Kermis in Brouwershaven door leeuwen Circus Saltarinobrengt show met nostalgisch variëté Borrel mag Decentralisatie Monumentenzorg In Renesse, Bruinisse en Haamstede Dodelijk slachtoffer bij verkeersongeval Noordwelle STREEKNIEUWS verscheurd „De Schorpioen" werd vlotgetrokken Australiër Zeeuwse politie kamperen even ziet wild door vingers ZIERIKZEESOHE NIEUWSBODE Maandag 26 juli 1982 Nr. 23153 3 PERTH, 25-7. Een 42-jarige man uit de Australische stad Perth is- zater dag door 15 hongerige leeuwen ver scheurd toen hij in een safaripark uit zijn auto stapte. Volgens de politie negeerde de man de waarschuwings borden en liep naar de leeuwen en leeuwinnen toe, die wachtten om te worden gevoerd. De beheerder van het safaripark, dat ongeveer 50 kilo meter van Perth afligt, verjoeg de leeuwen met geweerschoten. Hij kwam echter te laat. BRUSSEL, 25-7. In Belgische café's en restaurants zal men binnenkort le gaal een borrel mogen scheneken. Dat komt omdat de regering besloten heeft om de uit 1919 stammende wet- Vandervelde („ter beteugeling van de dronkenschap") sterk te wijzigen. Die wet bevatte allerlei merkwaardi ge bepalingen, bijvoorbeeld dat ster ke drank (boven de 22 pet. alkohol) in slijterijen met niet minder dan twee liter tegelijk verkocht mag worden en dat men in café's en restaurants geen sterke drank mag verkopen. Dat laatste mag alleen in besloten klubs. Met de wet-Vandervelde werd'al lang de hand gelicht. In veel café's in belgië kan men wel degelijk een bor rel kopen. Maar dat neemt niet weg dat het officieel verboden is en dat soms, na konstatering van een over treding, nog hoge boetes werden uit gedeeld. DEN HAAG. 26-7. In februari 1982 bracht de toenmalige staatssekreta- ris van kuituur, rekreatie en maat schappelijk werk, H. A. de Boer, een voorlopig standpunt naar buiten naar aanleiding van het door een ex tern adviesbureau uitgebracht rap port over het in de toekomst te voe ren monumentenbeleid. De staatssc- kretaris verzocht een aantal organi saties en adviesraden hem vóór 1 juni 1982 in kennis te stellen van hun oor deel over dit standpunt. Verschillende organisaties en ad viesraden hebben de staatssekrea- tris, thans de minister van c.r.m., la ten weten niet in de gelegenheid te zijn vóór de gestelde datum hun ad vies te kunnen indienen. Daar de mi nister enerzijds grote waarde aan hecht, dat hem zo gedegen mogelijke adviezen worden uitgebracht en er anderzijds oog voor heeft, dat met het formuleren van een reaktie op zijn visie tijd is gemoeid, heeft hij besloten de termijn voor het inzen den van reakties op zijn voorlopihe standpuntr te verlengen tot 1 novem ber 1982. Projektleider Inmiddels is een projektleider ter begeleiding van het decentralisatie proces op het terrein van de monu mentenzorg benoemd. De keuze is ge vallen op drs. G. C. LOdder te Wasse naar, thans nog werkzaam als hoofd van de afdeling Stedelijk beleid, die een onderdeel vormt van de centrale direktie Coördinatie en Planning van het ministerie van c.r.m. ZIERIKZEE, 23-7. Het publiek is door een grote ver scheidenheid aan shows op televisie zo verwend gewor den dat het nauwelijks meer onder de indruk komt van het moderne circus. Dat was voor direkteur Hans Mar tens van het Grand Variété Saltarino een reden om op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van variëté. Hij greep terug op het aloude cir cus, zoals dat ruim een eeuw geleden is ontstaan en waar de prestaties van rondtrekkende artiesten in een zeer sfeervolle omgeving werden gepre senteerd. Compleet met een parade vóór de tent onder het motto: ,,komt dat zien". Speciale aandacht in het program ma vragen zan'gen/acteur Ramses Shaffy en Charly Borra, een goudeer lijke maar professionele zakkenrol ler. Tijdens de voorstelling worden zelfs gewaarschuwde kandidaten bestolen. Het optreden van Ramses gaat ver gezeld van haremdanseressen, mes senwerpers, slangendames en kroko dillen. Humor ontbreekt niet. De Zwitser se clown Pierino, die onlangs op het wereld festival van de humor de eerste prijs won, presenteert een prachtige mimi-show en verder kan men schaterlachen om de olifanten van Herbert Fischer die komische stuntjes uithalen. In totaal biedt Saltarino twintig attrakties. In de genoemde dorpen beginnen de voorstellingen om 16.00 en 20.00 uur. schuwd voor mogelijke assistentie. Deze hulp bleek niet nodig, doch R. werd wel naar de dokter gebracht voor eerste hulp. De auto's werden zwaar beschadigd. KERKWERVE Grotere zonnebloem Naar aanleiding van een bericht van een zonnebloem in Renesse van 3,10 m, deelde mevrouw J. A. Ravia uit de Vloedstraat in Kerkwerve me de, in haar tuin een exemplaar van 4 m te hebben staan. BROUWERSHAVEN Auto rijdt dijk af Vannacht om 01.15 uur reed auto mobilist J. IJ. uit Brouwershaven door onbekende oorzaak de Schouw- se Dijk af. Dokter Bruel verleende eerste hulp. NIEUWERKERK Geen voorrang verleend Brommer tegen motor Zakkenroller Charlie Borra. „Saltarino" is een mengeling van het nostalgische circus en variété theater. Ondersteund door een groot orkest speelt dit circus zich af in een sfeer van palmen en pluche. Woens dag 28 juli komt dit circus naar Brui nisse, Aquadelta, donderdag 29 juli Haamstede, Bernhardstraat en vrij dag 30 juli en zaterdag 31 juli staat het Grand Variété te Renesse aan de Stoofweg/Mauritsweg. het 7 meter lange jacht Flipper, op weg van IJmuiden naar Den Osse ten noord-westen van de vuurtoren Haamstede aan de grond. Een van de twee opvarenden V. uit Serooskerke sprong overboord en zwom naar de kust waar hij meer dood dan levend door werphengelaars werd opgevan gen en naar de Kustwacht werd ge bracht, waar hij weer spoedig de ou de was. De reddingsboot Dolfijn voer uit Burghsluis naar de opgegeven plaats en trok het jacht met daarop de Serooskerkenaar N. d. H. vlot en bracht het naar Burghsluis. WESTENSCHOUWEN Telefooncel opgeblazen Zaterdagnacht om 01.30 uur werd de telefooncel op de hoek Westerse- weg-Steenweg door onbekenden op geblazen. Al het glas vloog er uit en draden werden afgerukt en het toestel beschadigd. Volgens de poli tie is gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk. Personeel van de PTT heeft zondagochtend de cel profeso- risch gerepareerd, zodat gebeld kon worden, maar wel in de open lucht. BURGH-HAAMSTEDE Opbrengst rommelmarkt De rommelmarkt, zaterdag in Burgh-Haamstede gehouden, heeft 8795,— opgebracht. Er werden vooral veel handwerken verkocht. De opbrengst is ten bate van de Ned. Herv. Kerk. HAAMSTEDE Geen voorrang gegeven Autobestuurder P. v. E. uit Veghel reed zondag over de Capelweg te Re nesse en verleende geen voorrang aan bestuurder P. v. O. uit Rotter dam, die in de auto over de Klooster- weg reed. Takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee voerde beide auto's weg. Fietsers in de berm geduwd De fietsen van J. d. K. en zijn zoon uit Schiedam raakten zondagmiddag rond 13.30 uur op de Hoogenboom- laan ontzet. Beide fietsers reden over de Hoogenboomlaan en achter hen reed automobilist A. J. S. uit Kerkra- de. S. wilde de fietsers inhalen, maar op dat ogenblik naderden van de an dere kant drie fietsers. S. moest naar recht uitwijken en duwde de beide fietsers de berm in. De fietsen raak ten beschadigd, D. K. en zijn zoon lie pen geen letsel op. SCHARENDIJKE Aanrijding Autobestuurder U. R. uit Düssel- dorf die óver de Rampweg reed, sloeg plotseling links af toen uit tegeno vergestelde richting J. v. d. A. uit Goedereede naderde. R.'s auto werd gegrepen en bij de eerste aanblik zou R. bekneld zitten, waarop de brand weer van Renesse werd gewaar Op de kruising Ooststraat, Bad huisstraat en Esdoornstraat raakten zondagavond om 19.40 uur twee auto's bij een aanrijding betrokken. W. B. uit Nieuwerkerk reed met zijn auto uit de Esdoornstraat en verleen de geen voorrang aan G. H. uit Dor drecht, die in de Ooststraat reed. Bei de voertuigen liepen schade op. BRUINISSE Geen prestatieloop wel jeugdsoos De voor woensdagavond 28 juli op het programma staande prestatie loop gaat niet door. Ter kompensatie heeft het bestuur van jeugdsoos De Pul besloten woensdagavond het soosgebouw open te stellen. AMSTERDAM, 24-7 Het ramschip de „Schorpioen" is kort na half één in de nacht van vrijdag op zaterdag door vier slepers vlotgetrokken uit haar beklemming bij de Wiegbrug over de Kostverlorenvaart in Amsterdam. NOORDWELLE. Leden van de Ambulancedienst kwamen snel in aktie voor de verzorging van de slachtoffers (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDWELLE, 25-7. De 16-jarige Lenny Dubbeldam uit Hardinxveld- Giessendam is zondag in een ziekenhuis in Rotterdam aan de verwondingen overleden die hij zaterdagavond door een verkeersongeval in Noordwelle had opgelopen. Dubbeldam kwam met zijn brom fiets over de Wellandweg en wilde de Stoofweg oversteken om het fietspad te bereiken. Hij zou echter geen voor rang hebben verleend aan een uit de richting Schelphoek komende motor- Behalve de twee slepers die het schip een nacht eerder klemtrokken, hielpen bij het vlottrekken twee bo ten van de rederij Goedkoop uit de hoofdstad. Volgens een woordvoer der van de Sluis-, Brug- en Haven- gelddienst, die de aktie coördineer de, was de gebundelde kracht van de vier slepers zo groot, dat de operatie „behoorlijk meeviel". De brug zelf bleek nog prima te funktioneren, zodat het scheepvaart verkeer door de vaart onmiddellijk na het lostrekken van de Schorpioen op gang kon komen. fiets, bestuurd door F. v. D. uit Hoog vliet met als duopassagier H., even eens uit Hoogvliet. Gegrepen door motor Dubbeldam werd door de motor ge grepen en zwaar gewond naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis ver voerd. Later werd hij overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis in Rot terdam, doch bij aankomst daar bleek hij reeds te zijn overleden. De 21-jarige motorrijder werd met ern stig schedelletsel naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis getfracht. Du opassagier H. liep schaafwonden op. De brommer werd totaal vernield, de motor raakte ernstig beschadigd. „Terugsturen onmenselijk" VLISSINGEN, 26-7. De politie in de Zeeuwse kustgemeenten is maar opgehouden met wildkampeerders te verbaliseren. Het was in het week einde zo vol op de Zeeuwse campings dat er geen plaats meer te vinden was. Kampeerders sloegen daarom bui ten de officiële terreinen hun tenten op. De politie liet het oogluikend toe. Een woordvoerder van de rijkspoli tie zei: „we kunnen mensen die van ver met auto's of op fietsen naar Zee land zijn gekomen toch niet zomaar wegsturen, dat zou onmenselijk zijn." In sommige gemeenten zoals Veere en Mariekerke heeft het ge meentebestuur het kamperen bij de boer op advies van de politie tijde lijk uitgebreid van tien tot vijftien eenheden per boerenerf. Geen grote problemen Tot nu toe zijn er geen grote proble men met wildkampeerders geweest in Zeeland. Op de door de gemeenten aangewezen overloopterreinen, evenals op andere plaatsen waar wild gekampeerd wordt, gedragen de kampeerders zich opvallend netjes, aldus de politie. ZIERIKZEE Kontrole stoplichten De Rijkspolitiegroep Schouwen- Duiveland heeft zondag bij de stop lichten aan de Laan van St. Hilaire een kontrole uitgevoerd. Zeven auto mobilisten kregen proces-verbaal. Botsing Autobestuurders J. G. uit Ooster- land en J. S. uit Den Bosch botsten zondag op elkaar. Bij kruispunt de Tol stopte G. voor het rode licht. S. merkte dit te laat op en reed tegen G. aan. Beide voertuigen raakten be schadigd. Hotel opgelicht De Rijkspolitie Schouwen-Duive- land heeft zondag C. J., geboren in Vlissingen, aangehouden. J., die zon der vaste verblijf- of woonplaats is, heeft onlangs een hotel in Zierikzee opgelicht. J. heeft al meer ervaring in de wereld van vermogensdelicten en is een bekende van verschillende Nederlandse politiekorpsen. BURGHSLUIS Oude loodsboot in de haven Een opmerkelijke verschijning op het gebied van de zeevaart kwam donderdag de haven Burghsluis bin nen en koos daar ligplaats voor enke le weken. Het is de voormalige loods boot Plancius die op verschillende stations langs onze kust als zodanig dienst deed. Tegenwoordig wordt het gebruikt als walvis-expeditieschip en het maakte onlangs nog een tocht naar Spitsbergen waar o.a. op Smee- renberg opgravingen werden ver richt. Momenteel houden de eige naars vakantie en torent het schip bij hoog water hoog boven de havendijk uit. Het schip trekt veel belangstel ling. Jacht aan de grond Vrijdagnacht, rond 12.00 uur voer Anders van de dijk Naar aanleiding van een bericht in de krant van donderdag jl. betreffen de het van de dijk rijden van een PTT-wagen in Haamstede deelde de betrokken bestuurder J. P. W. uit Zierikzee mede, dat niet het rijden met te hoge snelheid de oorzaak van het ongeluk was. W. liet weten, juist met zeer lage snelheid achteruit een helling te zijn opgereden. Hij ma noeuvreerde daarbij iets te veel naar links en reed vervolgens de Meeldijk af. Auto verleende geen voorrang Op de hoek Vroonweg-J. J. Boeijes- weg sloeg zaterdagmiddag, te 17.15 uur de automobilist G. te W. uit Rot terdam de J. J. Boeijesweg in. Hij zou geen doorgang hebben verleend aan de fietster S. v. H. uit Papen- drecht, die over het fietspad naderde. Zij werd met o.a. beenkneuzingen naar het Zweedse Rode Kruiszieken- huis vervoerd. De fiets werd ver nield, de auto beschadigd. RENESSE &ROUWERSHAVÈN: Bei-niet zo zonn\g$avpger vg.ii de. laafète dagen geeft de jeugd van Brou wershaven een extra stimulans om de jaarlijkse kermis op de Markt te bezoeken. Voor de be zoekers is er volop vertier. De botsauto's zijn natuurlijk een grote bron van vermaak en blijven altijd publiek trekken Bij de zogenaamde muntenten- ten wordt geprobeerd een be paald aantal munten te verzame len, die kunnen worden ingeruild tegen een kadootje. Verder staat er op de Markt een schiettent, een rups en enkele gokautoma ten. Voor de zoetekauwen is er een kraam met snoep, kaneel en zuurstokken. De kermis duurt Brandje in telefooncel Zaterdagochtend rukte de brand weer van Renesse uit naar een gemel de brand in de telefooncel bij het Dorpshuis. Daar bleek dat 4 telefoon boeken door onbekende daders in brand waren gestoken. Eén brand weerman was instaat om de zaak te doven. De schade bleef beperkt tot de boeken. Aanrijding tot en met dinsdag 27 juli. Zaterdag 31 juli zijn er weer aktiviteiten op de Markt. Op die dag wordt de Brouwse Dag ge houden, een zomers evenement voor zowel de eigen bevolking als voor de toeristen. Als hoogte punt staat de Muziek-Play-In op het programma. Op de kruising Hoogezoom-Oude Moolweg te Renesse raakten zondag avond rond 19.15 uur twee auto's met elkaar in botsing. Automobilist W. K. uit Steenwijk reed op de Oude Moolweg en ging de Hoogezoom op. P. e. uit Alphen a/d Rijn draaide vanaf de Hoogezoom de Oude Mool weg op, maar raakte de auto van K. er ontstond schade aan beide voertui gen. .2 a nr

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3