ernstig terug. De eerste zes maanden van dit jaar werden er 172.324 minder pas sagiers en 39.684 minder auto's overgezet dan in de over eenkomstige periode vorig jaar. SCHARENDIJKE. Na een aanrijding op de Rampweg in Scharendijke werd de brandweer van Renesse opgeroepen omdat een der bestuurders bekneld zou zitten. De Duitser U. R. bleek echter zonder assistentie van de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd te kunnen worden. (Zie ook elders in dit nummer.) (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Volgens een woordvoerder van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland is duidelijk te merken, dat met name dagjesmensen zich wel twee keer bedenken voor zij een tochtje met de veerboot naar de over kant gaan maken. De steeds stijgen de tarieven zijn daar zeker debet aan. In de zomer moet voor een enkele overtocht per persoenenauto al 7,25 gulden worden betaald. BRIGHTON, 23-7. De tegenstan ders van de kommerciële walvis vangst hebben een belangrijke over winning geboekt na elf jaar van strijd. De uit 39 landen bestaande in ternationale walviskommissie heeft met 25 stemmen voor besloten de vangst de komende 2,5 jaar te beper ken, vanaf 1985 is de vangst van wal vissen voor kommerciële doeleinden verboden. Er is wel het voorbehoud gemaakt dat het besluit, op zijn laatst in 1990 kan worden herzien. Er waren zeven stemmen tegen en vijf onthoudingen. Twee landen wa ren op de vergadering van de kom missie afwezig. Voordat de kommis sie tot stemming overging, liet de af gevaardigde van Japan weten dat een verbod in strijd is met de interna tionale walvisvaartkonventie van 1949. Als de kommissie voor de wal visvaart uiteenvalt door het besluit de vangst te verbieden, dan is Japan daarvoor in elk geval niet verant woordelijk, aldus de Japanse verte genwoordiger. SCHIPHOL, 24-7. De grote, jaar lijkse vakantie-uittocht van Neder landers die zich van Schiphol per vliegtuig naar hun zuidelijke zon- bestemmingen laten brengen is in volle gang. De spreiding van deze uit tocht, die zich vorig jaar voor het eerst duidelijk voordeed, laat zich ook dit jaar tot vreugde van de lucht vaartmaatschappijen zien. In plaats van één topweekeinde is er dit jaar sprake van drie zeer druk ke weekeinden. De charterluchtvaartmaatschappij Martinair vervoert dit zomerseizoen vijf procent meer zonaanbidders dan vorig jaar. Transavia daarentegen heeft vijf procent minder vakantie gangers te vervoeren. Zo hebben woordvoerders van deze beide maat schappijen meegedeeld. Bij de KLM ligt het stoelaanbod tijdens de toppe- riode iets onder het totaal van vorig jaar. f A- Het vrachtverkeer dreigt de dupe te worden van de steeds stijgende vervoerstarieven van de Provinciale Westerschelde veren. Voor een enke le overtocht van een vrachtwagen met oplegger moet 18,50 gulden wor den betaald. Het bedrijfsleven gaat nu al duidelijk selekteren, zegt een woordvoerder van de provincie Zee land. Als men niet met tijdgebrek kampt, wordt er omgereden via Bel gië. Exploitatie tekort Het teruglopend vervoersaanbod heeft ook ernstige gevolgenm voor het exploitatietekort van de Provin ciale Westerschelde veren. Het rijk draagt 70 procent bij in de exploita tietekorten. De overige 30 procent wordt opgebracht uit de vervoersop- brengsten. Nu de exploitatietekorten zo snel toenemen - in 1981 30 miljoen, voor 1982 wordt dat tekort al op 35 miljoen geraamd - zullen toch de ta rieven meer moeten stijgen dan ze tot nog toe gedaan hebben. Volgens de woordvoerder van de provincie zou dat volgend jaar wel eens tot een ta riefstijging van 14 procent kunnen leiden. Dubbeldeks veerpont Na 1985 wordt de exploitatie van de provinciale stoombootdiensten in Zeeland nog eens extra belast door de ingebruikneming van een nieuwe dubbeldeks veerpont: bouwkosten 50 miljoen. De provincie vr3est, dat na de indienststelling van deze nieuwe veerpont ook het aantal afvaarten zal moeten worden teruggebracht, ENSCHEDE, 23-7. De banken heb ben een beperkt boedelkrediet gege ven aan Gebr. van Heek Schutters veld, het Enschedese textielkoncern dat deze week uitstel van betaling heeft gekregen. Dit krediet maakt het volgens de bewindvoerder, mr. H. W. Kesler, mogelijk ,,de onderneming binnen twee weken op een ordentelijke wij ze te ontbinden". Zo ontvangen per soneelsleden loon tot ze hun ontslag krijgen. Geen overlevingsplan De bewindvoerder sluit niet uit dat een paar levensvatbare onderdelen van het koncern (zoals Bont Tex) kunnen worden gered. Hierdoor zou den hooguit enkele tientallen van de 645 personeelsleden werk houden. Van een overlevingsplan voor hethe- le bedrijf kan naar het oordeel van mr. Kesler geen sprake zijn. Daar voor is de schuld van Schuttersveld (49 miljoen gulden) te groot. waardoor fors op personeelskosten kan worden bespaard. De Zeeuwse Provinciale Westerschelde veren, de Kruiningen-Perkpolder en Vlissingen-Breskens hebben de eerste zes maanden van dit jaar 3.921.776 passagiers en 1.667.240 au to's overgezet. ENSCHEDE, 26-7. Op het parkeer terrein bij een winkelbedrijf in En schede is het in het afgelopen wee keinde tot ongeregeldheden geko men. Onder toeziend oog van honder den toeschouwers werd er in de nacht van zondag op maandag gecrosst met oude auto's. De politie hield een 29-jarige man aan die een crossauto", die in een bij het parkeerterrein liggende sloot was beland, in brand had gestoken, terwijl de brandweer onderweg was om die uit het water te halen. De po litie werd vanuit het publiek beko geld met vuurwerk en bierflessen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. DEN HAAG, 24-7. De Stichting Kritisch Faunabeheer vreest dat de jacht op wilde eenden, die zaterdag werd geopend, de kans op een snelle verspreiding van botulisme ver groot, met name in Zuid-Holland. De organisatie dringt er dan ook bij minister De Koning van land bouw en visserij en bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland op aan de jacht op wilde eenden niet te openen. „Juist nu na een lange periode met een vrij hoge temperatuur wordt de kans op een snelle verspreiding van botulisme, een ziekte welke voor mens en dier fatale gevolgen kan hebben, door jachtaktiviteiten onno dig vergroot", aldus de organisatie in een verklaring aan de vooravond van de opening van de jacht op wilde eenden. Volgens Kritisch Faunabe heer is er nu reeds in een aantal ge bieden, en met name in Zuid-Holland sprake van een alarmerende situatie als gevolg van recente gevallen van botulisme. ROTTERDAM, 24-7. De lijsttrek ker voor DS'70 bij de komende Ka merverkiezingen, R. Nijhof, meent dat de politiek* geen juist antwoord geeft op de ekonomische en kultu- rele krisisverschijnselen. Tijdens het verkiezingskongres van DS'70 in Rotterdam zei Nijhof zaterdag dat de sociale partners geen vertrouwen meer hebben in de over heid. Werkgevers en vakbonden heb ben evenmin vertrouwen in elkaar. Vetogroepen verlammen ten opzichte van elkaar het beleid. Achterbannen hebben geen vertrouwen meer in hun leiders. Circa 40 procent van de kie zers blijft bij twee achtereenvolgen de verkiezingen thuis. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. De Amerikaanse regering gaat onderzoeken of zij stappen moet ondernemen tegen Frankrijk, nu dat land heeft laten weten zich niets aan te trekken van het embargo dat de V.S. hebben in gesteld op de levering van uitrusting voor de gaspijpleiding van Siberië naar West-Europa. LONDEN. De Internationale Tar- weraad (I.W.C.) heeft de raming van de wereldtarwe-oogst in dit seizoen moeten verlagen tot 457 miljoen ton, zo blijkt uit een overzicht van de I.W.C.dat donderdag openbaar is ge maakt. De verlaging vloeit voort uit de slechte perspektieven voor de oogst in de Sowjet-Unie en uit de ver mindering van de produktie in Australië. Het vorige seizoen kwam de wereldproduktie uit op 459 mil joen ton. GABORONE, Botswana. Politieke leiders uit negen landen in Zuidelijk Afrika hebben de apartheidsregering van Zuid-Afrika donderdag veroor deeld wegens haar pogingen hun lan den te destibiliseren. Na een dag ver gaderen in Gaborone vroegen zij de internationale gemeenschap hen te helpen om onafhankelijk van Zuid- Afrika te worden. PARIJS. De industrielanden zullen aan het eind van de jaren negentig in de problemen komen met hun ener gievoorziening als zij hun program ma's voor de bouw van kerncentrales niet versneld uitvoeren. Dit staat in een rapport van de OESO, de organi satie voor ekonomische samenwer king cn ontwikkeling, dat is op gesteld samen met het Internationale Energie Bureau (IEA). LONDEN. De Britse premier, Mar garet Thatcher, heeft donderdag ko ning Hoessein van Jordanië voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. De Jordaanse vorst is op het ogenblikk voor een privébezoek in Londen. 1 Wat biedt de BEELDBUIS DINSDAG 27 JULI NED. I: Twee dierenfilms. Alle reerst een aflevering vait Kop en staart en een aflevering van Grizzly Adams. Dan een herhaling van de concertreis die The Credo Singers in Israël maakte. Dan een aflevering van De Bijbel is open, waarin de ge boorte van Christus centraal staat. De NOS zet de uitzending voort met Het rad van het leven. In deze tweede aflevering wordt aandacht aan de Dood geschonken. Studio Sport brengt een verslag van de atletiek wedstrijden vanuit Hengelo. NED II. Bo en Luke zien twee nogal sinistere figuren rondsluipen en deze blijken erop uit te zijn om een kroon getuige in een rechtzaak de mond te snoeren. Dit is te zien in de afleve ring van de Dukes van Hazzard. In Dallas blijven Elly en Jock fel tegen over elkaar staan en lijmpogingen baten in het geheel niet. Dan de Ame rikaanse inzending van het Mon- treuxc Gouden Roos Festival rond de Amerikaanse opera zanger Luciano Pavarotti. Tommy mag in de afleve- 77 Over de tafel heen greep ze zijnhand. Met zijn vrije hand liefkoosde hij haar even. „Als je er op staatHeb je echt geen financiële moeilijkheden, lieve Hannie?" „Nee, jongen. Mijn kind wordt erf genaam van de zaak. En tot hij meer derjarig is geworden heb ik het vrucht gebruik. Bovendien heb ik zelf geld en de zaak zorgt ervoor dat ik niets tekort kom. En zeker niet onder deze om standigheden. Het is erg lief van je, dat je ook op deze manier aan me denkt, maar ik kan royaal leven, heus". Ze knikte hem vriendelijk toe en trok haar hand terug. Met een zucht kwam ze overeind. „Dit is het einde, Gerard. Nee, blijf alsjeblieft zitten. Dacht je dat het, nu ik je weergezien hebt, voor mij niet moeilijk is? Ga niet meer naar bui ten. Blijf, tot mijn bus is weggereden. Het ga je goed, jongen. En dank je, voor alles watje me gegeven hebt Je was ontzettend lief voor me. Maar ik moet het vergeten. Terwille van mijn baby". Hij kwam toch overeind, greep haar hand en kustte die. „Daglieve Zonder haar aan te kijken, zakte hij terug in de stoeL Toen ze enkele minuten later met de bus voorbijreed, zag ze hem nog zitten aan de tafel he hoofd ondersteunend door zijn handen. Een snik welde in haar op. Ze had het gevoel, of haar hart brak. Het moet, dacht ze. Mijn keel is dichtgeschroefd van ellende. Maar het kan immers niet anders? Ik heb geen andere toekomst meer Fïlippus Boerée was vijf jaar oud en op de kleuterschool, toen Hannie 's morgens bij haar post een rouwcircu- ring van Alice niet mee met een va der en zoon kamp omdat zijn vader in het geheel geen zin heeft. Baders bij de rivier, het doek van de hand van Matisse staat centraal in Honderd be roemde schilderijen. DINSDAG 27 JULI NED. I: - 3.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Kop en staart; 19.15 Grizzly Adams20.00 Hij, die is, die was en die komt; 20.55 De bijbel open; 21.25 Tenslotte; 21.37 Journaal; 21.55 Het rad van het le ven; 22.45 Studio Sport exta; 23.20 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. NED. II: - 3.00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboort; 18.59 Archibald; 19.05 De Dukes uit Hazzard; 20.00 Journaal; 20.27 Dallas; 21.20 Pava rotti en Friends; 22.10 Televizier Ma gazine; 22.50 De toestand in de we reld; 22.55 Alicew; 23.20 Honderd be roemde schilderijen; 23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. HEERLEN. Twaalf jeugdige Heer lenaren, in leeftijd variërend van veertien tot negentien jaar, hebben in de afgelopen maand kans gezien ten minste 42 motoren en bromfiet sen te stelen. laire zag. Geschrokken opende ze de brief en toen ze de naam had gelezeb, trok ze wit weg. „Neeprevelde ze, „dat kan niet waar zijn Gerardus Franciscus van Bavelen, las ze. Na een kortstondige ziekte op acht en veertigjarige leeftijd overledea Geruime tijd zat ze met de geopende rouwcirculaire in haar hand te kijken. Gerard is dood realiseerde ze zich. Gerard, de natuurlijke vader van mijn kind. De enige man in mijn leven van wie ik werkelijk heb gehouden en met wie ik een korte periode van geluk heb gekend. Tot het noodlot ingreep. Noodlot? Waar had ze het laatst ook alweer in gelezen? In een boek? Of een tijdschrift? Hoe was het geformuleerdWacht, nu herinnerde ze het zich: Heel vaak wordt in latere jaren de rekening ge presenteerd voor hetgeen men mis dreven heeft Het was verboden geluk. En dit is de laatste rekening: Gerards dood. Even kruisten onze levenspaden elkander. Waarom? Is er iemand, die daar een zinnig antwoord op kan geven? Een verklaring kan geven voor alles, wat er sinds mijn huwelijk met Flip is voorge vallen? De langzame verwijdering, het dwaze plan van de zogenaamde huwe lijksvakantie met als gevolg mijn mis stap. Hoe moet ik die periode met Ge rard anders noemen? Wie zou de circulaire gezonden heb ben? Waarschijnlijk de familie. Op de een of andere wijze is men aan mijn adres gekomen. Of weet zijn zoon iets? Wie zal zeggen, wat Gerard in vertrou wen aan zijn jongen heeft verteld. Of AMSTERDAM. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben donderdag een notitie gepubliceerd over de werkgelegenheid binnen de gemeentelijke organisatie. Daarin zijn initiatieven en aktiepunten geïn ventariseerd om de werkgelegenheid bij de gemeente als grootste werkge ver in de regio te behouden en te ver sterken. UTRECHT. Volgens de Organisa tie van Nederlandse Geneesmidde lenfabrikanten, Nefarma, komt mi nister Gardeniers (volksgezondheid) binnenkort met een lijst van ge neesmiddelen die artsen niet meer op kosten van het ziekenfonds mogen voorschrijven, omdat ze te duur zijn. Op de lijst zouden 312 geneesmidde len staan, ongeveer eenzesde van het totale aantal in Nederland verkrijg bare medicijnen. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot zendingspredikant (missionaire arbeid in Peru in opdracht van de Ge reformeerde Zendingsbond): L. W. Smelt, kand., Oegestgeest. Bedankt voor Zoetermeer: H. Veld huizen, Alblasserdam; voor Groot- Ammers: H. Harkema, Brakel. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Berkum: H. W. van Eg- mond, Haulerwijk. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Tricht-Geldermal- sen: N. W. Schreuder, Goes. Oud Gereformeerde Gemeente OOSTERLAND. Dinsdag 27 juli: 19.30 uurds. A. van der Meer, St. Phi- lipsland. Oud Gereformeerde Kerk BRUINISSE. Dinsdag 27 juli, 19.30 uur ds. W. Kamp, Grafhorst. SCHEEPVAART Alnati, 22-7 te Hamburg Atlantic Star, 22-7 te Rotterdam Moordrecht, 22-7 te Suez Nedlloyd Rockanje, 22-7 ten anker Port Said Door HENK VAN HEESWIJK heeft hij enkel mijn naam en adres achtergelaten? Ik zal wel nooit ant woord krijgen op al deze vragea Op de dag van de begrafenis was ze in Etten. Op enige afstand volgde ze de stoet naar de begraafplaats. Ze zag de priester spreken en zijn handen ze genend uitbreiden over de baar. Tot slot maakten de aanwezigen een kruis teken. Nadat allen teruggegaan waren, liep ze verder, naar de geopende groeve en keek neer op de kist, die aan beide zijde door een groot aantal bloemstuk ken was geflankeerd. De bos bloemen, welke ze uit haar tas haalde, legde ze aan het voeteneind van de kist neer. „Rust zacht, lieve jongen", fluisterde ze. „Dank je wel dat je ons geheim al die jaren hebt bewaard. Dank je voor alles, wat je mij hebt gegeven, die en kele dagen in Noordwijk en Noordwij- kerhout Ik zal je niet vergeten, mijn jongen Een late najaarszon scheen door de bijna ontbladerde takken. Een vogel floot Buiten de begraafplaats hoorde ze het dichtslaan van portieren en weg rijden van auto's. Daarna was alles weer stil De doodgraver kwam toelopen om zijn werk te voltooien, maar ten hij de dame in het zwart bij de geopende groeve zag staan, ging hij een zijpad in en bleef daar staan, voor de vrouw onzichtbaar. En hij stond daar nog, toen Hannie langzaam, met gebogen hoofd terugliep naar de uitgang, een zakdoek voor haar gezicht gedrukt EINDE ZIERIKZEE, 23-7. Sinds vrijdagmiddag is het Zierikzeese zwembad Onder dak verrijkt met een glijbaan, waarvan door iedereen vrijblijvend gebruik gemaakt kan worden. De aanwinst werd op de korte kant van het zwembad gemonteerd, maar kan vrij simpel worden verwijderd voor het geval er zwemwedstrijden worden gehouden in het zwembad. Onmiddellijk vanaf de onofficiële ingebruikname van de aanwinst, werd er fiks gebruik van ge maakt door de jeugd, hetgeen door de fotograaf van de Zierikzeesche Nieuws bode werd vastgelegd. SCHARENDIJKE, 23-7. In de Ned. Hervormde Kerk te Scharendijke wordt donderdag 29 juli een orgelkoncert gegeven door Rinus Verhage, organist van de Ned. Herv. Kerk te Stellendam en dirigent van de Christelijke Ora torium Vereniging te Middelharnis. Verder verleent Ine van den Dool (dwarsfluit) medewerking aan dit koncert. Het programma ziet er als volgt uit: 1. Sonate in h-moll (dwarsfluit en orgel) - G. F. Handel (1685-1759); 2. Partita „Freu dich sehr, o meine See- le" (orgel) - G. Böhm (1661-1733); 3. Sonata per Flauto sole (dwarsfluit) - R. Escher (1912-); 4. Ciaconna in h- moll (orgel) - J. J. De Neufoille (1684- 1712); 5. Sonate in E-dur (dwarsfluit en orgel) - J. S. Back (1685-1750).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4