HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE ELEKTRO LIEVENSE Daghuis Middelburg in gebruik Dit jaar nog uitbreiding kapaciteit gevangeniswezen Aanhouding na brandstichting Recherche rolt Amfetaminehandel op ONZE PUZZELRUBRIEK I6 Krakers geadviseerd Lucky Luijk te verlaten Fikse buit CRM gaat alle monumenten subsidies uitkeren Onderzoek naar zomertijd en verkeersveiligheid Einde van „Het Vaderland" in zicht 4 DEN HAAG, 22-7. Dit jaar zal de kapaciteit van het gevangeniswezen wor den uitgebreid met 266 plaatsen. Ook in 1983 en 1984 zal nog een kapaciteits- uitbreiding plaatsvinden. Dit heeft staatssekretaris Scheltema van justitie per brief meegedeeld aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ..kapaciteitsproblemen bij het gevangeniswezen", dat in juni door een ambte lijke werkgroep is uitgebracht. De staatssekretaris had de Vaste Kamerkommissie voor justitie eer der dit jaar toegezegd aandacht te zullen besteden aan die kapaci teitsproblemen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Volgens de Organisa tie van Nederlandse Geneesmidde lenfabrikanten, Nefarma, komt mi nister Gardeniers (volksgezondheid) binnenkort met een lijst van ge neesmiddelen die artsen niet meer op kosten van het ziekenfonds mogen .voorschrijven, omdat ze te duur zijn. Op de lijst zouden 312 geneesmidde len staan, ongeveer eenzesde van het totale aantal in Nederland verkrijg bare medicijnen. ROTTERDAM. De gewonde dader van de aanslag op de Turkse consuls in Rotterdam is uit het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis „naar elders" overgebracht. Over de juiste plaats waar de in de buikstreek geschoten mededader nu ligt wil de politie niets kwijt. Wel is bekend dat die plaats buiten Rotterdam ligt. ZWOLLE, 23-7. De brandm waar door op 2 juli de Nettomarkt in Zwol le werd verwoest, blijkt te zijn aan gestoken door de 19-jarige R. B. S., een mederwerker van dit winkelbe drijf. Vlak voor de sluiting van het winkelkomplex stopte hij brandende lucifers en een sigaret in een plastic emmer met papier. Door de goede trek kon het vuur zich zeer snel ver spreiden en stond het grote winkel komplex binnen de kortste keren in lichterlaaie. De schade van de brand bedroeg vijf a zes miljoen gulden. Als reden voor de brandstichting heeft de Zwollenaar „geestelijke proble men" opgegeven. Hij is inmiddels aangehouden. De Zwolse politie heeft dit vrijdag meegedeeld. In de brief aan de Kamer geeft Scheltema een overzicht van de uit breiding van de kapaciteit in de Hui zen van Bewaring en de gevangenis sen. Middelburg Wat betreft de plannen voor de ko mende twee jaar deelt de staatsse kretaris mee dat de daghuizen van bewaring in Zwolle en Middelburg weer volledig in gebruik zullen wor den genomen. Streefdatum voor de ingebruikneming van het Huis van Bewaring in Zwolle (36 plaatsen) is medio volgend jaar en die voor de in richting in Middelburg (39 plaatsen) de tweede helft van 1983. De inrichting in Middelburg zal een gekombineerde bestemming krijgen van Huis van Bewaring en half-open gevangenis. Voorts zal het daghuis van bewaring in Roermond naar ver wachting medio 1983 eveneens in ge bruik worden genomen als gekombi neerde inrichting: Huis van Bewa ring (57 plaatsen) en gevangenis (47 plaatsen). De inrichtingen in Middel burg en Roermond krijgen zoveel mogelijk een regionale bestemming, aldus de staatssekretaris. HELLENDOORN, 22-7. Een re chercheteam, bestaande uit vijf le den van de gemeentepolitie van Hei- lendoorn en vijf rechercheurs van de rijkspolitie in Zwolle, heeft een eind gemaakt aan fabrikage van en han del in Amfetaminetabletten door een in Oosterhout gevestigde firma. In totaal werden zes personen aange houden. De laatste arrestatie vod de ze week plaats. Alle betrokkenen be vinden zich in voorarrest. Dit heeft de politie donderdag op een perskon- ferentie in Hellendoorn bekend ge maakt. Ook dit keer zal de vakantieperio de er wel debet aan zijn geweest, dat het aantal inzendingen minder tal rijk was dan normaal het geval is. Eerste prijs: Fam. C. Pieterse Willem Arondiusstraat 35 Middelburg Tweede prijs: Heidi Deurloo Mol 5-7 4301 JC Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. mijnlamp; 6. jabroer; 12. norm; 14. Pool; 15. ir.; 17. si; 18. cel; 20. nl.; 21. N.P.; 22. kom; 24. amarant; 27. nop; 28. .ezel; 30. spits; 31. judo; 32. re; 33. Öb; 35. ree; 36. ha; 37. er; 38. kraai; 40. riant; 43. hoera; 44. Emmen; 46. glans; 48. praal; 50. CH; 52. e.k.; 53. nar; 55. Ra; 56. ze; 57. haai; 59. bonus; 61. teer; 63. ras; 64. drogist; 66. air; 67. os; 68. K.O.; 69. dek; 70. a.b.; 72. la; 73. lood; 75. maan; 77. trapper. VERTIKAAL: 1. meikers; 2. N.N.; 3. los; 4. aria; 5. mm; 7. A.P.; 8. bont; 9. rol; 10. O.L.; 11. rapport; 13. serie; 16. roze; 18. Capri; 19. later; 21. node; 23. me; 25. ms.; 26. N.S.; 27. nu; 29. Lorelei; 31. janmaat; 34. barak; 36. Hamar; 38. kog; 39. aan; 41. Ier; 42. tel; 45. schroot; 47. snood; 48. pruik; 49. verraad; 51. haas; 54. angel; 56. zeil; 58. as; 59. br; 60. s.s.; 62. e.a.; 64. doop; 65. staan; 68. kop; 71. bal; 73. la; 74. de; 75. mi; 76. na. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. Nederlands geldstuk; 6. pijlvormig werptuig; 12. Turkse munt; 13. kleur; 14. loofboom; 16. drank; 18. kledingstuk; 19. laatst leden (afk.); 20. attraktie in een speeltuin; 22. soort suikergoed; 24. rolrond halfbont voor dames; 25. op alle plaatsen; 27. voorzetzel; 28. af gesneden stuk van een vis; 29. te ge- ner tijd; 31. lang, dun en smal stuk hout; 32. beroemd Italiaans kompo- nist van opera's; 33. tienpotig schaal dier; 35. harig; 36. sierplant; 37. loof boom; 39. vogel uit de orde van de steltlopers; 41. boonvormige klier; 44. in reliëf gesneden edelsteen; 46. zangstem; 48. plaats in Noord-Bra bant; 50. ketting waaraan een ketel boven het vuur hangt; 51. land in gesloten door de armen van een ri vier bij haar monding; 53. knevel; 54. lichaamsdeel; 55. zeer hard metaal; 57. trechtervormig sleepnet voor de vangst van kabeljauw enz.; 58. de da to (afk.); 59. bevreesd; 60. stad in Noord-Afrika; 62. chemisch symbool; 63. motorvoertuig; 64. zekere gang van een paard; 66. sterbladige plant; 67. wapenstilstand. VERTIKAAL: 1. kort, tamelijk breed zwaard; 2. Amsterdams peil (afk.); 3. teken van de dierenriem; 4. toevalligheid; 5. bakenstok met ijze ren punt; 7. politiefunktionaris; 8. overschot; 9. hoofddeksel; 10. aar drijkskundige aanduiding (afk.); 11. onachtzaam; 15. graanpakhuis; 17. geluid dat gehoord wordt bij een ont ploffing; 18. diep, zonder onderbre king (b.v. van de slaap); 19. metaal; 21. ijzeren staaf om het vuur op te porren; 23. steekvlieg; 24. onder pand; 26. ronde pruimesoort; 28. vrucht; 30. takel van twee blokken, elk één of meer schijven; 32. hartstochtelijk; 34. bundel; 35. snelle loop; 38. vorm waarin een voorwerp, door het licht te onderscheppen, zich ergens aftekent; 39. titel van kalie fen; 40. uitwenig geneesmiddel; 42. slank en fijn gebouwd; 43. trouwelo ze handeling; 45. inborst, karakter (van personen); 46. Europeaan; 47. halmen van gedorst koren; 49. voor zetsel; 51. bloedgever (pseudo-La- tijn); 52. planeet; 55. eenheid van ar- beidssnelheid of arbeidseffekt; 56. kort muziekstuk; 59. blikken doos; 61. vochtig; 63. onbepaald hoofdtel woord; 65. muzieknoot. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3t 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 51 59 60 61 62 •3 64 65 7 ASSEN. De rechtbank in Assen heeft donderdag de 34-jarige G. R. H. uit Emmen wegens een drievoudige moord veroordeeld tot vier jaar ge vangenisstraf met aftrek van voorar rest en terbeschikkingstelling van de regering. Op 9 juli was tegen hem de zelfde straf geëist. AMSTERDAM, 22-7. Burgemeester Polak van Amsterdam heeft de kra kers van de Lucky Luijk aan de Jan Luijkenstraat inj de hoofdstad don derdag dringend geadviseerd het pand zo spoedig mogelijk te verlaten. Polak gaf zijn advies in een gesprek met een delegatie van de krakers. De krakers hadden om een gesprek gevraagd. Polak is van me ning dat het arrest van het Haagse gerechtshof, waarin de ontruiming van het pand wordt bevolen, geen en kele ruimte biedt om ontruiming na te laten. Bovendien is dit arrest di- rekt uitvoerbaar, zodat een eventu eel in cassatie gaan bij de hoge raad geen opschortende werking heeft. AMSTERDAM, 22-7. Amsterdamse rechercheurs van het bureau Bijlmer meer hebben in de woning van de 31- jarige vrouw W. B. in de Rotterdam se Dantestraat een „gigantische hoe veelheid" gestolen goederen aange troffen. Twee kamertjes van de woning stonden nagenoeg helemaal vol met zakken kleding en andere spullen van porselein tot encyclopedieën. De politie heeft de spullen met een grote vrachtwagen afgevoerd naar Amsterdam. De waarde van de goe deren schat de politie op ongeveer vijftigduizend gulden. Naar Suriname Volgens een woordvoerder van de hoofdstedelijke politie lag het in de bedoeling van de vrouw de spullen mee te nemen naar Suriname, waar heen zij in augustus wilde vertrek ken. De vrouw werd eerder deze week op verzoek van de Amsterdam se politie door Rotterdamse recher cheurs aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. Zij zou hebben geknoeid met rijbewijzen. Daarna volgde een onderzoek van de Amsterdamse rechercheurs in sa menwerking met hun Rotterdamse kollega's in de woning van de vrouw. DEN HAAG, 22-7. Het ministerie van crm gaat voortaan alle subsidies uitkeren die gegeven worden voor het onderhouden van monumenten. Tot nu toe betaalden ook de gemeen ten hieraan mee. De bedragen die de gemeenten uitbetaalden worden overgenomen door crm. Het gemeen tefonds zal in verband hiermee wor den verlaagd en de begroting van crm zal worden verhoogd. Het kabi net heeft hier donderdag toe beslo ten, omdat het vond dat de huidige fi nanciering een ondoorzichtig geheel vórmde. DEN HAAG, 22-7. Minister Zeeval- king van verkeer en waterstaat heeft in het kabinetsberaad van donder dag de suggestie gedaan om een on derzoek te laten doen naar de relatie tussen verkeersveiligheid en de zo mertijd. Zeevalking vindt dit wenselijk, omdat de indruk bestaat dat door het invoeren van de zomertijd het och tendverkeer meer last heeft van ne vel dan vroeger het geval was, zo zei Zeevalking na afloop van het kabi netsberaad. De ministerraad, die door de va kanties was teruggebracht van veer tien tot zeven bewindslieden en werd voorgezeten door Zeevalking, heeft besloten dat de zomertijd volgend jaar ingaat op zondag 27 maart om twee uur 's nachts en duurt tot zon dag 25 september drie uur 's nachts. Vermageren zonder diëet UTRECHT, 22-7. Er zijn goede re sultaten te bereiken met een nieuwe vermageringsmethode, die niet is ge baseerd op een bepaald dieet, maar op een verandering van eetgewoon ten. Uit een uitgebreid onderzoek aan de Rijksuniversiteit in utrecht is gebleken, dat vele vrouwen, die een vermageringskursus van tien weken volgden, niet alleen behoorlijk wat gewicht kwijt raakten, maar ook na enkele jaren niet terugvielen op het oude gewicht. In tegenstelling tot al le andere manieren om lichaamsge wicht kwijt te raken is dit met het oog op de gezondheid de meest veili ge en betrouwbare methode, aldus de onderzoekers. Van de 500 vrouwen boven de 50 jaar, die de voorgeschreven methode in groepsverband volgden, bleek 87,5 procent na afloop van de kursus drie kilogram te zijn afgevallen. Meer dan de helf t van de deelneemsters (60 procent) xvist na 2,5 maand zelfs meer den vijf kilogram kwijt te raken. DEN HAAG, 22-7. De direktie van de Nederlandse Dagblad Unie (NDU) wil het dagblad Het Vaderland voor half augustus opheffen. De 92 perso neelsleden zullen „in eerste aanleg" niet worden ontslagen. Dit is donder dagmiddag aan het personeel meege deeld. Eerder op de dag werden de bonden op de hoogte gesteld van de plannen van de direktie. Exploitatie van het al 114 jaar ver schijnende dagblad is volgens de di rektie ekonomisch niet meer verant woord. Men verwacht over 1982 een aanzienlijk verlies, terwijl op korte termijn geen herstel van de marktsi tuatie is te verwachten. Voortzetting van de „Courant Vanderland BV" in de huidige vorm zal de kontiniïteit van de overige aktiviteiten van de NDU op korte termijn kunnen be dreigen, aldus de direktie donder dag. De NDU is onder meer uitgever van het NRC-Handelsblad en het Al gemeen Dagblad. ROTTERDAM. Een serie lokale televisie-uitzendingen die de band tussen de rotterdamse bevolking en hun haven had moeten verstevigen en waarvoor 500.000 gulden aan voor- bereidingskosten is uitgeven, gaat niet door. het bestuur van de Stich ting Haven-T.V.V heeft het projekt donderdag stop gezet wegens „ono plosbare problemen met de Regiona le Omroep Rijnmond-Rotterdam (SRORR)". Wat biedt de BEELDBUIS? ZATERDAG 24 JULI NED. 1: Stuntman, een gevaarlijk beroep is de titel van een dokumen- taire waarmee de Tros het middag programma opent. De geweldige Dorsey's is de titel van de film over de gelijknamige broers die met hun orkesten furore maakten. Filmtips worden gegeven in het programma Wordt verwacht. In KRO's muziek- parade ontvangt Conny Vanden- Bos, als gasten o.a. Rob de Nijs, Guys and Dolls, Rex Gildo, Stella Richard en Linda de Suza. Prominente figu ren zullen vervolgens het spelletje Hints spelen. Suzan is in de wolken omdat ze geslaagd is voor haar rij examen dit is te aanschouwen in de aflevering van Onder vaders vleu gels. Dustin Hoffman speelt vervol gens in de film Little big man. Het is het levensverhaal van Jack Crabb die vertelt hoe hij en zijn familie van het oosten naar het westen van Ame rika trokken om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Onderweg wordt zijn familie omgebracht door Indianen en hij wordt in de stam op genomen. NED. 2: Alfons opent het program ma. Rachel en Lea vormen het mid delpunt in het programma Verhalen uit de bijbel. Het gebeurde in Dallas is de titel van de film waarin de moord op president Kennedy in 1963 centraal staat. De hoofdrollen wor den vertolkt door Frederic Forrest en Michael Lerner. Dienen en Verdie nen is het thema van de dagsluiting. ZATERDAG 24 JULI NED. 1: 15.30 Nieuws15.32 Stunt man - een gevaarlijk beroep15.55 De geweldige Dorseus; 18.20 Nieuws voor deoven; 18.58 Nieuws; 19.00 Tweetie; 19.15 Wordt verwacht; 19.40 Muziekparade; 20.35 Hints; 21.05 On der vaders vleugels; 21.37 Journaal; 21.55 Litle big maxi; 23.55 Alg. Loterij Nederland; 00.05 Journaal; 00.10 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 en 18.30 Tour de France; 18.45 Toeristische tips; 18.54 Bereboot; 18.59 Alfons; 19.10 Zo vader, zo doch ter; 19.35 Verhalen uit de bijbel; 20.00 Journaal; 20.27 Het gebeurde in Dal las; 22.35 Hier en nu; 23.05 Tot Zaterdag 24 juli, 19.40 uur, Nederland 1Muziekparade. Een gevarieerd muzikaal programma dat gepresenteerd wordt door een vrolijke Conny Vandenbos. besluit; 23.20 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. ZONDAG 25 JULI NED. 1: De finale etappe komt als eerste op het scherm en Bassie en Adriaan zijn nog steeds op zoek naar Joris. De rolprent De Eeuwige jeugd wil de oudere mens aanmoedigen vooral aktief te blijven. Uit de we reld van Guy de Maupassant is de af levering die als titel heeft Het legaat. Het verhaal gaat over een erfenis van de overleden tante Charlotte aan haar nichtje Coralie en deze onder be paalde voorwaarden laat erven. In de praktijk blijken die onnozel lijkende voorwaarden bijna onoverkomelijke obstakels te zijn. Dan een filmisch portret van de schrijver Hugo Claus. NED. 2: De finale van het herenen kelspel wordt gespeeld in het Hilver- sumse Melkhuisje hiervan worden beelden uitgezonden. Uit 1930 is de Amerikaanse sf-film Just imagine van David Butler, die zich in 1980 af zou spelen. Daar de werkelijkheid van nu nogal afwijkt van de anno 1930 voorgestelde realiteit wordt het geheel bijna extra ongeloofwaardig. Make room, make room is de tweede sf-film die de VPRO op het scherm brengt. Het speelt in het jaar 2022 af. Plaats van handeling is New York. ZONDAG 25 JUNI NED. 1: 11.00 Eucharistieviering; 15.15 Tour de France; 18.20 Nieuws Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Bas sie en Adriaan; 19.30 Eeuwige jeugd; 20.25 Het legaat; 22.35 Een portret van Hugo Claus; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 Tenniskampioen schappen van Nederland; 18.10 Ti-ta- tovenaar; 19.00 Studio sport; 19.55 Trekking van de lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 H.V.; 20.15 Just Imagine; 21.00 Soylent green; 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven. MAANDAG 26 JULI NED. 1: Naar het boek De Duif werd de gelijknamige film gemaakt. Een 16-jarige jongen besluit in zijn eentje een zeiltocht rond de wereld te ondernemen, met zijn zeiljacht De Duif. Ondanks tegenslagen en ontbe ringen slaagt hij erin zijn reis na vijf jaar te voltooien. Mount Everest 1982 staat in het teken van de eerste Ne derlandse expeditie die vrijdag 30 ju li zal beginnen. Rimko Haanstra te kende voor het filmpje Duizend zie len. Hierin bereiden de inwoners van een Nederlands dorpje zich voor op de geboorte van de 1000ste inwoner. Dat zal met enige feestelijkheden ge vierd worden. Dan de dokumentaire Jailhouse Rodeo is de titel van een dokumentaire over de jaarlijkse ro deo die in de gevangenis van Oklaho ma gehouden wordt. NED. 2: Roofvogels en vissen staan centraal in de aflevering van Dieren in beweging. In plaats van te genie ten van zijn vrijgezellen-avond ziet Shelley zijn toekomst somber in. In Poldark komen mensen uit alle win drichtingen in het gerechtsgebouw samen, om het proces tegen Ross bij te wonen. Theater thuis brengt de Zwitserse film De stroom die ons meesleurt. Het verhaal gaat over een lange afstandloop die jaarlijks in de buurt van Fribourg gehouden wordt. MAANDAG 26 JULI NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 De duif; 20.40 Mount Everest 1982; 21.10 Dui zend zielen; 21.37 Journaal; 21.55 Jailhouse rodeo; 22.50 Journaal; 22.55 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.54 Bereboot; 18.59 Dieren in bewe ging; 19.25 Shelly; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.00 Pol dark; 21.50 Theater thuis; 23.25 Jour naal; 23.30 Nieuws voor doven. 76 Ze roerde in haar thee en schudde het hoofd. „Het kan niet, Gerard. Pro beer het te begrijpen". Ze legde een hand op haar buik. „Dit staat voortaan tussen ons". „Het is ons kind, Hannie". „Ssst.dat mag je nooit meer zeg gen. Niemand is het gelukkig te weten gekomea Flip heeft gezwegen. Daar voor moet ik hem dankbaar zija Ieder een neemt zonder meer aan, dat het kind, dat straks geboren gaat worden, van Flip en mij is. Ik moet ze in die waan laten. Dat ben ik aan de nage dachtenis van mijn man verschuldigd. Daarom kan het nooit meer iets tussen ons worden, Gerard Als mijn kind geboren is, zal ik proberen het op te voeden als een Boerée, want het krijgt die naam. Flip sprak er zelden over, maar nu weet ik, dat het zijn liefste wens was: een kind van ons beiden. Omdat hij me wilde sparen, deed hij onverschillig en nam een air aan alsof het hem niet kon schelen. Maar in wer kelijkheid hunkerde hij net zoals ik naar een kind van ons beiden. Ik ben het te weten gekomen, dat hij in het geheim naar een specialist ging. Zon der dat ik het wist Hij was onder behandeling. Ik heb die specialist ge sproken en hij had goede hoop dat het in orde zou komen. Door toediening van hormonen of iets dergelijks; ik heb er geen verstand van. Zo graag wilde hij een kind. Ook dat heeft hij tegen die dokter gezegd. Mijn ogen zijn openge gaan, Gerard. Jou treft geen blaam, want ik wilde hetdie dagen TH Noordwijk zelf. Het was bij mij het on bewust verlangen naar een kind Ik ben bij een psychiater geweest en dat be zoek heeft verhelderend gewerkt Maar dat alles neemt niet weg, dat ik een misstap beging. Die misstap kan ik slechts goedmaken door in de toe komst enkel te leven voor mijn kind. Het moet zijn vader al vanaf de ge boorte missen. Daarom zal ik hem dub bele liefde moeten geven. Voor een man is er geen plaats meer in mijn levea Op deze wijze wil ik boeten voor mijnfoutea En nu begrijp je misschien waarom ik je nog één keer wilde zien en spreken, Gerard. Want dit wordt onherroepelijk de laatste keer. Je moet me bovendien beloven, datje me nooit zult verraden, dat dit kind niet van Flip is, maar van jou. Bewijs je liefde voor mij en doe deze gelofte. Ik ken je als een gentleman en dus zal ik je op je woord gelovea Daarna moetje uit mijn leven verdwijnen. Voorgoed Als je rustig nadenkt, zul je kunnen begrij pen, dat wij samen niet gelukkig kun nen zija De verongelukte Flip, die mijn echtgenoot was, zou altijd tussen ons in komen te staan. Ik zou hem nooit uit mijn gedachten kunnen zetten." Hij had haar al die tijd onafgebroken aangeziea De vrouw had gesproken en zonder naar hem te kijken waren de woorden toonloos over haar lippen ge komea „Is er dan helemaal geen toekomst meer voor ons, Hannie?]] Ze schudde haar hoofd „Nee, jon gen, die is er niet En wat er tussen ons geweest is, bestaat niet meer. Onze wegen gaan vanaf deze middag voor Door HENK VAN HE ES WIJK goed scheiden. Jij keert terug naar Et- ten, ik ga naar mijn huis in Haarlem En als de baby geboren is, wordt hij in geschreven als kind van Filippus Boe rée en Hendrika Post Zo wil ik het en zo zal het gebeuren. Noordwijk was een zwarte bladzijde in mijn leven, waarover ik me nu schaam In Haarlem zullen ze het nooit te weten komen. Dat ben ik ook aan de ongeboren baby verplicht Probeer het te begrijpen, Ge rard". Hij zuchtte diep. „Het valt me zwaar, Hannie. Misschien kun je enigszins beseffen, wat er nu in me omgaat Maar ik respekteer je wil, omdat ik van je houd. Als jij zegt, dat dit alles noodza kelijk is, om de rust in jezelf terug te vinden, dan moet ik dit aanvaarden, hoe moeilijk het ook voor mij is. GoedEn, wat je kind betreft hoor je het? Ik zeg al niet meer „ons" kindwat je kind betreft, nooit zal het over mijn lippen komen, dat het een pand is van onze liefde. Hoe zou ik jou verdriet kunnen aandoen? Daarvoor houd ik teveel van je". „Dank je, Gerard. Enneinder tijd heb je gezegd, dat je je testament had veranderd en een legaat had gezet op mijn naam Laat dat schrappen, Gerard. Er mag geen enkel kontakt meer tussen ons overblijvea Gelukkig ben je goed door die operatie geko mea" Ze glimlachte flauwtjes". Je ziet er weer perfekt uit Probeer op een andere manier gelukkig te wordea jongea Ik gun het je zo graag. Doe je dat Gerard? Van dat legaat bedoel ik?" (slot volgt) A 4 4 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4