Yasser Arafat ondertekent VN resoluties Palestijns vraagstuk Doorbraak of propaganda Irak sloeg aanval af Doden bij vliegtuigkaping in China Overstromingen in Japan eisen honderden mensenlevens PSP kiest Van der Spek tot lijsttrekker Ontslag Habib Agent voorgeleid in Middelburg Strandtenthouders treden op tegen inbrekers Jongetje verdronken Woordvoerder Pax Christi Israëlische vredesbeweging wint aan kracht en invloed geëist Gunstig ontvangen E.G. gaat onderhandelen met V.S. over staalproblemen AGENDA Stichting Het Theater Disney's rijk Inpikken en wegwezen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BEIROET, 26-7. De leider van de Palestijnse bevrij dingsbeweging, Yasser Arafat, heeft zondag zijn handte kening gezet onder een verklaring dat hij alle resoluties van de Verenigde Naties aangaande het Palestijnse vraagstuk aanvaard. Hij overhandigde de korte verkla ring aan leden van een delegatie van het Amerikaanse congres, die een bezoek brengt aan West-Beiroet, waar ongeveer 6000 Palestijnse guerrillastrijders worden be legerd door Israëlische troepen. Over de betekenis van de verkla ring lopen de meningen uiteen. De verklaring bestaat uit slechts een zin: .Voorzitter Arafat aan vaardt alle VN-resoluties die betrek king hebben op het Palestijnse vraagstuk". Volgens Paul McCloskey, lid van de delegatie van het congres, slaat de verklaring ook op de resoluties van de Veiligheidsraad van de Vn, resolu tie 242 inkluis, waarin wordt gespro ken van het bestaansrecht van Israël. us inziens houdt de verklaring een u. liciete erkenning in door de PLO van i.; bestaansrecht van Israël. 212 en 338 niet De vertegenwoordiger van de PLO bij de Verenigde Naties, Zehdi Terzi, heeft zondagavond verklaard dat PLO-leider Yasser Arafat hem per telefoon meedeelde d«' de VN- resoluties 242 en 338 niet vallen on der de verklaring die hij in Beiroet heeft ondertekend. Volgens Terzi heeft het dokument wel betrekking op resolutie 181 uit 1947 waarin de vorming van een gescheiden Arabi sche en Joodse staat binnen Palesti na onder Brits mandaat wordt voor gesteld. Een Israëlische woordvoerder in Jeruzalem wees de verklaring zonder meer van de hand. Hij zei dat aan de ze verklaring al een hele reeks aan kondigingen voorafgegaan was, die alleen maar goedkope propaganda ten doel hadden. TOKIO. Het werk van Johann Se bastian Bach en Duitse volkswijsjes zijn het meest geschikt om Japanners die voor een opratie staan, de nodige gemoedsrust te geven. Dit hebben een Japanse en een Duitse arts die aan de universiteit van Hirosaki in Noord-Japan verbonden zijn vast gesteld. BEIROET/ANKARA, 24-7. Irak heeft zaterdag meegedeeld dat zijn strijdkrachten een nieuwe Iraanse aanval hebben afgeslagen. Volgens een militaire woordvoerder werd de aanval, ten oosten van Basra, vrijda gavond begonnen, maar werden de aanvallende Iraanse troepen hele maal verpletterd. Naderende bijzonderheden over de slag werden niet verstrekt. Uit tehe- ran is nog niets vernomen over deze aanval. Wel werd gemeld dat Thehe- rans troepen guerrilla-achtige aan vallen deden, door de Iraakse linies heenbraken en 60 Irakezen doodden of verwondden. Volgens Irak worden de Iraanse troepen momenteel terug gejaagd in de richting van de grens. PEKING/TOKIO, 25-7. Bij eeb vliegtuigkaping in China zijn zondag vijf kapers gedood en verscheidene passagiers gedood. Dat blijkt uit on officiële berichten uit China. Een Chinese luchtvaartfunktionaris be vestigde dat er een kaping was ge weest. Het toestel van de Chinese maat schappij werd op een vlucht van Xi- an naar Shanghai gekaapt. De vijf kapers zouden om het leven zijn ge komen bij de ontploffing van een handgranaat die ze zelf hadden ver oorzaakt. Volgens het Japanse pers bureau Kyodo kwam het vliegtuig met gewonde passagiers in Shanghai aan. Het Chinese persbureau Nieuw China sprak het bericht tegen dat de luchtpiraten dood waren. In Peking circuleerde het gerucht dat de kapers naar Taiwan wilden vliegen. Het is de eerste keer dat China melding maakte van een vliegtuigkaping. Forse taart SINGAPORE. 24-7. In Singa pore kan men zich op het ogen blik vergapen aan het waar schijnlijk grootste banketbak- kerswerk ter wereld: een pira midevormige huwelijkstaart van 10.7 meter. Banketbakker Peter Lum en zijn elf knechten hebben drie weken nodig ge had om het werkstuk uit 18 de len samen te stellen. Zjj verwerkten 200 kilo sui ker en poedersuiker. 20 kilo bloem en 1000 eieren. Het zou hen niet verbazen als het resul taat in het Guinnesboek van records terechtkwam. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken maande zondaga vond tot „uitertse voorzichtigheid" bij het beoordelen van het bericht dat Arafat door de ondertekening van een dokument resoluties heeft aanvaard, die het bestaansrecht van Israël behelzen. President reagan wilde zondag geen kommentaar leve ren. „Belangrijke ontwikkeling" Egypte verwelkomde de verkla ring als een „belangrijke ontwikke ling". De Egyptische minister van buitenlandse zaken, Kamal Hassan Ali, meende dat deze „stap naar de vrede" beantwoord zou moeten wor den met soortgelijke stappen van Is raëlische zijde. Ook meende hij dat deze ontwikkeling de Verenigde Sta ten meer gelegenheid bood een alom vattende en rechtvaardige oplossing te vinden voor het (Palestijnse) vraagstuk. TOKIO, 25-7. Overstromingen bij de Japanse havenstad Nagasaki heb ben aan vermoedelijk 350 mensen het leven gekost. Na zware regenval bo ven het Zuidjapanse eiland Kyushu ontstonden aardverschuivingen en AMSTERDAN, 24-7. De fraktie- voorzitter van de PSP in de Tweede Kamer, Van der Spek, zal bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 8 september de lijst van zijn partij aan voeren. Het verkiezingskongres van de PSP besloot dit zaterdag in Amsterdam met overgrote meerder heid. Het is voor de derde keer dat Van der Spek als lijsttrekker optreedt. Voordat het kongres Van der Spek aanwees moest deze nogal wat kriti sche opmerkingen verwerken over zijn afstandelijke opstelling tegeno ver de samenwerking met andere linkse partijen. Op het kongres werd besloten, dat de PSP bij de komende Tweede-Ka merverkiezingen een lijst verbinding aangaat met de CPN. Dat volgt uit het besluit dat het verkiezingskon gres van de PSP zaterdag in Amster dam heeft genomen. De eerste voor keur van de PSP, een lijst verbinding met PvdA, PPR en CPN is niet te rea liseren, omdat de PvdA niets voor een dergelijke relatie met de CPN voelt. Een lijstverbinding met PPR en CPN is evenmin mogelijk, omdat de PPR dat niet wil. Een lijstverbin ding is louter een technische zaak om zogenaamde restzetels in de wacht te slepen. werden wegen en bruggen weggesla gen. Zondag waren in het gebied bij Nagasaki 152 slachtoffers geborgen. Er worden nog 198 personen ver mist. Volgens de politie moet worden gevreesd dat ook de vermisten om het leven zijn gekomen. In het distrikt Nagasaki werden al leen al 116 doden geteld. Daar viel in enkele uren bijna 600 milimeter wa ter. de verwoesting in de stad is enorm. Rivieren De rivieren de Uragami en de Na- kashima waren tot vernietigende stromen aangezwollen en sleurden honderden houten huizen met zich mee. Meer dan 37.000 woningen wer den overspoeld. De helft van de in woners van Nagasaki zat zonder lei dingwater en voor het overgrote deel ook zonder elektriciteit. Het trein- en luchtverkeer moest worden gestaakt, terwijl ook het autover keer bijna volledig onmogelijk was. MIDDELBURG, 24-7. De rijksre cherche heeft in een ziekenhuis in Dordrecht een 28-jarige agent van de gemeentepolitie van die stad aange houden die wordt verdacht van brandstichting in een cafétaria in het Zeeuws-Vlaamse Axel. De man meldde zich twee weken geleden in het ziekenhuis met brand wonden die hij naar zijn zeggen had opgelopen bij een reparatie aan zijn motorfiets in België. Hij zei naar Dordrecht te zijn gebracht door eep Belgische automobilist. De politie heeft noch de kapotte motor, noch de automobilist kunnen achterhalen. De agent wordt heden (maandag) voorgeleid aan de officier van justi tie in Middelburg. DEN HAAG, 24-7. De eigenaars van de paviljoens op het strand van Kijkduin gaan met harde hand optre den tegen inbrekers en vernielers die het op hun tenten hebben gemunt. Volgens sekretaris Beringen van de Vereniging van paviljoenhouders wordt er de laatste tijd elke nacht wel een keer ingebroken in een van de 23 tenten op het strand bij Kijk duin of worden er dingen vernield. De Haagse politie is volgens hem niet bij machte daar iets tegen te doen. Hij wijt dat aan de bezuinigingen op overuren bij het korps. ROTTERDAM, 24-7. De 4-jarige Vincent Kerdel uit Capelle a/d IJssel is zaterdag verdronken in de Bergse Achterpias in Rotterdam. Het kind was op bezoek in het zomerhuisje van zijn grootvader. Toen het jonget je enige tijd werd vermist, .werd een zoekaktie op touw gezet. Duikers van de brandweer dregden het kind op uit het water van de Moleriwerf. Advertentie „De eigenlijke oorlog vindt plaats op de westelijke Jordaanoever. Het gaat om politieke moord van de Pa- lestijnen. Door de PLO uit te schake len denken de Israëliërs dat het ge makkelijk zal zijn om de westelijke Jordaanoever te annexeren", aldus Kamphof. SAN FRANCISCO, 26-7. De Ameri kaanse senator Larry Pressler heeft heden (maandag)morgen het aftre den geëist van Philip Habib, de Ame rikaanse afgezant die tracht te be middelen in het Libanese konflikt, nadat zondag in de Washington Post is onthuld dat Habib op de loonlijst staat van het Californische aanne mersconcern Bechtel, dat grote fi nanciële belangen heeft in de Arabi sche wereld. Een woordvoerder van Bechtel be vestigde dat de huidige minister van buitenlandse zaken, George Shultz, Habib medio vorig jaar in dienst van Bechtel nam als adviseur wegens diens ervaringen op het ministerie van buitenlandse zaken „over het ge bied van de Stille Oceaan, waaron der Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan". SCHIPHOL, 26-7. De oorlog die Is raël heeft ontketend in Zuid-Libanon en de belegering van West-Beiroet hebben de vredesbeweging in Israël aan kracht en invloed doen winnen. Sinds het ontstaan van de staat Is raël in 1948 is dit de eerste oorlog waarbij de Israëlische bevolking geen duidelijke nationale eenheid vormt, hoewel men altijd zeer be ducht is voor de eigenveiligheid. Voor Israëlische begrippen is de vredesbeweging momenteel erg sterk, al verkeert men nog in een fase van moreel protest. Hoe deze bewe ging politiek zal uitpakken is moei lijk te schatten. Dat verklaarde Tom Kamphof van de katholieke vredes beweging Pax Christi die zondaga vond terugkeerde van een bezoek aan Israël en de bezette gebieden in Zuid-Libanon. Politieke oplossing Kamphof maakte deel uit van een delegatie van de Europese vredesbe wegingen die heeft gepleit voor een politieke oplossing van het konflikt rond de palestijnen. Deze oplossing moet volgens de Europese vredesbe wegingen gebaseerd worden op we derzijdse erkenning en onderhande lingen, terwijl men in Israël tevens stelling heeft genomen tegen het mi litaire geweld waarin het konflikt is ontaard. Naar aanleiding van gesprekken met Israëlische vredes groepen als Vrede nu en Komité te gen de oorlog in Libanon, alsmede met vertegenwoordigers van de Pa lestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever konkludeerde Kamp hof dat in Libanon en rond West- Beiroet een verborgen oorlog wordt uitgevochten. BRUSSEL, 25-7. De EG gaat met de Verenigde Staten onderhandelen over een algehele regeling voor de staalproblemen. Daartoe hebben de ministers van buitenlandse- en eko- nomische zaken van de EG zaterdag avond, na eindeloos geharrewar, in Brussel besloten. De EG-kommissie heeft voor die onderhandelingen een mandaat ge kregen waarvan de details nog nader moeten worden vastgesteld. Dat ge beurt in overleg tussen EG- kommissie, permanente vertegen woordigers van de EG-lidstaten in Brussel en experts van de lidstaten. „Politiek signaal" Deze nieuwe „globale" benadering van de problemen is volgens de Ne derlandse staatssekretaris voor Eu ropese zaken, drs. Hans van den Broek, „een politiek signaal aan de Verenigde Staten dat men in Europe tot een oplossing van de problemen wil komen". Volgens Van den Broek wenst men niet alleen een regeling te treffen over beperking van de Europese staalexport naar Amerika (met als gevolg een tenietdoen door de VS van de nu op die export gelegde heffin gen). Ook wil men ermee voorkomen dat tegen EG-staalexporteurs lopen de anti-dumpingprocedures in Ame rika nieuwe nadelige gevolgen voor de Europese staalexport zullen heb ben. Het Amerikaanse ministerie van handel heeft zich zaterdag tevreden getoond over het besluit van de EG- landen de Europese kommissie een mandaat te geven om te onderhande len over het probleem van de Europe se staalexport naar de Verenigde Sta ten. In een verklaring van de ondermi nister van handel voor internationa le betrekkingen, Lionel Olmer, werd zaterdagavond gezegd dat men het besluit van de EG-landen de proble men gezamenlijk te benaderen gunstig ontvangt. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 -21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15- 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. vertoont In de Conöertzaal A.s. dinsdagmiddag om 16.00 uur Tekenfilm arsenaal Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland.^ 10.00 - 17.00 uur. Maandag 26 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 27 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12,00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm- voorstelling 16.00 uur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Bioscoop de Concertzaal. Inpikken en wegwezen. 20.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. Disney- film. 16.00 uur. Serooskerke Schelphoek, ingang restaurant. Vèf- zamelen planten werkgroep. 19.00 Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk •Jzn. Zwart. >20.00 uur. 14i Woensdag 28 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 uur. Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Brouwershaven Hal fa. Van Ast, Delingsdijk. Re- kreatief Tafeltennis-evenement. 10.00 - 17.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Jeugdsoos „De Pul". 19.30 uur extra geopend. Donderdag 29 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Zaal Ger. Gemeente. Verkoping. 10.00 - 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette "braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie Grond- en pachtza ken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering gemeen teraad. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Vrijdag 30 juli Renesse „De Bariton". Drive in show. 20.30 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Zaterdag 31 juli Zierikzee Beuze. Gekookte mosselen eten. 10.30 uur. Scharendijke Parkeerterrein jachthaven hoek de Bout. Zeepkistenrace. 14.00 uur. Ouwerkerk Centrum. Kermis. Bruinisse Sportterrein Boomdijk. Voetbalwed strijden Bruse Boys-Hellevoetsluis. 18.30 uur. Parkeerterrein t.o. café Storm. Be hendigheidswedstrijd crossfietsen. 19.00 uur. Maandag 2 augustus Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Renesse „De Bariton". Proef en kwisavond over voeding. 20.30 uur. Dinsdag 3 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm- voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Renesse Parkeerterrein sportveld Laone. Ringsteken voor paarden en pony's. 19.30 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Concert Pierre de Nijs en Rien Kooien. 20.00 uur. Dreischor Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart, m.m.v. sopraan me vrouw M. N. Coumou-Groenendijk. 20.00 uur. Woensdag 4 augustus Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Hervormde kerk. Zomeravondstilte. 20.00 uur. Disco-modeshow „De Bariton". 20.30 uur. Donderdag 5 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Zaterdag 7 augustus Westenschou wen Bij Paviljoen De Rotonde. Twee pop penkastvoorstellingen. 14.00 uur. Renesse „De Bariton". Drive in show. 20.30 uur. Maandag 9 augustus Burgh Burghse Ring. Koncert „Witte van "llaemstede". 19.00 - 21.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 10 augustus Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. 10.00 -21.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Dirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 11 augustus Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". 20.00 uur. Donderdag 12 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur.i Tevens om 15.00 uur dia-serie „Dej banken zijn hard" in de Ned. Herv.i Kerk. Maandag 16 augustus I Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Donderdag 19 augustus Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Donderdag 26 augustus Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Maandag 30 augustus Scharendijke De Putmeet. Vergadering Reini gingsdienst Schouwen-Duive land.16.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2