TANKSLAG TROMP Fiat Panda DEURLOO VOOR KAMERBREED: alles moet weg üim.Hanse1 MEDEDELINGEN GEMEENTE ZIERIKZEE RADIO WELTEVREDEN ZIERIKZEE BV vlotte verkoopster St. v. d. HOEK B.V. KEITUM AUTOBEDRIJF VAN DER WEKKEN B.V. HESE TWEEWIELERS ZONNEDAK TAPIJTEN GORDIJNEN V1TR AGE'S Grandioze tijdelijke inruilaktie op SABA DRAAGBARE KLEUREN TV SABA P37 S25 UW SPECIAALZAAK VOOR KLEUREN TV ESPRESSO-IJS Gemeente Westerschouwen HINDERWET DE LAATSTE DRUPPEL HINDERWET DAM 10 ONZE STAAT VOOR U KLAAR! DEMONSTRATIEWAGEN OPRUIMING - OPRUIMING Voordelig: RUITERSPORT DE VRIEZE VAKANTIE-VOORDEEL AUTOBEDRIJF AKKERDAAS BV Te koop in Dreischor 9 WELTEVREDEN beeldbuis 37 cm, met 12 Kanaals tiptoetsbediening, prijs Inruilpremie voor uw nog spelende draagbare zwart/wit TV. f_ f 1.298,- 400," Weltevredens tè gekke zomerprijsf 898,- Betaling a contant Ideaal 2e toestel voor thuis, zomerwoning of caravan Telefoon: 01110-2805 DIREKT GEVRAAGD: 18 jaar) Mogelijk tot half september kreatief- en kassawerk. Telefoon: 01116-1362, Renesse, Lange Reke 10 openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 24, tweede lid, onder c van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinder wet van de heer G. M. M. Laagland te Renesse voor het oprichten en in werking hebben van een bar gele gen aan de Korte Reke 11 te Renesse; positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikkingen, alsmede andere ter zake zijnde stukken, liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 6 augustus 1982 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 26 juli en 2 augustus 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. De aanvragers, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ie der die aantoont dat hij daartoe rederlijkerwijs niet in staat is geweest kunnen tot 6 augustus 1982 schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons col lege. B. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage geleg de voorwaarden, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 20 juli 1982 vergunningen zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van: 1. M. G. Verseput te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een supermarkt gelegen aan de Hogezoom 185 te Renesse; 2. G. M. de Vrieze te Noordwelle, voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf, gele gen aan de Lagezoom 27 te Noordwelle; 3. A. Hoek te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf gelegen aan de Meeldijk 11 te Burgh-Haamstede; 4. J. Zwiers te Renesse, voor een nieuwe, de gehele in richting omvattende vergunning van een restaurant, gelegen aan de Oude Mooi weg 11 te Renesse. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken lig gen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 23 au gustus 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 Uur en van 13.30 tot 16.30 uur en op maandag 26 juli en 2, 9 en 16 augustus 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenomede termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, J. L. NTEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris wnd., w.g. A. C. HOUTMAN Haamstede, 23 juli 1982 Elke vloeistof kent Soms vinden wij Maar in andere geval- oppassen. Met olie, bij- Na de overgang op zijn nogal wat de grond gebleven, wijdering ervan Bovendien vinden „veilig" idee achter de hand Ondergrondse olie (sludge) korte tijd bodem geroeste tanks en sieve stof in de bodem vergiftigen. z'n laatste druppel, dat jammer len moeten we voorbeeld. aardgasgestookte C.V. olietanks ongebruikt in Begrijpelijk, want ver geeft vaak ongemakken, sommige mensen het een een voorraadje olie te hebben. tanks met restanten bedreigen echter binnen en grondwater. Uit door leidingen zal deze agres- lekken en het grondwater Niet alleen daalt de waarde van uw woning (en afstervende tuin) doch forse schadeclaims zijn eveneens te ver wachten. De verplichte verwijdering van alle besmette grond (ook bij de buren), vervanging ervan, inclusief beplanting e.d., kan immers een schadepost van tienduizenden guldens opleveren. Waarbij geen enkele verzekering de scha de dekt; deze is immers voor 100% voorspelbaar vanwege verwaarlozing. Onder dit motto voeren de gemeenten op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland actie om ondergrondse olie tanks onschadelijk te maken voor bodem en grondwater. Hoe gaat het en wat kost het De meest voordelige methode om een olietank onschadelijk te maken bestaat uit het leegzuigen van de tank. Tot de laatste druppel.' Daarna moet de tank worden volgespoten met zand of (nog beter) met een olie-afbrekende stof. De kosten van een dergelijke behandeling zijn o.a. afhankelijk van de tankinhoud, de hoeveelheid nog voorradi ge olie en de bereikbaarheid van de tank. Bij gebruik van zand moet men rekenen op ca. f 100,— per 1000 1. tankinhoud. Voor de nog voorradige olie wordt in de regel een vergoeding betaald aan de tankeigenaar, variërend van 10 tot 25 cent per liter, afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid (minstens 500 liter). Op deze wijze behoeft niemand zich om financiële redenen aan zijn of haar verantwoordelijkheid te onttrekken. De generaties na ons hebben recht op een zuiver beheer van bodem en water. Laat ons hen daarin in ieder geval niet teleurstellen. Voor nadere informatie: dienst gemeentewerken, tel. 01110-3151, tst. 46. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, C. BIJ DE VAATE, loco-burgemeester P. A. ZOON, loco-secretaris Zierikzee, juli 1982 Openbare kennisgeving- Op de secretarie van de gemeente Zierikzee liggen met ingang van 23 juli 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage de beschikkingen op de verzoeken van: 1. Het Bestuur van de Vereniging Technische School voor Schouwen-Duiveland, Vrije 31, Zierikzee om vergun ning tot het oprichten en in werking hebben van een technische school met praktijkgedeelte op het adres Hat- fieldpark 1, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie M, nr. 408 ged. 2. Rijkswaterstaat Deltadienst, Hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken, van Veenlaan 1, Zierikzee om ver gunning tot het oprichten en in werking hebben van een opslagruimte met maximaal 500 liter verf op het adres Deltastraat 6, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie F, nummer 1160. Burgemeester en wethouders hebben - gelet op de uitgebrachte adviezen - besloten de gevraagde vergunningen onder voorwaarden, teneinde gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen, te verlenen. Beroep tegen de beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de da tum van terinzagelegging van de beschikkingen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60 a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, C. BIJ DE VAATE, loco-burgemeester P. A. ZOON, loco-secretaris Zierikzee, 22 "juli 1982 -m CASSETTES IN EDELSTAAL (roestvrij door en door) vanaf f 195,- 5 jaar garantie op waterdichtheid en tegen condensvorming Voor een lang eet plezier ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-2443 In de straat van de apotheek Óók deze week nog: Kom kijken, dat kost niets! NIEUWE FIETSEN, NIEUW OVERJARIG EN GEBRUIKT Zierikzee, Westraat 5-7 Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard Wegens enorm succes: t/m 31 juli 1982 - compleet ingebouwd - - prima kwaliteit ONS GROTE SUKSES Normaal f 600,- NU slechts f 495,- Kloosterweg 2 - NOORDGOUWE - Tel. 01112-1347 Zowel permanent als recreatief te bewonen, deze prachtig en landelijk gelegen boerderij op 360 m7 eigen grond. De schuur is momenteel als woonruimte ver bouwd. Indeling: kamer, keuken, slaapkamer, sauna en veel bergruimte. Op de verdieping bevinden zich twee slaapkamers waarvan één uitgevoerd met al le sanitaire voorzieningen. De hele woning is voorzien van gasgestookte C.V. Vraagprijs voor dit objekt: 1 165..000,— k.k. Bemiddelings- en Administratiekantoor J. C. Hanse bv Brouwershaven 01119-1314 Haven Noordzijde 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9