Ontwikkeling van werkloosheid in de regio nauwkeurig volgen Opslagschuur Gebrs. De Vrieze Haamstede door brand verwoest PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Jaarverslag Intergemeentelijke Sociale Dienst Water in Napels op rantsoen Amerikaanse wapens voor Somalië Oorzaak: Kortsluiting Oproep Nkomo tot vrijlating van ontvoerde toeristen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uuh zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 26 juli 1982 138ste jaargang Nr. 23153 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Mies Klaver over Vierdaagse Laat woninginrichter van uw huls een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. De wetten zijn gemaakt, opdat c C de sterke niet oppermachtig S zou zijn. C Ovidius HARARE, 25-7. De Zimbabwese oppositie-leider Joshua Nkomo heeft de ontvoerders van zes buitenlandse toeristen opgeroepen de gijzelaars ongedeerd vrij te laten. In een tele foongesprek met het Britse persbu reau Reuter verklaarde de ex- minister niet gediend te zijn van der gelijke „criminele akties". De ontvoerders eisten in een brief de vrijlating van twee ex-leden van het guerrillaleger van Joshua Nko- HAAMSTEDE De brandweerkorpsen van Renesse en Haamstede zetten zich met man en macht in om het woonhuis voor het vuur te behoeden. (Foto: Ziehkzeesche Nieuwsbode) Schade Het bedrijf is verzekerd voor deze schade, die volgens politie en brand weer ruim f 40.000,— zal bedragen. Ondanks het stil alarm, werd door de zware rookontwikkeling veel pu bliek naar de Pauwlyntjesweg ge trokken. Burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer stelde zich ook op de hoogte van de situatie. Oorzaak Kortsluiting is volgens de techni sche recherche van de politie de oor zaak van deze brand. Voor de brandweer van Renesse was het de derde maal binnen drie uur, dat uitgerukt moest worden. Eerder was het korps aktief bij het blussen van een brandje in een tele fooncel in Renesse en bij het verlenen van assistentie bij een aanrijding in Renesse en bij het verlenen van as sistentie bij een aanrijding op de Rampweg in Scharendijke. PEKING. Lagere schoolkinderen in China leveren zelf een bijdrage in de kosten van hun onderwijs door ar beid op het land of in fabrieken. Hoe wel het lager onderwijs in China offi cieel verplicht en gratis is, zal de in voering van een systeem van „leren en werken" een deel van de kosten moeten dekken. Dit systeem is onge veer een jaar geleden ingevoerd, maar vrijdag is het bestaan ervan voor het eerst in de Chinese pers ver meld. Eerste Kwartier: 27 juli (20.22) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 27 juli 9.04 21.01 2.29 14.52 Doodtij: 30 juli HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 26-7. Het K.N.M.I. deelt mede: Het vrij koele weer houdt ook morgen aan. Met noordelijke stro ming wordt lucht van de Noordzee met wolkenvelden aangevoerd. Af en toe breekt de zon even door, maar er kan ook op sommige plaatsen een buitje vallen. Veel neerslag is overi gens niet te verwachten. De tempera tuur daalt vannacht tot omstreeks twaalf graden en morgenmiddag wordt het negentien graden. De wind is overwegend matig uit het noorden. De noordelijke stroming wordt in stand gehouden door een hogedruk- gebied ten westen van Ierland. Dit breidt zich de komende dagen over de Noordzee uit, zodat na morgen de wind naar het noordoosten draait en later naar het oosten. ZIERIKZEE, 23-7. In 1981 nam ook binnen de regio Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland de werkloos heid sterk toe. Dit had tot gevolg dat het aantal uitke ringsgerechtigden in de W.W.V. en de Rijksgroepsrege ling Werkloze Werknemers toenam. Dit wordt vermeld in het jaarverslag van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland (I.S.D.). In dit verslag wordt medegedeeld, dat de ontwikkelingen van de werk loosheid en de uitkeringsbestanden nauwkeurig worden gevolgd. Dit om tijdig maatregelen te kunnen treffen waarmee voorkomen wordt; dat kliënten en/of de dienst in een knel- situatie terecht komen. NAPELS, 25-7. Het water in de Zuid-Italiaanse havenstad Napels is vanaf zaterdag gerantsoeneerd als gevolg van de droogte die de streek Campania al drie maanden plaagt. Uit de Napolitaanse kranen komt nu nog slechts een op de twee dagen' wa ter. De afgelopen weken was de water voorziening al in verscheidene-wij ken van de stad tijdelijk uitgevallen. Nu ligt om de andere dag het oostelij ke en westelijke stadsdeel droog. De extreme droogte is volgens mi nister Bartolomei van landbouw ver antwoordelijk voor het verlies v^n tot zeventig procent van de oogst. Er wordt nader ingegaan op de pro blemen, die verder ook veel aandacht vragen. Gesignaleerd wordt een toenemend aantal kliënten waarvoor schuldsa nering dan wel budgettering van de financiën noodzakelijk is als gevolg van dalende inkomsten, dan wel te hoge woonlasten als gevolg van de stijgende rente bij eigen woningbezit alsmede ten gevolge van de sterk stij gende prijzen van de energie in rela tie tot het inkomen. Gezinsproblemen Aandacht wordt ook besteed aan uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen, die vanwege gezinsproble men niet in het gezin kunnen blijven, doch voor wie door de kinderrechter geen justitiële maatregel wordt ge troffen. Verder wordt de dienst gekonfron- teerd met de uit echtscheiding dan wel verlating voortvloeiend proble men met betrekking tot het verkrij gen van andere huisvesting, alimen tatiekwesties en boedelscheiding. Ook wordt oneigenlijk gebruik c.q. misbr uik van de regelingen gesigna leerd. In het jaarverslag wordt vermeld, dat naast de normale normwijzigin gen een aantal wetswijzigingen in vloed op de dagelijkse uitvoering van het werk heeft gehad. Per 26 januari 1981 werd het huis vestingsbeleid voor woonwagenbe woners van het ministerie van C.R.M. overgedragen aan het mi nisterie van volksthuisvesting. Dit had tot gevolg dat ook de zorg van deze bevolkingsgroep in het lokale vlak overgedragen werd van de soci: ale dienst naar de afdeling huis1 vesting van de gemeente. Bijstand verlening voor de aanschaf van een woonwagen is vanaf deze datum niet langer mogelijk. Wetswijziging- Per 1 april 1981 is de wet „verlen ging dageneis W.W. en W.W.V." in werking getreden. Vanaf genoemde datum diende men op tenminste 130 dagen in dienstbetrekking te hebben gewerkt in plaats van op 65 dagen. Deze wetswijziging heeft ertoe geleid dat thans in meerdere mate een be roep op de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers wordt gedaan met alle financiële gevolgen voor.de cliënt ën de gemeente van dien. Voor cliënten kan opname in de R.W.W. in grijpende gevolgen hebben voor hun vermogenspositie (eigen woning) en voor de gemeenten in het kader van de financiering van de 10 welke uit de algemene middelen moet worden opgevangen. Beheersing van de uitgaven van het sociaal verzekerings- en voorzie ningsstelsel vormt een belangrijk on derdeel van het kabinetsbeleid. Eén van de gevolgen van dit beleid is ge weest de beslissing die men heeft ge nomen met betrekking tot de datum van opname van schoolverlaters in een uitkeringsregeling. Ingaande 1 oktober 1981 was het niet meer mogelijk schoolverlaters een R.W.W. (zogenaamde schoolver latersregeling) uitkering te verstrek ken. Er dienen eerst twee volle ka lenderkwartalen te zijn verstreken na het verlaten van de school alvo rens men in aanmerking kan komen voor een uitkering. Uitkering Voor het merendeel van de jonge ren betekent dit dat eerst op 1 janua ri volgende op de datum van school- verlating een uitkering kan worden verstrekt. Dit heeft tot gevolg gehad dat het totaal aantal R.W.W.-ers in 1981 lager was dan in 1980. Tevens zijn de uitkeringsbedragen verlaagd. De herstrukturering van de sociale voorzieningen is nog steeds in dis- kussie. Integratie van de W.W./W.W.V. en R.W.W. zal nog wel enige jaren op zich laten wachten. ZONNEMAIRE. De bestrijding van bacterievuur staat volop in de belangstelling. Ook op Schouwen-Duiveland wor den de aangetaste meidoorns nauwlettend in het oog gehouden. Vrijdag werden, na melding van de Plantenziekte kun dige Dienst, zieke meidoorns vernietigd aan de Blooisedijk. Het werk werd verricht in opdracht van de provincie (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MOGADISCIO, 24-7. De Verenigde staten zullen met onmiddellijke in gang wapens en militair materieel aan Somalië leveren voor zijn strijd tegen de Ethiopische „invasiemacht" aan de grens met de omstreden Oga- den, zo heeft het Somalische ministe rie van buitenlandse zaken in Moga discio zaterdag meegedeeld. Om hoeveel wapens het gaat werd er niet bij gezegd. Deze „noodhulp" zou al over zee en met vliegtuigen naar Somalië onderweg zijn. Het Amerikaanse ministerie van defensie bevestigde zaterdag dat er een luchtbrug met militaire „nood hulp" voor Somalië is ingesteld. De leveranties houden verband met de opmars van Ethiopische en door dat land gesteunde strijdkrachten in het buurland, aldus het ministerie. HAAMSTEDE, 24-7. Bij het fruitteeltbedrijf van de Gebroeders De Vrieze aan de Pauwlyntjesweg te Haamstede brak zaterdagochtend omstreeks elf uur brand uit in een opslagschuur. Beide broers waren in de boom gaard aan het werk toen de brand uitbrak. Eén van hen dacht, dat er in de buurt van de schuur, een vuurtje werd gestookt. Bij nader onderzoek bleek dat de schuur in brand stond en de vlammen reeds uit het dak sloe gen. De brandweerkorpsen uit Renesse en Haamstede waren spoedig ter plekke. De schuur was niet meer te redden, maar de brandweer deed er alles aan het woonhuis voor het vuur te behoeden. Het dak van de schuur met een lengte van 15 en een breedte van 8 m stortte in. Rond het middaguur was men de brand meester en werd be gonnen met het nablussen. Woonhuis gespaard Gijzeling in Zimbabwe mo, Zipra. De brief was ondertekend met „Zipra-strijdkrachten". Zipra was het guerrillaleger van Nkomo in de burgeroorlog in Rhodesië. „Er is nu geen Zipra. Ik kan die jonge mensen alleen maar oproepen deze toeristen, die ons land bezoe ken, vrij te laten", zo verklaarde Nkomo. Hij zei te spreken als leider van zijn partij, de Zapu. Eisen De gewapende groep ontvoerde vrijdag negen toeristen en hun gids. Zaterdagmorgen werden de gids, Bruce Watkins, en drie vrouwen vrij gelaten. De vrijgelaten toeristen zijn de 23-jarige Nederlandse ver pleegster Pieterenella Trimpe, een 23-jarige medische beambte en een 28-jarige kantoorbediende, beiden uit Australië. Zij kregen een brief mee waarin de eisen en de bedreigin gen zijn vastgelegd. In de brief werd tevens gevraagd een einde te maken aan de slechte behandeling van Nko mo: Premier Mugabe ontsloeg Nkomo eerder dit jaar als minister, nadat grote hoeveelheden wapens waren gevonden op boerderijen van hem en zijn Zapu-partij. Volgens Mugabe waren deze wapens bedoeld voor een staatsgreep tegen zijn socialistische regering. Nkomo heeft deze beschul digingen altijd van de hand gewezen. Tegen hem is tot nu toe geen wettelij ke aktie ondernomen. Advertentie Het woonhuis bleef gespaard en liep zelfs geen waterschade op. De in ventaris van de schuur, bestaande uit fruitkisten, een sorteermachine, een kunstmeststrooier, een cirkelmaaier en ander klein fruitteelt-gereedschap ging verloren. De muren van de schuur bleven overeind, zodat herbouw mogelijk wordt geacht. Verwachting tot dinsdagavond: Vrij koel Wisselend bewolkt en mogelijk een bui. Minimumtemperatuur om streeks 12 graden; middagtempera- tuur van 19 graden. Matige noorden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 30 juli: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: noordoost 4 Donderdag: Zonnig. Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: noordoost 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 14 gr. Middagtemp.: 25 gr. Windkracht: oost 5 ZON- EN MAANSTANDEN 27 juli Zon op 5.53, onder 21.38 Maan op 14.01, onder 00.36

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1